Формування моральних цінностей учнів у системі виховної роботи сучасного закладу освіти

Опис документу:
Система моральних цінностей в українців сформувалася здавна, у сім’ї, родині, під впливом національної ментальності, природного демократизму, звичаїв та традицій. На їх основі впродовж віків у нашого народу культивувалися гуманізм і любов до рідної землі, патріотизм і громадянський обов’язок, волелюбність і самовідданість, високе людське сумління, шанобливе ставлення до батьків.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Кравець Наталія Володимирівна,

педагог - організатор Птицької загальноосвітньої

школи І-ІІ ступенів

Дубенського району Рівненської області

Формування моральних цінностей учнів у системі виховної роботи сучасного закладу освіти

Арістотель писав: «Морально прекрасною називають людину досконалої гідності… Адже про моральну красу говорять з приводу доброти: морально прекрасним називають справедливу, мужню, благородну і взагалі володіючу всіма добротами людину» [4, с.19].

Головною метою морального виховання на сучасному етапі є цілеспрямований свідомий процес формування гармонійної особистості, що включає гуманність, працелюбність, чесність, правдивість, дисциплінованість, почуття відповідальності, власної гідності, виховання патріотизму, любові до Батьківщини. На цій основі формуються особистісні риси людини, які включають в себе національну самосвідомість, розвинену духовність, моральну, художньо-естетичну, правову, трудову, фізичну, екологічну культуру, розвиток індивідуальних здібностей і таланту [1, с.22].

Теоретико-методологічні основи морального виховання глибоко і всебічно розкриті у Законі «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», в національній програмі «Діти Україні», «Концепції Нової української школи», «Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти», Концепції позашкільної освіти та виховання, Національній доктрині розвитку освіти «України в XXI столітті», Державній національній програмі «Освіта України XXI століття». В «Концепції Нової української школи» визначено, що Нова українська школа має розвивати у дітей «читання з розумінням, уміння висловлювати свою думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики і приймати рішення, вирішувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими» [14, с.3].

У своєму трактаті «Наставление нравов» видатний чеський педагог Я.А.Коменський цитував давньоримського філософа Сенеку, який писав: «Навчись спершу добрим правилам моралі, а потім мудрості, бо без перших важко навчитися останній». Там же він наводить відомий народний вислів: «Хто встигає в науках, але відстає в добрих правилах моралі, той більше відстає, ніж встигає» [21, с.79].

Нині, коли в Україні обрано курс на побудову гуманного демократичного суспільства, що передбачає культ Людини і Народу, гуманні й демократичні відносини між людьми в усіх сферах життя, питання морального виховання виходять на одне з перших місць у системі виховання. Пріоритетними напрямками реформування виховання в нашому суспільстві є:

 • утвердження принципів загальнолюдської моралі – правди, справедливості, патріотизму, доброти, працелюбності, інших доброчинностей;

 • прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, які населяють Україну;

 • виховання духовної культури особистості; створення умов для вибору нею своєї світоглядної позиції;

 • формування глибокого усвідомлення взаємозв’язку між ідеями свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю [16].

Моральне виховання - виховна діяльність школи і сім'ї, що має на меті формування стійких моральних якостей, потреб, почуттів, навичок і звичок поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і принципів моралі, участь у практичній діяльності [7, с.88]

Результати морального виховання характеризуються такими поняттями:

Мораль - це система ідей, принципів, законів, норм і правил поведінки та діяльності, які регулюють гуманні стосунки між людьми за будь-якої ситуації на демократичних засадах. Мораль - це імперативно-оцінний спосіб ставлення людини до дійсності, котрий регулює поведінку людей з огляду на принципове протиставлення добра і зла.

Моральність - охоплює моральні погляди, переконання, почуття, стосунки, поведінку людей.

Моральна свідомість - одна із сторін суспільної свідомості, яка у вигляді уявлень і понять відображає реальні відношення і регулює моральний бік діяльності людини.

Моральні почуття - запити, оцінки, відношення, спрямованість духовного розвитку особистості.

Моральні звички - корисні для суспільства стійкі форми поведінки, що стають потребою і здійснюються за будь-якої ситуації та умов.

Моральна спрямованість - стійка суспільна позиція особистості, що формується на світоглядній основі, мотивах поведінки і виявляється як властивість особистості в різних умовах.

Моральні переконання – це внутрішньо прийняті особистістю, укорінені в її свідомості уявлення і поняття про добро і зло, про правильні і неправильні моральні відносини; це, інакше кажучи, стійкі, тверді погляди людини на свою власну поведінку і поведінку інших людей.

Моральна оцінка – це внутрішня міра, якою користується людина у своєму ставленні до власної поведінки і поведінки інших людей, суспільних подій і явищ. Вона обумовлюється досвідом людини, її світоглядом, інформацією про предмет оцінки [5, с.59 – 65].

Виховання моральної свідомості нерозривно поєднане із формування у дітей, підлітків і молоді оцінного ставлення до явищ дійсності, яке виявляється в актах поведінки і служить її мотивом [11, с.33]

Обов’язок школи, педагогів – формувати в учнів тільки такі звички поведінки в колективі, в сім’ї в суспільстві, які відповідають вимогам моралі.

Формування моральної свідомості, почуттів і звичок – це єдиний процес, наслідок якого є створення морально повноцінної, духовно багатої і щасливої людини нового світу.

Принципи виховання

Процес морального виховання ґрунтується на певних принципах:

 • цілеспрямованість виховання;

 • обов’язковий зв'язок виховання з життям;

 • єдність свідомості та поведінки у вихованні.;

 • виховання в праці;

 • комплексний підхід у вихованні ґрунтується на діалектичній взаємозалежності педагогічних явищ і процесів;

 • виховання особистості в колективі;

 • поєднання поваги до особистості вихованця з розумною вимогливістю до нього;

 • індивідуальний підхід до учнів у вихованні;

 • принцип системності, послідовності й наступності у вихованні;

 • єдність педагогічних вимог школи, сім'ї і громадськості [15, с.5]

У формуванні моральної свідомості учнів старшого віку особливого значення набуває принцип гармонійного поєднання свободи і необхідності. Основним видом діяльності, де це поєднання виступає безпосередньо і найбільш переконливо, є праця – навчальна, громадська, продуктивна. Праця стає для юнаків і дівчат основним критерієм честі, гідності, совісті та всіх інших моральних цінностей [6, с.34].

Завдання вчителя – створювати всією системою засобів виховного впливу такі моральні відносини, при яких би дитина переживала задоволення від того, що вона своїми вчинками, своєю поведінкою приносить радість людям, творить добро для них. Це – азбука морального виховання [14, с.9].

Особливість лише тоді починає набувати стійких моральних якостей, коли цьому сприяють і об’єктивні умови, її позиція у колективі, значимість соціальної ролі, яку вона виконує.

Спілкування у діяльності і через спільну діяльність впливає на моральне обличчя дитини, збагачує її моральний досвід, задовольняє потребу у самоствердженні. Громадська активність дитини забезпечується, на думку А. С. Макаренка, тим, що дитина виконує різні соціальні функції: організатори (лідера) і виконавця. У такій ситуації відбувається активний процес усвідомлення моральних обов’язків і відповідальності перед колективом та відповідних цьому установок і мотивів діяльності й поведінки [7, с.52]

Мораль формується у родині. Сімейні цінності - моральні основи життя сім'ї, стосунки поколінь, закони подружньої вірності, піклування про дітей, пам'ять про предків та ін.

Моральні стосунки в сім'ї накладають відбиток на все життя людини, оскільки їх вплив пов'язаний, по-перше, із сильними переживаннями, по-друге, вони постійніші, по-третє, в них закладаються підвалини всіх моральних ставлень людини до суспільства, до праці, до інших людей [2, с.3]

Завдання морального виховання в школі - формування національної свідомості й самосвідомості, прагнення жити в гармонії з природою, свідомої дисципліни, обов'язку та відповідальності, поваги до закону, до старших, до жінки.

Сімейні цінності - моральні основи життя сім'ї, стосунки поколінь, закони подружньої вірності, піклування про дітей, пам'ять про предків та ін. Цінності особистого життя мають значення насамперед для самої людини, визначають риси її характеру, поведінку, стиль приватного життя та ін. Формування національної свідомості та самосвідомості передбачає: виховання любові до рідної землі, до свого народу, готовності до праці в ім'я України, освоєння національних цінностей (мови, території, культури), відчуття своєї причетності до розбудови національної державності, патріотизм, що сприяє утвердженню національної гідності, залучення учнів до практичних справ розбудови державності, формування почуття гідності й гордості за свою Батьківщину [13, с.59]

Патріотичні почуття зміцнює морально-патріотичне виховання, покликане виробляти глибоке розуміння громадянського обов'язку, готовність вивчати бойові традиції та героїчні сторінки історії народу, його Збройних сил. З цією метою у Птицькій загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Дубенського району Рівненської області проводяться:

 • єдині класні години до річниці визволення Дубенщини від фашистських загарбників;

 • виховні заходи з тематики Чорнобильської трагедії;

 • інформаційні години до Дня Партизанської слави (22 вересня);

 • спортивне свято, приурочене до Дня Захисника Вітчизни, козацькі забави;

 • класні години «Гортаючи сторінки НЕЗАЛЕЖНОСТІ»;

 • тематичні заходи по шануванню героїв Небесної Сотні та Революції Гідності;

 • зустрічі з волонтерати, учасниками Революції Гідності та воїнами АТО;

 • організовано пошукову роботу в рамках участі у Всеукраїнській експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна» під керівництвом учителя історії та керівника туристсько-краєзнавчих гуртків;

 • під час канікул для учнів школи постійно організовуються та проводяться екскурсії визначними місцями України;

 • бібліотекарем школи була оформлена постійно діюча виставка художньої літератури до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні, Героїв майдану та Донбасу, учасників Революції Гідності, Дня Примирення та згоди, Дня визволення Дубенщини, Дня партизанської слави, ;

 • в шкільному краєзнавчому музеї створено експозиції присвячені подіям ВВв та АТО.

 • педагогом-організатором регулярно організовується перегляд кінофільмів про героїчне минуле періоду ВВв, сучасних героїв, які беруть участь у військових діях на Сході;

 • єдиний урок «Пам’ять заради майбутнього» для 1 – 9 кл.;

 • створено інформаційні стенди «Пам’яті Небесної сотні», «За Україну, за її долю, за народ…», «Голодомор»,

 • організовано соціальні акції: « Шануємо старість» ( до Дня людей похилого віку), привітання вчителів-пенсіонерів з нагоди Дня працівника освіти;

 • проведено концертні програми для всіх членів громади у школі та сільському будинку культури, «Воїнам Афгану»;

 • організовано волонтерські акції «Напоїмо героїв чаєм», «Лист пораненому бійцю», «Зігріємо мужнє серце воїнів АТО»; «Подяка ветеранам»

 • упорядковано могили невідомого солдата та проведено вшанування пам’яті героїв Великої вітчизняної війни під час громадської панахиди.

У школі регулярно проводяться тижні толерантності, Дні гуманного ставлення до людей, хворих на СНІД. Учнівське самоврядування є активними учасниками волонтерського руху-допомоги.

Протягом лютого – вересня під керівництвом керівника гуртків Кравець Н.В. та вчителя історії Фенюк В.І. В. учнями проводився збір матеріалів про учасників АТО, жителів села Птича Дубенського району.

Моральні почуття старшокласників формуються й розвиваються під впливом фактів і явищ навколишнього середовища, художньої літератури, кіно, телебачення. Завдання педагогів – спрямувати ці впливи на правильний шлях, на спонукання вихованців до вияву найблагородніших переживань громадської честі, справедливості, любові до Вітчизни, до народу, до праці на благо суспільства.

Учителі не можуть не зважати і на той факт, що при умові нормального розвитку школярів у роки їх юності починає виявлятися чисте і благородне почуття любові, яке відбивається на всьому духовному житті людини. Головне у вихованні старшокласників – добиватися, щоб самі учні прагнули до моральної чистоти.

Вся система методів морального виховання, які застосовуються у старших класах школи (бесіди, лекції диспути, громадська діяльність та ін), має бути спрямована на розвиток самосвідомості учнів, на самовиховання і самовдосконалення.

У розвитку моральності важливе місце належить національній свідомості дитини (і зрілої людини). О. Вишневський виділяє щонайменше три етапи, які накладають на цю свідомість помітний відбиток, збагачують її зміст.

Перший етап (етнічне самоусвідомлення) - першооснова, коріння патріотизму. Етнізація дитини починається з раннього періоду життя в сім'ї, з маминої колискової, з бабусиної казки, з участі у народних звичаях та обрядах, із народної пісні, причетності до народної творчості.

Другий етап (національно-політичне самоусвідомлення) - припадає переважно на підлітковий вік і передбачає усвідомлення себе як частини нації. До найважливіших моментів цього етапу національного виховання належать відновлення історичної пам'яті та формування почуття національної гідності.

Третій етап (громадсько-державне самоусвідомлення) - передбачає формування правильного розуміння понять патріотизму й націоналізму, виховання поваги до національно-культурних цінностей інших народів, прищеплення почуття національної, расової, конфесійної толерантності [8]

Великі можливості для формування моральної самосвідомості закладені в неписаних законах лицарської честі, що передбачають: виховання любові до батьків, до рідної мови, вірність у коханні, дружбі, побратимство, готовність захищати слабших, піклуватися про молодших, зокрема дітей; шляхетне ставлення до дівчини, жінки, бабусі; непохитну вірність ідеям, принципам народної моралі та духовності; відстоювання повної свободи і незалежності особистості, народу, держави; турботу про розвиток народних традицій, звичаїв, обрядів, бережливе ставлення до рідної природи, землі.

Моральне виховання в школі спрямоване на прищеплення та розвиток моральних якостей, міцних переконань, забезпечення виконання учнями Статуту школи, правил поведінки для учнів, виховання в учнівської молоді інтересу до вивчення свого родоводу, національних, релігійних традицій. Класні керівники та адміністрація школи проводять в цьому напрямку певну роботу [17, с.82]

Протягом року учні Птицької школи приймали активну та результативну участь в районних та обласних конкурсах. А саме: посіли І місце на обласному етапі Всеукраїнського фестивалю екологічної творчості молоді «Свіжий вітер» (вчителі Вознюк О.М., Кравець Н.В.) посіли ІІ місце на обласному етапі конкурсу з тканепластики «Оксамитовий рай» (вчитель Кравець Н.В.); посіли І місце в районі в очно-заочній виставці декоративно ужиткового мистецтва «Новорічна композиція», «Український сувенір», посіли ІІ місце на обласному етапі конкурсу дитячого читання «Книгоманія - 2017» (готувала Прохорчук М.М.), вибороли ІІ місце у І етапі Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина Україна», за напрямом «Духовна спадщина мого народу» (вчитель Фенюк В.І.) та І місце на районному та ІІ місце на обласному етапі Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина Україна», за напрямом «Козацькому роду нема переводу», «Геологічними стежками України» (вчитель Кравець Н.В.); вибороли ІІІ загальнокомандне місце у обласному зльоті юних туристів-краєзнавців, активістів руху учнівської молоді «Моя земля – земля моїх батьків» (вчитель Кравець Н.В.); ІІІ місце у змаганнях зі спортивного туризму у залік обласної Спартакіади школярів Рівненщини (вчитель Кравець Н.В.). Учениця 8 класу Заєць Олена має призові місця у обласній військово-патріотичні грі «Джура» («Сокіл»).

У рамках Всеукраїнської благодійної акції «Від серця до серця» учнями школи та колективом були зібрані та відправлені кошти на допомогу дітям хворим на цукровий діабет.

Важливим у моральному вихованні є святкування дат народного календаря.

Після здобуття Україною незалежності в життя і побут народу входять такі знаменні свята й урочистості, як День Незалежності України (24 серпня), День Конституції України (28 червня), День захисника України (14 жовтня), День Гідності та Свободи (21 листопада), День пам’яті жертв голодомору (25 листопада), День Соборності України (22 січня), День Героїв Небесної Сотні (20 лютого), Свято Козацької Слави (2-5 серпня) та ін. Народний календар поповнюється загальнонаціональними святами: День Знань, День Матері, День Батька, День Родини. Є в народному календарі дати, пов'язані з релігійними святами: День Андрія, День Миколи, Щедрий Вечір, Святвечір, Різдво, Водохреща, Стрітення, Великдень, Івана Купала, Покрови Матері Божої тощо.

Складова народного календаря - родинний календар, який охоплює важливі дати, віхи життя сім'ї, кожного її члена (дні народження членів сім'ї, ювілеї весілля батька і матері, бабусі й дідуся).

Моральність учня формується і під час навчального процесу, а саме на уроках:

 • Основи здоров’я;

 • Я і Україна;

 • Українська мова;

 • Українська література;

 • Правознавство;

 • Історія.

Внутрішня моральна свідомість кожного окремого індивідуума ґрунтується на його моральних якостях. Поєднання різних за функціями моральних якостей можна розглядати як своєрідний механізм поєднання моральної свідомості і поведінки особистості. Виділяють п'ять основних груп моральних якостей:

 • перша група – світоглядна переконаність, цілеспрямованість, обов'язок, відповідальність, гуманізм, патріотизм, інтернаціоналізм, які у сукупності забезпечують громадянську спрямованість.

 • друга група – моральні якості, які забезпечують досягнення поставлених цілей: ініціативність, енергійність, наполегливість, самостійність, обов'язковість тощо.

 • третя група – витримка, стриманість, ввічливість, володіння собою. Вони допомагають контролювати і гальмувати негативні прояви у поведінці;

 • четверта група – діловитість, навички і звички у поведінці, уміння її організовувати, моральний досвід особистості. Ці якості певною мірою допомагають швидше досягати мети і зосередити в основному увагу на змісті вчинків;

 • п'ята група – здатність до самооцінки, самокритичність, вимогливість з себе, справедливе ставлення до інших. Ці якості сприяють самовдосконаленню і створенню позитивної моральної сфери подальшого розвитку особистості [19, с.67]

Мислителі різних віків трактували поняття моральності по-різному. Ніцше вважав: «Бути моральним, етичним – означає бути покірним давно встановленому закону чи звичаю». «Мораль – це перевага людини перед природою».

В. О. Сухомлинський говорив про те, що необхідно займатись моральним вихованням дитини, навчати «вмінню відчувати людину». Василь Олександрович говорив: «Ніхто не вчить маленьку людину: «Будь байдужим до людей, ламай дерева, попирай красу, вище за все став своє особисте. Все діло в одній, в дуже важливій закономірності морального виховання. Якщо людину вчать добру – вчать уміло, розумно, вимогливо, в результаті буде добро. Вчать злу (дуже рідко, але буває і так), в результаті буде зло. Не вчать ні добру, ні злу – все одно буде зло, тому що і людиною її треба зробити» [1].

Важко назвати щось більш важливе для людини, ніж її взаємини з іншими людьми. Від характеру цих взаємин багато що залежить в нашому житті: настрій, моральне самопочуття, працездатність тощо. Стосунки з оточуючими дають можливість бачити суть свого існування, усвідомлювати себе як частку людського суспільства. За останні роки в Україні проблема морального виховання молоді частіше привертає все більше уваги. Адже вирішення даної проблеми має забезпечити високий розвиток особистості незалежно від того, в якій галузі їй доведеться працювати.

Система моральних цінностей в українців сформувалася здавна, у сім’ї, родині, під впливом національної ментальності, природного демократизму, звичаїв та традицій. На їх основі впродовж віків у нашого народу культивувалися гуманізм і любов до рідної землі, патріотизм і громадянський обов’язок, волелюбність і самовідданість, високе людське сумління, шанобливе ставлення до батьків. Пошук шляхів до цілісного, гармонійного світу та людського буття не може не зачіпати проблем освіти й виховання. Гармонійним підтвердженням зв’язку моралі з традиціями є наступна композиція.

Список використаних джерел

 1. Бех І.Д. Цінності як ядро особистості / І.Д.Бех // Цінності освіти і виховання : науково-методичний збірник / за заг. ред. О.В. Сухомлинської. – К., 1997. – С. 8–11.

 2. Бех І.Д. Виховання особистості : Сходження до духовності / І.Д. Бех. – К. : Либідь, 2006. – 272 с.

 3. Бердяев Н.А. Философия свободного духа / Н.А. Бердяев. – М. : Республика, 1994. – 480 с.

 4. Богуш А.М. Дефініції «духовність» і «моральність» в аспекті національного виховання в Україні / А.М. Богуш // Морально-духовний розвиток особистості в сучасних умовах : збірник наукових праць. – К., 2000. – Кн.1. – С.18–23.

 5. Гончаренко С. Педагогічний словник / С. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 375 с.

 6. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : навчальний посібник / О. Вишневський. – 3-тє вид., доопрац. і доп. – К. : Знання, 2008. – 566 с.

 1. Кузьмінський А.І. Педагогіка : навчальний посібник / А.І.Кузьмінський. – К. : Знання, 2007. – 447 с.

 1. Молодиченко В.В. Модернізація цінностей в українському суспільстві засобами освіти (філософський аналіз) : монографія / В.В. Молодиченко / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. –  К. : Знання України, 2010. – 384 с.

 1. Помиткін Е.О. Психологія духовного розвитку особистості : монографія / Е.О. Помиткін. – К. : Наш час, 2007. – 280 с.

 1. Словник-хрестоматія педагогічних понять : навчальний посібник. –  Луганськ, 2004 – 272 с.

 1. Степанов, О.М. Основи психології і педагогіки : навчальний посібник / О. М. Степанов, М. М. Фіцула. – 2-ге вид., виправ., доп. – К. : Академвидав, 2006. – 520 с.

 1. Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка : навчальний посібник / М.Г. Стельмахович. – К. : Інститут системних досліджень освіти,1996. – 288 с.

 1. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори в 5 т. – К. : Радянська школа, 1976. – Т. 2. – 670 с.

 1. Сухомлинський В.О. Про стан теорії і практики виховання в освітньому просторі України / В. О. Сухомлинський // Збірник наукових праць Полтавського педагогічного інституту ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 1999. – Вип.1(5). – (Серія «Педагогічні науки»). – С. 4–13.

 1. Філософія : підручник / [Заїченко Г.А., Сагатовський В.М., Кальний І.І. та інші] ; за ред. Г.А.Заїченка та ін. – К. : Вища школа,1995. – 430 с.

 1. Фіцула М.М. Педагогіка : навчальний посібник / М.М. Фіцула. – К.,2005.– 560 с.

 1. Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори / К.Д. Ушинський. – К. : Рад. школа,1949. – 418 с.

 1. Чорна К.І. Основні пріоритети виховання громадянина-патріота в умовах української державності / К.І.Чорна // Проблеми українського національного виховання : збірник наук. праць / Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2013. – С. 63–73.

 1. Яременко Н.В. Дозвіллєзнавство : навчальний посібник / Н.В. Яременко. – Фастів : Поліфаст, 2007. – 460 с.

 1. Яремчук С.В. Проблема духовності в процесі професійної підготовки майбутніх педагогів / С.В. Яремчук // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної АПН  України / за ред. С.Д. Максименка. – К.,2012. – Т. ХІV. – Ч.1. – С. 397–404.

 1. Ярмусь С. Досвід віри українця : Вибрані твори / упорядн.  А. Колодний / С. Ярмусь. – К. : Світ знань, 2002. – 512 с.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.