і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »
 • Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Фізичний практикум для 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням фізики

Фізичний практикум для 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням фізики

Опис презентації окремими слайдами:
Фізичний практикум для 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням фізики Лопуга Любов Василівна
Слайд № 1

Фізичний практикум для 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням фізики Лопуга Любов Василівна

Актуальність дослідження. Шкільний фізичний практикум розвивається у зв'язку із загальним розвитком науки і техніки, розширенням і оновленням зміст...
Слайд № 2

Актуальність дослідження. Шкільний фізичний практикум розвивається у зв'язку із загальним розвитком науки і техніки, розширенням і оновленням змісту курсу фізики, поліпшенням методики її викладання та модернізацією обладнання. Предметом дослідження є методика і техніка шкільного фізичного практикуму для 10, 11 класів в загальноосвітніх навчальних закладах з поглибленим вивченням фізики. Об’єктом дослідження є фізичний практикум для 10,11 класів в загальноосвітніх навчальних закладах з поглибленим вивченням фізики. Мета дослідження – удосконалення методики викладання фізичного практикуму для 10,11 класів в загальноосвітніх навчальних закладах з поглибленим вивченням фізики. В основу дослідження було покладено гіпотезу про те, що фізичний практикум для 10, 11 класів в загальноосвітніх навчальних закладах з поглибленим вивченням фізики сприяє підвищенню ефективності навчання, розвитку творчих здібностей учнів.

Відповідно до мети і гіпотези були сформульовані такі завдання дослідження: Визначити психолого-педагогічні основи шкільного фізичного практикуму. ...
Слайд № 3

Відповідно до мети і гіпотези були сформульовані такі завдання дослідження: Визначити психолого-педагогічні основи шкільного фізичного практикуму. Проаналізувати сучасний стан методики і техніки шкільного фізичного практикуму для 10,11 класах в загальноосвітніх навчальних закладах з поглибленим вивченням фізики. Удосконалити існуючи фізичні практикуми з курсу фізики для 10,11 класів в загальноосвітніх навчальних закладах з поглибленим вивченням фізики. Для розв’язування цих завдань використовувались такі методи: 1)        Метод теоретичного дослідження: вивчення наукових досліджень з питань удосконалення методики шкільного фізичного практикуму. 2)        Метод експериментальних досліджень: діагностичний (вивчення та узагальнення досвіду роботи вчителів); вивчення значущості різних вимог до методики і техніки шкільного фізичного практикуму шляхом експертної оцінки.

Наукова новизна дослідження : а) доведена необхідність і можливість удосконалення змісту, методики і техніки шкільного фізичного практикуму, визнач...
Слайд № 4

Наукова новизна дослідження : а) доведена необхідність і можливість удосконалення змісту, методики і техніки шкільного фізичного практикуму, визначені напрямки удосконалення шкільного фізичного практикуму в школах з поглибленим вивченням фізики; б) ознайомлення учнів із сучасними експериментальними методами дослідження в галузі фізики; в) підвищення ефективності фізичного практикуму; Теоретичне значення дослідження: уточнено деякі напрямки подальшого розвитку навчального фізичного практикуму; Практична цінність проведеного дослідження: модернізовано деякі традиційні фізичні практикуми; доповнено фізичний практикум новими роботами.

класифікація методів навчання з врахуванням засобів навчання за ступенем реалізації розвиваючої функції навчання
Слайд № 5

класифікація методів навчання з врахуванням засобів навчання за ступенем реалізації розвиваючої функції навчання

Шкільний фізичний експеримент підводить учнів до розуміння сучасних фізичних методів дослідження, виробляє у них практнчні вміння і навички.
Слайд № 6

Шкільний фізичний експеримент підводить учнів до розуміння сучасних фізичних методів дослідження, виробляє у них практнчні вміння і навички.

Одним з видів навчального експерименту є фізичні практикуми, до яких включаються складніші лабораторні роботи, які можуть бути проведені в кінці ве...
Слайд № 7

Одним з видів навчального експерименту є фізичні практикуми, до яких включаються складніші лабораторні роботи, які можуть бути проведені в кінці великих розділів. Мета фізичних практикумів: ознайомити учнів з експериментальним методом дослідження фізичних явищ; формувати розуміння принципів вимірювання фізичних величин, оволодіти способами і технікою вимірювань, а також методами аналізу похибок. При виконанні робіт фізичного практикуму одночасно виставляються всі роботи, які виконуються ланками учнів згідно спеціально складеного графіка. До проведення практикуму вчитель готує інструкції, які містять: мету роботи, метод розв'язування експериментального завдання, перелік необхідних приладів, порядок дій при виконанні експерименту, таблицю результатів вимірювань та їх обробки.

Завданняфізичного практикуму формування конкретно-чуттєвого досвіду і розвиток знань учнів про навколишній світ на основіцілеспрямо-ванихспостереже...
Слайд № 8

Завданняфізичного практикуму формування конкретно-чуттєвого досвіду і розвиток знань учнів про навколишній світ на основіцілеспрямо-ванихспостережень встановлення і перевірка засобами фізичного практикуму законів природи, відтворенняфундамента-льнихдослідів та їхніх результатів, які сталивирішальни-миу розвитку і становленні конкретних фізичних теорій; залучення учнів до наукового пошуку, висвітлення логіки наукового дослідження, що сприяє виробленню в нихдослідниць-кихприйомів, формуваннюексперимен-тальнихумінь й навичок; ознайомлен-няучнів з конкретними проявами і засобами експеримен-тальногометоду дослідження, зокрема з різними способами і методами вимірювань; демонстрація прикладного спрямування фізики, розвитокполітехнічно-госвітогляду іконструктор-ськихздібностей учнів.

Учень для виконання фізичного практикуму, згідно державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів : називає прилади і матеріали, які вик...
Слайд № 9

Учень для виконання фізичного практикуму, згідно державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів : називає прилади і матеріали, які використовувалися; формулює мету і завдання дослідження, а також його теоретичні положення; може описати і обґрунтувати суть методу дослідження (ідею досліду); здатний самостійно вивчити або повторити теорію роботи, самостійно зібрати установку і виконати дослідження згідно з відповідною (спеціальною) інструкцією і в разі необхідності неодноразово повторити дослід; користуватися приладами, визначати їх загальні характеристики, дотримуватися правил експлуатації приладів; може представляти результати виконання завдань за допомогою формули, таблиці, графіка; оцінювати і перевіряти ступінь достовірності отриманих результатів; оцінювати практичну значимість набутого досвіду.

Визначення індуктивності котушки. Градуювання спектроскопа і визначення довжини світлової хвилі за градуйованою кривою. Вивчення вільних і вимушени...
Слайд № 10

Визначення індуктивності котушки. Градуювання спектроскопа і визначення довжини світлової хвилі за градуйованою кривою. Вивчення вільних і вимушених коливань. Вивчення іонізуючих випромінювань за допомогою газорозрядного лічильника та камери Вільсона. Вивчення будови і дії трансформатора. Вивчення резонансу в електричному коливальному контурі. Дослідження електромагнітних коливань за допомогою осциллографа. Вивчення явища електромагнітної індукції. Визначення довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної решітки (гратки). Вимірювання довжин звукової хвилі і швидкості звуку в повітрі методом резонансу. Фізичний практикум для 10,11 класів навчальноосвітніх закладів з поглибленим вивченням фізики

Мета: одержати стоячу хвилю, навчитись вимірювати довжину звукової хвилі та швидкість звуку в повітрі методом резонансу. Теоретичні відомості Тради...
Слайд № 11

Мета: одержати стоячу хвилю, навчитись вимірювати довжину звукової хвилі та швидкість звуку в повітрі методом резонансу. Теоретичні відомості Традиційно, лабораторну роботу з визначення швидкості звуку виконують за методикою, в якій використовують звуковий резонанс. Перед скляною або металевою трубкою з поршнем збуджують ударами гумового молотка по камертону звукові хвилі. Поршень пересувають вздовж лінійки і на слух знаходять таке його положення l1, при якому звук посилюється. Це перший максимум. Пересувають поршень далі і знаходять, знову ж таки на слух, положення другого максимуму l2. За різницею показів l2 та l1 знаходять довжину хвилі: = 2(l2 – l1). Знаючи частоту звучання камертона , знаходять швидкість звуку V==2(l2 – l1). Вимірювання довжин звукової хвилі і швидкості звуку в повітрі методом резонансу.

В постановці роботи застосовується типове обладнання фізичного кабінету: Осцилограф ОМШ-2, у якого трансформатор живлення перемкнуто на напругу 42 ...
Слайд № 12

В постановці роботи застосовується типове обладнання фізичного кабінету: Осцилограф ОМШ-2, у якого трансформатор живлення перемкнуто на напругу 42 В. Генератор звукової частоти типу ГНЧЛ, у якого уточнено за допомогою генератора ГЗМУ на шкалі частот положення поділок 800 Гц, 100 Гц, 1200 Гц. Уточнення слід виконати за фігурами Ліссажу. Осцилограф ОМШ-2 має вертикальні та горизонтальні входи і дозволяє здійснити таку операцію. Можна також скористатись генератором типу ГНЧШ. Для цього з нього потрібно зняти трансформатор живлення, місток випрямляча, за допомогою шнура з відповідною вилкою, підключити до напруги 42 В. Телефонний капсуль типу ТОН-2 або МТ-56.При постановці роботи капсуль виконує роль електромагнітного мікрофона. Його встановлюють на вертикальній підставці. Динамічний гучномовець. Лінійка або вимірювальна стрічка з міліметровими поділками. Металева трубка з поршнем. З’єднувальні провідники. Мал. 1

Телефонний капсуль-мікрофонМ приєднують до клем вертикального входу осцилографа. Відстань від відкритого кінця трубки до мікрофона становить 1…1,5...
Слайд № 13

Телефонний капсуль-мікрофонМ приєднують до клем вертикального входу осцилографа. Відстань від відкритого кінця трубки до мікрофона становить 1…1,5 см. На відстані 2…3 см від мікрофона розташовують гучномовецьГД, з’єднаний з виходом звукового генератора. Прилади вмикають у сітку напругою 42 В. Звукові хвилі від гучномовця за рахунок явища дифракції огинають мікрофон і потрапляють у трубку з поршнем. Початкове положення поршня таке, що він повністю закриває трубку. На генераторі встановлюють частоту 800 Гц і одержують осцилограму звукових коливань. Поршень пересувають і спостерігають за зміною амплітуди коливань на осцилографі. При резонансі амплітуда різко зростає. Знаходять положення першого максимуму і лінійкою вимірюють відстань від закритого кінця трубки до ручки поршня ‑ l1. Пересувають поршень далі, помічають другий максимум і вимірюють відстань до положення ручки поршня при третьому максимумі ‑ l3. На генераторі встановлюють частоту 1000 Гц і повторюють усі операції з визначення довжин та для цієї частоти. Аналогічно виконують вимірювання довжин l та l для частоти 1200 Гц. Роблять обрахунки довжини хвилі для першої, другої та третьої частоти: 1= l3 – l1; 2= - ; 3=l - l . Знаходять швидкість звуку: V1=11; V2=22; V3=33. Результати вимірів заносять у таблицю.

Слайд № 14

Розглянуто теоретичний та організаційний аспект фізичного практикуму та методики його проведення. Показано, що фізичний практикум повинен містити в...
Слайд № 15

Розглянуто теоретичний та організаційний аспект фізичного практикуму та методики його проведення. Показано, що фізичний практикум повинен містити в собі такі елементи: вступ, огляд літератури, теоретичні викладки, експеримент, його результати обговорення та висновки. У даній роботі досліджується проблема удосконалення методики і техніки шкільного фізичного практикуму у загальноосвітніх школах з поглибленим вивченням фізики. Під удосконаленням шкільного фізичного практикуму ми розуміємо поліпшення його структури та змісту, більш цілеспрямовану методику проведення, їх модернізацію, оновлення змісту, форм, методів, засобів навчання, приведення їх у відповідність до сучасних вимог науки і техніки. Проведено порівняльний аналіз програми для навчальних закладів з поглибленим вивченням фізики 10-11 класів та програми з фізики для загальноосвітніх навчальних закладів 7-11 класів. Розроблено фізичний практикум для 10,11 класів в загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням фізики. Висновки

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Для написання МАН робіт
 • Додано
  23.02.2018
 • Розділ
  Фізика
 • Клас
  10 Клас, 11 Клас
 • Тип
  Презентація
 • Переглядів
  7777
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  1
 • Номер матеріала
  PJ210478
 • Вподобань
  0
Курс:«Стратегії профілактики та вчасного реагування на прояви суїцидальної поведінки неповнолітніх»
Мельничук Вікторія Олексіївна
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь