Зараз в ефірі:
Вебінар:
«
Виховні заходи з теми прав дитини. Практичні кейси
»
Взяти участь Всі події

Фізична культура. 5 клас. Розробки уроків.

Фізична культура

Для кого: 5 Клас

23.03.2020

6236

226

0

Опис документу:
Посібник складено на основі нової програми з фізичної культури для 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, для основної і спеціальної медичних груп. Структура змісту запропонованих методів передбачає передмову, програму для 5 класу, орієнтовне календарне планування, плани- конспекти уроків та додатки. Посібник підготовлено для вчителів фізичної культури які проводять уроки в 5-у класі.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Гонголь О.В.

Фізична культура. 5 клас. Розробки уроків. (Майстер клас) – Віньківці, 2016. – 192с.

Посібник складено на основі нової програми з фізичної культури для 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, для основної і спеціальної медичних груп.

Структура змісту запропонованих методів передбачає передмову, програму для 5 класу, орієнтовне календарне планування, плани-конспекти уроків та додатки.

Посібник підготовлено для вчителів фізичної культури які проводять уроки в 5-у класі.

Рецензенти:

Арсенюк В.О. - заступник начальника відділу освіти , головний спеціаліст

Атаманюк Л. О. – директор Великоолександрівського навчально-виховного комплексу

Рекомендовано науково-методичною радою районного методичного кабінету відділу освіти Віньковецької райдержадміністрації

ПЕРЕДМОВА

Процес фізичного виховання під час навчання у сучасній школі має специфічні особливості, які полягають у тому, що учень не тільки засвоює знання та набуває навичок виконання фізичних вправ, але й повинен оволодіти способами діяльності (оперування ними). Слід відзначити і той факт, що в наш час відбувається поліпшення матеріальної бази, впровадження у навчальний процес досягнення науково-технічного прогресу і передового досвіду. Поступово підвищується освітній ценз учителя і рівень підготовленості учнів.

Під час підготовки навчально – методичного матеріалу для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів я керувалася державною програмою «Фізична культура в школі: навчальні програми для 1-4, 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (К.: Літера ЛТД, 2013.-352с.).

Навчальна програма для 5-9 класів побудована за модульною системою. Вона містить інваріантну (обов’язкову) та варіативну складові. До інваріантної частини належать: теоретико – методичні знання та загальна фізична підготовка, зміст яких реалізується впродовж кожного року. Змістове наповнення варіативної складової навчальний заклад формує самостійно з модулів, запропонованих навчальною програмою, які розроблено на 5 років. Кожен навчальний модуль містить пояснювальну записку, зміст навчального матеріалу, державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, орієнтовні навчальні нормативи та перелік обладнання, потрібно для освоєння модуля.

Враховуючи вище зазначене, я включила до навчально – методичних матеріалів: зміст навчальної програми для учнів 5 класу; навчальне планування, яке складається з календарного плану і планів – конспектів уроків. Враховуючи досвід минулих років (кількість днів, виділених на осінні, зимові і весняні канікули, а також на різноманітні свята), розкривається зміст 102 уроки на рік (3 уроки на тиждень), а не 105, обумовлених навчальною програмою.

Згідно з програмою, учні 5 класу мають опанувати 4-6 варіативних модулів. На опанування обраних модулів відводиться приблизно однакова кількість годин, але не менше ніж 18. Однак не виключається можливість мотивованого збільшення або зменшення кількості годин на вивчення окремих модулів. У моїх матеріалах я пропоную обов’язково включити в навчальний процес такі модулі, як: легка атлетика, гімнастика, баскетбол, волейбол, футбол, туризм (при наявності умов). На вибір зазначених модулів оказують вплив потреби та інтересів учнів,, можливої матеріально – спортивної бази школи, досвід вивчення різних модулів у 4 класі тощо.

Головними вимогами до сучасного уроку фізичної культури є:

 • Забезпечення диференційованого підходу до учнів з урахуванням стану їхнього здоров’я, рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості та статті;

 • Забезпечення оптимізації навчально – виховного процесу із застосуванням елементів інноваційних методів навчання та здійснення міжпредметних зв’язків;

 • Забезпечення освітньої, виховної, оздоровчої та інструктивної спрямованості;

 • Формування в учнів умінь і навичок самостійно займатися фізичними вправами.

Важливою умовою здійснення навчально – виховного процесу з фізичної культури є дотримання дидактичних принципів навчання: свідомості та активності; наочності; доступності та індивідуалізації; систематичності та послідовності; міцності та науковості. Творче використання на уроках фізичної культури цих дидактичних принципів вимагає застосування адекватних методів навчання.

Домашні завдання для самостійного виконання фізичних вправ учні отримують на уроках фізичної культури. Їх зміст має бути спрямований на розвиток фізичних якостей, повторення в домашніх умовах найпростіших рухових дій, засвоєних на уроках, із застосуванням прийомів самоконтролю. Перевірка виконання домашніх завдань здійснюється на уроках учителем фізичної культури систематично.

За результатами медичного огляду школярі тимчасово розподіляються на основну, підготовчу і спеціальну медичні групи. Усі вони відвідують обов’язкові уроки, але виконують загально розвивальні й коригувальні вправи з різним фізичним навантаженням та ті, які їм не протипоказані.

Головними критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів є комплексне оцінювання знань, техніки виконання, та нормативного показника, яке здійснюється відповідно до критеріїв. При цьому оцінка за виконання нормативу не є домінуючою під час здійснення тематичного, семестрового чи річного оцінювання.

Наведений зміст навчального матеріалу не є повною догмою або рецептом в підготовці учителя до навчальних занять. Кожен учитель на власний розсуд може змінювати і кількість годин на визначений модуль, і зміст навчального матеріалу конкретного уроку. Я буду вдячна вчителям фізичної культури за конструктивні зауваження до структури і змісту навчального посібника.

НАВЧАЛЬНИЙ ПРІОРІТЕТНИЙ МАТЕРІАЛ

(ІНВАРІАНТНА ЧАСТИНА)

Теоретико-методичні знання

та загальна фізична підготовка

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретико-методичні знання

Загальна характеристика здорового способу життя. Поняття фізичного розвитку та фізичної підготовленості.

Фізичне виховання у Стародавній Греції.

Правила гігієни та санітарії під час занять фізичною культурою.

Основи самоконтролю під час занять фізичними вправами.

Правила безпеки на уроках і під час позакласних фізкультурних занять.

Учень, учениця:

х а р а к т е р и з у є: здоровий спосіб життя; поняття фізичного розвитку та фізичної підготовленості;

н а в о д и т ь п р и к л а д и особливостей фізичного виховання в Стародавній Греції;

в о л о д і є: методами самоконтролю за дотриманням правильного положення тіла; основними прийомами самоконтролю за об’єктивними показниками (ЧСС) під час занять фізичними вправами;

д о т р и м у є т ь с я п р а в и л: гігієни та санітарії; безпеки на уроках і під час позакласних фізкультурних занять

Загальна фізична підготовка

Стройові вправи

ходьба, біг; стрибки;

загальнорозвивальні вправи;

вправи для формування постави та запобігання плоскостопості;

танцювальні вправи;

вправи для розвитку швидкості;

спритності;

сили;

швидкісно-силових якостей;

гнучкості;

витривалості

Учень, учениця:

в и к о н у є: перешикування з колони по одному в колону по чотири дробленням і зведенням, із колони по два, чотири розведенням і злиттям; рух уперед з кроку на місці;

в и к о н у є: ходьбу по діагоналі, «протиходом» та «змійкою»; різновиди ходьби, бігу та стрибків;

в и к о н у є: загальнорозвивальні вправи на місці та в русі, без предмета, з предметами (м’ячами, гімнастичними палицями, обручами, скакалками), у парах;

в и к о н у є: вправи для формування постави та запобігання плоскостопості;

в и к о н у є: танцювальні вправи;

в и к о н у є: повторний біг на відрізках 10–30 м; прискорення до 10 м із різних вихідних положень; біг зі зміною швидкості і напрямку за сигналом;

в и к о н у є: різновиди стрибків із завданнями; стрибки з поворотами на 90 та 180°; акробатичні вправи; подолання смуги перешкод, «човниковий» біг 4×9 м, рухливі та народні ігри, естафети.

б е р е у ч а с т ь у рухливих, народних іграх та естафетах;

в и к о н у є: згинання і розгинання рук в упорі лежачи; підтягування у висі (хл.) та висі лежачи (дівч.), присідання, піднімання тулуба з положення лежачи; піднімання тулуба з положення лежачи на животі; вправи з гантелями (до 1 кг), еспандерами, з предметами збільшеної ваги у парах;

в и к о н у є: вистрибування з присіду вгору; стрибки з місця в довжину та висоту; стрибки в «глибину» з наступним вистрибуванням угору; метання малого м’яча;

в и к о н у є: вправи з широкою амплітудою рухів руками і ногами; махові рухи; активні та пасивні нахили; відведення рік та рук за допомогою партнера; вправи на розтягування;

в и к о н у є: рівномірний біг до 1000 м; повторний

біг 4×30 м, 2×60 м

Рухливі, народні,спортивні ігри та естафети

Б е р е у ч а с т ь у рухливих, народних, спортивних іграх та естафетах

Баскетбол

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Історія розвитку баскетболу.

Гігієна тіла, одягу, спортивної форми, режиму дня. Поняття про техніку гри. Основні правила гри.

Поведінка під час змагань

Правила безпеки під час занять баскетболом

Учень, учениця:

х а р а к т е р и з у є основні етапи історії розвитку баскетболу;

п о я с н ю є принципи гігієни та санітарії баскетболіста;

в и з н а ч а є основні елементи техніки і правила гри;

д о т р и м у є т ь с я правил безпеки і поведінки під час занять баскетболом та змагань

Спеціальна фізична підготовка

Спеціальні фізичні вправи та рухливі ігри

Учень, учениця:

в и к о н у є: прискорення на 5, 10, 15 м з різних стартових положень за зоровим і звуковим сигналами, «човниковий» біг 45 м; вправи для розвитку сили м’язів тулуба, плечового пояса та кистей рук, гнучкості;

рухливі ігри та естафети з бігом і стрибками;

в о л о д і є серійними стрибками з діставанням високо підвішених предметів

Техніко-тактична підготовка

Стійки, способи пересувань, зупинки, повороти на місці, ведення м’яча, передачі, кидки м’яча

Учень, учениця:

в и к о н у є: стійки баскетболіста та різноманітні пересування в нападі й захисті; зупинки стрибком та двома кроками; повороти на місці; кидки м’яча однією рукою від плеча, двома руками від грудей з місця та в русі;

в о л о д і є: ловленням і передачами м’яча двома руками від грудей, однією рукою від плеча на місці та в русі; веденням м’яча на місці, у русі, з обведенням предметів;

з а с т о с о в у є технічні прийоми нападу і захисту у взаємодіях з партнерами під час гри

Волейбол

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Історія розвитку українського волейболу.

Загальна характеристика гри волейбол (розмітка ігрового майданчика, розміщення гравців, основні правила гри).

Правила безпеки на ігровому майданчику. Санітарно-гігієнічні вимоги до спортивного інвентарю.

Особиста гігієна спортсмена

Учень, учениця:

х а р а к т е р и з у є історію розвитку українського волейболу;

н а з и в а є: загальну характеристику гри волейбол, назви ліній, розміщення гравців та правила переходу на майданчику;

правила техніки безпеки на ігровому майданчику; санітарно-гігієнічні вимоги до спортивного інвентарю та вимоги особистої гігієни;

д о т р и м у є т ь с я правил безпеки та правил гри

Спеціальна фізична підготовка

Стрибкові вправи, спеціальні вправи для розвитку гнучкості верхнього плечового пояса, сили верхніх та нижніх кінцівок, черевного преса, спини; вправи на розтягування; вправи для розвитку швидкості, спритності

Учень, учениця:

в и к о н у є: стрибкові вправи;

спеціальні вправи для розвитку гнучкості верхнього плечового пояса, сили верхніх та нижніх кінцівок, черевного преса, спини; вправи на розтягування;

вправи для розвитку швидкості, спритності

Техніко-тактична підготовка

Стійка волейболіста. Розміщення та перехід гравців на ігровому майданчику.

Пересування в стійці волейболіста приставними кроками, вибір вихідного положення для виконання передач та прийому м’яча.

Передача м’яча двома руками зверху над собою на місці, від стіни, в парах, в колонах, в зустрічних колонах. Прийом м’яча знизу над собою, від стіни, з накидання партнера.

Рухлива гра «Малюкбол»

Учень, учениця:

х а р а к т е р и з у є: розміщення гравців на майданчику; правила переходу;

в и к о н у є: пересування в стійці волейболіста (вправо, вліво, вперед, назад), вибір вихідного положення для передач та прийому м’яча; передачі м’яча зверху над собою, від стіни, в парах, в колонах; прийом м’яча знизу над собою, від стіни, з накидання партнера; прийом м’яча знизу над собою, від стіни, з накидання партнера

бере участь у рухливій грі «Малюкбол»

Гімнастика

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Історія розвитку гімнастики.

Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня школяра, правила їх виконання.

Правила техніки безпеки

Учень, учениця:

х а р а к т е р и з у є історію розвитку гімнастики;

н а з и в а є фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня школяра й дотримується правил їх виконання;

д о т р и м у є т ь с я правил техніки безпеки під час занять гімнастичними вправами

Спеціальна фізична підготовка

Стройові вправи і прийоми;

вправи з предметами;

танцювальні кроки

Учень, учениця:

в и к о н у є: стройові вправи і прийоми;

загальнорозвивальні вправи: з гантелями, еспандерами; з предметами збільшеної ваги; у парах; підстрибування вгору з упору присівши; стрибки у присіді, пересуваючись у різні боки;

танцювальні кроки

Стрибки

Опорний стрибок;

стрибки через скакалку

Учень, учениця:

в и к о н у є способом «ноги нарізно» через гімнастичного козла (козел у ширину, висота 80–90 см); з утриманням основної стійки (о. с.) після приземлення;

стрибки через скакалку (4´30 стрибків)

Лазіння

Лазіння по горизонтальному і вертикальному канатам

Учень, учениця:

в и к о н у є лазіння по горизонтальному і вертикальному канатах у три прийоми

Рівновага

Дівчата:

– вправи у стані рівноваги (колода, висота 95–100 см)

Учениця:

в и к о н у є зв’язку елементів: вхід з додатковою опорою на кінець колоди – 3–4 швидких кроки на носках, руки в сторони – мах правою, руки вперед, мах лівою, руки вперед – поворот направо на носках у напівприсіді на 180° – присід, руки вниз – упор стоячи на коліні, руки в сторони – стійка впоперек – зіскок з утриманням о. с.

з а с т о с о в у є самострахування під час виконання гімнастичних вправ

Акробатика

Хлопці:

– стійка на голові і руках із зігнутими ногами;

– «міст» із положення стоячи (з допомогою) – перехід в упор присівши;

– два перекиди вперед злито.

Дівчата:

два перекиди вперед злито;

– «міст» із положення стоячи (з допомогою) – перехід в упор присівши

Учень:

в и к о н у є орієнтовні комбінації елементів вправ:

в. п. – о. с. – упор присівши – два перекиди уперед – перекид назад – перекатом назад стійка на лопатках – перехід у положення лежачи на спині – «міст» – перехід в упор присівши – о. с.

Учениця:

в и к о н у є орієнтовні комбінації елементів вправ:

в. п. – о. с – упор присівши – два перекиди уперед – перекид назад – перекатом назад стійка на лопатках – перекатом уперед упор присівши – випрямитися – «міст» (з допомогою) – перехід в упор присівши (з допомогою) – о. с.

Виси та упори

Хлопці:

– вправи на паралельних брусах (низьких): упор на брус з опорою ногами; сід «ноги нарізно»; сід на стегні; зіскок з поворотом на 90° і 180°;

– вправи на перекладині (низькій): махом однієї поштовхом другої ноги підйом переворотом в упор; махом назад зіскок.

Дівчата:

– вправи на різновисоких брусах або низькій перекладині та низький перекладині (висота 95 см);

– поштовхом двох ніг в упор;

– опускання вперед у вис присівши

Учень:

в и к о н у є орієнтовну комбінацію елементів вправ: упор на брус з опорою ногами – сід «ноги нарізно» – сід на праве (ліве) стегно – перехват лівою (правою) – зіскок з поворотом на 90° з утриманням о. с.;

згинання та розгинання рук в упорі від підлоги;

в и к о н у є орієнтовну комбінацію елементів вправ: вис стоячи – махом однієї поштовхом другої ноги підйом переворотом в упор – махом назад зіскок – о. с.;

підтягування у висі на високій перекладині.

Учениця:

в и к о н у є орієнтовну комбінацію елементів вправ: вис стоячи – вис присівши поштовхом двох ніг упор – о. с;

підтягування у висі лежачи

згинання та розгинання рук в упорі від підлоги

Легка атлетика

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Історія розвитку легкої атлетики.

Легкоатлетичні види.

Правила безпеки на уроках легкої атлетики

Учень, учениця:

х а р а к т е р и з у є історію розвитку легкої атлетики;

н а з и в а є види легкої атлетики; правила техніки безпеки;

д о т р и м у є т ь с я правил безпеки під час занять легкою атлетикою

Спеціальна фізична підготовка

Спеціальні бігові вправи, стрибкові вправи, спеціальні вправи для метань

Учень, учениця:

в и к о н у є спеціальні бігові вправи, стрибкові вправи, спеціальні вправи для метань

Біг

Старт та стартовий розбіг. Біг 30 м, біг 60 м.

Прискорення, повторний біг.

Рівномірний біг до 1000 м

Учень, учениця:

в и к о н у є старт, стартовий розбіг, біг 30 м, 60 м, рівномірний біг до 1000 м (без урахування часу); прискорення 10–30 м, повторний біг 430м, 260 м

Стрибки

Стрибки в довжину з місця, з розбігу способом «зігнувши ноги»; багатоскоки, стрибки у висоту з розбігу способом «переступання»

Учень, учениця:

в и к о н у є: стрибки в довжину з місця, багатоскоки, стрибки в довжину з розбігу способом «зігнувши ноги», стрибки у висоту з розбігу способом «переступання»

Метання

Метання малого м’яча на дальність з місця, метання в горизонтальну та вертикальну ціль

Учень, учениця:

в и к о н у є метання малого м’яча на дальність з місця та в горизонтальну та вертикальну ціль

Туризм

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Загальні відомості про туризм та його види.

Види природних перешкод.

Правила безпеки на уроках з елементами туризму.

Учень, учениця:

р о з к р и в а є загальні відомості про туризм та його види;

р о з п о в і д а є про гігієну туриста, загальні гігієнічні вимоги;

н а з и в а є види природних перешкод;

д о т р и м у є т ь с я правил безпеки під час занять на уроках з елементами туризму;

Спеціальна фізична підготовка

Подолання горизонтальних і вертикальних перешкод; подолання смуги перешкод, вправи на лазіння і перелазіння

Учень, учениця:

з д і й с н ю є подолання горизонтальних і вертикальних перешкод у вигляді смуги перешкод, лабіринтів;

в о л о д і є технікою виконання вправ на лазіння і перелазіння

Технічна підготовка

Встановлення намету; в’язання туристських вузлів; технічні етапи

Учень, учениця:

в о л о д і є технікою встановлення намету, технікою в’язання туристських вузлів «простий», «простий провідник»;

з д і й с н ю є технічне проходження туристських етапів: подолання умовних завалів (підлаз), подолання умовного болота по купинах

Футбол

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Історія розвитку футболу.

Правила гри у футбол.

Техніка безпеки на уроках футболу

Учень, учениця:

х а р а к т е р и з у є історію розвитку футболу;

д о т р и м у є т ь с я правил: гри у футбол; безпеки під час уроків футболу

Спеціальна фізична підготовка

Рухливі ігри та естафети з м’ячем («День і ніч», «Виклик», «Виклик номерів», «Ривок за м’ячем», «Виштовхни з кола», «Мисливці й качки» та інші); прискорення та ривки з м’ячем; стрибки з імітуванням удару головою; спортивні ігри гандбол, баскетбол за спрощеними правилами з елементами футболу

Учень, учениця:

в о л о д і є технікою виконання вправ;

в и к о н у є вправи з елементами футболу для розвитку фізичних якостей

Техніко-тактична підготовка

Пересування: поєднання бігу зі стрибками, зупинками, поворотами; поєднання прийомів пересування з володінням м’ячем;

удари по м’ячу ногою: удар зовнішньою частиною підйому по нерухомому м’ячу; удари середньою та внутрішньою частинами підйому по м’ячу, що котиться; удари в русі;

удари головою по м’ячу зменшеної ваги: удари по м’ячу середньою частиною лоба;

зупинки м’яча: зупинки м’яча підошвою та внутрішньою стороною стопи;

ведення м’яча: ведення м’яча середньою, внутрішньою та зовнішньою частинами підйому;

відволікальні дії (фінти): фінти в умовах виконання ігрових вправ;

відбирання м’яча: вдосконалення вивчених прийомів, атакуючи суперника спереду, збоку, ззаду;

вкидання м’яча: вкидання м’яча вивченими способами на дальність;

жонглювання м’ячем: жонглювання м’ячем ногою, стегном, головою;

елементи гри воротаря: ловлення м’яча збоку; гра на виході; відбивання м’яча однією та двома руками; вибір правильної позиції у воротах під час виконання різних ударів;

індивідуальні дії в нападі: маневрування на полі; «відкривання» для прийому м’яча, відволікання суперника;

групові дії в нападі: взаємодія двох і більше гравців; взаємодія з партнерами під час організації атаки;

індивідуальні дії в захисті: вибір позиції стосовно суперника та протидія отриманню ним м’яча; «закривання»;

групові дії в захисті: правильний вибір позиції

Учень, учениця:

в и к о н у є пересування: поєднання прийомів техніки пересування з технікою володіння м’ячем; удари по м’ячу ногою: удар зовнішньою частиною підйому по нерухомому м’ячу; удари середньою та внутрішньою частинами підйому по м’ячу, що котиться; удари в русі; удари головою по м’ячу зменшеної ваги: удари по м’ячу середньою частиною лоба без стрибка та у стрибку;

зупинки м’яча: зупинки м’яча підошвою та внутрішньою стороною стопи в русі; зупинка внутрішньою стороною стопи м’яча, що летить; ведення м’яча: ведення м’яча середньою, внутрішньою та зовнішньою частинами підйому по прямій, по колу, «вісімкою», а також поміж стійок (фішок); ведення м’яча зі зміною напрямку і швидкості руху; вкидання м’яча: вкидання м’яча вивченими способами на дальність; жонглювання м’ячем: жонглювання м’ячем ногою, стегном, головою;

в о л о д і є фінтами «відходом», «ударом», «зупинкою» в умовах виконання ігрових вправ;

з а с т о с о в у є відбирання м’яча, атакуючи суперника спереду, збоку, ззаду; маневрування на полі; «відкривання» для прийому м’яча, відволікання суперника; взаємодію двох і більше гравців; взаємодію з партнерами під час організації атаки; вибір позиції стосовно суперника та протидію отриманню ним м’яча; «закривання»

Орієнтовні нормативи для оцінювання розвитку фізичних якостей

5 клас

Показники фізичних якостей

Рівень компетентності

низький

середній

достатній

високий

Швидкість:

Біг 30 м (с)

Хл.

Більше 7,0

7,0

6,5

5,8

Дівч.

Більше 7,4

7,4

6,9

6,2

Витривалість: рівномірний біг без урахування часу (м)

Хл.

До 600

600

800

1000

Дівч.

До 500

500

800

1000

Гнучкість: нахил тулуба вперед із положення сидячи (см)

Хл.

До 2

2

3

5

Дівч.

До 5

5

7

10

Сила: підтягування (кількість разів)

Хл. у висі

До 2

2

3

4

Дівч. у висі лежачи

До 3

3

6

8

Згинання та розгинання рук в упорі лежачи

(кількість разів)

Хл. від підлоги

До 4

4

7

10

Дівч. від лави

До 4

4

6

8

Спритність: човниковий біг 4×9 м (с)

Хл.

13,3

12,6

12,0

11,4

Дівч.

14,0

13,4

12,8

12,2

Швидкісно-силові: стрибок у довжину з місця (см)

Хл.

До 120

120

140

160

Дівч.

До 110

110

120

140

Метання малого м’яча на дальність (м)

Хл.

До15

15

22

28

Дівч.

До 10

10

13

16

Піднімання тулуба в сід за 30 с (кількість разів)

Хл.

До 10

10

16

20

Дівч.

До 9

9

15

19

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ ДЛЯ 5 КЛАСУ

 1. Ознайомити учнів із теоретично – методичними знаннями.

 2. Навчити стрибків у довжину і висоту, метання м’яча на дальність та на ціль, а також низького старту в бігу на 30 і 60 м.

 3. Навчити зупинок та ведення м’яча, ударів по м’ячу ногою, а також індивідуальних дій у захисті та нападі. Навчити ударів по м’ячу головою, відбирання м’яча, жонглювання ним, а також тактики групових дій у захисті та нападі.

 4. Повторити кидки та передачі м’яча, заволодіння ним, а також індивідуальні, групові й командні дії у нападі та захисті у баскетболі.

 5. Навчити вправ у висах і упорах, комбінацій з акробатики, опорних стрибків у гімнастиці.

 6. Навчити стійки і пересування, передачі та прийому м’яча двома руками зверху у волейболі.

 7. Навчати руху за азимутом, обладнання біваку, організація туристичного походу.

 8. Повторити раніше вивчені стройові і загальнорозвивальні вправи.

 9. Прийняти в учнів орієнтовні навчальні нормативи розвитку фізичних якостей, які передбачені програмою.

 10. Готувати учнів до різноманітних змагань.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

Великоолександрівського НВК

_____________ Л.О. Атаманюк

«__» вересня 20__ р.

РОЗГЛЯНУТО

на засіданні ШМО

вчителів _________________

Протокол № __ від __ серпня

Голова ШМО _____________

_________________________

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора з

навчально-виховної роботи

________________________

«__» вересня 20___ р.

Орієнтовний календарний план уроків для 5 класу

на І семестр

уроку

Зміст навчального матеріалу

Дата проведення

І семестр

Легка атлетика

Правила техніки безпеки під час занять.

Загальна характеристика здорового способу життя.

Навчальні вимоги.

Низький старт і стартовий розбіг.

Поняття фізичного розвитку та фізичної підготовленості.

Спеціальні та підготовчі вправи бігуна.

Рівномірний біг до 1000 м.

Історія розвитку легкої атлетики.

Спеціальні та підготовчі вправи стрибуна.

Техніка стрибка в довжину з місця.

Іігієнічні вимоги до занять фізичними вправами.

Техніка стрибка в довжину з розбігу способом «зігнувши ноги».

Тактика бігу на короткі дистанції.

Спеціальні та підготовчі вправи метальника.

Метання малого м'яча з розбігу на дальність.

Рухлива гра.

Правила надання першої медичної допомоги після отримання травм під час спортивних занять.

Техніка бігу на довгі дистанції.

Перевірити розвиток витривалості учнів: контрольний біг на дистанцію до 1000 м.

Правилами виконання ранкової гімнастики.

Організовуючі та стройові вправи на місці та в русі.

Техніка метання малого м'яча.

Рухлививі ігри та естафети.

Основні фази естафетного бігу на короткі дистанції;

Техніку бігу з низького старту;

Стрибка в довжину з розбігу способом „зігнувши ноги”.

Метання малого мяча на дальність способом із-за голови.

Повторення техніки виконання стартового розбігу, біг 60 м.

Ттехнікою бігу з низького старту.

Техніку стрибку у кроці з приземленням на обидві ноги.

Техніку метання малого м`яча з місця;

Техніца низького старту та стартового розбігу

Техніца стрибка у довжину з розбігу способом „зігнувши ноги”.

Формування навичок метання м’яча та розвитку фізичних якостей

Спортивні ігри «Футбол»

Поєднання бігу із зупинками та поворотами;

Удари по мячу після зупинки його підошвою;

Ведення м’яча;

Тхніка виконання вправ на рівновагу.

Навички володіння м’яча під час передач, ведення та кидків.

Рухливі ігри та естафети.

Техніка виконання різновидів зупинки м'яча та ударів по м'ячу, що котиться.

Жонглювання, різновиди ведення мяча та вкидання

м'яча.

Техніка виконання зупинки футбольного мяча внутрішньою стороною стопи.

Техніка виконання ведення футбольного мяча зовнішньою частиною підйому.

Закріплення вивчених елементів у навчальній двохсторонній грі.

Правилами поведінки та техніки безпеки під час виконання фізичних вправ.

Техніка виконання деяких спортивних ігор.

Техніка удару внутрішньою частиною підйому по нерухомому м’ячу.

Техніка ведення м’яча носком.

Елементи спортивної гри — футбол.

Техніка виконання загальнорозвивальних, стройових, гімнастичних, легкоатлетичних та ігрових вправ.

Техніка безпеки на уроці з футболу

Удар м’яча серединою підйому

Ведення м’яча

Зупинку м’яча підошвою на місці та в русі

Передача м’яча внутрішньою стороною стопи.

Зупинка м’яча підошвою.

Техніка фінт „відходом” з переносом ноги через м’яч.

Виконання техніки ударів, зупинок м’яча та вкидання м’яча в гру;

Комунікативн компетентність учнів;

Підвищити інтерес до уроків фізичної культури.

Удар м’яча серединою підйому;

Ведення м’яча;

Зупинка м’яча підошвою на місці та у русі.

Історії розвитку Олімпійських ігор;

Техніка жонглювання м’ячем, передачі м’яча в один дотик.

Удар мяча серединою підйому;

Ведення м’яча;

Зупинку м'яча підошвою на місці та в русі.

Інструктаж з безпеки життєдіяльності на уроках з футболу.

Історії виникнення й розвитку футболу.

Правила гри у футбол.

Спеціальні вправи футболіста для розвитку швидкісно силових якостей і рівноваги.

Техніка пересування з м'ячем у різних напрямках.

Техніка викрнання передач м'яча та ударів по воротах.

Техніка удару по м'ячу середньою частиною лоба без стрибка

Техніка ведення та передачі м'яча вивченими способами.

Техніка ударів по воротах на різній висоті.

«Історія українського футболу»

Спеціальні вправи футболіста

Техніка удару по м'ячу головою у стрибку

Спортивні ігри «Баскетбол»

Т/Б на уроках з баскетболу

Вправи з баскетбольними м’ячами на місці

Вправи з баскетбольними м’ячами в русі

Рухлива гра на спритність і швидкість„Полювання”

Гра „М’яч – капітану”

Техніка кидків в кошик;

Техніка передачі двома руками від грудей;

Техніка ведення м’яча

Техніка виконання передач м’яча в русі.

Штрафний кидок.

Групові дії у захисті.

Удосконалити вивчені прийоми в навчальній грі.

Ведення та передічі м’яча обома руками від грудей і однією рукою від плеча.

Подвійний крок.

Передача обома рукати від грудей і зверху з-за голови;

Ловіння м’яча обома руками.

Техніка ведення м’яча кроком та бігом.
Техніка ловіння й передачі м’яча обома руками від грудей на місці та з кроком.
Техніка ведення м’яча зі зміною напрямку руху.

Штрафним кидком;

Передача м'яча від плеча.

Техніка вибивання та виривання мяча

Прийом, ведення мяча зі зміною швидкості

Передача та ловіння м’яча двома руками від грудей у русі;

Техніка виконання роботи ніг у подвійному кроці;

Подвійний крок після ловіння м'яча;

Пересування в захисній стійці

Ведення м'яча

Передача м'яча обома руками від грудей;

Ведення м'яча;

Кидки м'яча збоку від щита з відстані 1,5 м;

Розвитк координації рухів

Розвитк периферичного зору

Навички гри у баскетбол

Техніка ведення м’яча;

Кидки м’яча однією рукою від плеча;

Ведення м’яча без зорового контролю, передачі м’яча.

Гімнастика

Т/Б на уроці.

Акробатичні елементи перекидвперед і назад;

«міст»;«напівшпагат»;стійка на лопатках.

Елементи народних танців

Комплекс вправ ритмічної гімнастики

Акробатичні вправи.

Рухлива гра «Упізнай сигнал»

Лазіння по канату в тири прийоми;

Довгий перекид вперед;

Опорний стрибок через козла.

Переворот в сторону;

Навчальна комбінація з акробатики;

Правилами поведінки під час занять гімнастичними вправами.

Нетрадиційні види гімнастики.

Техніка виконання елементів акробатики: стійка на лопатках, міст з положення лежачи, перекид назад.

Стійка на голові, на руках;

Довгий перекид уперед;

Перекид уперед, назад, стійку на лопатках, «міст»;

Стійка на голові, на руках, зв'язки елементів; Вправ без предметів на місці.

План-конспект уроку №1

Дата:

Модуль: Легка атлетика

Тема:Правила техніки безпеки (ТБ).

Навчальні вимоги.

Низький старт і стартовий розбіг.

Завдання: 1. Ознайомити учнів з навчальними вимогами на перший

семестр,

2. Ознайомити учнів з правилами безпеки на уроках фізичної

культури та під час занять легкою атлетикою.

3. Провести підготовчі вправи, що сприяють формуванню

техніки низького старту і стартового розбігу.

Мета:

 • Розвивати загальну витривалість засобами фізичної культури.

 • Оновлення рухової памяті шляхом повторення отриманих навичок і вмінь.

 • Створення умов для самостійного розвитку кондиційних якостей.

 • Сприяти розвитку спритності учнів

Місце проведення: спортивний майданчик

Інвентар: свисток, секундомір, волейбольний м'яч.

ХІД УРОКУ

п/п

Зміст уроку

Дозування

Організаційно – методичні вказівки

І. Підготовча частина (10 хв.)

1.

Шикування, рапорт. Оголошення завдань.

Визначення ЧСС

1 хв.

10 с.

Звернути увагу на правильну стійку, форму.

2.

Ознайомлення учнів з навчальними вимогами на перший семестр

1 хв.

У формі бесіди

3.

Ознайомлення учнів з правилами техніки безпеки на уроках фізичної культури та під час занять легкою атлетикою

1 хв.

Додаток 4

4.

Вправи у русі для зміцнення м'язів стопи і профілактики плоскостопості:

а) ходьба в колоні по одному: на внутрішній стороні стопи, руки на поясі; на зовнішній стороні стопи, руки на поясі; перекатом з п'яти на носок, руки на поясі;

б) біг: приставним кроком праворуч та ліворуч; перехресними кроками; в) ходьба

2 хв.

Дистанція два кроки. Вище підніматися на носок

Учні з низькою фізичною підготовленістю переходять на ходьбу по маленькому колу.

5.

Комплекс загальнорозвивальних вправ у русі.

3 хв.

Додаток 3.

6.

Рівномірний біг

1 хв.

Темп повільний

7.

Ходьба з глибокими вдихами та видихами

30 с.

Інтервал два кроки

8.

Перешикування в шеренгу

Визначення ЧСС

20 с.

10 с.

150/180 уд. за хвилину

ІІ. Основна частина (30 хв.)

1.

Техніка низького старту:

а) старт з різних вихідних положень;

б) біг з низького старту з опорою по
на одну руку;

в) біг по відмітках;

г) біг з низького старту на
швидкість;

д) групові старти на відрізках

7 хв.

3 рази по 10 м.

2 рази по 10 м.

2 рази по 10 м.

20 м.

20-60 м.

Збереження оптимального нахилу тулуба

Поступове збільшення довжини кроків

Активне відштовхування і виніс стегна

2.

Ходьба з глибокими вдихами та видихами

1 хв.

3.

Спеціальні бігові вправи:

а) біг із високим підніманням
стегна;

б) стрибкоподібний біг з ноги на
ногу;

в) біг із закиданням гомілки на
зад з почерговим торканням
п'ятами сідниць;

г) біг спиною вперед; до поворотної стійки;

д ) біг за лідером

8 хв.

2 рази по 10 м.

2 рази по 10 м.

2 рази по 10 м.

2 рази по 10 м.

2 рази по 10 м.

На місці й у русі (тулуб прямий)

Повне розгинання поштовхової ноги

4.

Вправи на відновлення дихання

1 хв.

5.

Рівномірний біг до 400 м

5 хв.

Старт групою

6.

Вправи на розслаблення та відновлення дихання

1 хв.

7.

Гра «Мисливці та качки»

7 хв.

Додаток 2

ІІІ. Заключна частина (5 хв.)

1.

Шикування, ходьба на місці

2 хв.

Темп повільний

2.

Вправи на розслаблення та відновлення дихання

1 хв.

3.

Підсумок уроку.

Визначення ЧСС

1 хв.

10 с.

Визначити кращих учнів, дати рекомендації відстаючим.

4.

Домашнє завдання.

1 хв.

Завдання додому: рівномірний біг 400 метрів.

Виходимо із спортивного майданчика звичайним кроком, не виходячи зі строю, тримаючи дистанцію.

План-конспект уроку №2

Дата:

Модуль: Легка атлетика

Тема: Поняття фізичного розвитку та фізичної підготовленості.

Спеціальні та підготовчі вправи бігуна.

Рівномірний біг до 1000 м.

Завдання: 1. Нагадати учням правила ТБ під час занять легкою атлетикою,

2. Повторити техніку виконання стрибка в довжину з місця.

3. Відпрацьовувати техніку бігу на короткі дистанції.

Мета:

 • Розвиток загальної витривалості засобами фізичної культури

 • Оновити рухову память шляхом повторення отриманих навичок і вмінь

 • Створити умови для розвитку спритності, координації, швидкісно - силових і інших якостей.

 • Сприяти розвитку швидкісно-силових якостей учнів.

Місце проведення: спортивний майданчик, стадіон

Інвентар: секундомір, рулетка, м'ячі.

ХІД УРОКУ

п/п

Зміст уроку

Дозування

Організаційно – методичні вказівки

І. Підготовча частина (10 хв.)

1.

Шикування, рапорт. Оголошення завдань.

1 хв.

Звернути увагу на правильну стійку, форму.

2.

Нагадування правил ТБ під час занять легкою атлетикою Визначення ЧСС.

1 хв.

10 сек.

У формі бесіди

3.

Ходьба в колону по одному

1 хв.

Дистанція два кроки

4.

Рівномірний біг

2 хв.

Дихання не затримувати. Темп повільний

5.

Комплекс загальнорозвивальних вправ у русі:

4 хв.

Додаток 3

6.

Ходьба з глибокими вдихами та видихами

30 с.

Інтервал два кроки

7.

Перешикування в шеренгу.

Визначення ЧСС

20 с.

10 с.

ІІ. Основна частина (30 хв.)

1.

Виконання спеціальних та підготовчих вправ бігуна:

а) біг:

— з високим підніманням стегна;

— із закиданням гомілки назад;

— стрибками з ноги на ногу;

— дріботливий біг;

б) стрибки на лівій, правій нозі;

в) біг з високого старту
з прискоренням;

г) біг з низького старту
з прискоренням

Визначення ЧСС.

8 хв.

2 рази по 20 м.

2 рази по 20 м

2 рази по 20 м

2 рази по 20 м

10 сек

Збереження оптимального нахилу тулуба

Поступове збільшення довжини кроків

Активне відштовхування і виніс стегна

2.

Ходьба з глибокими вдихами та видихами

1 хв.

3.

Рівномірний біг

До 100 м

Стежити за диханням

4.

Вправи на відновлення дихання.

1 хв.

5.

Рухливі ігри та естафети (з бігом, стрибками)

8 хв.

Практика суддівства

Додаток 2

6.

Вправи на розслаблення та відновлення дихання.

1 хв.

ІІІ. Заключна частина (5 хв.)

1.

Шикування, ходьба на місці

2 хв.

Темп повільний

2.

Вправи на розслаблення та відновлення дихання.

Визначення ЧСС

1 хв.

10 с.

3.

Підсумок уроку.

1 хв.

Визначити кращих учнів, дати рекомендації відстаючим.

4.

Домашнє завдання.

1 хв.

Завдання додому: стрибки на скакалці.

Виходимо із спортивного майданчика звичайним кроком, не виходячи зі строю, тримаючи дистанцію.

План-конспект уроку №3

Дата:

Модуль: Легка атлетика

Тема: Історія розвитку легкої атлетики.

Спеціальні та підготовчі вправи стрибуна.

Техніка стрибка в довжину з місця.

Завдання: 1. Нагадати учням правила загартування організму,

 1. Повторити стройові вправи на місці та в русі.

 2. Відпрацьовувати спеціальні та підвідні вправи для закріплення техніки стрибка у довжину з місця й оцінити техніку виконання учнями контрольного стрибка.

Мета:

 • Розвиток загальної витривалості засобами фізичної культури

 • Оновити рухову память шляхом повторення отриманих навичок і вмінь

 • Створити умови для розвитку спритності, координації, швидкісно - силових і інших якостей.

 • Сприяти розвитку швидкісно-силових якостей учнів.

Місце проведення: спортивний майданчик, стадіон

Інвентар: секундомір, рулетка, свисток.

ХІД УРОКУ

п/п

Зміст уроку

Дозування

Організаційно – методичні вказівки

І. Підготовча частина (10 хв.)

1.

Шикування, рапорт. Оголошення завдань.

1 хв.

Звернути увагу на правильну стійку, форму.

2.

Ознайомлення учнів з правилами загартування організму

Визначення ЧСС.

1 хв.

10 сек.

У формі бесіди

3.

Ходьба в колону по одному

1 хв.

Дистанція два кроки

4.

Стройові вправи на місці:

а) повороти праворуч, ліворуч та кругом;

б) перешикування з однієї шеренги у дві і навпаки

2 хв.

5.

Стройові вправи в русі:

а) ходьба:

- звичайним кроком;

- широким кроком;

- на зовнішній та внутрішній сторонах стопи;

- на носках та п'ятах;

- з прискоренням;

- у напівприсяді та присязі;

б) біг:

- зі зміною швидкості й напрямку;

- по діагоналі;

- спиною вперед;

- приставними кроками правим та лівим боком;

- з поворотами на 360° у праву і ліву сторони

2 хв.

Слідкувати за положенням тулуба, постановкою стопи, роботою рук.

6.

Ходьба з глибокими вдихами та видихами

30 сек.

Інтервал два кроки

7.

Комплекс загальнорозвивальних вправ у русі:

3 хв.

Додаток 3

8.

Вправи на відновлення дихання

Визначення ЧСС

20 сек.

10 сек.

ІІ. Основна частина (30 хв.)

1.

Спеціальні вправи для оволодіння технікою стрибка:

а) стрибки на правій, лівій нозі;двох ногах;

б) стрибки з глибокого присіду і напівприсіду поштовхом двох ніг;

в) багаторазові стрибки з однієї ноги на другу, з почерговими махами руками із-за спини вперед і вгору;

г) стрибок у довжину з місця поштовхом однієї ноги при активному махові іншою;

д) стрибки в довжину з місця поштовхом двох ніг.

10 хв.

2 рази по

9 м

3-5 разів

2 рази по

9 метрів

3-5 разів

3-5 разів

Відштовхуватися стопою.

Слідкувати за одночасним випрямленням ніг і тулуба.

Тулуб трохи нахилити вперед.

Махову ногу поставити подалі назад з активним викиданням уперед.

Слідкували за повним випрямленням тулуба і махом рук. Приземлятися на обидві ноги з активним викиданням їх уперед

2.

Ходьба з глибокими вдихами та видихами.

Визначення ЧСС.

1 хв.

10 сек.

3.

Виконання учнями контрольного стрибка у довжину з місця

8 хв.

Оцінити техніку виконання та результат стрибка у довжину

4.

Вправи на розслаблення та відновлення дихання

1 хв.

5.

Рухлива гра

10 хв.

Додаток 3

ІІІ. Заключна частина (5 хв.)

1.

Шикування, ходьба на місці

2 хв.

Темп повільний

2.

Вправи на розслаблення та відновлення дихання. Визначення ЧСС.

1 хв.

10 сек.

3.

Підсумок уроку.

1 хв.

Визначити кращих учнів, дати рекомендації відстаючим.

4.

Домашнє завдання.

1 хв.

Завдання додому: стрибки у довжину з місця. Власний результат записати у щоденник.

Виходимо із спортивного майданчика звичайним кроком, не виходячи зі строю, тримаючи дистанцію.

План-конспект уроку №4

Дата:

Модуль:Легка атлетика

Тема: Біг 30 м.

Стрибки в довжину з розбігу способом «зігнувши ноги».

Завдання: 1. Нагадати учням гігієнічні вимоги до занять фізичними

вправами.

2. Закріпити техніку стрибка в довжину з розбігу способом

«зігнувши ноги».

3. Відпрацьовувати тактику бігу на короткі дистанції.

Мета:

 • Розвиток загальної витривалості засобами фізичної культури

 • Оновити рухову память шляхом повторення отриманих навичок і вмінь

 • Створити умови для розвитку спритності, координації, швидкісно - силових і інших якостей.

 • Сприяти розвитку швидкісно-силових якостей учнів.

Місце проведення: спортивний майданчик, стадіон

Інвентар: свисток, волейбольні м'ячі, секундомір.

ХІД УРОКУ

п/п

Зміст уроку

Дозування

Організаційно – методичні вказівки

І. Підготовча частина (10 хв.)

1.

Шикування, рапорт. Оголошення завдань.

1 хв.

Звернути увагу на правильну стійку, форму.

2.

Нагадувати учням гігієнічні вимоги до занять фізичними вправами

Визначення ЧСС.

1 хв.

10 сек.

У формі бесіди

3.

Ходьба в колону по одному

1 хв.

Дистанція два кроки

4.

Допоміжні вправи в русі:

а) ходьба:

— звичайним кроком;

— широким кроком;

— з прискоренням;

б) біг:

— зі зміною швидкості й напрямку;

— приставним кроком ліворуч, праворуч

3 хв.

5.

Ходьба з глибокими вдихами та видихами

30 с.

Інтервал два кроки

6.

Комплекс загальнорозвивальних вправ у русі

3 хв.

Додаток 3

7.

Вправи на відновлення дихання

Визначення ЧСС

20 сек.

10 сек.

ІІ. Основна частина (30 хв.)

1.

Спеціальні та підвідні вправи бігуна:

а) біг з високим підніманням
стегна;

б) біг із закиданням гомілки
назад;

в) біг за лідером

4 хв.

Слідкую за технікою виконання.

2.

Відпрацювання тактики бігу на короткі дистанції:

а) з високого старту;

б) з низького старту

5 хв.

Оцінити техніку виконання

3.

Стрибки в довжину з розбігом способом «зігнувши ноги»

10 хв.

4.

Вправи на розслаблення та відновлення дихання.

1 хв.

5.

Рухлива гра або естафета з м'ячем

10 хв.

Додаток 2

ІІІ. Заключна частина (5 хв.)

1.

Шикування, ходьба на місці

2 хв.

Темп повільний

2.

Вправи на розслаблення та відновлення дихання. Визначення ЧСС.

1 хв.

10 сек.

3.

Підсумок уроку.

1 хв.

Визначити кращих учнів, дати рекомендації відстаючим.

4.

Домашнє завдання.

1 хв.

Завдання додому:вправи для розвитку сили ніг

Виходимо із спортивного майданчика звичайним кроком, не виходячи зі строю, тримаючи дистанцію.

План-конспект уроку№5

Дата:

Модуль: Легка атлетика

Тема:Спеціальні та підготовчі вправи метальника.

Метання малого м'яча з розбігу на дальність.

Завдання: 1. Виконувати спеціальні та підготовчі вправи метальника.

 1. Виконувати метання малого м'яча з розбігу на дальність.

 2. Провести рухливу гру.

Мета:

 • Розвиток загальної витривалості засобами фізичної культури

 • Оновити рухову память шляхом повторення отриманих навичок і вмінь

 • Створити умови для розвитку спритності, координації, швидкісно - силових і інших якостей.

 • Сприяти розвитку швидкісно-силових якостей учнів.

Місце проведення: спортивний майданчик

Інвентар: свисток, рулетка, малі м'ячі.

ХІД УРОКУ

п/п

Зміст уроку

Дозування

Організаційно – методичні вказівки

І. Підготовча частина (10 хв.)

1.

Шикування, рапорт. Оголошення завдань.

Визначення ЧСС.

1 хв.

10 сек.

Звернути увагу на правильну стійку, форму.

2.

Повороти на місці праворуч, ліворуч, кругом

1 хв.

Фронтальний метод

3.

Комплекс загальнорозвивальних вправ у русі

4 хв.

Додаток 3

4.

Рівномірний біг:

- похідним кроком;
- стройовим кроком;

- перекатним кроком;

- на носках та п'ятах.

3 хв.

Чітке виконання команд, правильна постава.

5.

Вправи на відновлення дихання.

Визначення ЧСС.

1 хв.

10 сек.

ІІ. Основна частина (30 хв.)

1.

Спеціальні та підготовчі вправи бігуна.

5 хв.

2.

Кидки м'яча:

— з місця;

— після трьох кроків у помірному
темпі;

— після трьох кроків у швидкому
темпі;

— після п'яти кроків розбігу;

— з розбігу на дальність.

8 хв.

Слідкую за технікою виконання. Виправляю помилки.

3.

Метання малого м'яча з розбігу

6 хв.

Слідкую за технікою виконання. Виправляю помилки.

4.

Рухлива гра

10 хв.

Додаток 3

5.

Вправи на відновлення дихання.

1 хв.

ІІІ. Заключна частина (5 хв.)

1.

Перешикування в одну колону.

10 сек.

Перешикування від направляючого, до замикаючого.

2.

Гра на увагу «Заборонене число»

Визначення ЧСС.

3 хв.

10 сек.

Гра виконується на увагу. Виконується перерахунок чисел в яких є заборонене число і учень, який подав сигнал на заборонене число штрафується

(5 присідань)

3.

Підсумок уроку.

1 хв.

Визначити кращих учнів, дати рекомендації відстаючим.

4.

Домашнє завдання.

1 хв.

Завдання додому: комплекс загальнорозвивальних вправ за вибором учня.

Виходимо із спортивного майданчика звичайним кроком, не виходячи зі строю, тримаючи дистанцію.

План-конспект уроку №6

Дата:

Модуль: Легка атлетика

Тема:Спеціальні та підготовчі вправи бігуна.

Рівномірний біг до 1000 м.

Завдання: 1. Нагадати учням правила надання першої медичної допомоги

після отримання травм під час спортивних занять.

2. Закріпити техніку бігу на довгі дистанції.

3. Перевірити розвиток витривалості учнів: контрольний біг

на дистанцію до 1000 м.

4. Сприяти розвитку витривалості та швидкісних якостей учнів.

Мета:

 • Розвиток загальної витривалості засобами фізичної культури

 • Оновити рухову память шляхом повторення отриманих навичок і вмінь

 • Створити умови для розвитку спритності, координації, швидкісно - силових і інших якостей.

 • Сприяти розвитку швидкісно-силових якостей учнів.

Місце проведення: спортивний майданчик

Інвентар: свисток, секундомір, волейбольні м'ячі.

ХІД УРОКУ

п/п

Зміст уроку

Дозування

Організаційно – методичні вказівки

І. Підготовча частина (10 хв.)

1.

Шикування, рапорт. Оголошення завдань.

Визначення ЧСС.

1 хв.

10 сек.

Звернути увагу на правильну стійку, форму.

2.

Ознайомлення учнів з правилами надання першої медичної допомоги після отримання травм під час спортивних занять.

2 хв.

У формі бесіди.

3.

Стройові вправи на місці:

а) повороти праворуч; ліворуч;
кругом;

б) перешикування з однієї колони у дві.

2 хв.

Чітке виконання команд, правильна постава.

4.

Комплекс загальнорозвивальних вправ на місці

5 хв.

Додаток 3

5.

Вправи на відновлення дихання.

Визначення ЧСС.

1 хв.

10 сек.

ІІ. Основна частина (30 хв.)

1.

Спеціальні бігові вправи:

а) а) біг із високим підніманням
стегна;

б) б) біг із закиданням гомілки
назад;

в) в) стрибкоподібний біг з ноги на
ногу;

г) біг спиною вперед;

д) біг з прискоренням

5 хв.

Слідкувати за диханням.

2.

Відпрацювання техніки бігу на середні та довгі дистанції

10 хв.

3.

Контрольний рівномірний біг на дистанцію до 1000 м

Без урахування часу

Оцінити рівень розвитку витривалості учнів

4.

Вправи на розслаблення та відновлення дихання

Визначення ЧСС

2 хв

10 сек..

5.

Рухлива гра або естафета з м'ячем

5 хв.

ІІІ. Заключна частина (5 хв.)

1.

Перешикування в одну колону.

10 сек.

Перешикування від направляючого, до замикаючого.

2.

Гра на увагу «Заборонене число»

Визначення ЧСС.

3 хв.

10 сек.

Гра виконується на увагу. Виконується перерахунок чисел в яких є заборонене число і учень, який подав сигнал на заборонене число штрафується

(5 присідань)

3.

Підсумок уроку.

1 хв.

Визначити кращих учнів, дати рекомендації відстаючим.

4.

Домашнє завдання.

1 хв.

Завдання додому: стрибкові вправи

Виходимо із спортивного майданчика звичайним кроком.

План-конспект уроку №7

Дата:

Модуль: Легка атлетика

Тема:Організовуючі та стройові вправи на місці та в русі.

Рухливі ігри та естафети (з бігом, стрибками, метанням).

Завдання: 1. Ознайомити учнів з правилами виконання ранкової

гімнастики.

2. Провести організовуючі та стройові вправи на місці та в русі.

3. Повторити техніку метання малого м'яча.

4. Сприяти розвитку швидкості учнів засобами рухливих ігор

та естафет.

Мета:

 • Розвиток загальної витривалості засобами фізичної культури

 • Оновити рухову память шляхом повторення отриманих навичок і вмінь

 • Створити умови для розвитку спритності, координації, швидкісно - силових і інших якостей.

 • Сприяти розвитку швидкісно-силових якостей учнів.

Місце проведення: спортивний майданчик

Інвентар: малі м'ячі, свисток.

ХІД УРОКУ

п/п

Зміст уроку

Дозування

Організаційно – методичні вказівки

І. Підготовча частина (10 хв.)

1.

Шикування, рапорт. Оголошення завдань.

Визначення ЧСС.

1 хв.

10 сек.

Звернути увагу на правильну стійку, форму.

2.

Ознайомлення учнів з правилами виконання ранкової гімнастики.

2 хв.

У формі бесіди.

3.

Біг:

— з високим підніманням стегна;

— із закиданням гомілок назад;

— із зупинками за сигналом;

— рівномірний

3 хв.

4.

Стройові вправи на місці

1 хв.

Чітке виконання команд, правильна постава.

5.

Стройові вправи в русі:

а) ходьба:

— звичайним, широким кроком;

— на зовнішній та внутрішній сторонах стопи;

— на носках та п'ятах;

— з прискоренням;

— у напівприсяді та присяді;

б) біг:

— зі зміною швидкості й напрямку, по діагоналі;

— спиною вперед;

— приставним кроком праворуч та ліворуч;

— з поворотом на 360° праворуч і ліворуч.

2 хв.

Дистанція два кроки.

Дихання довільне.

6.

Вправи на відновлення дихання.

Визначення ЧСС.

1 хв.

10 сек.

ІІ. Основна частина (30 хв.)

1.

Метання малого м'яча:

а) з місця;

б) з трьох кроків розбігу.

10 хв.

Слідкую за технікою виконання. Виправляю помилки.

2.

Рівномірний біг

4 хв.

Темп довільний.

3.

Перешикування з колони по одному в колону по три.

1 хв.

4.

Рухливі ігри та естафети з бігом, стрибками та метанням малого м'яча.

14 хв.

Додаток 3

5.

Вправи на відновлення дихання.

1 хв.

ІІІ. Заключна частина (5 хв.)

1.

Перешикування в одну колону.

1 хв.

Перешикування від направляючого, до замикаючого.

2.

Вправи на відновлення дихання.

Визначення ЧСС.

2 хв.

10 сек.

3.

Підсумок уроку.

1 хв.

Визначити кращих учнів, дати рекомендації відстаючим.

4.

Домашнє завдання.

1 хв.

Завдання додому: повторити техніку метання малого м'яча.

План-конспект уроку №8

Дата:

Модуль: Легка атлетика

Тема : «Легка атлетика».

Завдання:

 1. Визначити основні фази естафетного бігу на короткі дистанції;

 2. Повторити та закріпити техніку бігу з низького старту;

Мета:

 1. Підвищення загальної працездатності організму і рівня технічної підготовленості школярів.

 2. Заохочувати учнів до постійних занять фізичним вихованням та свідомого ставлення до зміцнення свого здоров’я,

 3. Сприяти укріпленню систем організму, які несуть головне навантаження при виконанні спеціальних легкоатлетичних вправ.

Обладнання: Естафетні палички, свисток, секундомір, волейбольний та

баскетбольний м’ячі, волейбольна сітка.

ХІД УРОКУ

Зміст заняття

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

Підготовча частина – 13 хвилин

Шикування, привітання, повідомлення завдань уроку.

Перевірка частоти серцевих скорочень.

1 хв.

чсс/

10с

Звернути увагу на форму одягу та взуття.

Правила поведінки та техніка безпеки на уроках з л/а. Опитування учнів про самопочуття в стані покою і при навантаженні протягом уроку.

Якщо чсс 110-120 уд./хв.-учнівдо уроку не допускають.

Стройові вправи

Різновиди ходьби:

-звичайна;

- на носках;

- на п’ятках;

- із високим підніманням стегна;

-- у напівприсяді.

5 хв.

Фронтальний метод організації діяльності.

Чітке виконання команд. Основна увага на правильну поставу. Дихання вільне.

Біг 60 м

1 хв.

Темп повільний.

Після бігу вправи на встановлення дихання.

Комплекс загальнорозвивальних вправ для розігріву м’язів рук і плечового поясу, тулубу в русі і на місці.

Вправи для розвитку сили м’язів ніг і укріплення зв’язкового апарату гомілкових і колінних суглобів:

- ходьба випадами;

- стрибки на одній нозі;

-стрибки на двох ногах.

3-5 м.

Вправи виконувати з повної амплітудою. Інтервал відпочинку між вправами для ніг не більше 30 сек. Активний відпочинок: вправи на встановлення дихання

Ходьба:

1-2 – руки вгору (вдих);

3-4 – руки вниз (видих);

20 м

«Кроком руш!»

Перешикування з колони по одному в колону по чотири.

30''

Стежити за диханням. Дистанція 2 кроки.

Загальнорозвиваючи вправи на місці

8 хв

Додаток 3

Вправи на поновлення дихання

30 сек.

Визначення чсс за 15 сек.

15 сек

120-140 уд/хв.

Основна частина – 27 хвилин

Визначення основних фаз естафетного бігу на короткі дистанції:

- старт;

- стартовий розбіг;

- біг по дистанції;

- передача естафетної палички;

- фінішування;

- гальмування.

3 хв.

Інформація про техніку естафетного бігу на короткі дистанції.

Вибігання із старту з різних початкових положень

2 рази

Спрямувати увагу на фази бігу.

Біг короткими кроками с постановкою ноги з носка на всю стопу 10-15 м.

1-3 підходів

Візуальне спостереження. Кількість підходів відповідно самопочуттю учнів.

Біг з високим підйомом стегна на місці 10-15 сек.

1-3 підходів

Увага на роботу рук. Кількість підходів відповідно самопочуттю учнів.

Пружинистий біг на передньої частині стопи 15-20 м .

1-3 підходів

Виконувати без напруги. Кількість підходів відповідно самопочуттю учнів.

Рівномірний біг з руками за тулубом 15-20 м.

1-3 підходу

Винос стегна вперед-вверх, дихання відкритим ротом і носом. Кількість підходів відповідно самопочуттю учнів

Біг з прискоренням.

2-3 підхода

Рівномірно набрати швидкість з послідовним гальмуванням.

Техніка передачі естафетної палички.

5 хв.

Дистанція 1м. Друга шеренга стоїть на 0,5м правіше за першу, так, щоб ліва рука передавального була за правою рукою того, що приймає.

Приймати по команді.

Вибігання зі старту з естафетною паличкою.

3 підхода

Передача естафетної палички в бігі по дистанції.

2 підхода

1 спосіб передачі естафетної палички: передача з перекладанням естафетної палички з однієї руки в іншу. Бігун передає естафету лівою рукою в праву руку приймаючого бігуна, як тільки приймає то одержує естафетну паличку, він перекладає її в ліву руку і таким же чином передає її наступному.

2 спосіб: бігун, прийнявши паличку в праву руку, передає її в ліву наступного бігуна, який біжить, не перекладаючи палички, і передає на наступному етапі в праву руку.

Рухлива гра.

8 хв.

Дотримуватися правил гри

Заключна частина – 5 хвилин

Шикування.

3 хв.

Вправи на відновлення дихання.

1 хв.

Підведення підсумків уроку.

1 хв.

Оцінювання.

Організований перехід до класу.

План-конспект уроку №9

Дата:

Модуль: Легка атлетика

Тема : «Легка атлетика».

Завданняу: навчити техніки виконання:

 1. Стрибка в довжину з розбігу способом „зігнувши ноги”.

 2. Метання малого мяча на дальність способом із-за голови.

 3. Повторення техніки виконання стартового розбігу, біг 60 м.

Мета:

 • Сприяти розвитку рухових якостей, швидкісно-силових, спритності.

 • Виховувати любов до уроків фізкультури, привчати до самостійного виконання фізичних вправ.

Інвентар: малі мячі, прапорці, рулетка, стартові колодки, скакалки.

ХІД УРОКУ

Зміст уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

Підготовча частина 10 – 12 хв

Шикування. Прийом рапорта. Повідомлення завдань уроку

1хв

Звернути увагу на кількість учнів, підготовку до уроку

Стройові вправи:

І – на місці

ІІ – в русі

2хв

Добиватися чіткого виконання вправ.

Різновидності ходьби.

до 100 м

Слідкувати за осанкою учнів.

Різновидності бігу.

до 200 м

Загальнорозвиваючі вправи.

5-6 впр.

Слідкувати за правильним і чітким виконанням вправ.

Підготовчі вправи.

2-3 впр.

Основна частина 25 27 хв

І- стрибка в довжину з розбігу способом „зігнувши ноги”:

Пригадати правила техніки безпеки.

Звернути увагу на:

- індивідуальний підбір поштовхової ноги;

- техніку розбігу, відштовхування, польоту, приземлення.

а) стрибок через перетягнуту резинку на висоті 30-40 см, з 2-3 кроків;

3- 5хв

б) стрибок без перешкоди.

3- 5хв

ІІ. Метання малого мяча на дальність із-за спини через плече:

5- 6хв

Звертати увагу на різноіменність ридаючої руки і опорної ноги, техніку виконання схрестного кроку.

а) з місця;

б) з 3-5 кроків розбігу.

Повторення техніки виконання старту і стартового розбігу, біг на 60 м:

9-11хв

Звертати увагу на:

- техніку виконання низького старту;

- вибігання під планку висотою 110-120 см;

- елемент фінішування.

а) вибігання під кутом;

б) стартовий розбіг;

в) пробіг дистанції.

Розвиток фізичних якостей на нестандартному обладнанні

2 – 3хв

Лазання по рукоходу, підтягування у висі (хл.), стрибки через скакалку (дівч.).

Заключна частина 4-5 хв

Біг в повільному темпі.

до 25 м

Використовувати вправи на відновлення організму

Ходьба з вправами на розслаблення і заспокоєння дихання.

до 30-40 м

Підсумок уроку.

1хв

Виставити оцінки, відмітити роботу учнів.

Домашнє завдання.

1хв

Бігові вправи до 300-400м, стрибки через скакалку.

План-конспект уроку №10

Дата:

Модуль: Легка атлетика

Тема : «Легка атлетика».

Завдання:

 • ознайомити з технікою бігу з низького старту.

 • Вивчати техніку стрибку у кроці з приземленням на обидві ноги.

 • Вивчити техніку метання малого м`яча з місця;

Мета: 

 • розвивати загальну витривалість та спритність

 • виховувати наполегливість, дисциплінованість.

Інвентар: жердина, м`ячі для метань.

ХІД УРОКУ

Зміст уроку

Дозування (хв.)

Організаційно- методичні вказівки

Підготовча частина 12 хв.

Шикування в шеренгу.

Рапорт чергового.

 

 

Повідомлення завдань.

 

 

Перевірка частоти серцевих скорочень.

 За 6 сек.

 

Повороти на місці: ліворуч, праворуч, кругом.

Увага на одночасне виконання вправ

Ходьба: звичайна, широким кроком

1 хв.

Увага на поставу

Повільний біг /початковий етап розвитку витривалості/.

800 м

За 4-5 хв.

Увага на роботу рук, постановку стопи, положення тулуба, голови, Дихання довільне.

Вправи на розслаблення та відновлення дихання:

- поперемінне потрушування правою і лівою ногою;

- ходьба з глибокими вдихами та глибокими видихами.

30 сек.

При глибокому вдиху спочатку вип`ячується живіт, а потім розширюється грудна клітка. При вдиху спочатку втягується живіт, а потім звужується грудна клітка

Перешикування у колону по два

 

 

             Вправи у парах:

6-7 хв

Додаток 3

Основна частина 30 хв

 1.  Метання малого м`яча:

   а) кидки м`яча, стоячи лицем у сторону кидка;

   б) кидок м’яча, стоячи боком по напрямку кидка.

 

4-6 р.

 

 

 

Клас розділити на дві шеренги. Метання виконувати по черзі шеренгами.

Слідкувати за рухом тіла вгору та поворотом тазу.

2. Біг на короткі дистанції:

   а) виконання команд: «На старт!», «Увага!», «Руш!»;

   б) біг з високого старту за сигналом;

    в) біг з низького старту.

 10 хв.

 3-4 р.

По 15-20 м

3-4 р.

По 15-20 м

Вказати на правильне положення на старті.

 

 

Біг з нахилом.

 

3. Стрибок у довжину з розбігу:

   а) стрибок у кроці;

   б) стрибок через жердину;

    в) стрибок з 5-6 кроків з приземленням на обидві ноги.

10хв.

 

3-4 р.

5-6р.

Використовувати жердину

Приземлення на махову ногу.

Жердина на висоті 20 см.

Заключна частина 3хв.

Повільний біг, ходьба з перешикуванням у коло.

 3-4р.

  

Слідкувати за енергійним виносом вперед-вгору махової ноги.

Вправи на розслаблення:

1- руки вгору, потім розслабити кисті, передпліччя, тіло.

1хв.

  4-6 р.

 

 Виконувати з заплющеними очима.

Перевірка ЧСС

За 6 сек.

 

Підсумок уроку.

 

Оцінити 6-8 учнів

Домашнє завдання:

Стрибки зі скакалкою.

3х 2хв.

Між підходами вправи на розслаблення м’язів рук і ніг.

План-конспект уроку №11

Дата:

Модуль: Легка атлетика

Тема : «Легка атлетика».

Завдання:

 • Навчати техніці низького старту та стартового розбігу

 • Навчати техніці стрибка у довжину з розбігу способом „зігнувши ноги”.

 • Сприяти формування навичок метання м’яча та розвитку фізичних якостей

Мета: Розвиток основних фізичних якостей та рухових здібностей,

підвищення рівня фізичної підготовності учнів.

Обладнання: м’ячі для метання, ланцюжки, резиновий жгут, місток для

відштовхування, стартовий прапорець, секундомір.

ХІД УРОКУ

Зміст уроку

Дозування

Організаційно-інформаційні методичні вказівки

Підготовча частина 12-14 хв

1. Шикування в шеренгу, рапорт чергового, привітання.

30 сек.

Перевірити зовнішній вигляд

2. Повідомлення завдань уроку.

30 сек.

Чітко визначити завдання уроку

3. Техніка безпеки на уроці.

30 сек.

Нагадати правила

4. Стройові вправи на місці.

15 сек.

5. Ходьба.

30 м.

6. Біг.

600 м.

Темп бігу в залежності від рівня

Комплекс загальнорозвивальних та спеціальних вправ легкоатлета

5 хв

Додаток 3

Комплекс спеціальних вправ на розвиток бистроти та спритності

5 хв

Додаток 3

Основна частина 24-25 хв

Спеціальні підвідні вправи легкоатлета

1. Біг з закиданням гомілок назад з послідуючим прискоренням

2. Біг з високим підніманням стегна з послідуючим прискоренням

3. Стрибки з ноги на ногу „оленній біг” з послідуючим прискоренням

4. Прискорення з високого старту за командою вчителя

20 м.

20 м.

20 м.

20 м.

Фронтальний метод

Визначається краще виконання вправи

Старт та стартовий розбіг

1. Вибігання з високого старту, партнер попереду рухаючись спиною вперед тримає стартуючого руками за плечі після пробігання 5-6 метрів, відпускає учня, відходячи ліворуч.

2. Вибігання з низького старту, партнер позаду тримає стартуючого спеціальним ланцюгом, який утримує тулуб стартуючого.

3. Вибігання з низького старту на відстань до 30 метрів за командою вчителя або учнів.

3 спр.

3 спр.

3 спр.

Робота в парах

Учень тримає стартуючого у напівсили, дає можливість зробити прискорення

Метання м’яча

1. Підготовча вправа для метання м’яча

В.п. Стоячи боком до напряму метання, учень імітує метання м’яча, а в цей час партнер, стоячи позаду, тримає кінцівку руки метальника, притримуючи, дає змогу виконувати пружні рухи, як під час метання.

2. Метання малого м’яча „із-за спини через плече”, стоячи лицем і боком до напряму метання

3. Метання малого м’яча з розбігу використовуючи перехресний крок

8 спр.

8 спр.

7 спр.

Звертається увага на роботу ніг, розворот тулуба та роботу рук

Робота в парах

Звернути увагу на 2 останніх кроки

Стрибки у довжину з розбігу

1. Стрибки у довжину з місця (приземлення у стрибкову яму).

2. Стрибки у довжину з короткого розбігу відштовхуючись від містка висотою 15 см.

3. Теж саме, але через еластичний жгут висотою 30-40 см.

4. Стрибки у довжину з розбігу способом „зігнувши ноги”

5 спр.

Визначається кращий стрибун по кожному рівню

Жгут тримається на двох стійках

Перешикування в дві шеренги

1. Навчальна гра „День і ніч”

30 сек.

3 хв.

Гра для розвитку швидкості та координації рухів

Заключна частина 3-4 хв

1. Вишикування в шеренгу.

30 сек.

2. Повільна ходьба.

30 м.

Вправи на розслаблення та увагу

3. Вправи на відновлення дихання.

1 хв.

Перевірити пульс

4. Підведення підсумків уроку.

1 хв.

Призначити бонуси

5. Домашнє завдання.

30 сек.

Повторити низький старт.

Метання м’яча в ціль

План-конспект уроку №12

Дата:

Модуль: Спортивні ігри «Футбол»

Тема уроку: футбол

Завдання: 1) повторити поєднання бігу із зупинками та поворотами;

2) удосконалити удари по мячу після зупинки його підошвою;

3) закріпити ведення м’яча;

Мета:1) розвивати швидкість, спритність, координацію рухів в естафетах;

2) виховувати організованість, дисциплінованість, наполегливість.

Інвентар: свисток, футбольні м’ячі, фішки, секундомір.

ХІД УРОКУ

Зміст уроку

Дозування

Організаційно – методичні вказівки

Підготовча частина (14-15 хв)

Шикування в одну шеренгу, привітання

До 30 с

Перевірити наявність спортивної форми та самопочуття учнів

Повідомлення завдання уроку

До 1 хв

Нагадати про дотримання правил техніки безпеки

Вимірювання ЧСС

До 30 с

У нормі 80-90 уд/хв

Організаційні вправи на місці

До 30 с

Звернути увагу на чітке виконання поворотів

Різновиди ходьби:

 • Звичайна;

 • На носках, руки на пояс;

 • На п’ятках, руки за голову;

 • На зовнішній стороні стопи, руки на пояс.

До 1 хв.

У колону по одному, дистанція – 2 кроки. Стежити за поставою.

Біг із завданням за сигналом:

 • 1 – й свисток – зупинка;

 • 2 – й свисток – поворот на 360° і продовжити біг.

До 2 хв.

У повільному темпі. стежити за роботою рук та дистанцією.

Ходьба з праввами на відновлення дихання:

 • 1-2 руки вгору, вдих;

 • 3-4 кури вниз, видих.

До 30 с

Із велиноую амплітудою у повільному темпі.

Перешикування у дві шеренги

До 30 с

Поєднати учнів у пари

Загальнорозвивальні вправи в парах.

5-6 хв.

Додаток 3.

Основна частина (25-27 хв)

 1. Удари по мячу ногою після зупинки підошвою:

 • внутрішньою частиною підйому;

 • середньою частиною підйому;

 • те саме як змагання пар на швидкість виконання 10 передач у встановлений спосіб.

У парах із одним м’ячем на точність. Під час зупинки підошвою, носок піднятий угору під кутом 30-40°. ударний рух починати з одночасного згинання стегна та повороту назовні стопи ударної ноги. Замах і ударний рух виконують в одній площині, носок максимально відтягнутий униз.

Визначити пару, яка яка завершила ведення першою.

 1. Перешикування у колону по чотири.

До 30 с

Розімкнутися на відстань 2-3м

 1. Ведення м’яча між фішками:

 • внутрішньою та зовнішньою частинами підйому;

 • те саме як змагання колон на швидкість

5-6 хв

М’яч повинен повністю контролюватися на близькій відстані, стопа не напружена.

Визначити команду, яка завершила ведення першою.

 1. Удари по мячу у ворота після ведення між фішками:

 • внутрішньою частиною підйому;

 • середньою частиною підйому;

 • те саме як змагання колон.

5-6 хв

На точність. Можна виконувати удар без зупинки. Назад повертатися з м’ячем у руках.

Визначити команду, яка виконала більше точних ударів.

 1. Навчальна гра

7-8 хв

Поєднати у дві команди. Провести за спрощеними правилами.

Заключна частина (3-5 хв)

Шикування в колону по одному

До 20 с

За зростом

Ходьба з правами на відновлення дихання;

 • 1-2 руки вгору, вдих;

 • 3-4 руки вниз, видих.

До 30 с

Робити повний вдих та видих

Гра на увагу «Слухай сигнал»

До 1 хв

Під час ходьби. 1 свисток – руки на пояс; 2 свистки - руки вниз. Учень, який помиляється, стає в кінець колони.

Шикування в одну шеренгу

До 20 с

Біля лінії

Вимірювання ЧСС

До 30 с

До 100 уд/хв.. учням із підвищеною ЧСС виконати дихальні вправи

Підбиття підсумків уроку

До 30 с

Визначити кращих учнів

Домашнє завдання

До 20 с

Удари по мячу ногою у різні способи

Прощання та організоване залишення місця занять

До 20 с

У колону по одному

План-конспект уроку №13

Дата:

Модуль: Спортивні ігри «Футбол»

Тема уроку: оволодіння навичками передач м’яча.

Завдання: 1) познайомити учнів з технікою виконання вправ на рівновагу.

2) сприяти навичкам володіння м’ячем під час передач, ведення та

кидків.

3) розвивати спритність, швидкість, кмітливість, організованість за

допомогою естафет.

Мета: 1) Навчити дітей виконувати вправи на драбинці швидкості та

координації.

2)Сприяти залученню школярів до систематичних занять фізичними

вправами, навчити оволодівати життєво – важливими руховими

навичками, уміннями; виховувати сміливість, силу волі,

витривалість, почуття дружби, колективізму, взаємовиручки.

Інвентар: футбольні м’ячі, свисток.

ХІД УРОКУ

Зміст уроку

Дозування

Організаційно – методичні вказівки

Підготовча частина 15 хв

Шикування в одну шеренгу, привітання, повідомлення завдань уроку

1 хв

Звернути увагу на зовнішній вигляд учнів

Вимірювання ЧСС

20 с

Звернути увагу на учнів із підвищеним пульсом

Ходьба:

 • на носках;

 • на п’ятках;

 • із високим підніманням стегна

1 хв

Стежити за поставою. Спину тримати прямо

Біг:

 • крок галопу правим боком уперед;

 • лівим боком уперед;

 • два приставні кроки правим, два приставні лівим боком уперед;

 • рівномірний.

3 хв

Темп повільний. контролювати свій рух поворотом голови, руки на поясі. Дистанція – два-три кроки

Вимірювання ЧСС за 10 с

20 с

Звернути увагу на учнів із підвищеним пульсом

Ходьба

1 коло

Перешикування послідовними поворотами в русі з колони по одному в колону по два

2-3 р

Комплекс вправ у парах із мячем

10 хв

Додаток 3

Основна частина 25 хв

Різновиди зупинки м’яча та ударів по нерухомому мячу:

 • імітаційні вправи без мяча;

 • зупинка м’яча підошвою та передача м’яча внутрішньою частиною підйому;

 • зупинка м’яча підошвою та передача нерухомого м’яча внутрішньою частиною підйому;

 • з кроку;

 • зупинка м’яча підошвою та передача м’яча внутрішньою частиною підйому по мячу, що котиться, уперед;

 • ведення м’яча внутрішньою та зовнішньою частинами підйому по прямій до партнера і назад;

 • передача м’яча внутрішньою частиною підйому;

 • жонглювання мячем

13-15 хв

Робота в парах. Один футбольний м’яч на двох. Учні стають парами на відстані 10-12 м обличчям один до одного й по черзі виконують удари по мячу та зупинку м’яча, який котиться назустріч;

Один із пари виконеє жонглювання, а другий стрибок у висоту з положення упор присівши.

Перешикування в колону по чотири

1-2 хв

Естафета з ведення м’яча та зупинки його підошвою

8-10 хв

Змагальний метод.

Учні розподіляються на чотири команди та шикуються в колони. За сигналом перший гравець кожної команди веде м’яч до протилежної стіни, де перебуває набивний м’яч, який він обводить, та повертається назад і за 3-4 метри виконує передачу своєму партнерові. Партнер зупиняє м’яч підошвою й виконує вправу спочатку. Перемагає та команда, яка швидше за всіх виконує цю вправу. звертати увагу на якісне ведення м’яча та зупинку м’яча підошвою.

Вимірювання ЧСС

20 с

Звернути увагу на учнів із підвищеним пульсом

Заключна частина 5 хв

Шикування

1 хв

У шеренгу

Гра на увагу

2 хв

Дотримуватися дистанції два три кроки. Останній, хто присідає чи спиняється, стає в кінці колони

Ходьба в повільному темпі

1 хв

В обхід по залу в колону по одному

Підсумок уроку

1 хв

Виставлення оцінок в щоденники.

Домашнє завдання

Згинати та розгинати руки в упорі лежачи.

План-конспект уроку №14

Дата:

Модуль: Спортивні ігри «Футбол»

Тема уроку: навчання техніки виконання різновидів зупинки м'яча.

Завдання: 1) навчити учнів техніки виконання різновидів зупинки мяча та

ударів по мячу, що котиться.

2) повторити жонглювання, різновиди ведення мяча та вкидання

мяча.

Мета: 1) формувати комунікативн компетентність учнів;

2) підвищити інтерес до уроків фізичної культури.

Інвентар: футбольні мячі, свисток, секундомір, набивні м'ячі.

ХІД УРОКУ

Зміст уроку

Дозування

Організаційно – методичні вказівки

Підготовча частина 15 хв

Шикування в одну шеренгу, привітання, повідомлення завдань уроку

1 хв

Звернути увагу на зовнішній вигляд учнів

Вимірювання ЧСС

20 с

Звернути увагу на учнів із підвищеним пульсом

Ходьба:

 • на носках;

 • на п’ятках;

 • із високим підніманням стегна

1 хв

Стежити за поставою. Спину тримати прямо

Біг:

 • крок галопу правим боком уперед;

 • лівим боком уперед;

 • два приставні кроки правим, два приставні лівим боком уперед;

 • рівномірний.

3 хв

Темп повільний. контролювати свій рух поворотом голови, руки на поясі. Дистанція – два-три кроки

Вимірювання ЧСС за 10 с

20 с

Звернути увагу на учнів із підвищеним пульсом

Ходьба

1 коло

Перешикування послідовними поворотами в русі з колони по одному в колону по два

2-3 р

Комплекс вправ у парах із мячем

10 хв

Додаток 3

Вимірювання ЧСС за 10 с

20 с

Звернути увагу на учнів із підвищеним пульсом

Основна частина 25 хв

Різновиди зупинки м'яча та ударів по нерухомому мячу:

 • імітаційні вправм без мяча;

 • зупинка м'яча внутрішньою стороною стопи та передача нерехомого мяча внутрішньою стороною стопи;

 • зупинка м'яча внутрішньою стороною стопи та передача нерухомого мяча внутрішньою стороною стопи з кроку;

 • зупинка м'яча внутрішньою стороною стопи та передача м'яча , що котиться вперед, внутрішньою стороною стопи;

 • ведення м'яча внутрішньою та зовнішньою частинами підйому по прямій до партнера й назад, рередача мяча внутрішньою стороною стопи;

 • жонглювання м'ячем;

 • вкидання м'яча на точність.

10 хв

5-6 р

5-6 р

5-6 р

5-6 р

5-6 р

5-6 р

5-6 р

Робота в парах. Один футбольний м'яч на двох. Учні стають парами на відстані 10-12 м обличчям один до одного й по черзі виконують удари по м'ячу та зупинку м'яча, який котиться назустріч.

Звернути увагу на опору ноги.

Стежити за положенням тулуба.

Перешикування в колону по читири.

1-2 хв

Естафета з веденням м'яча та його зупинкою внутрішньою стороною стопи

10 хв

Змагальний метод.

Учні розподіляються на чотири команди та шикуються в колони. За сигналом перший гравець кожної команди веде м'яч до протилежної стіни, де перебуває набивний м'яч, який він обводить, та повертається назад і за 3-4 м виконує передачу своєму партнерові.

Партнер зупиняє м'яч підошвою й виконує справу спочатку. Перемагає та команда, яка швидше за всіх виконає цю вправу.

Звернути увагу на якісне виконання ведення м'яча та зупинку його внутрішньою стороною стопи.

Вимірювання ЧСС

20 с

Звернути увагу на учнів із підвищеним пульсом

Заключна частина 5 хв

Шикування

1 хв

У шеренгу

Ходьба в повільному темпі

1 хв

В обхід по залу в колону по одному

Підсумок уроку

2 хв

Виставлення оцінок в щоденники.

Домашнє завдання

Згинати та розгинати руки в упорі лежачи.

План-конспект уроку №15

Дата:

Модуль: Спортивні ігри «Футбол»

Тема: футбол.

Завдання:

 1. Навчити техніки виконання зупинки футбольного мяча внутрішньою стороною стопи.

 2. Повторення техніки виконання ведення футбольного мяча зовнішньою частиною підйому.

 3. Закріплення вивчених елементів у навчальній двохсторонній грі.

Мета: 1) Сприяти розвитку рухових якостей, швидкості, спритності,

координації рухів.

2)Виховувати любов до занять фізкультурою і спортом.

Інвентар: футбольні мячі, стійки, прапорці, свисток.

ХІД УРОКУ

Зміст уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

Підготовча частина 12-13 хв

Шикування. Прийом рапорта. Повідомлення завдань уроку.

1 – 1 хв

Звернути увагу на кількість, форму і зовнішній вигляд учнів.

Стройові вправи:

а) повороти на місці;

б) крокування стройовим кроком.

3хв

Добиватися чіткого виконання команд.

Ходьба і її різновидності:

а) на носках;

б) на пятках;

в) на зовнішній стороні стопи;

г) в напівприсід;

д) в повний присід.

Звертати увагу на осанку учнів.

10-15 м

10-15 м

10-12 м

до 30-40 м

до 35-45 м

Біг:

а) звичайний;

б) з високим підніманням стегна;

в) із закиданням гомілки.

до 150 м

до 40 м

до 40 м

Загальнорозвиваючі вправи:

Додаток 3

Спеціальні підготовчі вправи:

крокування

з ни- х х поло-

зько- ження

го сидя-

стар- чи

ту х х

крокування

1.Повторне про бігання коротких відрізків з різних видів положення.

2. Стрибки з поворотами на 900 – 1800.

Слідкувати за інтервальністю

3. Стрибки з імітацією ударів головою і ногою.

Основна частина 22-24 хв

Навчання техніки виконання зупинки футбольного мяча внутрішньою стороною стопи.

1. Показ вправи.

1хв

Шикування класу в колону по два на відстані 2-3 м.

Звернути увагу на постановку опорної ноги, положення тулуба.

2. Виконання вправи (слабо надутим) мячем (3-2 м)

до 2хв

3. Виконання вправи партнерами на відстані 10-15 м.

3-4хв

4. Зупинка мяча в зустрічному русі

3хв

Рух назустріч мячу, зупинка, передача, відхід на місце.

Повторення техніки виконання ведення футбольного мяча зовнішньою частиною підйому:

а) ведення мяча під час повільного бігу;

б) ведення мяча зі зміною ніг під час повільного бігу з обведенням стійок.

8хв

Виконання вправи у групах

Закріплення вивчених елементів у навчальній двохсторонній гру у футбол.

10-12хв

Поділ класу на рівноцінні дві команди, пригадати правила техніки безпеки, правила гри у футбол.

Розвиток загальнофізичної підготовки, виконання вправ з елементами кругового методу: 1 група – (хл.) – підтягування у висі на перекладині, (дівч.) – підтягування на низькій перекладині; 2 група – стрибки через гімнастичну лаву; 3 група – піднімання тулуба з положення лежачи на спині руки за головою; 4 група – присідання і вставання з положення стоячи з легкоатлетичним диском.

5-6хв

Поділити клас на 4 відділення і провести їх по кожній станції.

Звертати увагу на дозування вправ.

Заключна частина 5 хв.

Шикування.

20с

Клас, в одну шеренгу – шикуйсь!

Ходьба з вправами на відновлення дитячого організму.

до 60 м

Підсумок уроку.

2хв

Звернути увагу на помилки при виконанні вправ, виставити оцінки.

Домашнє завдання.

1хв

Вихід до школи.

10с

План-конспект уроку №16

Дата:

Модуль: Спортивні ігри «Футбол»

Тема: «Спортивні ігри різних народів нашої планети».

Завдання: 1. Ознайомити учнів з правилами поведінки та техніки

безпеки під час виконання фізичних вправ.

2.Вдосконалити техніку виконання деяких спортивних ігор.

3.Сприяти розвитку швидкості, сили, спритності, швидкісно-

силовим якостям та координації рухів.

Мета: 1. Навчити дітей виконувати вправи на драбинці швидкості та

координації.

2.Сприяти залученню школярів до систематичних занять фізичними

вправами, навчити оволодівати життєво – важливими руховими

навичками, уміннями; виховувати сміливість, силу волі,

витривалість, почуття дружби, колективізму, взаємовиручки.

Інвентар: драбинка швидкості і координації, 2 обручі, повітряні кульки,

волейбольна сітка, баскетбольний м’яч, баскетбольне кільце,

фітбол, 2 одіяла, ключка для хокею, бар’єр, м’ячик для великого

тенісу, карточки пазли, секундомір, фішки, суддівський свисток.

ХІД УРОКУ

Зміст частини уроку

Дозування

Організаційно – методичні вказівки

Підготовча частина15 хв.

Організаційний момент (шикування класу в одну шеренгу, рапорт чергового учня, привітання, пояснення завдань уроку).

2 хв.

Присутність учнів, звернути увагу на зовнішній вигляд, взуття.

Правила поведінки та техніки безпеки під час виконання фізичних вправ.

1 хв.

Чітко виконувати вправи за командою вчителя.

Вимірювання ЧСС за 15 сек.

30 сек.

Готовність організму учнів до роботи на уроці.

Організовуючі вправи:

- повороти на місті: «ліворуч», «праворуч», «кругом»;

- стройові кроки на місті;

1хв. 30 сек.

Звернути увагу на дотримання правильних інтервалів та дистанцій.

Різновиди ходьби:

- ходьба на носках руки підняті вверх;

- ходьба на п’ятках руки за спиною;

- ходьба на внутрішній стороні ступні руки на поясі;

- ходьба на зовнішній стороні ступні руки на поясі;

- ходьба з високим підніманням стегна руки на поясі;

- ходьба випадами;

- ходьба у півприсяді руки на поясі;

- ходьба у повному присіді.

2 хв.

Долоні одна навпроти іншої.

Спину тримати прямо, голову не нахиляти, дивитися вперед.

Носок тянем вниз. Глибокий випад.

Спину тримати рівно

Руки на колінах.

Різновиди бігу:

- біг у повільному темпі;

- біг змійкою;

3 хв.

Дихання рівномірне.

Вправа сприяє розвиткові координації рухів.

Вправа на відновлення дихання:

1-4 - руки вгору – вдих,

5-8 - руки опустити вниз – видих.

30 сек.

Поглядом супроводжуємо кисті рук.

Вправи на драбинці швидкості та координації.

4 хв. 30 сек.

Всі вправи потрібно виконувати максимально точно, чітко і з максимальною концентрацією. Спочатку потрібно навчитись виконувати вправу, а після того добавляти швидкість.

II. Основна частина

25 хв.

Учні стають в колону. За командою вчителя вони рухаються до країни №1. Їм потрібно скласти слово пазл назву країни та

гру яка зародилася у цій країні. Після того як учні відгадають слова, вчитель пояснює завдання гри. І так подорожуючи по всіх країнах.

Країна №1. Англія. Футбол.

«Повітряний футбол»

Клас ділиться на дві команди.

У залі кріплятьсь два обручі (ворота). Перед кожною командою навпроти воріт на підлогу кладеться повітряна кулька. За командою вчителя учні повинні задмухати кульку у ворота, не допомагаючи собі ані руками, ані головою, ані ногами. Тільки дмухати. Після того як гравець задмухав кульку у ворота, бере її руками і передає іншому учаснику своєї команди. Виграє найспритніший.

(до слідуючої країни діти рухаються в повному присяді).

Країна №2. Греція. Бадмінтон.

«Цікавий бадмінтон»

Кожній команді дається по дві повітряні кульки. Гравці намагаються перебити через волейбольну сітку на половину суперників якомога більше шариків. Перемагає та команда на чиїй половині не буде жодного шарика.

(до слідуючої країни діти біжать взявшись за руки).

Країна №3. США. Баскетбол.

«Влучно в ціль»

Кожен учень по черзі повинен влучити баскетбольним м’ячем в баскетбольне кільце. Перемагає команда в якої більше попадань.

(до слідуючої країни діти рухаються спиною вперед в упорі).

Країна №4. США. Волейбол.

«Веселий волейбол»

Кожна команда тримає у руках одіяло. За сигналом одна команда одіялом повинна перекинути фітбол через волейбольну сітку на половину суперників. Завдання іншої команди впіймат и фітбол, так щоб він не доторкнувся підлоги.

(до слідуючої країни діти рухаються стрибками на одній нозі).

Країна №6. Канада. Хокей.

«Влучний хокеїст»

Кожен учень по черзі хокейною ключкою повинен влучити у маленькі ворота м’ячем для великого тенісу.

Перемагає команда в якої більше попадань.

Заключна частина5 хв.

Шикування класу.

30 сек.

Гра на увагу: «Кущі, дерева, світлофор»

2 хв.

«Кущі» - учні присідають, «Дерева» - стають на носки, руки вверх, «Зелений» - марширують, «Жовтий - плескають у долоні», «Червоний» - стоять.

Вправи на відновлення дихання:

- зробити повільний повний вдих, затримати повітря.

- коротким і сильним поштовхом видихнути через рот.

30 сек.

Спеціальні дихальні вправи. Вправа корисна при потребі «провітрювання» легенів.

Вимірювання ЧСС за 15 сек.

30 сек.

Звернути увагу на учнів з підвищеним пульсом.

Домашнє завдання.

1 хв.

Правила поведінки під час виходу зі спортивної зали.

30 сек.

Виходити зі спортивної зали звичайним кроком, не порушуючи строю, тримаючи дистанцію.


План-конспект уроку №17

Дата:

Модуль: Спортивні ігри «Футбол»

Тема: Футбол

Завдання:

1. Навчити техніці удару внутрішньою частиною підйому по нерухомому м’ячу.

2. Закріпити техніку ведення м’яча носком.

3. Сприяти розвитку витривалості.

4. Виховувати дисциплінованість.

Мета:

 • Сприяти розвитку рухових якостей, швидкості, спритності, координації рухів.

 • Виховувати любов до занять фізкультурою і спортом.

Інвентар: футбольні м’ячі, фішки, свисток, футбольні жилетки.

ХІД УРОКУ

Зміст

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

Підготовча частина 12-14 хв

- Шикування.

- Рапорт.

- Повідомлення завдань.

1 хв.

1 хв.

Звернути увагу на зовнішній вигляд

учнів і самопочуття.

- Стройові вправи: повороти на місці,

перешикування з однієї шеренги у дві.

1 хв.

Виконувати синхронно.

- Загально-розвиваючі вправи:

9 хв.

Додаток 3

Основна частина уроку 29 хв

.

Ведення і передачі м’яча в парах в

паралельному переміщенні.

5 хв.

Звертати увагу на правильність

виконання вивчених прийомів.

Удари по нерухомому м’ячу з місця.

4 хв.

Дівчата виконують простіші вправи:

- ведення, передачі м’яча на місці

- почергові удари по нерухомому

м’ячу

Удари по нерухомому м’ячу з невеликого розбігу.

6 хв.

Учні, віднесені до СМГ виконують ведення,передачі м’яча на місці і заміряють ЧСС в окремих учнів.

4. Поділ класу на 3 групи.

Хлопці

- Двостороння навчальна гра з

використанням вивчених прийомів.

7 хв.

Для позначення команд

використовуються футбольні жилетки.

Дівчата

- рівномірний біг в чергуванні з ходьбою.

- Біг в повільному темпі з переходом на

ходьбу.

7 хв.

Звертати увагу на техніку бігу.

Учні, віднесені до СМГ – ходять, або задіяні в суддівстві і заміряють ЧСС в окремих учнів.

Заключна частина 3-4 хв

Вправи на розслаблення та увагу

(виконувати вправи, які вчитель озвучує,

а не ті, які показує).

1 хв.

Акцент на видих.

Виконувати повільно.

- Підведення підсумків уроку, виставлення оцінок.

1 хв.

Виставлення оцінок

- Домашнє завдання ведення, передачі,

удари та жонглювання м’ячем.

1 хв.

Знайти інформацію

про підготовку до

Євро-2012.

План-конспект уроку №18

Дата:

Модуль: Спортивні ігри «Футбол»

Тема. Пересування гравців у футболі. Зупинка м’яча підошвою. Удар по нерухомому м’ячу. Естафети.

Завдання:

 1. Вивчити з учнями елементи спортивної гри — футбол.

 2. Удосконалювати техніку виконання загальнорозвивальних, стройових, гімнастичних, легкоатлетичних та ігрових вправ.

Мета:

 • Формувати правильну поставу дитини, сприяти її загартуванню, вміти знімати втому.

 • Розвивати швидкість, спритність, гнучкість.

 • Розширювати знання учнів про футбол як вид спорту, знайомити з визначними спортсменами-футболістами.

 • Надавати первинні знання з валеології, екології, природознавства

 • Виховувати стійкий інтерес до постійних занять фізкультурою, бережне ставлення до власного здоров’я.

 • Сприяти вихованню почуття колективізму, співчуття, чуйності до дітей і тварин.

Інвентар: Дрова, пляшки з водою, насіння квасолі, вудочка, мішечки з

піском, м’ячі, картопля (10 шт.), 2 кошики.

ХІД УРОКУ

з/п

Зміст уроку

Дозування

Методичні та організаційні вказівки

Підготовча частина 10-12 хв

І

Вчитель.

Шановні гості, любі діти, Дозвольте вас оповістити, Що готувались ми завзято Зустріти тут спортивне свято. Алу, на мене подивіться І веселіше посміхніться, Скільки у сонця проміння для всіх, Стільки у нас і розваг, і утіх! Урок добрим вийти зможе, Якщо кожен допоможе.

1 хв.

1

Вхід дітей до залу з маршем. Рівняння по носках у шеренгу. Привітання.

Слідкувати за поставою, рівнянням, дистанцією, згином лівої та правої ноги.

2

Виконання стройових команд: «Праворуч!», «Ліворуч!», «Рівняйсь!», «Струнко!».

1 хв.

Слідкувати за чіткістю виконання команд, правильною поставою, положенням рук та ніг.

Повідомлення завдань уроку:

Щоб здоровими нам стати, Здоров’я слід оберігати, Подружитись з фізкультурою, Слідкувати за фігурою. Вправи кожен день робити, Один за одного радіти. Знати більше про футбол, Забивать найкращий гол! Це завдання на урок — Вивчимо їх назубок.

Діти, нас запросили у гості кіт Матроскін і собака Шарик із Простоквашина. Завітаємо до них? (Діти роззуваються, заходять на килим, по якому розсипане насіння квасолі. Кіт Матроскін і Шарик сплять).

4

Ходьба по насінню босоніж.

1 хв.

Слідкувати за поставою, вільним рухом руки.

5

Психогімнастика. Тренінг.

— Діти, сядьте на підлогу. П’яточки разом, коліна розведені в сторони, руки на коліна, очі закрили.

1 хв.

Слідкувати за вмінням дітей розслабитись, увійти в образ, правильно дихати.

— Ранок. Всі сплять. Я — сонечко. Я велике тепле сонечко. Я прокидаюсь, потягуюсь, посилаю всім свої промінчики. Я дарую своє тепло усьому живому. Я з усіма привітаюсь. Я радію. Я несу радість. Я впевнене у своїх силах. Я роздаю добро, ласку, надію. Я пробуджую всіх, прокидайтесь.

1 хв.

Шарик. Ой, як я добре поспав. Доброго ранку, Матроскін! Я на полювання піду, а ти піч натопи, в хаті прибери, води наноси, квасолинки ці збери.

Матроскін. Няу, не хочу, хай потім, ще б полежати, поспати, біля печі пораювати.

Шарик. Ти що, забув? Ми ж гостей запросили, ось вони вже на тебе дивляться. Добрий день, діти! Вітаю вас у Простоквашині. Тільки кота не можу підняти, від подушки відірвати. Матроскін, дай сюди подушку! На ній ти, друже, не лежи, а краще швидко дожени.

1 хв.

6

Рухлива гра «Дожени подушку».

Вчитель. Годі тобі, Матроскін, спати. День на дворі, а ти ще гімнастику не робив, в хаті не прибрав.

Матроскін. О! Фізкультуру я люблю, з радістю позаймаюся, а от прибрати не можу — лапка зламана.

 1. а дитина. Що ж трапилося?

Матроскін. Та в футбол грав, з суперником зіштовхнувся, і ось травма.

 1. а дитина. Ми тобі співчуваємо, і, звичайно, допоможемо.

Вчитель. Правда, діти? А ти, може, посидиш, подивишся?

Матроскін. Ні, я спорт дуже люблю, особливо футбол А справжні футболісти не підводять команду , ви ж самі бачили, як буває в грі: і з перев’язаною рукою бігають, і ногою. І навіть головою. Тим паче для футболіста головне — ноги. А за фу руками мене можуть навіть із гри видалити. Так що я з вами буду виховувати силу волі і не підведу команду.

Вчитель. Це дуже похвально. Ставайте з Шариком разом з нами. Вийти з вашого будиночка ми можемо босоніж по цих дровах, триимаючи у руках взуття. Взутися можна, як ви доберетесь до острова.

1 хв.

Слідкувати, щоб діти швидко передавали подушку, міцно її тримаючи.

7

Перехід по дровах босоніж.

2 хв.

Підтримати дітей у випадку необхідності, слідкувати за утриманням рівноваги.

8

Ходьба з подушечкою піска на голові по залу, різновиди ходьби.

1 хв.

9

Бігові вправи (виконує основна група, підготовча група отримує завдання: прибрати в кімнаті, позбирати квасолинки, дрова, скрутити килимки):

а) біг, високо піднімаючи гомілки;

б) закидання п’яток назад;

в) закидання п’яток у боки;

г) стрибок у русі поштовком однієї ноги. Гімнастична ходьба. Шикування в коло.

1 хв.

Слідкувати за поставою, правильним положенням рук під час бігу, постановкою дихання, правильним виконанням бігових вправ, вмінням знімати втому.

Основна частина.20 хв.

1

Комплекс загальнорозвивальних вправ «3 життя птахів»

Вчитель. Любий Матроскін, ти ще спати хочеш? Тож послухай поради від дітей.

 1. Всім відомо — це чудово,

Коли кожен з нас здоровий.

Треба тільки знати,

Як здоровим стати!

 1. Кожного ранку за розпорядком,

Маєш ти робить зарядку.

 1. Спорт любити слід — проживеш 100 літ.

Матроскін. Спасибі, малята. Навчіть мене своєї фіззарядки, і я її буду, як ви, робити кожного ранку.

10 хв.

1. «Птахи в’ють гнізда»

В. п. — о. с.

 1. — праву руку вгору;

 2. — ліву руку вгору;

 3. — підвестись навшпиньки, руки вгору, в сторони, потягнутись.

 4. — в. п.

6—8 разів

Ноги — «стовбур дерева», тримати їх разом.

2. «Птахи їдять маленьких черв’яків»

В. п. — ноги на ширині пліч, руки перед

грудьми, долоні стулені разом.

1-7 — хвилеподібні рухи вправо—вліво руками, нахили тулуба вправо—вліво — «повзе гусінь, черв’ячок».

8 — в. п.

4—6 разів

Лікті на підлозі, ноги прямі.

3. «Птахи дзьобають зерно»

В. п. — ноги на ширині пліч, руки в замок позаду тулуба.

 1. — Нахил вперед, руки підняті;

 2. — в. п.

Пальці переплести міцно, коліна не згинати.

4. «Більш за все птахи бояться котів»

В. п. — колінно-ліктьовий упор; 1 повзання вперед;

 1. — колінно-ліктьовий упор;

 2. — вигнути спину;

 3. — прогнути спину;

  1. — те саме.

6-12 — у зворотному напрямку.

4—6 разів

3 силою напружити м’язи спини, сковуючи голову.

5. «Птахи можуть стрибати з гілки на гілку»

В. п. — руки до плечей;

1-2 — 2 стрибки на правій нозі;

3-4 — 2 стрибки на лівій нозі;

5-8 — 4 стрибки на двох ногах.

4—6 разів

На носках змахують руками-«крильцями», дихання через ніс.

6. «Птахи п’ють воду з калюжі»

В. п. — руки на поясі;

 1. — підняти підборіддя, вдих;

 2. — опустити підборіддя на груди, видих (група А повторює комплекс під музику, група Б виконує останню вправу на постановку дихання).

Вчитель. Сподобалась вам наша фіззарядка? Робіть її кожен день, зміцнюйте своє здоров’я.

Матроскін. А я і не знав, що у пташок таке цікаве життя, не замислювався, що вони мене бояться. Даю слово, більше я їх не ображу. А за таке цікаве заняття я вас теж чогось навчу.

6—8 разів

2

Перешикування в колону по одному. Теоретичний матеріал.

Матроскін. Я мрію стати справжнім футболістом, як Пеле, Марадонна, Шевченко. Та у мене навіть пальців на лапках не вистачить, щоб всіх відомих футболістів назвати. Але про одного розповім. Про нього я прочитав у спортивному журналі «Команда».

Паоло Мальвіні народився 26.07.1968 року. Зріст 187 см. Вага 85 кг. Він центральний лівий захисник. Грає в «Мілані». Чемпіон Італії, володар Кубка Італії 2003 року, кубків чемпіонів, суперкубків Європи, рекордсмен за кількістю матчів в серії А, кращий футболіст світу . Зарплата 1,7 млн. євро. Я теж хочу так заробляти. Тому вчуся, до секції футболу ходжу. Навіть нагороди маю: за 11 місце в обласному турнірі.

Вчитель. А ще наш Матроскін вчиться в нашій школі, його ім’я занесене в шкільну книгу рекордів Гіннесса. Він може набивати м’яч на нозі 618 разів.

2 хв.

Слідкувати за поставою, дистанцією.

3

Показ основних рухів у футболі.

Робота з дидактичним матеріалом:

а) набивання м’яча ногою, головою, коліном;

б) прийом і зупинка м’яча головою, грудьми, ногою;

в) удар по нерухомому м’ячу;

г) пересування гравців з м’ячем.

5 хв.

Нога напружена. Удар виконується внутрішнім боком стопи. Вести м’яч у повільному темпі.

4

Робота в парах над засвоєнням теоретичного матеріалу:

а) удар м’яча ногою;

б) зупинка м’яча підошвою;

в) ведення м’яча носком;

г) введення м’яча середньою частиною підйому.

Естафети

1. «Обведи перепону».

Вчитель. Наш Матроскін подоїв корову, розставив пляшки, хоче пограти. Обведи м’яч між фішок-пляшок, передай естафету.

2. «Хто швидше картоплю посадить». Діти садять, по черзі картоплю в лунки, найспритніший її збирає.

3. «Хто швидше дрова перенесе».

4. Гра «Вудочка».

Діти перестрибують через мотузку з прив’язаним мішечком. Треба перестрибнути, не торкаючись мішечка.

5 хв.

Слідкувати за правильністю виконання естафетних правил.

Слідкувати за технікою виконання стрибка: коліна притискувати до грудей, підстрибуючи якнайвище.

III

1

Заключна частина.

Підведення підсумків. (Визначити активніших, спритніших, похвалити за вміння товаришувати, допомагати).

2—3 хв.

Звернути увагу на настрій дітей, чи отримали вони задоволення від уроку.

2

Домашнє завдання: завчити комплекс вправ «3 життя птахів», закріпити ведення м’яча ногою, зупинити його.

3

Гра «В цьому класі друзі всі».

План-конспект уроку №19

Дата:

Модуль: Спортивні ігри «Футбол»

Тема.

 • Техніка безпеки на уроці з футболу

 • Удар м’яча серединою підйому

 • Ведення м’яча

 • Зупинку м’яча підошвою на місці та в русі

Завдання:

 • Навчати удару м’яча серединою підйому

 • Повторити ведення м’яча

 • Повторити зупинку м’яча підошвою на місці та в русі

Мета:

 • Розвиток інтелекту й утвердження життєвого оптимізму, патріотичне та моральне загартування молоді, виховання волі, виховання любові до праці, розширення сфери естетичного впливу навколишнього середовища на особу.

 • Зробити надбання кожного базові науково – практичні знання, нагромадженні у сфері фізичної культури, забезпечити раціональне формування індивідуального фонду рухових умінь і навичок, необхідних у житті, та довести їх до необхідного рівня досконалості, навчити кожного застосовувати набуті знання і навички у повсякденному житті з метою самовдосконалення.

 • Забезпечення оптимального розвитку властивих людині фізичних якостей і на їх основі вдосконалення фізичного розвитку, зміцнення і збереження здоров’я, удосконалення будови тіла і формування будови тіла і формування постави, забезпечення творчого довголіття як наслідок вирішення попередніх завдань.

Спортивний інвентар: футбольні м’ячі, конуси, свисток,годинник.

ХІД УРОКУ

Зміст і структура уроку

Дозування

Організаційно-методичне

забезпечення

Підготовча частина 20 хв

Організований перехід до місць занять

45 с

Перехід до місця занять у колоні по одному. Призначити направляючого та замикаючого. Дистанція — до 0,5 м

Шикування. Привітання.

Рапорт.

45 с

Шикування біля лінії. Рапорт за встановленою формою

Повідомлення завдань уроку. Перевірка ЧСС за 15 с.

Теоретичні відомості.

Техніка безпеки під час занять футболу.(Додаток 1)

1 хв.

Повідомити та пояснити завдання на урок, переконатися, що учні все зрозуміли. Звернути увагу на учнів із підвищеним пульсом. Перевірити стан спортивного одягу та взуття.

Стройові вправи: повороти на місці, перешикування з 1 шеренги в 3.

1 хв.

Звернути увагу на чітке виконання стройових вправ.

Різновиди ходьби:

• на носках, руки на
поясі;

• на п'ятках, руки за
головою;

• у напівприсіді;

• у присіді.

1 хв.

Учні рухаються у заданому напряму, виконуючи вправи: руки за головою, на поясі, витягнуті вперед. Темп повільний; спина пряма. Дистанція — 1 м. Стежити за поставою

Різновиди бігу:

• звичайний;

• біг з високим підняттям стегна;

• біг з закиданням гомілки назад;

• стрибки правим (лівим)
боком;

• біг «спиною» вперед;

• із прискоренням;

• повільний біг із
переходом на ходьбу

2 хв.

Відстань — 20—ЗО м, темп середній, дистанція — 2 кроки. Дихання під час бігу ритмічне. Учні, які належать до підготовчої та спеціальної груп виконують вправи повільно.

Ходьба з вправами на відновлення дихання та перешикування в колону по четверо.

45 с

Дистанція — на довжину витягнутих рук.

Загальнорозвиваючі вправи на місці.

7 хв.

Груповий метод. Комплекс вправ для різних груп м'язів. Темп повільний.

Перешикування з колони по четверо в одну колону.

Вимірювання ЧСС за 10 с

45 с

Виконувати за командою. Звернути увагу на учнів із підвищеним пульсом.

Основна частина 20 хв

Спеціальні вправи футболіста для контролю м’яча

 1. Наступити на м’яч зверху правою ногою, котити його вперед-назад стопою

 2. Те саме, лівою ногою

 3. Те саме, але котити ліворуч-праворуч перед собою правою ногою

 4. Те саме лівою ногою

 5. Те саме, навколо себе ліворуч, праворуч

5 хв

Невеликими поштовхами, стопу від м’яча не відривати.

Правою, лівою ногою трохи відривати ногу від м’яча

Навчати удару м’яча серединою підйому

5 хв

У колону по одному, дистанція – 2 кроки

Повторити ведення м’яча внутрішньою стороною підйому:

 1. По прямій;

 1. По колу;

 1. Дивлячись на фішку;

 1. У коридорі;

 1. Дивлячись на партнера

5 хв

Пересуваючись по пряиій, слід вести м’яч внутрішньою стороною підйому почергово правою та лівою ногами. Після виконання удару по мячу друга нога одразу рухається до м’яча для завдання наступного удару. Під час ведення повертати голову ліворуч і праворуч.

Під час ведення правою ногою рухатися проти ходу годинникової стрілки, під час ведення лівою - за ходом. Рухатися слід із зовнішнього боку кола біля самої лінії, не перетинаючи її.

Покласти перед собою фішку. Вести м’яч, щоб бачити цю фішку та м’яч. Удосконалюючи техніку, слід збільшувати швидкість.

У кінці коридору завдовжки 20 м і завширшки 3 м покласти фішку. Утримуючи у полі зору фішку, вести м’яч, щоб він не залишав межі кордону.

Починати вести м’яч із відстані 30 м назустріч партнерові. Коли він підніме руку вгору, миттєво зупинися та виконати передачу.

Повторити зупинку м’яча підошвою на місці та в русі

 • Що котиться (від гравця)

5 хв

Пояснити, показати. Виправляти помилки. Виконувати в колону по одному по черзі. Виправляти помилки повторним показом, поясненням. ігровий метод організації учнів.

Заключна частина 4-5 хв

Шикування

30 с

Вказати місце шикування

Ходьба, вправи на

розслаблення

30 с

Темп повільний, нагадати про техніку дихання - глибокий вдих, повільний видих

Підсумок проведеного уроку

1 хв

Акцентувати увагу на основних моментах уроку

Завдання на наступний урок

30 с

Розповісти

Завдання додому:

• комплекс ранкової гімнастики

30 с

Пояснити

Організований перехід до класу

30 с

Перехід у колоні по одному. Дистанція 0,5 м

План-конспект уроку 20

Дата:

Модуль: Спортивні ігри «Футбол»

Тема: Чарівний світ футболу.

Завдання: 1. Закріпити передачу м’яча внутрішньою стороною стопи.

2. Повторити зупинку м’яча підошвою.

3. Ознайомити з технікою фінт „відходом” з переносом ноги

через м’яч.

4. Сприяти швидкісної-витривалості

Інвентар: футбольні м’ячі, ворота(нестандартні), фішки.

ХІД УРОКУ

Зміст уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

І. Підготовча частина (11-13 хв.)

Шикування, привітання, рапорт, повідомлення завдань уроку. Техніка безпеки на уроці.

1 хв.

У шеренгу, звернути увагу на зовнішній вигляд.

Футбол підкорив серця багатьох людей своєю доступністю і простотою, тому що в футбол може грати кожний. Кожний 25-й житель Землі активно грає в футбол — це 240 млн. людей, із них 20 млн. — жінки. До речі, в Китаї жінки грали в футбол вже 2 тис. років тому. Футбол — це буря емоцій від захоплення до повного розчарування. Інтерес до футболу настільки високий, що люди придумують все нові й нові види цієї гри. У деяких країнах створили навіть свій особливий футбол — американський, австралійський. Проводиться навіть чемпіонат світу з футболу для роботів. Є багато знаменитих футбольних клубів, гра яких захоплює болільників

— Які європейські футбольні клуби ви знаєте? А хто знає футбольні клуби України? (Футболісти, які демонструють найвищу техніку, відмінну фізичну підготовку, стають національними героями.

— Яких відомих футболістів ви знаєте?!

А зараз проведемо розминку справжніх футболістів. Це значить, що треба особливу увагу приділити підготовці тих м'язів і частин тіла, на які припадає основне навантаження

— Які це м'язи і частини тіла?

2 хв

Протягом бесіди діти відповідають на запитання вчителя

Загальнорозвивальні вправи з м’ячем в русі

5 хв

Додаток 3

Загальнорозвивальні вправи на місці з м’ячем, м’яч у руках

5 хв

Додаток 3

Спеціальні вправи футболіста для контролю м’яча

1. Наступити на м'яч зверху правою ногою, котити його

вперед-назад стопою

2. Те саме, лівою ногою

3. Те саме, але котити ліворуч-праворуч перед собою правою ногою.

4. Те саме, лівою ногою.

5. Те саме, навколо себе ліворуч, праворуч.

6. Імітувати „фінт” з нерухомим м’ячем.

Перешикування в колону по два.

2 хв

Невеликим поштовхами, стопу від м’яча не відривати

Правою, лівою ногою трохи відривати ногу від м’яча

Внутрішню, зовнішню сторони

Основна частина (23-25 хв.)

Передача м’яча внутрішньою стороною стопи. Зупинка підошвою.

5 хв

Поєднувати зупинки і удари по м’ячу без ведення.

Ведення м’яча внутрішньою стороною стопи

6 хв

ведення здійснюється несильними ударами по м’ячу правою, лівою ногою.

Фінт „відходом”

8 хв

Заснований на несподіваній і швидкій зміні напрямку руху. Під час атаки суперника спереду застосовується ухід випадом. Наближуючись до суперника, на відстані 1,5—2 м від нього, поштовхом правої ноги виконується широкий випад ліворуч-уперед. Після реакції суперника і його переміщення у бік випаду слід різким поштовхом лівої ноги зробити крок праворуч. Зовнішньою частиною підйому правої ноги м’яч посилається праворуч-уперед Якщо суперник атакує ззаду, застосовується фінт «відходом» з переносом ноги через м’яч.

Естафети з елементами футболу

 1. Передача естафетної палиці.

2. „Злови м’яч”

Навпроти кожної команди на відстані 2-3 м стоїть капітан з м’ячем. За сигналам капітан виконує удар по нерухомому м’ячу з місця першому зі своєї команди, а той, зупиняючи м’яч підошвою, відбиває його капітану і біжить у кінець колони.

3. Обведення фішок

4. Удари на точність

Перший тримає м’яч. За сигналом перший ставить м’яч на визначену лінію і б’є по ньому у ворота. Біжить за м’ячем передае наступному, а сам стає останнім.

10 хв

Замість палиці може бути м’яч.

Капітани починають після умовного сигналу.

3-4 фішки стоять одна від одної на відстані 3-5 м.

Шикуються на проти воріт

Заключна частина (4-5 хв.)

Шикування в одну шеренгу.

1 хв

Рухлива гра „Клас”

По команді ”Клас” учні виконують вправи.

2 хв

Хто помилився робить крок у перед

Підведення підсумку уроку.

1 хв

Організаційний вихід зі спортивного залу.

1 хв

План-конспект уроку №21

Дата:

Модуль: Спортивні ігри «Футбол»

Тема: «Футбол як повітря».

Мета: 1) закріпити виконання техніки ударів, зупинок м’яча та

вкидання м’яча в гру;

2) формувати комунікативн компетентність учнів;

3) підвищити інтерес до уроків фізичної культури.

Завдання:

 • закріпити техніку виконання загально-розвивальних вправ в русі;

 • повторити та закріпити техніку ударів м’яча внутрішньої та зовнішньою стороною стопи, зупинки м’яча підошвою та вкидання м’яча в гру двома руками із-за голови;

 • сприяти розвитку рухових якостей: спритності, швидкості, координації рухів;

 • сприяти вихованню морально-вольових якостей: витримки, організованості, дисциплінованості, поваги до суперників;

 • сприяти зміцненню здоров’я та веденню здорового способу життя.

Обладнання: м’ячі футбольні, кеглі, м’ячі на гумових стрічках,

ворота для міні - футболу, обручі; секундомір, картки

із завданням.

ХІД УРОКУ

Зміст уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

Підготовча частина

1.Шикування. Привітання. Повідомлення завдань уроку.

2 хв.

Перевірити наявність, охайність спортивної форми.

2.Правила техніки безпеки та поведінки під час виконання фізичних вправ

30 с

Виконувати вправи по команді вчителя чітко й правильно.

3.ЧСС за 10 сек.

10 с

Готовність учнів до уроку

4. Інформаційне повідомлення вчителя:

Сьогодні у вас незвичайний урок, а урок-подорож країною футболу та сприяння здоров’я. Чому саме футбол? Це дуже просто, футбол - це самий розповсюджений вид спорту, в цю гру грають й дорослі й діти. Сучасний футбол відродився в Англії у 1863 році та вперше було складено правила гри. А за підсумками кожного етапу зупинок у подорожі містами українського футболу, команда-переможець здобуде право відкрити позначки на чарівному дереві. Дереві – здоров’я. Наприкінці уроку ми з вами дізнаймося усі фактори, які впливають на покращення здоров’я, всі складові здорового способу життя.

Але перш ніж розпочати, нам потрібно виконати розминку, підготувати організм до навантажень.

2-3

хвилин

Звернути увагу на дотримання правильних дистанції.

Повідомлення вчителя.

Нагадати правила поведінки у спортивному залі.

Повідомлення правил безпеки життєдіяльності.

5.Види ходьби:

- ходьба на носках, руки на пояс;

- ходьба на зовнішній та внутрішній стороні стопи, руки до плечей;

- ходьба перекатом з п’ятки на носок, оберти руками вперед та назад.

5 -7 м кожної вправи

Показ вчителя.

Звернути увагу на дотримання дистанції під час виконання ходьби та бігових вправ..

6. Бігові вправи:- повільний біг;

- біг «змійкою»;

- біг схресним кроком;

- біг із захлестом гомілки назад;

- біг із доторканням руками до внутрішньої частини стопи;

- те саме, але із доторканням руками до зовнішньої частини стопи.

5-12 м.

Кожної вправи.

Змінюючи напрямок руху. В повільному темпі.

7. Стрибки: - вліво, вправо у присіді;

- з ноги на ногу;

- на лівій та правій нозі з хлестом гомілкою на кожен стрибок.

3-4 види

Поточний метод.

8.Дихальні вправи на відновлення ЧСС.

2 хв.

Акцентувати увагу на видиху.

9.Комплекс загальнорозвивальних вправ в русі:

Додаток 3

9. Повідомлення вчителя: тепер ми з вами готові до подорожі по чарівній країні футболу.

Поточний метод.

10.Перешикування в колону по два.

30 с

В русі через середину залу.

Основна частина 25 хв

I. Перша зупинка у місті Полтава. Місто полтавських ярмарок, та не лише. В цьому місті існує футбольний клуб «ВОРСКЛА». Найкращим гравцем цього клубу було визначено Сергія Кравченко - півзахисника та члена збірної команди України.

Завдання командам:

Виконується ведення м’яча з обведенням кеглів зовнішньою та внутрішньою частинами ступні, середньою частиною підйому. Перемагає та команда, яка першою виконає завдання. Команді переможцю надається право прикрашати чарівне дерево «Здоров’я».

5 хвилин

Коротке повідомлення про футбольний клуб «Ворскла».

БЖ – дотримання правил передачі естафети.

За кожну перемогу команда отримує по 5 додаткових очок.

II.Друга зупинка у м.Харків. В цьому місті, першій столиці України процвітає футбольний клуб «МЕТАЛІСТ». Його гравці зберігають блискучі традиції свого клубу, це такі як:

 • Джексон (кращий футболіст України – 2008», який в 17 матчах забив 10 голів;

 • Марко Девич – кращий бомбардир вищої ліги 2008 р.

 • Головний тренер цієї команди – Мирон Маркевич. V

5 хвилин

Повідомлення про клуб «Металіст» - вчитель.

Завдання командам:

Кожен гравець по черзі виконує біг до м’яча - ведення футбольного м’яча до лінії, з якої виконує вкидання м’яча, двома руками із-за голови на точність в коло (обруч). Обруч розташований на підлозі на відстані 5-6 метрів. Після вкидання гравець підбирає м’яча та кладе його на місце та передає естафету іншому. Команда-переможець прикрашає дерево «Здоров’я».

Поточний метод.

Чітке виконання

III. Третя зупинка у м.Дніпропетровську. Це місто славиться своєю командою «ДНЕПР», гравці якої наполегливо працюють та прославляють свою команду, своє місто. В сезонах 2006, 2007 рр. українським футболістом №1 став півзахисник «ДНЕПРА» та збірної країни Сергій Назаренко, Андрій Русол, Павло Пашаєв, Максим Калініченко, Руслан Ротань та новачок – нападаючий Володимир Гоменюк.

Завдання командам: біг з ударами по повітряній кульці серединою лоба у стрибку та без стрибка, до лінії де підвішені м’ячі на гумовій стрічці, робіть удар по м’ячу боковою частиною лоба або серединою лоба та бігом повертається назад.

5 хв

Коротке повідомлення

Чітке виконання техніки удару по повітряній кульці серединою лоба

IV.Четверта зупинка у м.Донецьку. Донецьк завжди асоціюється із шахтарським краєм, тобто командою «ШАХТАР», яка вкотре стала переможцем

А цю перемогу здобули: Андрій Воробей, Анатолій Тимощук, Дарио Срна, Фернандіно, Андрій Пятов, В’ячеслав Шевчук та інші. Саме для цих людей гра футбол потрібна як повітря.

Завдання командам: ведення м’яча в парах із зв’язаними ногами та передачі по прямій до позначки, зупинка м’яча підошвою, удар одним із вивчених способів по воротах та повернення з м’ячем у рухах до лінії фінішу та передає естафету.

5 хв

Коротке повідомлення про міський футбольний клуб

За влучення у ворота додатково нараховуються 5 очок не зараховується команді виправлення помилок

V.П’ята зупинка у місті – столиці України Києві.

Яка команда утворена в цьому місті?

Так, правильно, це славетна команда «ДИНАМО» - Київ. А весь світ її прославляють такі видатні гравці як: Андрій Шевченко, Блохін, Сергій Ребров, Артем Мілевський та багато інших. Вони стали яскравим прикладом для вас – школярів. Але не тільки гравці й тренери: Валерій Лобановський, всі ці люди своїм прикладом підкреслюють необхідність ведення здорового способу життя.

Завдання командам: кожен гравець виконує біг до карток та знаходить відповідь на поставлене вчителем питання з правила гри футбол та правил здорового способу життя:

 1. Скільки гравців грають у футбол за одну команду?

 2. Скільки ударів серцево-судинних можливо при навантаженні високої інтенсивності?

 3. Кого вбиває одна єдина капля нікотину?

 4. В якому році було вигадано гру «ФУТБОЛ»?

 5. Назвіть розміри футбольного поля.

 6. За скільки метрів пробивають пенальті?

 7. Назвіть першу сходинку загартування.

5 хв

Поточно-змагальний метод

З усіх відповідей потрібно знайти необхідну правильну та принести до фінішу. Хто швидше та правильно відповів на питання той перемагає

Можливі відповіді:

Заключна частина 5 хв

Перешикування в шеренгу.

30с

1. Ходьба в повільному темпі

2хв

2. Дихальні вправи; звукова гімнастика.

1 хв

3. Підведення підсумків уроку

Наша подорож підійшла до кінця. Ми багато дізналися про українські футбольні клуби, але головне в житті це що? діти! Здоров’я, так!

Ось і на нашому дереві всі основні складові здоров’я, всі вони спливають на його стан.

Найбільше багатство – здоров’я людини!

А люди здорові – багатство країни!

Хай будуть здоровими діти рости -

То буде країна багатством цвісти!

Пам’ятайте діти, що здоров’я в наших руках, тобто ми самі повинні дбати про нього з молоду, та вести здоровий спосіб життя.

4. Клас праворуч, на вихід зі спортивного залу кроком руш! Побажання до нових зустрічей.

Фізкультура, спорт, здоров’я –

Речі кожному потрібні,

Бути сильним, і здоровим –

Це найбільша радість в світі!

2 хв

Визначити переможців

План-конспект уроку №22

Дата:

Модуль: Спортивні ігри «Футбол»
Тема: футбол

Завдання: 1)навчати удару м’яча серединою підйому;

2)повторити ведення м’яча;

3)повторити зупинки м’яча підошвою на місці та у русі;

4)пропагувати навички здорового способу життя;

5)виховувати відповідальне ставлення до здоров'я, товариськість,

взаємоповагу.

Інвентар: футбольні м’ячі; скакалки; обручі; гімнастичні палиці;

магнітофон; фішки.

ХІД УРОКУ

Зміст

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

Основна частина 13 хв

1. Шикування учнів за рівнем фізичноїпідготовленості в одну шеренгу,перевірка правильної постави,привітання,повідомлення завдань уроку.

До 1 хв

Звернути увагу на зовнішній вигляд учнів та їх самопочуття.

2. Вимірювання частоти серцевих скорочень (ЧСС)

До 20 с

За 10 с, результат помножити на 6. У нормі ЧСС – 70-75 уд/хв.

3. Мотивація діяльності учнів на уроці

   - Сьогодні відбудеться незвичайний урок, що присвячений здоров’ю. Тільки здорова людина може бути успішною в житті, багатою та жити повноцінним життям. Якщо буде здоровим кожен із вас – буде здоровою українська нація!

   Учні разом промовляють девіз уроку:

   Спорт – краса, здоров'я – сила!

   Фізкультура всім нам мила.

   Геть від нас «хвороби віку»!

   Жити хочемо без ліків!

До 1 хв

5. Стройові вправи (виконання стройових команд, повороти на місці).

До 30 с

Стежити за правильною поставою учнів.

6. Різновиди ходьби (на носках, на зовнішньому боці стопи, у навприсіді, у присіді, спортивна ходьба).

1-2 хв

Учні з низькою фізичною підготовленістю починають іти і відпочивши, виконують вправи через одну.

7. Спеціальні бігові вправи футболіста (із високим підніманням стегна, із закиданням гомілки, біг стрибками в широкому кроці, із підскоками; приставними кроком лівим (правим) боком, спиною вперед, із прискореннями, із зупинкою за свистком і зміною напрямку руху).

2-3 хв

Вправи виконувати по діагоналлі майданчика.

8. Повільна ходьба з вправами для відновлення дихання.

До 30с

Перешикування у дві шеренги на місці.

10.Загальнорозвивальні вправи з малим м’ячем:

 

     Вимірювання ЧСС за 10 с

5-6 хв

 

Учням узяти до рук м’ячі.

Додаток 3

 

Основна частина 23-25 хв

1. Об'єднати учнів у дві команди – «Айболіти» та «Бармалеї».

До 30 с

Команди однакові за кількістю учасників.

2. Естафета з елементами футболу «Побудуй фортецю здоров'я»:

 

*ведення м’яча внутрішнім боком стопи лівою (правою) ногою;

 

*ведення м’яча зовнішнім боком стопи, зупинка м’яча підошвою біля фішки, удар у стінку, спіймати м'яч, повернутися, тримаючи м'яч у руках;

 

*ведення м’яча між фішками, зупинка м’яча біля останньої фішки, повернутися звичайним бігом; наступний гравець: уперед – звичайний біг, назад – ведення м’яча між фішками;

 

*зустрічна естафета: передача внутрішнім боком стопи – зупинка м’яча; після передачі гравець біжить у кінець іншої колони.

9-10 хв

   Команда, яка перемогла в естафеті,збирає «цеглинки» й будує «Фортецю свого здоров'я». Якщо переможуть «Айболити», то вони будують фортецю, у разі перемоги «Бармалеїв» - фортецю руйнує ця команда,заповнюючи її цеглинами зі шкідливими звичками. За перемогу в одній естафеті команді надається можливість узяти не більше ніж 6 «цеглинок».

3. Рухлива гра «Захисти фортецю здоров'я».

9-10 хв

   У центрі кола – умовна фортеця з кеглів чи кубиків. «Айболіти» перебувають усередині кола,їх завдання – захища-ти фортецю. «Бармалеї» перебувають за межами кола,їх завдання – зруйну-вати фортецю. Гравці можуть ногою передавати м'яч одне одному. Якщо «Бармалеї» зруйнували фортецю,то команди міняються місцями. Наприкінці гри команди повинні помиритися,узяти одне одного за руки та разом промовити девіз уроку:

 

4. Теоритичні запитання:

  - Що у людині є найдорожчого в світі?

  - Складові здорового способу життя.

  - Назвіть 3 причини,через які ви не куритимете?

  - Від чого залежить здоров'я українського народу?

2-3 хв

Запитання підготовлені заздалегідь за підручником «Основи здоров'я».

Заключна частина 5-7 хв

1. Повільна ходьба з рухами руками.

До 30 с

Узгоджувати з диханням.

2. Дихальні вправи:

 

а) підняти руки через сторони вгору та прогнутися. Зімкнути руки на потилиці,випнути груди, відхили голову дещо назад. Розслабити м’язи. Зробити енергійний видих, щоб якомога більше звільнити легені від повітря. Потім вдихнути вільно та глибоко;

 

б)вдихнути-видихнути, рахуючи животом, грудна клітка є нерухомою;

 

в)після енергійного видиху зробити вільний вдих через ніс за участю тільки грудної клітки, живіт і ключиці залишаються нерухомими;

 

г)повне дихання (під час вдиху розширюються грудна клітка та живіт);

5-6 хв

 

6-8 разів

 

 

 

 

6-8 разів

 

6-8 разів

 

 

6-8 разів

 

30 с

Вправи учні виконують у супроводі спокійної музи-ки, сидячи на підлозі у колі.

Тривалість вдиху – 5-7с.

 

 

 

 

Для контролю рука – на животі.

 

Для контролю рука – на грудях.

 

 

Для контролю одна рука – на животі,а друга – на грудях.

 

Ритмічні вдихи та видихи.

 

3. Підбиття підсумків уроку, оцінювання учнів.

До 1хв

Учні, які набрали найбільшу кількість бонусів, отримують 10-12 балів, меншу – 7-9 балів

4. Домашнє завдання.

До 30с

Повторити основні складові здорового способу життя, брати участь в іграх із м’ячем на свіжому повітрі.

План-конспект уроку №23

Дата:

Модуль: Спортивні ігри «Футбол»

Тема: «Олімпійські ігри і футбол»

Завдання:

 • формувати в учнів знання з історії розвитку Олімпійських ігор;

 • закріпити техніку жонглювання м’ячем, передачі м’яча в один дотик;

 • сприяти розвитку швидкості, спритності, координації та точності рухів учнів за допомогою естафет.

Мета:

 • виховувати в учнів потребу у систематичних заняттях фізичною культурою і спортом;

 • сприяти розвитку фізичних, морально-вольових якостей, організованості, взаємодопомоги, дисциплінованості.

Інвентар: футбольні м’ячі 9 штук, свисток, гімнастичні обручі 3 штуки,

3 естафетні палички, крейда, 3 великі набивні м’ячі, екран,

презентація

ХІД УРОКУ

Зміст

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

Підготовча частина15 хв.

Шикування, рапорт, привітання, повідомлення завдань уроку.

1 хв.

Фронтальний метод

Вимірювання ЧСС за 10с.

30 с.

Звернути увагу на учнів з підвищеною ЧСС

Правила поведінки і техніка безпеки під час виконання фізичних вправ

15 с.

Виконання організуючих вправ (повороти на місці, праворуч, ліворуч, кругом).

30 с.

Правильність і чіткість виконання

Вправи для формування постави і профілактики плоскостопості. Ходьба:

- звичайним кроком;

- на носках;

- на п’ятках;

- на зовнішній стороні стопи;

- на внутрішній стороні стопи;

- перекатами з п’ятки на носок;

- у напівприсіді;

- у повному присіді.

1,5 – 2 хв.

10-15с.

10-15с.

10-15с.

10-15с.

10-15с.

10-15с.

10-15с.

10-15с.

В русі. Дистанція 2-3 кроки. Стежити за поставою.

Темп середній

Руки на поясі

Руки за голову

Руки на поясі

Руки на пояс. Спину тримати рівно.

Руки на пояс.

Руки на колінах.

Спортивна ходьба з переходом на біг.

10-15с.

Стежити за поставою, поступово прискорювати темп ходьби. Стежити за правильною поставою стопи та активним рухом рук

Біг:

- звичайний;

- з високим підніманням стегна;

- приставними кроками(правим та лівим боком);

- схресними кроками(правим та лівим боком);

- із закиданням гомілки назад назовні;

- із винесенням зігнутому колінному суглобі ноги вперед-усередину;

- прискорення;

- прискорення після торкання рукою підлоги.

2.5-3.5 хв.

20-30с.

10-15с.

10-15с.

10-15с.

10-15с.

10-15с.

10-15м

10-15м

Дистанція 2-3 кроки, темп середній.

Стежити за роботою рук і ніг;

До середньої-лінії правим боком, від середньої – лівим;

Руки позаду. Діставати п’ятками долоні.

Руки попереду. Діставати серединою внутрішньої сторони стопи долоні.

Діти з ослабленим станом здоров’я виконують звичайний біг.

Відновлення дихання. Перешикування у колону по 3.

20-30с.

Темп виконання повільний. Рухи руками вгору – вдих, униз – видих. Дихання глибоке.

Комплекс складнокоординаційних загальнорозвивальних вправ.

10 хв.

Перешикування

10-15с.

Змикання команд до лівого флангу у колонах.

Основна частина 25 – 27 хв.

Естафета «Діяулос».

Учитель. Таку назву мав забіг на дві стадії. Стадії у давній Греції мав довжину 192.27м. У забігу на дві стадії бігуни пробігали спочатку один стадій, потім розверталися біля «мети»- поворотного стовпа і бігли до лінії старту.

Підбиття підсумку естафети.

2хв.

10 с.

Отож, і ми виконаємо біг з поворотом, та ще й передамо повідомлення про початок забігу іншому учаснику, торкнувшись його рукою.

Перемагає команда, яка першою виконає завдання.

Естафета «Стрибки у довжину».

Учитель. У Стародавній Греції проводились змагання зі стрибків у довжину. Спортсмени тримаючи в обох руках обтяжувачі (камені, гирі), прагнули збільшити довжину свого стрибка. Спробуйте і ви це саме.

Підбиття підсумку естафети.

4-5 хв.

10 с.

Гравці отримують по дві 700г. гранати і за сигналом учителя стрибають у довжину з місця почергово. Наступний учасник стрибає з місця приземленого попереднього. Перемогу отримує команда учасники якої стрибнули далі всіх.

Естафета «Влучний метальник».

Учитель. Змагання лучників не були провідними на античних стадіонах. А на Олімпійських іграх вони зовсім не проводились. А ось на сучасних Іграх стрільба з лука, кульова стрільба, стендова стрільба провідні види спорту.

Підбиття підсумку естафети.

4-5 хв.

10 с.

Футбольним м’ячем потрібно влучити з 7м у підвішені на гімнастичній стінці гімнастичні круги.

Естафета «Біг зі смолоскипом».

Учитель. Афінська Академія уславилась тим, що звідси починались, мабуть, найцікавіші змагання бігунів:

Лампадодромія – біг зі смолоскипами. Смолоскипи запалювали у жертовнику Прометея, що подарував людям вогонь. Запалений смолоскип переходив від одного атлета до другого – як у сучасній естафеті.

Підбиття підсумків естафети.

2 хв.

10 с.

Гравці отримують естафетні палички і по команді вчителя починають естафету.

Перемагає та команда, яка найшвидше виконає завдання.

Змагання «Жонглерів».

Учитель. Гра у м’яч у ті далекі часи була найулюбленішою і найпопулярнішою. Давньогрецький лікар Гален назвав м’яч «щасливим супутником людей». Він був однаково любий як сильним, так і слабким, як багатим, так і бідним.

Підбиття підсумків гри.

3 хв.

10 с.

Змагаються по 3 учасники від команди(2 хлопчики і 1 дівчинка). Змагання починають одночасно 9 учасників. Перемагає команда, представники якої найбільше наб’ють м’яч на нозі.

Гра «Передай швидше м’яч ».

Учитель. Футбол увійшов у програму Олімпійських ігор лише у 1900р. В олімпійському турнірі бере участь лише 16 кращих команд світу, включаючи і країну, яка бере участь без попередніх відбіркових ігор.

3 хв.

10 с.

Передача м’яча в один дотик. Перемагає команда, яка найшвидше зробить 20 передач.

Вимірювання ЧСС за 15 сек.

1 хв.

ЧСС не більше

160 уд./хв.

Підбиття загального підсумку змагань

1 хв.

Заключна частина 3-4 хв.

Перешикування

20 с.

Переможці шикуються першими.

Рух до місця загального шикування.

30 с.

У колоні по одному.

Підбиття підсумків уроку.

(див. додаток)

3 хв.

Розповідь учителя про фізичне виховання у Стародавній Греції.

Домашнє завдання

30 с

Знайти вірші про фізичну культуру.

Прощання. Організований вихід із залу

План-конспект уроку №24

Дата:

Модуль: Спортивні ігри «Футбол»

Тема: урок футболу та основ здоров'я

Завдання:

 • навчити удару мяча серединою підйому;

 • повторити ведення м’яча;

 • повторити зупинку м'яча підошвою на місці та в русі.

Мета:

 • пропагувати навички здорового способу життя;

 • виховувати відповідальне ставлення до здоров’я, товаристкість, взаємоповагу.

Інвентар: секундомір, футбольні м'ячі, скакалки, обручі, гімнастичні палиці,

магнітофон, фішки.

ХІД УРОКУ

Зміст

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

Підготовча частина 14-15 хв

Шикування учнів за рівнем фізичної підготовленості в одну шеренгу, перевірка правильної постави, привітання, повідомлення завдань уроку.

1 хв

Звернути увагу на изовнішній вигляд учнів та їх самопочуття

Вимірювання ЧСС

20 с

За 10 с, результат помножити на 6. У нармі ЧСС-70-75 уд/хв

Мотивація діяльності учнів на уроці:

 • Сьогодні відбудеться незвичайний урок, що присвячений здоров'ю. тільки здорова людина може бути успішною в житті, багатою та жити повноцінним життям. Якщо буде здоровим кожен із вас – буде здоровою українська нація!

 • Учні разом промовляють девіз уроку:

Спорт-краса, здоров'я-сила!

Фізкультура всім нам мила.

Геть від нас «хвороби віку»!

Жити хочемо без ліків!

1 хв

Учні декламують вірші про фізичну культуру.

2-3 хв

 • Під час уроку я пропоную вам побудувати «фортецю вашого здоров'я», що складається з багатьох чинників. Протягом року за правильне виконання завдань ви отримаєте особисті бонуси. наприкінці року журі підраховує кількість бонусів.

Зо с

Стройові вправи

30 с

Стежити за правильною поставою учнів

Різновиди ходьби:

 • на носках;

 • на зовнішньому боці стопи;

 • у напівприсіді;

 • у присіді;

 • спортивна ходьба.

1-2 хв

Учні з низькою фізичною підготовленістю починають іти, і, відпочивши, виконують вправи через одну.

Спеціальні бігові вправи:

 • із високим підніманням стегна;

 • із закиданням гомілки;

 • біг стрибками в широкому кроці;

 • із підскоком;

 • приставним кроком;

 • спиною вперед;

 • із прискоренням;

 • із зупинкою за свистком і зміною напрямку руху.

2-3 хв

Вправи виконують по діагоналі майданчика

Повільна ходьба з вправами на відновлення дихання

30 с

Перешикування у дві шеренги на місці.

Загальнорозвивальні вправи з малим м'ячем.

5-6 хв

Додаток 3

Вимірювання ЧСС за 10 с

20 с

У нормі 150-180 уд/хв

Основна частина 20 - 22 хв

Обєднати учнів у дві команди – «Айболіти» та «Бармалеї»

30 с

Команди однакові за кількістю учасників

Естафета з елементами футболу «Побудуй фортецю здоров'я»:

 • ведення м'яча внутрішнім боком стопи лівою (правою) ногою;

 • ведення м'яча зовнішнім боком стопи, зупинка м'яча підошвою біля фішки, удар у стіну, спіймати м'яч, повернутися, тримаючи м'яч у руках;

 • ведення м'яча між фішками, зупинка м'яча біля останьої фішки, повернутися звичайним бігом;наступний гравець: уперед-звичайним бігом, назад – ведення м'яча між мішками;

 • зустрічна естафета: передача внутрішнім боком стопи-зупинка м'яча; після передачі гравець біжить у кінець іншої колони

9-10 хв

Команда, яка перемогла у естафеті, збирає «цеглини» й будує «Фортецю свого здоров'я». якщо переможуть «Айболити», то вони будують фортецю, у разі перемоги «Бармалеїв» - фортецю руйнує ця команда, заповнюючи її цеглинами зі шкідливими звичками.

За перемогу в одній естафеті команді надається можливість узяти не більше ніж 6 цеглин.

Рухлива гра «Захисти фортецю здоров'я»

9-10 хв

У центрі кола-умовна фортеця з кеглів чи кубиків. «Айболіти» перебувають у середині кола, їх завдання - захищати фортецю. «Бармалеї» перебувають за межами кола, їх завдання – зруйнувати фортецю.

Гравці можуть ногою передавати м'яч одне одному.

Якщо «Бармалеї» зруйнують фортецю, то команди міняються місцями. Наприкінці гри команди повинні помиритися, узяти одне одного за руки та разом промовити девіз уроку:

Спорт-краса, здоров'я-сила!

Фізкультура всім нам мила.

Геть від нас «хвороби віку»!

Жити хочемо без ліків!

Заключна частина 7-8 хв

Шикування

30 с

В одну шеренгу

Повільна ходьба з рухами руками

30 с

Узгоджувати з диханням

Дихальні вправи.

5 хв

Вправи учні виконують у супроводі спокійної музики.

Підбиття підсумків уроку, оцінювання учнів

1 хв

Учні які набрали найбільшу кількість бонусів, отримують 10-12 балів, меншу 7-9 балів

Домашнє завдання

1 хв

Ігри з м'ячем

Організований вихід із залу

1 хв

В колону по одному

План-конспект уроку №25

Дата:

Модуль: Спортивні ігри «Футбол»

Тема: «Футбол»

Завдання:

 • Провести інструктаж з безпеки життєдіяльності на уроках з футболу.

 • Поглибити знання учнів з історії виникнення й розвитку футболу.

 • Повторити правила гри у футбол.

 • Розвиток в учнів загальної витривалості засобами спеціальних вправ й навчальної гри у футбол.

Мета:

 • Поглибити знання учнів з історії виникнення й розвитку футболу.

 • Повторити правила гри у футбол.

 • Закріпити отримані дітьми навички й уміння з техніки ведення м’яча, зупинки м'яча підошвою й удару серединою підйому в русі й на місці.

 • Розвиток в учнів загальної витривалості.

 • Оновлення рухової пам'яті шляхом повторення отриманих навичок і умінь, створення умов для самостійного розвитку кондиційних якостей.

Обладнання: футбольні м'ячі, секундомір, фішки, інтерактивна дошка, фото чи відео камера, гімнастичні лавки.

ХІД УРОКУ

Зміст уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

1. Підготовча частина. 15-20 хв.

1. Організація учнів до уроку:

 • Шикування за рівнем фізичної підготовленості.

 • Перевірка правильної постави.

 • Привітання.

 • Мотивація діяльності учнів, пояснення сутності діяльності школярів на уроці.

Учитель: «Діти! Сьогодні ми починаємо нову тему: «Футбол»». З цим видом спорту ви звичайно знайомі, добре його знаєте та вмієте грати у цю цікаву гру. Сьогодні ми згадаємо як з’явилася на світ та розвивалася ця цікава гра. Повторимо правила гри у футбол.

 1. Теоретична частина уроку.

Діти сидячи на гімнастичних лавах, слухають уважно інструктаж з безпеки життєдіяльності на уроках з футболу.

Інструкція 4.3 з’являється на екрані.

2. Клас розділити на 4 групи по 6-7 чоловік.

 • На екрані з’являються слайди з історії виникнення та розвитку футболу, правила гри тощо.

 • Завдання для груп:

Учні кожної групи уважно слухають розповідь учителя, дивляться слайди.

Прослухавши учні готують творчі завдання для інших груп.

В оцінюванні творчих завдань приймають учні, які звільнені від фізичної культури, віднесені до СМГ. Цих учнів учитель готує заздалегідь до цього уроку.

30 сек..

30 сек.

1 хв.

1 хв.

Фронтальний метод

Звернути увагу на зовнішній вигляд учнів і самопочуття

(Слайди 1-4)

(Слайди 5-10).

Учні, що прослухали розповідь учителя та подивилися слайди складають творчі завдання, потім обмінюються завданнями між групами й виконують ці завдання.

Учитель може задати додаткові запитання, як що виникли труднощі в оцінюванні.

2.Основна частина. 20-15 хв.

 1. Практична частина уроку.

А зараз для практичної частини уроку нам треба розім’яти свої м’язи.

1. Різновиди ходьби:

 • на шпиньках;

 • на п’ятах;

 • на внутрішньому та зовнішньому боці стопи;

 • у напівприсіді, в повному присіді;

 • стрибками в широкому кроці, з підскоками.

 • спортивна ходьба.

Стежити за правильною поставою учнів

2. Різновиди бігу:

 • з високим підняттям стегна;

 • з захлестом гомілки назад;

 • приставними кроками лівим і правим боком;

 • з прискореннями, із зупинкою по свистку і зміною напряму руху.

 • рівномірний біг.

Учні з низькою фізичною підготовленістю переходять на ходьбу по маленькому колу (коли заморяться).

 1. Спортивна естафета з футбольними м’ячами:

 • Ведення м’яча правою ногою по прямий зовнішньою частиною стопи до стіни, розворот, м’яч у руки не брати, ведення м’яча назад.

 • Ведення м’яча лівою ногою по прямий зовнішньою частиною стопи до стіни, розворот, м’яч у руки не брати, ведення м’яча назад.

 • Ведення м’яча між фішками: 1 гравець веде м’яч до стіни, м’яч залишає біля лінії, назад рухається звичайним бігом. Другий гравець уперед біжить звичайним бігом, а назад веде м’яч між фішками.

 • Підбиття підсумків футбольної естафети.

3-4 хв.

3-4 хв.

3-4 хв.

Учитель говорить завдання, на екрані з’являються слайди з поясненням, як правильно виконувати завдання.

Учень, який володіє фото чи відеокамерою, знімає чи фотографує правильне та неправильне виконання завдання.

Потім, підключивши фото чи відео камеру до мультимедийного проектору, всі учні разом дивляться на себе на екрані, та бачать свої помилки.

Ведення м’яча виконують під час бігу ударами один за другим по м’ячу. Удари ці повинні бути такими, щоб м’яч відскакував на бажану відстань уперед. При веденні намагайтеся тримати голову так, щоб бачити м’яч і навколишню обстановку.

 • По прямий лінії м’яч вести зовнішньою частиною підйому.

 • При веденні м’яча між

 • фішками м’яч треба вести внутрішньою частиною підйому.

Для цього необхідно виставити назустріч м'ячу ногу так, щоб м'яч торкнувся підошви. Ступня у цей момент повернута шкарпеткою вгору. Тулуб

повинен бути нахилений вперед. Удар серединою підйому – найголовніший!

Зупинивши м'яч, необхідно зігнути ногу, відвести її трохи назад, різким рухом направити ногу до м'яча. Нога, проводжаючи м'яч, випрямлятиметься. Серединою підйому можна посилати м'яч в будь-якому напрямі, з різною силою і точністю.

3.Заключна частина.10 хв.

1.Шикування.

30 сек.

2. Спокійна ходьба зі змахами рук.

1 хв.

Вправи на відновлення дихання

3. Перегляд фото та відео матеріалів та підбиття підсумків уроку.

5 хв.

1 хв.

4. Виставлення оцінок за урок:

5. Домашнє завдання: перегляд футбольних сайтів Інтернету наприклад: http://www.krugosvet.ru/articles/104/1010492/1010492a1.htm та підготовка реферату або творчого завдання для інших класів.

30 сек.

30 сек.

6. Відхід із спортивного залу.

План-конспект уроку №26

Дата:

Модуль: Спортивні ігри «Футбол»

Тема: «Футбол»

Завдання:

 1. Вивчення спеціальних вправ футболіста для розвитку швидкісно силових якостей і рівноваги.

 2. Повторити техніку пересування з мячем у різних напрямках.

 3. Повторити техніку викрнання передач мяча та ударів по воротах.

Мета:

 • пропагувати навички здорового способу життя;

 • виховувати відповідальне ставлення до здоров’я, товаристкість, взаємоповагу.

Інвентар: мячі, ворота.

ХІД УРОКУ

Зміст уроку

Дозування

Організаційно-методичні

вказівки

Підготовча частина 15 хв

Організаційний момент: шикування в шеренгу, рапорт, привітання з класом

1 хв

Перевірити функціональний стан учнів за допомогою зовнішнього вигляду

Повідомлення завдання уроку

2 хв

Ходьба та різновиди:
- ходьба на п'ятках, руки за голову;
- ходьба на носках, руки на пояс.

2хв

Спина пряма. Пальці рук разом. Погляд спрямований вперед.

Біг:
- звичайний біг;
- приставними кроками, в стійці баскетболіста;
- біг спиною в перед.

Дистанція 2 кроки, погляд вперед.

Загальнорозвиваючі вправи в русі.

8 хв

Додаток 3

Основна частина 25 хв

Рівномірно-переміний біг на 30-60 м

2 хв

Виконувати серіями по 2*30; 2*40; 2*60 м з відпочинком

Елеманти акробатики на травяному газоні

2 хв

Фронтальна або поточна форма організації діяльності учнів

Ведення мяча в повільному темпі внутрішнім боком стопи

3 хв

Виконується в колоні по одному окремо дівчата і хлопчики

Удари зовнішньою частиною підйому по нерухомому мячу

6 хв

Відстань для дівчат 6-8 м, для хлопчиків до 10 м

Передача мяча в парах вивченими способами і зупинка внутрішнім боком стопи в русі

5 хв

Виконується в колонах, відстань між якими 4-5 м

Рухлива гра «Мисливці і качки»

3 хв

Додаток 2

Рухливі ігри та естафети з мячем

4 хв

Додаток 2

Заключна частина 5 хв

Повільна ходьба з рухами руками

30 с

Узгоджувати з диханням

Дихальні вправи.

5 хв

Вправи учні виконують у супроводі спокійної музики.

Підбиття підсумків уроку, оцінювання учнів

1 хв

Викладення оцінок в щоденники

Домашнє завдання

1 хв

Ігри з м'ячем

Організований вихід із залу

1 хв

В колону по одному

План-конспект уроку №27

Дата:

Модуль: Спортивні ігри «Футбол»

Тема: «Футбол»

Завдання:

 1. вивчити техніку удару по мячу середньою частиною лоба без стрибка

 2. повторити техніку ведення та передачі мяча вивченими способами.

 3. Формувати техніку ударів по воротах на різній висоті.

Мета:

 • виховувати в учнів потребу у систематичних заняттях фізичною культурою і спортом;

 • сприяти розвитку фізичних, морально-вольових якостей, організованості, взаємодопомоги, дисциплінованості.

Інвентар: футбольні м’ячі 9 штук, свисток.

ХІД УРОКУ

Зміст уроку

Дозування

Організаційно-методичні

вказівки

Підготовча частина 17 хв

Організаційний момент: шикування в шеренгу, рапорт, привітання з класом

1 хв

Перевірити функціональний стан учнів за допомогою зовнішнього вигляду

Вимірювання ЧСС за 10с.

30 с.

Звернути увагу на учнів з підвищеною ЧСС

Правила поведінки і техніка безпеки під час виконання фізичних вправ

15 с.

Виконання організуючих вправ (повороти на місці, праворуч, ліворуч, кругом).

30 с.

Правильність і чіткість виконання

Вправи для формування постави і профілактики плоскостопості. Ходьба:

- звичайним кроком;

- на носках;

- на п’ятках;

- на зовнішній стороні стопи;

- на внутрішній стороні стопи;

- перекатами з п’ятки на носок;

- у напівприсіді;

- у повному присіді.

1,5 – 2 хв.

10-15с.

10-15с.

10-15с.

10-15с.

10-15с.

10-15с.

10-15с.

10-15с.

В русі. Дистанція 2-3 кроки. Стежити за поставою.

Темп середній

Руки на поясі

Руки за голову

Руки на поясі

Руки на пояс. Спину тримати рівно.

Руки на пояс.

Руки на колінах.

Спортивна ходьба з переходом на біг.

10-15с.

Стежити за поставою, поступово прискорювати темп ходьби. Стежити за правильною поставою стопи та активним рухом рук

Біг:

- звичайний;

- з високим підніманням стегна;

- приставними кроками(правим та лівим боком);

- схресними кроками(правим та лівим боком);

- із закиданням гомілки назад назовні;

- із винесенням зігнутому колінному суглобі ноги вперед-усередину;

- прискорення;

- прискорення після торкання рукою підлоги.

2.5-3.5 хв.

20-30с.

10-15с.

10-15с.

10-15с.

10-15с.

10-15с.

10-15м

10-15м

Дистанція 2-3 кроки, темп середній.

Стежити за роботою рук і ніг;

До середньої-лінії правим боком, від середньої – лівим;

Руки позаду. Діставати п’ятками долоні.

Руки попереду. Діставати серединою внутрішньої сторони стопи долоні.

Діти з ослабленим станом здоров’я виконують звичайний біг.

Загальнорозвивальні вправи біля опори

8 хв

Додаток 3

Спеціальні вправи футболіста:

 • стрибки у довжину з місця в різних напрямках;

 • стрибки у висоту з діставанням різних предметів

3 хв

Клас розподілено на чотири шеренги, які окремо виконуватимуть вправи.

Основна частина 24 хв

Жонглювання мячем

2 хв

Кожному учню надається дві спроби для виконання вправи

Передачі мяча в парах у русі з прийомом мяча внутрішнім боком стопи

4 хв

Удари по мячу, що котиться, по воротах, з 8-10 м

4 хв

Використовуються всі ворота, які є на мяйданчику

Ведення мяча вивченими способами в різні напрямки

3 хв

Удари по мячу середньою частиною лоба без стрибка

3 хв

Клас розподілено по парах, де один накидає мяч руками, а другий виконує удар головою

Індивідуальні тактичні дії в нападі (маневрування, відкриття, відволікання суперника)

3 хв

Естафета з веденням мяча на швидкість

5 хв

Виконуються вправи в парах по черзі

Заключна частина 4 хв

Шикування в шеренгу

1 хв

Підведення підсумків уроку

2 хв

Оцінюється робота учнів

Домашнє завдання

30 с

Жонглювання мячем

Організований вихід із місця занять

1 хв

У колоні по одному

План-конспект уроку №28

Дата:

Модуль: Спортивні ігри «Футбол»

Тема: «Футбол»

Завдання:

 1. Розкрити зміст теоретичної теми: «Історія українського футболу»

 2. Повторити спеціальні вправи футболіста

 3. Вивчити техніку удару по мячу головою у стрибку

Мета:

 • виховувати в учнів потребу у систематичних заняттях фізичною культурою і спортом;

 • сприяти розвитку фізичних, морально-вольових якостей, організованості, взаємодопомоги, дисциплінованості.

Інвентар: мячі, ворота, стійки для обведення.

ХІД УРОКУ

Зміст уроку

Дозування

Організаційно-методичні

вказівки

Підготовча частина 17 хв

Організаційний момент (шикування класу в одну шеренгу, рапорт чергового учня, привітання, пояснення завдань уроку).

2 хв.

Присутність учнів, звернути увагу на зовнішній вигляд, взуття.

Правила поведінки та техніки безпеки під час виконання фізичних вправ.

1 хв.

Чітко виконувати вправи за командою вчителя.

Вимірювання ЧСС за 15 сек.

30 сек.

Готовність організму учнів до роботи на уроці.

Організовуючі вправи:

- повороти на місті: «ліворуч», «праворуч», «кругом»;

- стройові кроки на місті;

1хв. 30 сек.

Звернути увагу на дотримання правильних інтервалів та дистанцій.

Різновиди ходьби:

- ходьба на носках руки підняті вверх;

- ходьба на п’ятках руки за спиною;

- ходьба на внутрішній стороні ступні руки на поясі;

- ходьба на зовнішній стороні ступні руки на поясі;

- ходьба з високим підніманням стегна руки на поясі;

- ходьба випадами;

- ходьба у півприсяді руки на поясі;

- ходьба у повному присіді.

2 хв.

Долоні одна навпроти іншої.

Спину тримати прямо, голову не нахиляти, дивитися вперед.

Носок тянем вниз. Глибокий випад.

Спину тримати рівно

Руки на колінах.

Різновиди бігу:

- біг у повільному темпі;

- біг змійкою;

3 хв.

Дихання рівномірне.

Вправа сприяє розвиткові координації рухів.

Загальрозвивальні вправи в парах

8 хв

Додаток 3

Основна частина 24 хв

Жонглювання м'ячем із просуванням уперед

3 хв

Вправи виконуються окремо для відділення хлопчиків та дівчат

Ведення м'яча вивченими способами по колу

3 хв

Обведення стійок відповідною ногою

4 хв

Оцінюється тільки техніка обведення

Удари по м'ячу середньою частиною лоба без стрибка

3 хв

Удари виконувати по м'ячу, що котиться

Удари по воротах з 8-10 м під різними кутами

6 хв

Роль воротаря виконують учні по черзі

Групові тактичні дії з партнером у нападі: 2*1; 3*2

5 хв

Клас розподілено на трійки і четвірки, роль захисників виконується по черзі

Заключна частина 4 хв

Шикування в шеренгу

1 хв

Підведення підсумків уроку

2 хв

Оцінюється робота учнів

Домашнє завдання

30 с

Жонглювання мячем

Організований вихід із місця занять

1 хв

У колоні по одному

План-конспект уроку №29

Дата:

Модуль: Спортивні ігри «Баскетбол»

Тема: «Баскетбол»
Завдання:

 1. Вправи з баскетбольними м’ячами на місці

 2. Вправи з баскетбольними м’ячами в рус

 3. Рухлива гра на спритність і швидкість„Полювання”

 4. Гра „М’яч – капітану”

Мета:

 1. розвивати загальну витривалість засобами спеціальних баскетбольних вправ;

 2. формувати позитивне ставлення до занять фізичними вправами;

 3. виховувати відповідальне ставлення до свого здоров'я, дружбу та взаємодопомогу.

Інвентар: баскетбольні м’ячі, секундомір, свисток, крейда.

ХІД УРОКУ

Зміст уроку

Дозування

Організаційно-методичне забезпечення

Підготовча частина 15хв

Шикування, повідомлення завдань уроку

1хв

Фронтальний метод

Звернути увагу на зовнішній вигляд учнів

Інструктаж з техніки безпеки

Перевірка знань з правил баскетболу:

 • де зародилася гра в баскетбол?

 • яка кількість гравців приймає участь у змаганнях?

 • яка тривалість гри?

 • за що суддя назначає фол?

 • зміст правила 3, 5, 8 та 24 секунди

30с

1-2хв

Опитування учнів

в Америці

5 гравців

10' – 4 періоди

Грубе порушення на некоректна поведінка

„3” – трьохсекундна зона без м’яча – нападаючому неможна знаходитися більше 3-х секунд в зоні

„5” – більше 5-ти секунд забороняється затримувати м’яч

„8” – необхідно вивести м’яч зі своєї половини майданчика

„24” – на атаку кільця

Замирювання ЧСС за 10с

Організуючі вправи в русі:

 • зміна положення рук;

 • стрибки

Вправи для формування постави і профілактика плоскостопості

Різновиди ходьби:

 • звичайний крок;

 • на носках;

 • на п’ятках;

 • перекатами з п’ятки на носок;

 • на зовнішній стороні стопи;

 • на внутрішній стороні стопи

Різновиди бігу:

 • звичайний;

 • змійкою;

 • спиною вперед

Загальнорозвивальні вправи на місці з тенісними м’ячами

„Азбука м’яча”

В.п. – м’яч в руках знизу

Крок на місці

1 – м’яч підняти до грудей;

2 – м’яч вгору;

3 – м’яч до грудей

4 – в.п.

В.П. – о.с., м’яч в лівій руці

1-2 – руки через сторони вгору, потягнутися; перекласти м’яч в праву руку;

3-4 – опустити руки вниз. Те саме, передати м’яч із правої руки в ліву

В.п. – стійка ноги нарізно, м’яч в лівій руці

1 – нахил праворуч, руки за голову, передача м’яча в праву руку;

2 – випрямитися, руки вниз;

3-4 – те ж саме вліво

В.п. – стійка ноги нарізно, руки в сторони, м’яч в лівій руці

1 – руки вперед, передача м’яча в праву руку;

2 – руки в сторони і стрибок назад;

3-4 – передача м’яча в ліву руку, стрибок вперед

В.п. – стійка ноги нарізно, руки з м’ячем вгорі

1 – нахил вперед, покласти м’яч на підлогу між стоп;

2 – в.п.;

3 – нахил вперед – підняти м’яч

В.п. – стійка ноги нарізно, м’яч в руках знизу

1 – випад вперед, підкинути м’яч і зловити;

2 – в.п.;

3-4 – те ж саме вліво

В.п. – стійка ноги нарізно, м’яч в руках знизу

1-3 – нахил вперед і прокат м’яча по підлозі навколо лівої ноги;

4 – в.п.;

5-8 – те ж саме навколо правої ноги

В.п. – стійка ноги разом, м’яч в руках знизу

1-3 – нахил вперед, прокат м’яча по підлозі навколо ніг;

4 – в.п.

В.п. – ноги нарізно, м’яч в руках

1 – підкинути м’яч вгору;

2 – присісти і зловити м’яч двома руками

3 – в присіді підкинути м’яч вгору;

4 – встати зловити м’яч

В.п. – стійка ноги нарізно, руки на пояс, м’яч на підлозі між стоп

1 – стрибком ліву ногу вперед, праву назад;

2 – стрибком ноги нарізно;

3 – стрибком праву ногу вперед, ліву назад;

4 – стрибком ноги нарізно

Замирювання ЧСС за 10с

30с

1'

1,5-2 кола

4-6 повт.

4-6

4

4-6

4-6

4

4

4

6-8

6-8

Звернути увагу на учнів із підвищеним ЧСС

Звернути увагу на чітке виконання вправ в русі

Фронтальний метод

У колонні по одному

Тримати дистанцію 1-2 кроки

Повільний темп

Руки на поясі

Руки на голові

Руки на поясі

Спину тримати рівно

Руки на поясі

Фронтальний метод. Темп повільний

Дихання глибоке

Тримати дистанцію

Дивитися за напрямком руху через ліве плече

Перешикування в дві шеренги

Кожний рух руками виконувати на два кроки

Піднімаючи голову, слідкувати за передачею м’яча

Лікті відведені в сторони – назад під час передачі м’яча

Руки прямі на рівні плечей

Ноги в колінах не згинати, м’яч на підлогу не кидати

Підкидати м’яч двома руками невисоко і вертикально, не відриваючи стопи від підлоги

Ноги в колінах не згинати

Ноги в колінах не згинати

М’яч весь час підтримувати

Висота кидка 1-1,5м

З місця не сходити

Стрибати м’яко на носках

Дивитися за м’ячем

Звернути увагу на учнів із підвищеним ЧСС

Основна частина 25хв

Вправи з баскетбольними м’ячами на місці

1 ліга:

 • передача м’яча двома руками від грудей;

 • передача м’яча однією рукою від плеча;

 • передача м’яча однією рукою знизу;

 • ведення м’яча правою і лівою рукою

 • ведення м’яча з закритими очима навколо себе;

 • ведення м’яча зі зниженим відскоком

2-3 ліга:

 • передача м’яча двома руками від грудей;

 • передача м’яча однією рукою від плеча;

 • передача м’яча двома руками знизу;

 • ведення м’яча правою рукою;

 • ведення м’яча лівою рукою;

 • ведення м’яча правою і лівою рукою:

2 ліга – бігом;

3 ліга – кроком

10хв

Груповий метод

Робота по лігам

Звернути увагу на техніку виконання елементів

М’яч на рівні грудей

М’яч у плеча на кисті однієї із рук

М’яч на кисті однієї із рук в положення у стегна

М’яч збоку від себе, кисть зверху

М’яч на рівні пояса

Більш зігнуті ноги

М’яч на рівні грудей

М’яч у плеча на кисті однієї із рук

Захват м’яча широко розставленими пальцями

М’яч збоку від себе. Лікоть зігнути, кисть на м’яч накладати зверху від себе

Кисть накладати з протилежної сторони бажаного направлення для відскоку м’яча

Колони змикаються

Вправи з баскетбольними м’ячами в русі:

 • передача двома руками від грудей;

 • передача однією рукою від плеча;

 • ведення м’яча три кроки, передача від грудей двома руками

5хв

1 ліга – відстань між партнерами 5м. Вправи виконуються бігом

2 ліга – відстань в парах 3м. Вправи можна виконувати кроком

Рухлива гра на спритність і швидкість„Полювання”

5хв

Всі гравці діляться на два кола. Стають посеред залу коло в коло, своїми парами. Гравці, що стоять у внутрішньому колі виконують приставний крок праворуч (або ліворуч), гравці зовнішнього кола виконують приставний крок в протилежну сторону. За сигналом гравці зовнішнього кола починають бігти, а учні внутрішнього кола наздоганяти. Перемагає команда, яка вполювала більшу кількість учнів

Гра „М’яч – капітану”

Повільний крок в колоні по одному

5хв

Учні діляться на дві команди і утворюють своє коло. К центрі кола капітан з м’ячем. За сигналом капітан виконує передачу м’яча заданим способом кожному гравцю по черзі. Перемагає команда, яка першою закінчила передачу. Капітани міняються декілька разів

Дотримуватися інтервалу

Заключна частина 5хв

Нестандартні вправи по оздоровленню дітей: „Дихальна гімнастика”:

 • в.п. – о.с. короткі голосні вдихи;

 • в.п. – о.с. рух головою праворуч-ліворуч;

 • „Вушки” – покачування головою праворуч-ліворуч;

3 хв

Вдих повинен бути коротким і активним. Думати тільки про вдих

Вдих носом, голосний, короткий

Вдих носом, плечі нерухомі

Вдих виконується з кожним рухом рук

Вимірювання ЧСС

30с

Звернути увагу на учнів із підвищеним ЧСС

Підведення підсумків уроку

1,5с

Відзначити роботу учнів на уроці

Домашнє завдання

30с

Вивчення правил гри

Організований вихід із спортивного залу

30с

План-конспект уроку №30

Дата:

Модуль: Спортивні ігри «Баскетбол»

Тема: «Баскетбол»

Завдання:

 • Навчити техніці кидків в кошик;

 • Повторити техніку передачі двома руками від грудей;

 • Удосконалити техніку ведення м’яча.

Мета:

 1. розвивати загальну витривалість засобами спеціальних баскетбольних вправ;

 2. формувати позитивне ставлення до занять фізичними вправами;

 3. виховувати відповідальне ставлення до свого здоров'я, дружбу та взаємодопомогу.

Інвентар: М'ячі (баскетбольні ).

ХІД УРОКУ

Зміст уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

Підготовча частина 12 – 15хв

Шикування

30с

Фронтальний метод Дистанція 2 кроки, спина пряма.

Ходьба та різновиди:
- ходьба на п'ятках, руки за голову;
- ходьба на носках, руки на пояс.

2хв

Спина пряма. Пальці рук разом. Погляд спрямований вперед.

Біг:
- звичайний біг;
- приставними кроками, в стійці баскетболіста;
- біг спиною в перед.

Дистанція 2 кроки, погляд вперед.

Комплекс ЗРВ 

6хв

Спецбігові врпави
- Правим боком приставним кроком;
- Лівим боком приставним кроком;
- Стрибок кроком;
- Багатоскоки.


2 р * 15м

2 р * 15м

2 р * 15м
2 р * 15м

Потоковий спосіб
У стійці баскетболіста. Дистанція 2 кроки.

Носки натягнуті на себе, стегно виносим паралельно підлозі.

Осовна частина 30хв

Навчити техніці кидків в кошик;
1. Опис и показ техніки.


2. Кидок м’яча в парах.3. Кидок м’яча п парах з веденням на місці.

4. Кидок м’яча в стінку стоячи в колонах по 2.

5. Кидок баскетбольного м’яча в кошик.

10хв

2хв


2хв2хв


2хв


2хв

Фронталній метод
Почерговий спосіб
Ноги трохи зігнуті, лікоть руки опущений вниз, пальці рук супроводжають м’яч.
Відстань між студентами 4 м. пальці рук розставлені. Ведення правою – лівою рукою. Відстань 4 м.
Кидок виконується після ведення, кидок м’яча в ціль.

Кидок баскетбольного м’яча виконується на відстані 4м, під час кидка лікоть вниз, кістю супроводжуєм м’яч.
Почерговий спосіб

2. Повторити техніку передачі двома руками від грудей, удосконалення техніки ведення
1. Передача двома руками від грудей з веденням на місці.
2. Передача двома руками від грудей з веденням між ногами та імітації передачі.
3. Передача двома руками від грудей з відскоком від підлоги та веденням на місці зі зміною висоти.
4. Передача двома руками від грудей з імітацією передачі та відскоком від підлоги. 
5. Передача двома руками від грудей з веденням в русі та кидком в кошик.

20хв

3хв

3хв


4хв

5хв


5хв

Відстань 4 м між студентами.

Пальці рук розставлені, ноги дещо зігнуті.
Ноги зігнуті, спина дещо нахилена вперед.

Пальці рук розставлені, одна нога попереду, ноги зігнуті.

Ноги зігнуті, готовність в любий момент прийняти м’яч.

Виконується в парами, відстань між партнерами 4м.

Заклчна частина 3 – 5хв

Шикування

1хв

Фронтальний метод Вздовж бічної лінії за сигналом вчителя.

Вправи на увагу

1хв

Виконуються за сигналом вчителя

Підсумок заняття

1 – 2хв

Чітко і доступно

Д/з: імітація кидка в кошик

1хв

План-конспект уроку №31

Дата:

Модуль: Спортивні ігри «Баскетбол»

Тема: «Баскетбол»

Завдання:

 1. Повторити техніку виконання передач м’яча в русі.

 2. Удосконалити штрафний кидок.

 3. Удосконалити групові дії у захисті.

 4. Удосконалити вивчені прийоми в навчальній грі.

Мета:

 1. 1) розвивати загальну витривалість засобами спеціальних баскетбольних вправ;

 2. формувати позитивне ставлення до занять фізичними вправами;

 3. виховувати відповідальне ставлення до свого здоров'я дружбу та взаємодопомогу.

Інвентар: баскетбольні м’ячі, секундомір, свисток, крейда.

ХІД УРОКУ

Зміст

Дозування

Організаційно-методичні

вказівки

Підготовча частина 15 хв

 1. Шикування в одну шеренгу, привітання, повідомлення завдань уроку.

До 1 хв.

За зростом біля лінії. Перевірити наявність учнів і спортивної форми. Звертати увагу на поставу.

 1. Правила техніки безпеки під час занять спортивними вправами.

1-2 хв.

Звернути увагу на важливість дотримання техніки безпеки під час уроку. Вимоги техніки безпеки під час уроку:

 1. Уважно слухати та виконувати всі команди та розпорядження вчителя.

 2. Починати гру, робити зупинки та завершувати гру тільки за командою (сигналом вчителя).

 3. Під час падіння необхідно групуватися, щоб уникнути травм.

 4. Суворо дотримуватись правил гри.

 1. Вимірювання частоти сердечних скорочень (ЧСС) за 10 с.

До 30 с.

Визначити самопочуття учнів до початку уроку. Отриманий результат помножити на 6. У нормі 70-90 уд/хв.

 1. Стройові прийоми: шикування, перешикування.

До 30 с.

Чітке виконання команд.

 1. Різновиди ходьби (звичайним кроком; на носках; руки на пояс; на п’ятках, руки за голову, на зовнішньому боці стопи).

До 1 хв.

Стежити за поставою. Спину тримати прямо, уперед не нахилятися. Голову не опускати, у підлогу не дивитися.

 1. Спеціальні бігові вправи (біг із високим підніманням стегна; із закиданням гомілки; приставним кроком лівим (правим) боком; перехресним кроком лівим (правим) боком; спиною вперед – поворот на 1800 – прискорення.

2-3 хв.

Дистанція 2 кроки. Сигнал подається свистком.

 1. Загальнорозвиваючі вправи з м’ячем у русі.

7-8 хв.

Додаток 3

 1. Вимірювання ЧСС за 10 с.

До 30 с.

Результати учні помножують на 6 та повідомляють учителеві.

Основна частина 25 хв

 1. Передачі м’яча

 • обома руками від грудей стоячи на місці;

 • однією рукою від плеча;

 • те саме після ведення м’яча;

 • обома руками з відскоком від підлоги;

 • обома руками від грудей в русі

 • однією рукою від грудей в русі.

5 хв

М’яч посилати вперед різким випрямленням рук (руки) майже до відмови додатковим рухом кист, що надає м’яч у зворотнього обертання. Виконувати в парах і трійках, пересуватись бігом, приставними кроками.

 1. Штрафний кидок

 • Пояснення та демонстрація;

 • Штрафний кидок у будь-якій обраний спосіб.

 • на швидкість;

 • на точність влучення;

5 хв

Кидки обома руками від грудей або однією рукою від плеча.

Командні змагання в штрафних кидках.

 1. Групові дії у захисті

 • Перехоплення м’яча;

 • Виривання та вибивання м’яча;

 • Підстрахування в захисті;

 • Персональний і зонний захист

5 хв

Звернути увагу на обирання позиції, пошук можливостей до перехоплення м’яча та агресивність у захисних діях.

Гравці тримають одне одного на своїй половині майданчика. Зонний захист (3х2, 2х2)

Навчальна та двостороння гра.

10 хв

Удосконалювати техніко- тактичні прийоми в ситуаціях позиційного нападу та захисні дії.

Заключна частина 4 -5 хв

 1. Шикування в одну шеренгу

До 30 с.

За зростом біля лінії баскетбольного майданчика.

 1. Вимірювання ЧСС за 10 с.

До 30 с.

У нормі – на 10-15% більше, ніж на початку уроку.

 1. Вправи для поновлення дихання.

До 1 хв.

Під час ходьби.

 1. Підсумки уроку.

До 1 хв.

Відмітити учнів які найвправніше виконували завдання.

 1. Домашнє завдання.

До 30 с.

Удосконалювати вивчені елементи техніки, стрибки зі скакалкою, присідання на одній нозі, згинання рук в упорі лежачи.

 1. Організоване залишення спортивного залу.

До 30 с.

У колону по одному.

План-конспект уроку №32

Дата:

Модуль: Спортивні ігри «Баскетбол»

Тема: «Баскетбол»

Завдання уроку: 1) закріпити ведення та передічі м’яча обома руками від

грудей і однією рукою від плеча.

2) навчити подвійного кроку.

Мета уроку: 1) розвивати загальну витривалість засобами спеціальних

баскетбольних вправ;

2) формувати позитивне ставлення до занять фізичними

вправами;

3) виховувати відповідальне ставлення до свого здоров'я,

дружбу та взаємодопомогу.

Інвентар: секундомір, баскетбольні та волейбольні м’ячі, аудіо записи із

засобами їх відтворення.

ХІД УРОКУ

Зміст уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

Підготовча частина (14-15 хв)

Шикування в одну шеренгу, привітання

До 1 хв

За рівнем фізичної підготовленості. Перевірити правильність постави.

Повідомлення завдання уроку

До 1 хв

Протягом уроку учні мають можливість отримати особисті бонуси.

Вимірювання ЧСС

До 30 с

У нормі складає 70-75 уд/хв.

Інструктаж із правил безпеки під час занять баскетболом

До 1 хв

Фронтальний метод

Різновиди бігу:

 1. Із високим підніманням стегна;

 2. Із закиданням гомілки;

 3. Приставним кроком

 4. Із прискоренням»

 5. Із зупинкою за свистком

2-3 хв

Підтримувати дистанцію 2 кроки

Загальнорозвивальні вправи в русі

5-7 хв

Додаток 3

Основна частина ( 25-27 хв)

Першикування у три шеренги, обєднання учнів у трійки

До 30 с

Трійки займають місця у залі, не заважаючи одна одній

Передачі м’яча через центрального гравця:

 1. Обома руками від грудей;

 2. Однією рукою від плеча

7-8 хв

Техніка ловіння та передач мяча: ловити м’яч на витягнуті руки; до виконання передачі впевнитися, що партнер готовий приймати м’яч; під час передачі руки випрямити до кінця, останніми м’яча торкаються пальці; передавати м’яч на рівні грудей партнера; після випуску м’яча з рук пальці спрямовані в бік партнера.

Ведення м’яча із наступним подвійним кроком

7-8 хв

Техніка ведення м’яча: не дивитися вниз на м’яч, погляд спрямований на майданчик і гравців, їх переміщення; м’яч контролювати периферичним зором; не бити по мячу долонею, використовувати супроводжувальний рух кисті та передпліччя; ноги зігнути, тулуб дещо нахилити вперед; м’яч повинен постійно знаходитися збоку-попереду; вести м’яч дальною від суперника рукою, закриваючи м’яч тулубом; вести м’яч лівою і право рукою.

Перешикування в чотири колони

До 30 с

Обєднати учнів у чотири команди

Естафети з елементами баскетбольної техніки:

 1. Ведення, подвійний крок, кидок м’яча у кошик;

 2. Тримаючи м’яч колінами, стрибати до позначки, ведення. Подвійний крок, кидок м’яча у кошик;

 3. Передавати м’яч над головою з рук у руки, стоячи у колону поодному, останій учень, отримуючи м’яч, проповзає під ногами решти партнерів, веде м’яч і після подвійного кроку кидає його у кошик

8-9 хв

Шикування команд на центральній лінії.

Вимірювання ЧСС за 6 с

До 30 с

У нормі 130/150 уд/хв.

Заключна частина ( 3-5 хв)

Вправи на релаксацію у колі:

 1. Тримаючи одне одного за руки, крок назад;

 2. Нахил вперед, тримаючи руки на плечах партнера;

 3. Сидячи на підлозі, ноги нарізно, нахил до лівої ноги, потім уперед і до правої ноги;

 4. Стоячи навколішках, прогинатися назад;

 5. Сидячи на підлозі,ноги зігнути в колінах, стопи разом, нахилитися вперед, натискаючи на коліна.

2-3 хв

Рухи виконують повільно, узгоджуючи з диханням.

Визначення ЧСС за 6 с

До 30 с

У нормі 80-90 уд/хв

Підбиття підсумків уроку

До 30 с

Оцінити діяльність учнів, ураховуючи отриманні ними бонусні бали

Домашнє завдання

До 30 с

Імітаційні рухи подвійного кроку.

Організоване залишення спортивної зали

До 30 с

У колону по одному

План-конспект уроку №33

Дата:

Модуль: спортивні ігри. Баскетбол.

Тема : Баскетбол

Завдання уроку: 1) навчити передач обома рукати від грудей і зверху з-за

голови;

2) удосконалювати ловіння м’яча обома руками.

Мета уроку: 1) зміцнювати здоров'я

2) розвивати спритність, координацію, швидкість;

3) виховувати активність, уважність і почуття колективізму.

Інвентар: Баскетбольні м’ячі.

ХІД УРОКУ

Зміст уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

Підготовча частина (14-15 хв)

Шикування в одну шеренгу,привітання, повідомлення завдань уроку

До 1 хв

Дотримувати правильної постави

Різновиди ходьби:

 • На носках;

 • На п’ятках;

 • У півприсіді

1-2 хв

Тулуб тримати прямо, голову підняти, спина пряма.

Різновиди бігу:

 • Рівномірний;

 • «змійкою»

 • Приставним кроком

1-2 хв

Дистанція 2 кроки

Перешикування в колону по двоє

До 30 с

Поворотами в русі. Зазначити дистанцію та інтервал

Загальнорозвивальні вправи з з баскетбольними м’ячами.

5-6 хв

Роздоти м’ячі. Утримувати рівновагу.

Основна частина (25-27 хв)

Передача м’яча обома руками від грудей:

 • По повітрю;

 • З ударом об підлогу

3-4 хв

Учні шикуються у дві шеренги, обличчям один до одного, в однієї шеренги м’ячі. Стежити за точністю передач. Одна нога дещо попереду, коліна зігнуті. М’ячі біля грудей, пальці широко розчепірені.

Передача м’яча в русі ( ведення м’яча – зупинка – передача обома руками від грудей - стати в кінець колони навпроти)

3-4 хв

Команди перешиковуються в чотири колони одно проти другої.

Під час зупинки відштовхнутися лівою ногою та приземлитися на обидві ноги, піймавши м’яч обома руками водночас. Вид передачі – за завданням учителя.

Естафета «перегони м’ячів над головою»

3-4 хв

У направляючого кожної команди – баскетбольний м’яч.

За сигналом учителя гравці передають м’яч над головою в кінець колони та назад. перемагає команда, у якої м’яч швидше опинитися в направляючого гравця.

Естафета «Перегони м’яча під ногами»

3-4 хв

Ноги гравців широко розставлені, дистанція між гравцями – 1 крок. Умови проведення естафети анологічні до попередньої.

Естафета «Перегони м’ячів «хвилею»».

3-4 хв

Гравці шикуються у колону по одному на відстані 1 м одне від одного.

За сигналом учителя перший гравець передає м’яч зверху над головою, другий – знизу і т.ін. Перемагає команда, яка фінішує першою.

Естафета «Передай – сідай!»

3-4 хв

Гравці шикуються у колону по одному, капітан із м’ячем – до них обличчям на відстані 4-5 м. За сигналом учителя капітан передає м’яч той повертає м’яч назад капітанові та сідає. перемагає команда, яка фінішує першою.

Ведення м’яча по прямій і «змійкою»

2-3 хв

У колону по одному в повільному темпі.

Заключна частина (3-5 хв)

Вправи для профілактики застуди.

2-3 хв

В індивідуальномі темпі

Шикування в одну шеренгу

До 30 с

За зростом

Підбиття підсумків уроку

1-2 хв

Оцінити діяльність учнів на уроці, відмітити найкращих

Домашнє завдання

До 30 с

Виконувати комплекс вправ для профілактики простуди.

Організований вихід зі спортивної зали

До 30 с

У колону по одному

План-конспект уроку №34

Дата:

Модуль: спортивні ігри. Баскетбол.

Тема уроку: Баскетбол. Повторення техніки ведення м’яча.

Завдання уроку:
1. Повторити техніку ведення м’яча кроком та

бігом.
2. Удосконалити техніку ловіння й передачі

м’яча обома руками від грудей на місці та з

кроком.
3. Навчити техніки ведення м’яча зі зміною

напрямку руху.

Мета уроку :1)Сприяти розвитку спритності, швидкості реакції,

швидкісно-силових якостей.
2) Виховувати вміння виконувати колективні дії.

Інвентар: м’ячі баскетбольні, м’ячі легкі, свисток, секундомер, напольні

фішки, проектор, музичний супровід. Плакати для естафет.

ХІД УРОКУ

Зміст уроку

Дозування

Організаційно методичні вказівки

Підготовча частина 10-13 хв.

1. шикування в одну шеренгу, рапорт чергового, привітання

- повідомлення завдань уроку

- перегляд інформації про історію виникнення баскетболу та володіння м’ячем.

1,5 хв.

Перевірити наявність та охайність спортивної форми.

2. правила поведінки та техніка безпеки під час виконання фізичних вправ

15 с.

Чітко виконувати вправи за командою учителя.

3. Вимірювання ЧСС за 10 с.

20 с.

Готовнсть організму учнів до роботи на уроці

4. Організаційні вправи на місці, у русі та в рухливій грі

«До своїх м’ячів»:

- перешикування з однієї шеренги у дві та навпаки;

- повороти на місці ліворуч, праворуч, кругом, Рухлива гра «До своїх м’ячів»;

- різні види ходьби по залі з баскетбольними м’ячами;

- ходьба на внутрішній стороні ступні, руки з м’ячем унизу;

1-4 ходьба на зовнішній стороні ступні, руки з м’ячем угору;

2 хв.

Звернути увагу на дотримання правильних інтервалів та дистанції. Учні шикуються в одну шеренгу, в одну колону. Вправи на формування правильної постави. Коліна підігнути і звести, спину тримати прямо, голову не нахиляти дивитися вперед.

5. Ходьба на носках:

- руки з м’ячем перед грудьми4

- випростання рук у гору;

- ходьба на п’ятах, руки з м’ячем перед грудьми;

- випростання рук у гору.

1 хв.

Тулуб тримати прямо, погляд спрямований на руки з м’ячем.

6. Ходьба з плесканнями у долоні, руки з м’ячем перед грудьми.

1 хв.

Мяч підкинути вперед-угору, з кроком уперед.

7. Повільний біг.

45 с.

Дихання рівномірне

8. Біг приставними кроками:

- руки зігнуті у ліктях з м’ячем на голові;

- правим боком;

- лівим боком, руки з м’ячем за головою.

20 с.

Спину подати вперед, ноги зігнути у колінах.

9. Біг із високим підніманням колін, м’яч у зігнутих руках перед грудьми.

20 с.

На кожен рахунок злегка вдаряти коліном по мячу, назад не відхилятися.

10. Біг із згинанням гомілок назад, м’яч у прямих руках над головою.

20 с.

Руки не згинати, тулуб не нахиляти уперед.

11. Вправи на відновлення дихання:

- руки в гору(вдих);

- опустити руки вниз(видих)

20 с.

Погляд спрямований на кисті рук із баскетбольним м’ячем.

12. Перешикування з однієї колони у дві

30 с.

Учитель перешиковує клас для загально-розвиваючих вправ

13. Загальнорозвиваючі вправи з баскетбольним м’ячем:

6 хв.

Додаток 3

15. Вимірювання ЧСС за 10 с.

20 с.

Готовність організму учнів до основної частини уроку

Основна частина 25 хв.

1. Повторення стійки баскетболіста

а) Ведення м’яча на місці.

В. п.: о. с.-упор на ліве коліно, м’яч у правій руці.

1-4 поштовхом ударити м’яча об підлогу.

б) Упор на праве коліно, м’яч у лівій руці.

в) В. п.: о. с., упор на двох колінах, м’яч у лівій руці.

1-2 Поштовхом ударити м’яч об підлогу лівою рукою.

3-4 Правою рукою.

5-8 Повторити лівою та правою руками.

г) Аналогічні дії в низької дії.

1 хв.

1 хв.

1 хв.

1 хв.

Утворити кистями в сторони «кошик» із зведеними великим і розставленим в сторони іншими пальцями.

Тулуб трохи нахилити вперед та вбік. Енергійно й швидко стати і прийняти низьку стійку баскетболіста.

Голова постійно піднята на м’яч не дивитися.

Голова постійно піднята на м’яч не дивитися

2. Ведення м’яча навколо себе.

1-4 Прямою рукою.

5-8 Лівою рукою

1 хв.

За сигналом змінити напрямок руху.

3. Ведення м’яча до партнера

правою укою, від нього-лівою рукою.

1 хв.

Виконувати ведення м’яча ходьбою з піднятою головою.

4. Аналогічні дії бігом.

1 хв.

Учні виконують бігову вправу в уповільненому темпі.

5. Ведення м’яча в низькій

стійці. Ведення м’яча бігом, передача м’яча від грудей партнеру.

1 хв.

Передачу м’яча виконувати на відстані за 2-3 м. до партнера

6. Аналогічні дії в середній стійці.

2 хв.

Передачу м’яча виконувати на відстані 3-4 м. до партнера

7. Аналогічні дії у високій

стійці.

2 хв.

Голова постійно піднята, на м’яч не дивитися.

8. Зустрічна естафета з веденням м’яча з різною висотою відскоку.

2 хв.

Передача м’яча сильною рукою в русі.

9. Гра «Господар». Учні повторюють баскетбольні рухи та вправ за вчителем.

2 хв.

Учитель відзначає кращих учнів.

10. Вправи на дихання.

1-4 Руки в гору-вдих.

5-8 Руки вниз видих.

15 с.

Відновлення дихання.

11. Перешикування з колони по

два в колону по три.

15 с.

Учитель перешикує клас для проведення естафет.

12. Естафета з веденням

баскетбольного м’яча.

«Мяч капітану». Естафета з передачею та ловінням м’яча двома руками від грудей на місці. Капітан повернувшись обличчям до партнерів, по черзі передає м’яч кожному учаснику гри. Так до останнього гравця.

2 хв.

В один бік ведення м’яча виконувати правою рукою, назад-лівою. Після передачі учням необхідно перебігти в кінець колони й присісти, тільки тоді капітан має право передавати м’яч наступному партнеру.

13. Естафета з ведення м’яча, та розвитком памяті та уваги.

Виконувати вправи

тільки за командою

учителя.

Заключна частина 4 хв.

1. Перешикування з колони по три в колону по одному.

20 с.

Перешикування від першого до останнього.

2. Вправи на відновлення дихання:

- зробити повільний повний вдих, затримати повітря.

- коротким і сильним поштовхом видихнути через рот.

15 с.

Спеціальні дихальні вправи. Вправа корисна при потребі «провітрювання» легенів

3. Гра на увагу. Учні повторюють за вчителем різні стройові вправи за командою «Клас», не виконують за командою коли слово «клас» не звучить.

Приказки про спорт.

1,5 хв.

Хто помилився-отримує штрафне очко.

(За бажанням)

4. Вимірювання ЧСС за 10 с.

20 с.

Звернути увагу учнів з підвищеним пульсом.

5. Підсумок уроку, виставлення оцінок.

1 хв.

Відзначити кращих учнів. Дати рекомендації тим хто відстає.

6. Домашнє завдання.

30 с.

Відпрацьовувати техніку подвійного кроку,

згинання розгинання рук в упорі лежачи на підлозі.

7. Правила поведінки під час виходу із спортивної зали.

10 с.

Виходити зі спортивної зали звичайним кроком, не порушуючи строю, тримаючи дистанцію.

План-конспект уроку №35

Дата:

Модуль: спортивні ігри. Баскетбол.

Тема уроку: Баскетбол.

Завдання:

 1. Ознайомити учнів зі штрафним кидком;

 2. Навчити передачі м'яча від плеча.

Мета:

 1. розвивати влучність та координацію;

 2. виховувати старанність і уважність.

Обладнання: баскетбольні м'ячі та фішки

ХІД УРОКУ

Зміст уроку

Дозування

Організаційно методичні

вказівки

Підготовча частина 17 хв

Шикування в одну шеренгу, повідомлення завдань уроку

1 хв

Звернути увагу на зовнішній вигляд

Пересування по залі:

 • ходьба у присіді;

 • приставний крок лівим та правим боком;

 • біг, стрибки

3 хв

Вправи виконують із м'ячем для кожної четвірки. виконувати завдання вчителя

Спеціальні вправи баскетболіста:

 • «арка»;

 • «міномет».

3 хв

Вправи розвивають спритність та вміння тримати м'яч

Вправи для розвитку верхнього плечового пояса

4 хв

Виконувати в парах, змінюючи місця

Рухлива гра «Вершники».

Учасники однієї команди сідають на спини учасників другої команди. За сигналом вершники м'яч один одному. виграє та команда, яказробить більшу кількість передач

5 хв

Ігровий метод «хто більше»: «коні» поводяться агресивно, роблять неочікувані повороти, переходи з місця на місце тощо. При втраті м'яча гравці міняються ролями. Техніка виконання штрафного кидка та сама, що й однією рукою від плеча.

Основна частина 26 хв

Ознайомлення зі штрафним кидком:

 • Стати у вихідне положення, прицілитися, не пересуваючи лінію штрафнрго кидка;

 • Вдарити м'ячем об підлогу;

 • Перед кидком зробити вдих; на затримку дихання виконати кидок

13 хв

Удари об підлогу допомагають учням зосередитися та налаштуватися на точний кидок. затримка дихання допомагає точно прицілитися та виконати кидок. Клас поділяється на чотири команди. Відстань між колонами 5-6 м.

Передача мяча від плеча:

 • У парах один одному;

 • Загзагоподібно почергово кожному;

 • У зустрічних колонах.

15 хв

Відстань має бути 4-5 м. зосереджувати увагу на напрямок передачі від одного партнера до іншого. Передачу виконувати на місці без траєкторії, використовуючи чотири-пять мячів.

Передачу виконувати на місці з подальшим переходом у зустрічну колону. Відстань між колонами має бути 4-5 м. оббігати колону слід із внутрішнього боку.

Заключна частина 4 хв

1. Перешикування з колони по три в колону по одному.

20 с.

Перешикування від першого до останнього.

2. Вправи на відновлення дихання:

- зробити повільний повний вдих, затримати повітря.

- коротким і сильним поштовхом видихнути через рот.

15 с.

Спеціальні дихальні вправи. Вправа корисна при потребі «провітрювання» легенів

4. Вимірювання ЧСС за 10 с.

20 с.

Звернути увагу учнів з підвищеним пульсом.

5. Підсумок уроку, виставлення оцінок.

1 хв.

Відзначити кращих учнів. Дати рекомендації тим хто відстає.

6. Домашнє завдання.

30 с.

Відпрацьовувати техніку подвійного кроку,

згинання розгинання рук в упорі лежачи на підлозі.

7. Правила поведінки під час виходу із спортивної зали.

10 с.

Виходити зі спортивної зали звичайним кроком, не порушуючи строю, тримаючи дистанцію.

План-конспект уроку №36

Дата:

Модуль: спортивні ігри. Баскетбол.

Тема уроку: навчити техніки вибивання та виривання мяча.

Завдання:

 1. Навчити учнів техніки вибивання та виривання мяча

 2. Повторити прийом ведення мяча зі зміною швидкості

Мета:

 • Розвивати рухові якості учнів (спритність, швидкісно – силові якості, швидкість реакції);

 • Скласти умови щодо виховання в учнів інтересу до особистих досягнень.

Інвентар: Баскетбольні мячі

ХІД УРОКУ

Зміст уроку

Дозування

Організаційно методичні

вказівки

Підготовча частина 17 хв

Шикування в одну шренгу

До 1 хв.

Перевірити наявність спортивної форми та самопочуття учнів

Повідомлення завдання уроку

До 1 хв

Учитель вітається з класом і повідомляє про завдання уроку

Вимірювання ЧСС

30 с

Повороти:

 • праворуч

 • ліворуч

 • кругом

До 30 с

Під час поворотів стежити, щоб діти не розмахували руками та зберігали правильну поставу.

Ходьба у чергуванні з бігом:

 • на носках, руки на поясі;

 • на п’ятках, руки за голову;

 • із різним положенням рук (угору, в сторони, до плечей);

 • ритмічна з оплесками у долоні (1-2 або 3-4);

 • із прискоренням та уповільненням;

 • на зовнішній стороні стопи;

 • з високим підніманням стегна;

 • із закиданням гомілки;

 • зі зміною частоти кроків і переходом до повільного бігу.

До 3 хв

Намагатися, щоб учні передавали рухи. Стежити за поставою. Зберігати дистанцію – два кроки.

Перешикування в чотири шеренгт

До 30 с

Розімкнутися на відстань витягнутих рук.

Рухлива гра «10 передач»

5 хв

Додаток 2

Основна частина 25 хв

Вибивання:

 • у парах обличчям один до одного;

 • вибивання мяча в гравця, який виконує повороти;

 • у русі.

10 хв

Завдання захисника: наблизитись до того, хто володіє мячем, і ударом вибити мяч; гравці по черзі міняються ролями. повороти виконувати по черзі ліворуч, праворуч зі зміною висоти тримання мяча. Ведення мяча виконувати поперек майданчика. Захисник, відтіснюючи нападаючого, мусить вибити мяч.

Ведення мяча:

 • зі зміною швидкості та напрямку руху;

 • зі зміною способів пересування;

 • зигзагоподібно;

 • з обведенням стійок.

15 хв

Ведення виконують без зорового контролю до середньої лінії в ходьбі, потім прискорення, знову до цієї лінії в ходьбі, потім прискорення з передачею після двох кроків двома руками від грудей.

Ведення середнє, учень змінює напрямок довільно, можна робити перевід із рук в руки.

Передачуробити після двох кроків. Звернути увагу на вміння вбервгати мяч від супротивника та вести мяч рукою, яка перебуває від супротивника далі. Вправи виконують у підгрупах.

Заключна частина 3-4 хв.

Вправи для профілактики застуди.

2-3 хв

В індивідуальномі темпі

Шикування в одну шеренгу

До 30 с

За зростом

Підбиття підсумків уроку

1-2 хв

Оцінити діяльність учнів на уроці, відмітити найкращих

Домашнє завдання

До 30 с

Виконувати комплекс вправ для профілактики простуди.

Організований вихід зі спортивної зали

До 30 с

У колону по одному

План-конспект уроку №37

Дата:

Модуль: спортивні ігри. Баскетбол.

Тема уроку: Баскетбол.

Завдання:

 1. формувати вміння учнів правильно виконувати передачі та ловіння м’яча двома руками від грудей у русі;

 2. Сприяти засвоєнню учнями техніки виконання роботи ніг у подвійному кроці;

Мета:

 • сприяти оволодінню технікою прийомів та пересувань;

 • формувати міжособистісні відносини.

 • Розвивати рухові якості учнів (спритність, швидкісно – силові якості, швидкість реакції);

 • Скласти умови щодо виховання в учнів інтересу до особистих досягнень.

Інвентарь: баскетбольні м’ячі .

ХІД УРОКУ

Зміст уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

Підготовча частина :

12 хв.

 1. Шикування, привітання, повідомлення завдань уроку.

30 сек.

В одну шеренгу за зростом.

 1. Вимірювання пульсу за 10 сек.

 1. Стройові вправи на місці, повороти на місці (праворуч, ліворуч, кругом).

Стежити за чітким виконанням команд.

 1. Ходьба:

 • на носках, руки на пояс,

 • на п’ятках ,

 • на зовнішньому боці ступні,

 • перекатом, руки за спиною.

Фронтальний метод, у колоні по одному, дистанція – 2 кроки, тримати поставу, дихати вільно.

Темп повільний.

Амплітуда широка.

Лікті донизу.

Лікоть на місці.

Широка амплітуда.

 1. Біг.

 1. Загальнорозвивальні

вправи в русі:

Додаток 3

Основна частина 28 хв.

 1. Вправи з м’ячем на місці:

-передача м’яча перед собою з однієї руки на другу, простим рухом кисті;

- високе пікидання м’яча та його ловіння;

- те саме, але з оплеском у долоні перед грудьми;

- обведення м’яча навколо стегон.

3 хв.

Вправи виконувати по черзі.

По 1-2 повторення.

Не притискати м’яч до тулуба.

Не торкатись стегон.

На м’яч не дивитись.

Руки покласти збоку на м’яч.

Мяч на рівні пояса.

2. Ведення м’яча:

-ведення м’яча кроком правою рукою;

- те саме,лівою рукою;

- ведення м’яча правою і лівою рукою з його переведенням;

- те саме, що 1, але бігом;

- те саме, що 2, але бігом;

- те саме, що 3, але бігом;

- ведення м’яча правою рукою,рухаючись приставним кроком лівим боком;

- те саме, правим боком.

4хв.

2 повт.

2 повтор.

2 повтор.

2 повтор.

2 повтор.

2 повтор.

Мяч посилати вперед під кутом.

3.Вправи у парах на місці:

-ловіння і передача м’яча двома руками від грудей.

4 хв.

Посилати м’яч партнеру вперед.

4.Вправи у парах в русі:

-ловіння і передача м’яча від грудей в русі приставними кроками;

-перешикування в зустрічні колони:

-ловіння і передача м’яча партнеру двома руками від грудей після його ведення;

-ведення і передача м’яча партнеру двома руками від грудей у русі в колону навпрти.

 1. хв.

5. Подвійний крок:

- імітація;

- виконання збоку від щита,

- виконання та кидок у кошик однією рукою від плеча.

5-6 хв.

Учні шикуються в 2 шеренги.

Виконують по черзі.

6.Гра «Мяч капітану».

Учні вишикувані в колони по 5-6 осіб. Лідер стоїть перед своєю колоною на відстанні 2-3 м.Він виконує пердачу двома руками від грудей першому в колоні. Перший гравець виконує 5 ударів об підлогу м’ячем, передає його лідеру і біжить у кінець колони і т.д.

3-5 хв.

Слідкувати за дотриманням техніки.

Завершальна частина 5 хв.

1.Шикування в одну шеренгу.

30 сек.

2. Вправи для очей:

-щільно заплющити очі і уявити щось приємне, розслабитись;

-інтенсивно розплющувати і заплющувати очі;

-вправа «Близько – далеко, або робота очей на відстані».

2 хв.

Шия та плечі розслаблені.

3.Підбиття підсумків уроку, оцінювання.

1 хв.

Подякувати учням за старанність.

4.Вимірювання пульсу за 10 сек.

1 хв.

5.Домашнє завдання.

30 сек.

1.Присідання -2-3 х20 разів.

2.Стрибки на скакалці – 2-3 х30 разів.

План-конспект уроку №38

Дата:

Модуль: спортивні ігри. Баскетбол.

Тема уроку: Баскетбол.

Завдання:

 1. навчити подвійного кроку після ловіння мяча;

 2. удосконалювати пересування в захисній стійці

 3. удосконалити ведення мяча

Мета:

 • сприяти оволодінню технікою прийомів та пересувань;

 • формувати міжособистісні відносини.

 • розвивати рухові якості учнів (спритність, швидкісно – силові якості, швидкість реакції);

 • скласти умови щодо виховання в учнів інтересу до особистих досягнень.

Інвентар: баскетбольні мячі, стійки, стільці.

ХІД УРОКУ

Зміст уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

Підготовча частина 14 - 15 хв

Шикування, привітання, повідомлення завдань уроку.

30 сек.

В одну шеренгу за зростом.

Вимірювання пульсу за 10 сек.

30 с

Стройові вправи на місці, повороти на місці (праворуч, ліворуч, кругом).

1 хв

Стежити за чітким виконанням команд.

Ходьба:

 • на носках, руки на пояс,

 • на п’ятках ,

 • на зовнішньому боці ступні,

 • перекатом, руки за спиною.

3 хв

Фронтальний метод, у колоні по одному, дистанція – 2 кроки, тримати поставу, дихати вільно.

Темп повільний.

Амплітуда широка.

Лікті донизу.

Лікоть на місці.

Широка амплітуда.

Біг.

4 хв

Загальнорозвивальні вправи в русі

8 хв

Додаток 3

Основна частина 25-27 хв

Подвійний крок:

 • із місця;

 • у русі;

 • після ловіння мяча

6-7 хв

Кроком правої ногою через позначений на підлозі орієнтир, широкий крок другою, стрибок угору. У найвищій точці стрибка імітувати кидок мяча. ловіння мяча відбувається під час першого кроку. Приземлення – на обидві ноги.

Пересування у захисній стійці: приставним кроком праворуч-уперед і ліворуч-уперед;

Те саме спиною вперед

5-6 хв

Без мячів. Ноги дещо зігнути у колінах, тулуб нахилити вперед, руки зігнуті перед грудьми. У шаховому порядку на майданчику розташовані стійки. пересуваючись між ними, торкатися кожної правої рукою.

Ведення мяча зі зміною напрямку

6-7 хв

У кожного – мяч. Поєднатися у дві рівні за кількістю групи, які розтошовуються у колону по одному. На майданчику розташовані стійки випадковим способом. Обводити стійку рукою, яка виявиться дальною від перещкоди. Під час ведення контролювати висоту відскоку мяча.

Рухлива гра «Не давай мяча ведучому»

6-7 хв

Додаток 2

Заключна частина 3-5 хв

1.Шикування в одну шеренгу.

30 сек.

2. Вправи для очей:

-щільно заплющити очі і уявити щось приємне, розслабитись;

-інтенсивно розплющувати і заплющувати очі;

-вправа «Близько – далеко, або робота очей на відстані».

2 хв.

Шия та плечі розслаблені.

3.Підбиття підсумків уроку, оцінювання.

1 хв.

Подякувати учням за старанність.

4.Вимірювання пульсу за 10 сек.

1 хв.

5.Домашнє завдання.

30 сек.

1.Присідання -2-3 х20 разів.

2.Стрибки на скакалці – 2-3 х30 разів.

План-конспект уроку №39

Дата:

Модуль: спортивні ігри. Баскетбол.

Тема уроку: Баскетбол.

Завдання:

 1. повторити передачу мяча обома руками від грудей;

 2. повторити ведення мяча;

 3. закріпити кидки мяча збоку від щита з відстані 1,5 м;

Мета:

 • розвивати швидкісно-силові якості;

 • виховувати інтерес до фізичних вправ, дисціплінованість, почуття колективізму та взаємодопомоги.

Інвентар: баскетбольні мячі, прапорці, обручі, кеглі, барєри.

ХІД УРОКУ

Зміст уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

Підготовча частина 14-15 хв

Шикування, привітання, повідомлення завдань уроку.

30 сек.

В одну шеренгу за зростом.

Вимірювання пульсу за 10 сек.

30 с

Стройові вправи на місці, повороти на місці (праворуч, ліворуч, кругом).

1 хв

Стежити за чітким виконанням команд.

Ходьба:

 • на носках, руки на пояс,

 • на п’ятках ,

 • на зовнішньому боці ступні,

 • перекатом, руки за спиною.

3 хв

Фронтальний метод, у колоні по одному, дистанція – 2 кроки, тримати поставу, дихати вільно.

Темп повільний.

Амплітуда широка.

Лікті донизу.

Лікоть на місці.

Широка амплітуда.

Біг.

4 хв

Загальнорозвивальні вправи в русі

8 хв

Додаток 3

Основна частина 25-27 хв

Робота на станціях:

 1. «Стрибки через барєри»

 1. «Стрибки по купинках»

 1. «Стрибки на обох ногах ліворуч-праворуч через розмітку»

 2. «стрибки із завданням по обручах»

7-8 хв

Виконувати поточним методом. Дотримуватися дистанцію під час виконання вправ.

Стрибки двічі на лівій нозі, двічі- на првій.

Стрибки на носках, під час приземлення ноги зігнути в еолінах.

Стрибки ноги разом, ноги нарізно. Виконувати на носках, під час приземлення ноги зігнути в колінах

Вимірювання ЧСС

30 с

Прийом та передача мяча обома руками від грудей:

 • на місці;

 • зі зміною місць;

 • після ведення та зупинки стрибком

3-4 хв

Передачу виконуютьіз кроком уперед, руки після передачі тягнуться за мячем.

Після виконання передачі стати в кінці колони.

Після виконання передачі перебігти в кінець протилежної колони.

Зупинку стрибком виконувати на зігнуті ноги. Після виконання передачі перебігти в кінець протилежної колони.

Ведення мяча:

 • по прямій;

 • зі зміною рук

4-5 хв

У повільному темпі. Після виконання ведення перебігти в кінець протилежної колони.

Кидки мяча обома рками від грудей:

 • стоячи збоку від щита на відстані 1,5 м

 • після ведення та зупинки стрибком збоку від щита на ідстані 1,5 м

4-5 хв

Звернути увагу на влечення мячем у верхній кут малого квадрата та техніку кидка мяча.

Зуптнку виконувати за зігнуті ноги. Після виконання вправи перейти в кінець другої колони. Перший із другої колони підбирає мяч і переходить в кінець першої колони

Рухлива гра «Виклик номерів» із веденням мяча

4-5 хв

Додаток 2

Заключна частина 3-5 хв.

1.Шикування в одну шеренгу.

30 сек.

2. Гра «Хвилинка»

2 хв.

Учні із заплющиними очима повині відрахувати 60 с і зробити крок уперед із шеренги. Перемагає той, хто зробить це вчасно.

3.Підбиття підсумків уроку, оцінювання.

1 хв.

Подякувати учням за старанність.

4.Вимірювання пульсу за 10 сек.

1 хв.

5.Домашнє завдання.

30 сек.

1.Присідання -2-3 х20 разів.

2.Стрибки на скакалці – 2-3 х30 разів.

План-конспект уроку №40

Дата:

Модуль: спортивні ігри. Баскетбол.

Тема уроку: Баскетбол.

Завдання:

 1. сприяти розвитку координації рухів

 2. сприяти розвитку периферичного зору

 3. удосконалювати навички гри у баскетбол

Мета:

 • Формувати свідоме ставлення до занять фізичною культурою і спортом, сприяти зміцненню здоров'я учнів за допомогою гри в баскетбол.

 • сприяти формуванню навичок самоконтролю;

 • виховувати свідоме ставлення до свого здоров’я.

Інвентар: м’ячі баскетбольні,скакалки,гімнастичні палиці.

ХІД УРОКУ

Зміст частини уроку

Час

Методичні вказівки

Підготовча частина

12-15 хвилин

Вимір ЧСС

Повідомлення задач уроку.

15 с

1 хв 30 с

Учні сидять на гімнастичній лаві.

Поділ класу на групи,та перешикування за призначенням.

Виконання комплексу фізичних вправ за лідером.

Вимір ЧСС.

1 хв 30 с

5-7 хв

15 с

Учні поділяються на групи за рівнем здорвя в 3 кола.

Основна група – комплекс загально-розвиваючих ( ЗРВ) та підвідних вправ з мячем;

Підготовча група – ЗРВ + коригуючі вправи зі скакалкою;

Спецгрупа - ЗРВ+ коригуючі вправи з гімнастичною палицею.

Перешикування в 3 колони,та гра «Веселий потяг».

Вимір ЧСС.

2-3 хв

15 с

За сігналом вчителя групи за лідерами розпочинають переміщення по розмітці баскетбольного майданчика,намагаючісь уникати зіткнення.за наступним сігналом змінюеться напрямок руху на протилежний,а також засіб переміщення.

Основна частина

22-25 хвилин

Рухлива гра «Капкан» для удосконалення єлементів гри у баскетбол,та покращення периферичного зору.

3-5 хв

Вчитель розяснює правила гри та ії задачі

Вимір ЧСС

15 с

Перешикування в групах

1 хв 30с

За рівнем здоровя

Виконання технічних елементів гри у баскетбол

1 станція.

Виконання кидка у кошик після ведення та подвійного кроку.

5 хв

5 хв

Метод колового тренування.

Основна група- після передачі партнера.

Підготовча група-кидок після ведення бігом.

-Спецгрупа-кидок після ведення кроком.

2 станція. Ведення мяча

5 хв

Основна група-зі зміною швидкості,напрямку,та висоти від скоку.

Підготовча група-зі зміною напрямку руху.

Спецгрупа-те саме кроком.

3 станція.

Штрафний кидок

Вимір ЧСС.

15 с

Основна та підготовча групи виконують кидок за правилами гри.

Спецгрупа-те саме з більш ближчої відстані.

Заключна частина

5-8 хвилин

Комплекс релаксу під музичний супровід.

4 хв 40 с

Виконуеться в положенні лежачі на килимках

Вимір ЧСС

15 с

Запис у щоденник самооцінювання (в зазначених групах)

2 хв

Підсумки уроку

1 хв

Учні самостійно оцінюють свою роботу в групі

План-конспект уроку №41

Дата:

Модуль: спортивні ігри. Баскетбо

Тема: Рухливі ігри з елементами баскетболу.

Завдання:

 1. Удосконалити техніку ведення м’яча; закріпити кидки м’яча однією рукою від плеча;

 2. Відпрацювати ведення м’яча без зорового контролю, передачі м’яча.

Мета:

 • сприяти розвитку спритності, витривалості, швидкого реагування під час ігор, влучності та швидкісних якостей учнів.

 • виховувати колективізм, взаємодопомогу та взаємоповагу один до

одного під час ігор, прагнення до вдосконалення своїх вмінь та

навичок.

Обладнання: баскетбольні м’ячі, свисток, картки з цифрами.

ХІД УРОКУ

Зміст

Дозування

Організаційно-методичні

вказівки

Підготовча частина 17 хв

1. Шикування в одну шеренгу, привітан-

ня, повідомлення теми та завдання уроку.

2. Вимірювання ЧСС.

3. Техніка безпеки на уроці:

- не кидати м’яч в обличчя;

- виконувати тільки ті завдання, що дає

учитель;

- підчас ігор дотримуватися правил;

- у разі поганого самопочуття негайно

повідомити вчителя.

1 хв.

1 хв.

1 хв.

В одну шеренгу.

Нагадати учням для чого ми вимірю-

ємо пульс.

Учні уважно слухають.

1. Різновиди ходьби (на носках, руки вгору; на п’ятках, руки за голову; на внутрішній стороні стопи, руки на поясі; на зовнішній стороні стопи, руки на поясі; із високим підніманням стегна; по лінії).

2 хв.

Звернути увагу на роботу ніг, голову не опускати, тулуб не нахиляти та не по-

вертати, спину тримати рівно.

2. Вправи у русі (ВП: руки в замочок – хвилястоподібні рухи та колові рухи; ВП: руки перед собою в кулачки – колові рухи спочатку кулачками потім в ліктях; ВП: руки перед груддю – ривки руками з поворотом в бік; ВП: права рука вгору, ліва вниз – ривки руками; ВП: руки на плечі – колові рухи вперед назад.

2 хв.

Спину тримати рівно, дивитися перед собою, уважно слухати вказівки вчителя і виправляти помилки.

3. Різновиди бігу (легкий біг, боковий приставний, спиною, з підскоками, зі зміною темпу) Відновлення дихання у русі.

2 хв.

Стежити за диханням, стежити за самопочуттям.

4. Вправи з м’ячем під час ходьби (перекладання м’яча із руки в руку; ведення м’яча правою рукою; ведення м’яча лівою рукою; ведення м’яча правою та лівою рукою по черзі).

Вправи з м’ячем під час бігу (вправи ті самі).

3 хв.

Уважно стежити за м’ячем.

Не втрачати контроль над м’ячем, тримати дистанцію між собою, м’яч вести кінчиками пальців.

Поглядом супроводжувати рух м’яча.

5. Загальнорозвивальні вправи.

5-6 хв.

Додаток 3

Основна частина 25 хв

6. Робота в парах.

- кидки м’яча обома руками від грудей;

- кидки м’яча обома руками з за голови;

- ведення м’яча на місці та передача

м’яча однією рукою від плеча;

- обведення м’яча з наступною

передачею м’яча напарникові.

5 хв.

Звернути увагу на роботу рук,

звернути увагу на роботу кистей рук,

вести м’яч кінчиками пальців, слідкувати за технікою виконання кидка, зберігати стійку баскетболіста,

уважно стежити за м’ячем.

7. Рухлива гра «Боротьба за м’яч»

3-4 хв.

Клас поділити на дві команди. Вчитель стоїть на середині зали, одна команда ліворуч, інша праворуч. Вчитель обирає двох учасників з команди, вони готуються до стару. По команді вчитель кидає м’яч вперед, учні наздоганяють м’яч, та заволодівши ним кидають його у кошик. Переможе команда яка закине більше м’ячів до кошика.

8. Рухлива гра «Влучний стрілок»

5-6 хв.

Клас поділений на дві команди. Вони становляться в протилежних кутках зали, свій кошик кожної команди знаходиться на протилежному боці. Пояснити правила гри: ведення м’яча однією рукою до кошика, кидок м’яча однією рукою від плеча у стрибку, ведення м’яча до команди, передати м’яч наступному. Перемагає команда яка перша заб’є 10 м’ячів.

9. Рухлива гра « передав м’яч – сідай»

2-3 хв.

Дві команди стоять на лінії старту. Командир обличчям до команди з м’ячем. Командир кидає м’яч учаснику, той ловить м’яч, повертає його капітанові та швиденько сідає. Мінятися місцями, поки капітан знову не стане на своє місце.

11. Відновлення дихання. Вимірювання ЧСС.

1 хв.

Проаналізувати попередні результати вимірювання, порівняти, - чому так сталося?

12. Рухлива гра «Підкажи товаришу»

3 хв.

Учні поділені на пари. Стоять обличчям один до одного. Ведуть м’яч на місці. ( вести м’яч кінчиками пальців, зберігаючи стійку баскетболіста, не втрачати контроль за м’ячем). Біля кошика стоїть вчитель, перші номери стоять до нього обличчям, другі – спиною. Вчитель показує цифри, перші номери повинні побачити та тихенько переказати другому номеру. Вчитель питає другі номери: - яку цифру побачили перші номери?

Заключна частина 5 хв

 1. Шикування.

30 с

В одну шеренгу.

 1. Відновлення дихання крокуючі на місці, та стоячі на місці.

1 хв

Вдих через ніс, видих через рот.

 1. Вимірювання ЧСС.

30 с

 1. Підсумки уроку:

- В які ігри ми сьогодні з вами грали?

- над чим ми працювали граючи в гру «Боротьба за м’яч»?

- над чим ми працювали граючи в гру «Влучний стрілок»?

- над чим ми працювали у грі «Передай м’яч – сідай»?

- над чим працювали у грі «Підкажи товаришу»?

1 – 2 хв

Учні відповідають.

5. Оцінювання можливостей учнів.

1 хв

Учні аналізують роботу один одного та виставляють оцінки.

6. Домашнє завдання:

1 хв

Закріпити ведення м’яча без зорового контролю.

План-конспект уроку № 42

Дата:

Модуль: Гімнастика

Тема уроку: подорож пленетами

Завдання уроку: 1) Удосконалювати акробатичні елементи перекид

вперед і назад;

2) «міст»;

3) «напівшпагат»;

4) стійка на лопатках.

Мета уроку: 1) розвивати швидкісно-силових якості, спритність,

координацію, гнучкість.

2) виховувати старанність і уважність.

Тип уроку: урок-подорож

Інвентар: гімнастичні лави, гімнастичні мати, магнітофон, обручі, м’ячі.

Зміст уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

Підготовча частина (14-15 хв)

Шикування в одну шеренгу, привітання, повідомлення завдання уроку.

 • Сьогодні у нас незвичайний урок-гра, урок-фантазія, що має назву «Подорож по планетах».

Уявіть, що наша спортивна зала – це галактика, гімнастичні лави – це космічний корабель, ви – загін космонавтів, а я – ваш командир. будьте обережними та уважними під час цієї подорожі, дотримуйтесь правил техніки безпеки. Зараз перевіримо, чи готовий екіпаж до польоту (повороти на місці). Екіпаж готовий,займайти місця в ракеті!

2-3 хв

Перевірити наявність спортивної форми та самопочуття учнів

Комплекс загальнорозвивальних вправ на гімнастичних лавах.

7-8 хв.

Додаток 3

-Наш корабель здійснив посадку на планеті «Василинка-веселинка». Мешканці цієї планети дуже веселі й весь час грають в ігри. Тут ми з вами пограємось.

Рухлива гра «невід», або «Квач із обручем», або грузинська народна гра «Вовк і ягнята»

4-5 хв

На вибір учнів. Ведучий («вовк»), решта учнів-«ягнята». «Вовк» наздоганяє»ягнят». «Ягня», яке виконало упор упор лежачи, квацати не можна. Коли «вовк» зловить усіх «ягнят», його замінюють на іншого.

Основна частина (5-27 хв.

-Час вирушати до іншої планети. Екіпаж, зайняти місця в ракеті! Поки ми летітимемо, зробимо вправи для розвитку гнучкості.

 • В.П. – упор присівши, руками взятися за передній край лави

 • 1 – випрямити ноги, не відпускаючи рук

 • 2-7 – утримувати положення

 • 8 – В.П.

3-4 хв

Учні стають на лаву вздовж

-Поки ми виконували вправи на гнучкість, наш корабель потрапив на планету під назвою «романтична акробатична». На цій планеті живуть істоти, які люблять акробатику. Вони гнучкі, пластичні, спритні, сильні.

Ми займемося акробатикою, продемонструємо, які вправи ми опанували.

 1. Повзання по-пластунськи

 2. Перекид правим, лівим боком

 3. «напівшпагат»

 4. Стійка на лопатках

 5. «міст» із положення лежачи

 6. Перекат у групуванні

 7. 2-3 перекиди вперед

 8. 2-3 перекиди назад

8-10 хв

Вправи виконуються у музичному супроводі.

Забезпечується страхування учнів.

-Час поспішати. Нам необхідно відвідати ще одну планету. Поки ми здійснюватимемо переліт, виконаємо згинання та розгинання рук в упорі лежачи

2-3 хв

Фронтально одночасно. максимальна кількість разів.

-Зараз ми опинилися на планеті «Зоологічна». Це дуже красива планета. Тут багатий рослинний і тваринний світ. Тварини всі травоїдні, ніхто нікого не боїться, тут весело та безпечно.

Рухлива гра «Тварини на водопої»

8-10 хв

Кожен учень грає роль тварини. Учитель називає будь-яку тварину. Ті учні, кого називають,біжать до обруча й удають наче п'ють воду , беруть м’яч, виконують передачу в стіну, ловлять м’яч і кладуть його в обруч, потім повертаються назад.

Заключна частина (3-5 хв)

-Напилися водички? Час повертатися додому. Займайте місця в космічному кораблі. Я знаю, що ви дуже втомилися. Поки ракета летітиме, ми займемося аутогенним тренуванням і відновимо свої сили.

-Уявіть, що ви на березі моря. світить тепле, ласкаве сонце. Вітерець ніжно овіває вашу гологу, руки, ноги. Море-синє та прекрасне. Вам тепло й легко. Ви відпочиваєте. Хвилі надходять і відходять від берега. коли надходять-робимо вдих, коли відходять-видих. Ось ми й удома.

2-3 хв

Сидячи на лаві, розслабитись. Вдих і видих робити максимальними.

Підбиття підсумків уроку

До 1 хв

Відмітити кращих учнів, поставити оцінки у щоденники.

Організоване залишення спортивної зали

До 1 хв

У колону по одному

План-конспект уроку №43

Дата:

Модуль: Гімнастика

Тема уроку: ритмічна гімнастика

Завдання уроку: 1) вивчити елементи народних танців

2) повторити комплекс вправ ритмічної гімнастики

3) повторити акробатичні вправи.

4) рухлива гра «Упізнай сигнал»

Мета уроку: 1) розвивати швидкісно-силових якості, спритність,

координацію, гнучкість.

2) виховувати старанність і уважність.

Інвентар: гімнастичні лави, гімнастичні мати, магнітофон, обручі, записи

Для ритмічної гімнастики та народного танцю, сигнальні картки.

Зміст уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

Підготовча частина (14-15 хв)

Шикування в одну шренгу

До 1 хв.

Перевірити наявність спортивної форми та самопочуття учнів

Повідомлення завдання уроку

До 1 хв

Учитель вітається з класом і повідомляє про завдання уроку

Вимірювання ЧСС

30 с

Повороти:

 • праворуч

 • ліворуч

 • кругом

До 30 с

Під час поворотів стежити, щоб діти не розмахували руками та зберігали правильну поставу.

Ходьба у чергуванні з бігом:

 • на носках, руки на поясі;

 • на п’ятках, руки за голову;

 • із різним положенням рук (угору, в сторони, до плечей);

 • ритмічна з оплесками у долоні (1-2 або 3-4);

 • із прискоренням та уповільненням;

 • на зовнішній стороні стопи;

 • з високим підніманням стегна;

 • із закиданням гомілки;

 • зі зміною частоти кроків і переходом до повільного бігу.

До 3 хв

Намагатися, щоб учні передавали рухи. Стежити за поставою. Зберігати дистанцію – два кроки.

Перешикування в чотири шеренгт

До 30 с

Розімкнутися на відстань витягнутих рук.

Ритмічна гімнастика:

 • В.П.-О.С. 1-руки вгору, підвестися на вшпиньки; 2-В.П.

 • В.П.-руки на пояс. 1-крок ліворуч, присід; 2-те саме праворуч;

 • Те саме, доповнюючи присід піднятою вгору рукою;

 • В.П.-О.С. 1- руки в сторони, ліву ногу в сторону; 2- В.П.; 3-4-те саме праворуч;

 • В.П. – руки на поясі. 1- присід ліворуч, оплеск у долоні; 2-В.П.; 3-4- те саме праворуч;

 • В.П. – те саме. 1- нахил тулуба вперед, руки вперед до носків, голову притиснути до колін; 2- В.П., ліву руку ритмічно вгору, праву на пояс; 3-4-те саме, змінюючи положення рук;

 • В.П. – те саме. 1- руки вперед; 2- руки вгору; 3- в сторони; 4- В.П.;

 • В.П.- те саме, руки перехрестом вперед, ліва вгорі. 1- зміна положення рук; 2- В.П.;

 • В.П.-О.С. 1-руки вгору ліва пряма нога назад, 2- В.П.; 3-4 – те саме правою ногою

 • В.П. – те саме, голова на лівому плечі. 1 – напувколові рухи до правого плеча; 2- те саме в інший бік

9-10 хв

4-5 р

3-4 р

3-4 р

5-6 р

5-6 р

5-6 р

5-6 р

8-10 р

5-6 р

5-6 р

Фронтально одночасно в музичному супроводі.

Супроводжувати поглядом рухи руками.

Спину тримати рівно, стежити за поставою.

Відтягувати носок, рука пряма.

Голову повертати у відповідному напрямку.

Утримувати рівновагу, звернути увагу на одночасність оплесків.

Стежити за поставою.

Руки в ліктях не згинати.

Руки в ліктях не згинати.

Руки та ноги не згинати.

Із великою амплітудою.

Ходьба по колу з перешикуванням в одну шеренгу

До 1 хв

У повільному темпі

Основна частина (24-25 хв)

 • У якій країні ми живемо?

 • Як називається наш народ?

 • Які ви знаєте українські народні танці?

 • У яких національних костюмах їх виконують?

1-2 хв

Традиційні рухи українського танцю підкреслюють молодече завзяття та дівочу красу.

Танець «Київська полька» побудований на нескладних рухах (доріжка, бігунець, вірьовочка, голубець із притупом, припадання)

«Бігунець»

 • демонстрація;

 • виконання без музичного супроводу з підрахунком на мсці;

 • у музичному супроводі, утворивши два кола.

4-5 хв

Фронтально одночасно. Звернути увагу на виконання.

«Вірьовочка»:

 • демонстрація;

 • виконання без музичного супроводу з підрахунком на мсці;

 • у музичному супроводі, утворивши два кола.

4-5 хв

Фронтально одночасно. Звернути увагу на виконання.

Акробатика:

 • групування;

 • перекат;

 • перекид уперед.

7-8 хв

Забезпечити страхування.

Рухлива гра «Упізнай сигнал»

3-4 хв.

Учитель демонструє кружечки з різних кольорів, на які учні повині відповідати певним рухом: «червоний»-стояти, «зелений»-крокувати на місці, «жовтий» - набути положення групування.

Заключна частина (3-5 хв)

Вправи на відновлення дихання та розслаблення.

-Заплющте очі, розслабтися. Ваше серце працює рівно, воно відпочиває, набирається сил. Грудна клітка широка, велика. Вам легко дихати. Упродовж усього дня будете добрими, терплячими, усіх любитимете. Умійте відчувати поряд із собою іншу людину. Умійте відгадувати думку людини, бачити в її очах духовний світ, радість, біду, нещастя.

2-3 хв

Стежити за рівним спокійним диханням.

Підбиття підсумків уроку

До 1 хв

Мотивувати оцінки

Домашнє завдання

До 30 с

Комплекс ритмічної гімнастики, елементи народних танців

Організоване залишення зали

До 30 с

У колону по одному

План-конспект уроку №44

Дата:

Модуль: Гімнастика

Тема уроку: гімнастика.

Завдання уроку: 1) навчати лазіння по канату в тири прийоми;

2) повторити довгий перекид вперед;

3) повторити опорний стрибок через козла.

Мета уроку: 1) розвивати швидкісно-силових якості, спритність,

координацію, гнучкість.

2) виховувати старанність і уважність.

Інвентар: канат для лазіння, скакалки, гімнастичні лави, м’ячі, гімнастичний

кінь та козел, мостик.

Зміст уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

Підготовча частина (12-14 хв)

Шикування в одну шеренгу, рапорт, повідомлення завдання уроку.

1-2 хв

Рапорт здає черговий

Стройові вправи на місці

До 1 хв

Вимагати чіткого та узгодженого виконання

Ходьба стройовим і звичайним кроком

1-2хв

По колу в колону по одному, дистанція 2 кроки

Бігові вправи:

 • звичайним кроком у повільному темпі;

 • приставним кроком;

 • перехресним кроком;;

 • із прискоренням.

2-3 хв

Фронтально одночасно.

Перешикування в три шеренги

1-2 хв

Розімкнути на відстань витягнутих рук, узяти м’ячі.

Загальнорозвивальні вправи з м'ячами

5-6 хв

Додатак 3

Основна частина ( 28-30 хв)

Лазіння по канату в три прийоми:

 • способи захвату канату ногами за допомогою скакалки;

 • те саме на гімнастичній драбині;

 • те саме на похилій гімнастичній лаві;

 • лазіння по канату в три прийому.

9-10 хв

Присівши на підлозі, тримати скакалку за один кінець обома руками над головою.

1-Нижній кінець скакалки з допомогою п’яти правої (лівої) ноги провести поверх підйому лівої (правої) ноги та затиснути її підйомом лівої (правої) та п’ятою правої (лівою) ноги; 2-випрямитися в стійку; 3- перехопити скакалку руками в найвищій точці.

Стоячи в присіді на нижньому щаблі драбини на лівій (правій) нозі, правою (лівою) затиснути щабель підйомом правої (лівої) ноги, руками взятися за щабель, за який можна взятися найвище. 1-піднятися в стійку, не перехоплюючи руки; 2- захопити руками найвищий щабель, стоячи на прямийх ногах; 3- тримаючись за найвищий щабель драбини, зігнути ноги, підтягуючи їх до тулуба, захопити вищий щабель так само, як на нижньому щаблі. Вправу повторювати до верху драбини.

Спочатку кут нахилу лави невеликий, поступово збільшувати

Стоячи на підлозі, захопити вертикально закріплений канат руками в максимально високій точці. 1-підтягнути ноги, захопити канат ногами, затискуючи його підйомом лівої (правої) ноги; 2-піднятися в стійку на канаті, не змінюючи положення рук; 3-перехопити канат руками у вищому місці. Вправу повторювати до кінця канату. Злазити, виконуючи вправу в зворотньому порядку.

Акробатика: довгий перекид уперед:

 • перекид уперед у групуванні з упору присівши;

 • те саме з нахилу вперед;

 • подовжений перекид уперед у групуванні з нахилу вперед;

 • довгий перекид уперед у групуванні з підскоком угору;

 • те саме після стрибка через гімнастичну лаву.

7-8 хв

Забезпечити страхування.

Опорний стрибок:

 • опорний стрибок через коня з ручками в ширину з одного кроку розбігу;

 • опорний стироб через козла в ширину з 3-5 кроків розбігу

8-9 хв

За 1 м до мостика зробити крок, настигнути обома ногами в певний прямокутник на місток, відштовхнутися, взятися руками за ручки коня, набуваючи положення упор присівши на коні. Після цього зістрибнути з коня, прогнувшись. Виконати 1-2 рази з фіксацією на коні в упорі присівши, 2-3 рази без фіксації в швидкому темпі. Забезпечити страхування.

Настрибнувши на козел, намагатися швидко зістрибнути з нього, відштовхуючись ногами вперед-угору прогнувшись. Забезпечити страхування.

Заклюдна частина (3-4 хв)

Ходьба стройовим кроком

1-2 хв

У колону по одному по колу

Підбиття підсумків уроку

До 1 хв

Відмітити учнів, які вправно виконували завдання вчителя

Домашнє завдання

До 1 хв

Виконувати групування з різних положень

Організоване залишення спортивної зали

1 хв

У колону по одному

План-конспект уроку №45

Дата:

Модуль: Гімнастика

Тема уроку: гімнастика.

Завдання уроку: 1) навчити перевороту в сторону;

2) закріпити навчальну комбінацію з акробатики;

Мета уроку: 1) розвивати координаційні здібності;

2) виховувати морально-вольові якості, організованість,

дисциплінованість.

Інвентар: гімнастичні мати, гімнастичні лави.

Зміст уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

Підготовча частина (12-14 хв)

Шикування в одну шеренгу, рапорт, привітання, повідомлення завдання уроку

1-2 хв

Фронтальним методом

Вимірювання ЧСС

До 30 с

Протягом 10 с, результат помножити на 6.

Првила техніки безпеки під час занять гвмнастикою

До 30 с

Не розпочинати виконання вправ без дозволу вчителя. Страхування та самострахування.

Стройові вправи на місці

До 30 с

Чіткість і узгодженість виконання

Ходьба:

 • на носах;

 • на п’ятках;

 • у півприсяді;

 • у присіді.

1-2 хв

Дистанція 2 кроки. Стежити за поставою

Рівномірний біг

До 2 хв

У середньому темпі, не обганяючи один одного

Перешикування у колону по двоє

До 30 с

Колони розташовуються вздовж стін зали обличям одна до одної на якнайбільшій відстані.

Загальнорозвивальні вправи на гімнастичній лаві.

8-9 хв

Додаток 3

Основна частина (28-30 хв)

Переворот у сторону:

 • демонстрація та опис;

 • стійка на руках біля гімнастичної стінки;

 • те саме з допомогою, ноги нарізно;

 • зі стійки на руках, поставивши ногу на підлогу та спираючись тазом на стінку, кроком назад із поворотом на 90° набути стійку ноги нарізно, руки в сторони;

 • переворот в сторону.

8-10 хв

В.П. О.С. руки уперед-угору. Широким кроком уперед через випад, різко нагнувшись, одночасно із кроком поставити руку на підлогу попереду ноги. Одночасно відштовхуючись однією і махом другою ногою, спираючись другою рукою об підлогу на одній лінії, виконати стійку ноги нарізно в напрямку руху. Без зупинки опустити махову ногу в сторону на підлогу та набути стійку ноги нарізно колінні та ліктьові суглоби повинні бути прямими.

Перекиди:

 • уперед-групування-підвестися-присісти-перекид назад-групування-підвестися;

 • багаторазові перекиди вперед

8-10 хв

Фронтально, не заважаючи одне одному.

Стійка на лопатках (дівчата)

5-6 хв

У положенні стійки натягувати носки

Стійка на голові та руках (хлопці)

5-6 хв

Під час виконання підтримувати учня

Заключна частина ( 3-4 хв )

Вправи на розслаблення

1-2 хв

У положенні сидячи

Вимірювання ЧСС

До 30 с

Протяго 10 с, результат помножити на 6

Підбиття підсумків уроку

До 30 с

Виставити оцінки

Домашнє завдання

До 30 с

Відпрацювати вивчені елементи акробатики. Згинати та розгинати руки в упорі лежачи.

Організоване залишення спортивної зали

До 30 с

У колону по одному

План-конспект уроку №46

Дата:

Модуль: Гімнастика

Тема уроку: гімнастика.

Завдання:

 1. Ознайомити учнів з правилами поведінки під час занять гімнастичними вправами.

 2. Формування музично-рухових вмінь і навичок, використовуючи нетрадиційні види гімнастики.

 3. Вивчення техніки виконання елементів акробатики: стійка на лопатках, міст з положення лежачи, перекид назад.

Мета:

 • сформувати навики оволодіння елементами гімнастики.

 • розвиток гнучкості, засобами Хатха-йога.

Інвентар: гімнастичні мати, магнітофон, свисток, секундомір.

Зміст уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

Підготовча частина 12 хв

1. Шикування, перевірка правильної постави

рапорт;

привітання;

повідомлення завдань уроку

1-2хв

в одну шеренгу

черговий

2. Підрахунок ЧСС за 10с.

10-20с

60-70 уд./хв

3. Правила поведінки під час занять гімнастичними вправами. Пам`ятайте, що на уроках фізичної культури не можна штовхатися, переганяти один одного, потрібно дотримуватись дистанцій при бігу і стройових вправах, уважно слухати всі вказівки, не розпочинати вправи без команди.

1хв

фронтальний метод

4. Стройові вправи: повороти на місці.

20-30с

півповороту наліво, півповороту направо, кругом,

ЗРВ в русі під музичний супровід

5.Ходьба та її різновиди:

 • стройовим кроком;

 • на носках, руки на поясі;

 • на п`ятках, руки за голову;

 • з перекатом з п`ятки на носок, руки в сторони;

 • з плесканням у долоні, на рахунок 1-3 оплески у долоні;

нахили до прямої ноги на кожний крок

2-3хв

в колону по одному

спину тримати рівно

нога, яка позаду пряма

6. Біг та його різновиди:

 • звичайний біг;

 • приставним кроком правою;

 • приставним кроком лівою;

 • два правою, два лівою;

 • схресним кроком правим боком;

схресним кроком лівим боком

2-3хв

виконувати енергійно, під музику

7. Стрибки та його різновиди:

 • на правій;

 • на лівій;

 • з підскоками;

 • з підскоками, з коловими рухами рук вперед, назад

2хв

у повільному темпі

одночасний спосіб виконання

8. Вправи на відновлення дихання (під рахунок)

1- руки вперед;

2 - руки вгору;

3 - руки в сторони;

4 – руки вниз

6-8 разів

розвиток уваги і відновлення дихання

9. Перешикування.

20-30с

з однієї колони в дві шеренги

ЗРВ на місці під музичний супровід

1. Енергійна ходьба.

30с

фронтальний метод

2. В.п.о.с.

1 – стійка на правій нозі, ліву назад, на носок, руки за голову;

2 – руки вгору;

3 – руки за голову;

4 в.п.

5-8 – те саме, праву ногу назад.

4рази

вагу тіла зберігати на опорі

3. В.п. – стійка ноги нарізно, руки

на поясі.

1 – з поворотом тулуба наліво, ліву руку в сторону;

2 – нахил вперед, доторкнутися до носка правої ноги;

3 – встати, ліву руку в сторону;

4 – в.п.

5-8 – те саме, з іншу сторону.

4рази

4. В.п. стійка ноги нарізно, руки на пояс.

1-2 – напівприсід на правій, руки в сторони;

3-4 – в.п.;

5-8 – те саме на лівій.

6разів

спину тримати рівно

5. В.п. – сід позаду.

1 – зігнути ліву ногу;

2 – випрямити вверх;

3 - зігнути;

4 – в.п.

5-8 – те саме лівою.

4рази

6. В. п. упор стоячи на колінах.

1-2 – праву ногу назад;

3-4 – в.п.

5-8 – те саме з лівої ноги.

4рази

ноги тримати прямими

7. В.п.теж.

1-2 – випрямляючи праву ногу і піднімаючи її вгору-назад, зігнути руки до дотику грудьми підлоги;

3-4 – в.п.

5-8 – те саме, випрямляючи ліву ногу.

4рази

8. В.п.о.с.

1 – Руки на пояс, ліву ногу підняти зігнуту в коліні.

2 – випрямити ногу, руки в сторони.

3 – зігнути ногу в коліні руки на пояс;

4 – в.п.

5-8 – те ж другою ногою.

4рази

одночасний спосіб виконання

9. В.п. ноги нарізно, руки в сторони.

1 – мах лівою ногою вправо, руки вліво;

2 – в.п.

3 – мах правою ногою вліво, руки вправо;

4 – в.п. 5-8 – те саме.

6разів

10. В.п. стійка ноги нарізно, руки вперед в сторони.

1 – мах правою ногою до лівої;

2 – мах лівою до правої;

3-8 – теж.

6разів

11. В.п. о.с. руки в сторони.

1 – ліву ногу вперед, сплеск під нею;

2 – в.п.;

3-4 – те саме, праву вперед.

5-8 – те саме.

6разів

12. Енергійна ходьба.

30с

13. Підрахунок ЧСС за 10с.

120-140уд./хв

Основна частина 30 хв

1. Перекат назад у групуванні.

2. Перекид назад.

8-10р

3-4хв

груповий метод виконання.

почерговий спосіб виконання

3. Стійка на лопатках.

2-3хв

звернути увагу на носки

4. Гімнастичний міст з положення лежачи.

8-10р

п`ятки не відривати від підлоги, положення утримувати 2с

5.Естафета з обміном.

Правила: учнів розподіляють на дві команди, шикують в колону по одному. На відстані 10-15м гімнастичний обруч зі скакалкою. Капітанам дають по малому м`ячу. За командою вони підбігають до гімнастичного обруча, обмінюють м`яч на скакалку, повертаються до своєї команди і передають скакалку гравцеві, який стоїть попереду.

2хв

груповий метод виконання

6.Естафета №2.

Команди шикуються за лінією старту. За свистком учень починає бігти, тримаючи м`яч, оббігаючи стійку з правого боку, передають естафету наступному гравцеві своєї команди за допомогою м`яча.

2хв

груповий метод виконання

7. Розвиток гнучкості засобами Хатха-йога.

Теоретичні відомості: Увага діти!

метод слова

Сьогодні замість загальновідомих гімнастичних вправ ми з вами виконаємо декілька вправ Хатха-йога – цієї старовинної системи фізичної культури. Під час виконання кожної вправи треба стежити за диханням. Так при нахилах завжди виконують видих і навпаки, при розгинанні вдих. Затримують повітря переважно при збереженні положення.

1. «МЕТЕЛИК».

Сісти на підлогу з витягнутими вперед і розведеними в сторони ногами. Взятися двома руками за ноги, трохи вище щиколоток. Спина пряма. Повільно видихаючи повітря, наскільки можливо, нахиляємося вперед. Добре, коли чолом торкнемося пальців ніг. У цьому положенні трохи затримати дихання, і випрямляючись, вдихайте.

Результат: сильне розтягнення м`язів і зв`язок у цій вправі стимулює діяльність серця і легень, зміцнюючи їх.

4-6разів

2. «ЛОТОС».

Символізує чистоту і досконалість, і тому ця позиція стоїть на першому місці серед всіх інших вправ.

Сядьте і витягніть ноги вперед. Двома руками піднести праву ногну і, утримуючи її за п`ятку, зігнути в коліні і покласти на праве стегно. Те саме зробити з лівою ногою. Тіло тримати прямо, руки поставити на коліна.

Результат: випрямляє деформований хребет, дає відпочинок серцю. Розвиває всі суглоби нижніх кінцівок і тазу. Виховує і закріплює силу волі, покращує самопочуття.

2-4рази

3. «НАПІВВЕРБЛЮД».

Станьте на коліна. Помалу нахилитися назад, поки руки не торкнулися п`ят. За допомогою рук

4-6раз

стоячи на колінах – вдих, при випрямленні – видих

Утримуємо положення до хвилини.

Результат: Стимулює емоційні функції, допомагає збільшувати ріст, розвиває гнучкість суглобів всього тіла.

5.«Кобра».

Лягти на живіт, повністю розслабити всі м`язи. Зігнути руки в ліктях і притиснути до тулуба, пальці витягнуті вперед. Підводити голову і тулуб повільно вгору, одночасно вдихати. Прогнутись повністю, затримати на кілька секунд повітря. Голову тримати прямо, повертаючись у в.п. видихати.

Результат: мобілізуються різні нервові центри і сплетіння. Тонізує глибокі і поверхневі м`язи спини, зміцнює черевні м`язи. Ліквідує деформацію хребта.

4-6разів

руки служать тільки опорою

Заключна частина 3-4 хв

1. Шикування.

20-30с

в одну шеренгу

2. Підведення підсумків уроку, виставлення оцінок.

1-2хв

3. Вимірювання ЧСС за 10с.

20-30с

80-90 уд./хв

4. Домашнє завдання:

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи від підлоги(хлопці)

Стрибки через скакалку(дівчата)

2підходи по 8-10 разів

2 підходи по 30с

5. Організований вихід із залу.

в колону по одному

План-конспект уроку №47

Дата:

Модуль: Гімнастика

Тема уроку: гімнастика.

Завдання:

 1. навчити стояти на голові, на руках; закріпити довгий перекид уперед;

 2. повторити перекид уперед, назад, стійку на лопатках, «міст»;

 3. ознайомити зі значенням вправ без предметів у русі;

Мета:

 • розвивати рухові якості.

 • сформувати навики оволодіння елементами гімнастики.

Інвентар: гімнастичні мати.

Хід уроку

Зміст уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

2

3

4

І. Підготовча частина (12

хв)

Шикування в одну шеренгу, привітання

15с

Перевірка спортивної форми

ЧСС

10с

Повідомити завдання уроку

30 с

Правила ТВ на уроці

30 с

Повороти в русі

30 с

Ходьба по залу, руки на поясі:

• на носках;

• на внутрішньому боці стопи

• на зовнішньому боці стопи;

• у напівприсід

1 хв

,

Ротипковий біг:

• руки на поясі, стрибки правим боком;

• руки на поясі, стрибки лівим боком;

• біг спиною вперед

2 хв

Загіньнорозвивальні вправи в русі

6 хв

Додаток 3

Основна частина (28 хв)

Акробатика

18 хв.

1. Перекид уперед

6—8 разів

Повторити, виправляти помилки

2. Довгий перекид уперед: з упору стоячи зігнувшись (руки вперед на 40—50 см), перекид уперед

6—8 разів

При цьому треба стежити, щоб згинання ніг у колінах відбувалося, коли лопатки торкаються підлоги

3. Перекид назад:

• в.п. — лежачи на спині; згинання тіла, зігнувши руки й опираючись
долонями на підлогу за плечима, лікті паралельно:

• в п. — упор присівши; перекат назад у групуванні, наприкінці
перекату долонями впертися

в підлогу за плечима:

• сполучення перекидів назад з перекидами вперед, стійкам

6-8 разів

Допомагати збоку: однією рукою під стегно — робити обертовий рух, іншою — знизу під плече, полегшуючи перекидання через голову

4. Стійка на лопатках

4 рази

Стежити, щоб тулуб і носи були на одній прямій

5. Міст із положення лежачи

4 рази

Страховка. І [рогинзтися з одночасним випрямленням рук і ніг

Хлопці: 1. Стійка на руках. • В.п. — стійка на гюштовховій нозі, махову назад, хват руками за рейку гімнастичної стінки, обличчям до неї; махи назад (якнайвище); ■ В.п. —те саме, тільки поштовхова нога напівзігнута. Махом однієї ноги, стрибок на іншу опираючись руками об гімнастичну стінку

2 рази

Страховка збоку. Руки й спина пряма, плечі вперед не нахиляти, голова злегка відведена назад

3. Стійка на голові з опорою рук.

• В.п. —упор присівши, руки вперед ніг на 15-—25 см, нахилитися
вперед, торкнувшись головою мата, й поставити голову у вершині
уявлюваного трикутника;

• В.п. — упор присівши; опираючись головою, розігнути ноги в
колінах, не відриваючи носків (таз над головою спина пряма)

2 рази

3 упору присівши, поставити голову (між лобовою й тім'яною частиною) попереду рук так, щоб між руками й головою утворився Рівносторонній трикутник

Заключна чатина 5 хв

Ходьба

30 с

Відновлення дихання

30 с

Гра «Будьуважний». За командою «раз» — упор присівши, «два» — о.с, «три» — оплеск позаду, «чотири» — руки попереду

2 хв

Команди подаються в різному порядку

Підбиття підсумків

1 хв

Виставляння оцінок

ЧСС

Домашнє завдання:

30 с

Піднімання тулуба, підтягування

План-конспект уроку №48

Дата:

Модуль: Гімнастика

Тема уроку: гімнастика.

Завдання:

 1. повторити стійку на голові, на руках, зв'язки елементів;

 2. ознайомити із значенням вправ без предметів на місці;

Мета:

 • розвивати рухові якості;

 • сприяти вихованню морально-вольових якостей, витримки, уміння переборювати труднощі, організованості, дисциплінованості.

Інвентар: гімнастичні мати.

Хід уроку

Зміст уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

Підготовча частина (10 хв)

Шикування в одну шеренгу, привітання

30 с

Перевірка спортивної форми

чсс

10с

Повідомлення завдань уроку

30 с

Правила ТБ на уроці

30 с

Перешикування з колони

по одном\ в колону по чотири

30 с

Ходьба:

• навшпиньках;

• у напівприсіді;

• у присіді

1 хв

У колону по одному — в обхід по

залу. Спину тримати рівно, руки на

поясі

Розминковий біг по залу:

• правим боком, руки на поясі;

• лівим боком, руки за головою;

• спиною вперед;

• з високим підніманням колін;

• із закиданням гомілки назад

1 хв

У вільному темпі. Потоковим методом

Перешикування з колони по одному в колону по двоє

Загальнорозвивальні вправи в русі

6 хв

Додаток 3

Основна частина (30 хв)

Акробатика

10 хв

1. Перекид уперед

Повторити, виправляти

помилки

2. Довгий перекид уперед: з упору стоячи зігнувшись (руки вперед

на 40—50 см), перекид уперед

При цьому треба стежити, щоб згинання ніг у колінах відбувалося в момент торкання підлоги лопатками

3. Перекид назад:

• в.п. — лежачи на спині; згинання тіла, зігнувши руки и опираючись

долонями на підлогу за плечима, лікті паралельно;

Допомагати збоку: однією рукою під

стегно — робити обертовий рух.

іншою — знизу під плече.

полегшуючи перекидання

через голову

4. Стійка па лопатках

Сі ежити, щоб тулуб

і ноги були на одній прямій

5. Міст із положення лежачи

Страховка. Прогинатися

з одночасним випрямленням рук і ніг

Хлопці

1. Стійка на руках:

в.п. — стійка на поштовховіи нозі, махову назад, хват руками за рейку гімнастичної стінки, обличчям до неї; махи нагад (якнайвище); в.п. — те саме, тільки поштовхова нога напівзігнута. Махом однієї ноги, стрибок на іншій, опираючись руками об гімнастичну стінку

Страховка збоку. Руки й спина

пряма, плечі вперед не подавати.

голова злегка нахилена назад

2. Стійка на голові з опорою рук:

• в.п.— упор присівши, руки попереду ніг на 15—25 см, нахилитися

вперед, торкнувшись головою мата, й поставити голову у вершині

уявного трикутника;

• в.п. — упор присівши; опираючись головою, розігнути ноги в

колінах, без відриву носків (таз над головою, спина пряма)

3 упору присівічи, поставити голову

(між лобовою й т;м'яною частиною)

попереду рук так, щоб між руками

й головою утворився рівносторонній

трикутник: силою або поштовхом

підняти таз і зігнуті в колінах ноги. Страхувати учня збоку, підтримуючи за гомілки, допомагає прийняти погрібне положення

3. Стійка на руках:

в.п. — випад з опорою руками об підлогу попереду. Махом однією, поштовх іншою, стійка на руках

Допомагати проводкою по руці й фіксацією, стоячи збоку хватом за коліна, стегно

2. Рівновага на одній нозі «Ластівка»:

• в.п. — стійка на правій (лівій) нозі, ліву (праву) назад, руки в
сторони; відводячи ногу назад, злегка нахилиіися вперед, утримуючи
прогнуте положення спини;

• рівновага в опорі (гімнастична стінка) хватом однієї або двома
руками за рейку;

• рівновага з допомогою: страхувати збоку однією рукою, тримаючи
учня за руку

й допомагаючи прийняти правильну позу

Виконуючи вправу на рівновагу треба спину тримати злегка прогнутою паралельно до підлоги, вільну ногу назад, руки в сторони

3. Міст із положення стоячи: стати ноги нарізно на нижній рейці гімнастичній стінці спиною до неї, руки хватом угорі за рейку на рівні плечей; прогинаючись, випрямити руки, голову нахилити назад, добре відтягнутися (хват можна знижувати)

Зі стійки ноги нарізно руки в сторони, подаючи живіт і стегна вперед, нахилом назад руки вгору відвести якнайдалі назад, поставити на підлогу пальцями

Зв'язки елементів:

• довгий перекид уперед в упор присівши — перекид назад — стійка на
лопатках — «міст» — перехід в упор присівши — перекид уперед —
стрибок в ох.;

• перекид уперед — перекид назад — стійка на лопатках — «місі» —
перехід в упор присівши — напівшпагат — устати — рівноваги на
одній нозі «ластівка» — ох.

8хв

Стежити

за помилками

Піднімання тулуба

2хв

Стрибки на скакалці

2 x50 р.

Вправи на розвиток гнучкості в парах

2хв

Боротьба

5 хв

Стежити

за правилами гри

Заключна частина (5 хв)

Ходьба

1 хв

Відновлення дихання

1 хв

Гра «Будь уважний».

За командою «раз» — упор присівши, «два» — о.с, «три» — оплеск

позаду, «чотири» — руки попереду

2хв

Команди подаються в різному порядку

Підбиття підсумків

30 с

Домашнє завдання:

30 с

Піднімання тулуба; підтягування

ДОДАТОК 1

Казка.

Колись давним-давно у Стародавній Греції жив собі хлопчик і звали його Іванкос. Він ріс у багатодітній родині. З дитинства батько прагнув, щоб його син був спритним, сильним, витривалим і стійким, бо давні греки вірили, що тільки фізично розвинута людина може добре навчатися. До 7 років Іванкоса привчали до рухливих ігор. Всі спортивні змагання присвячувалися божествам давньогрецького пантеону, які, як і годилося, дарували силу і здоров’я їх учасникам. Видатні поети прославляли спорт і учасників змагань. У сім років наш герой пішов навчатися у школу кіфаристів і граматистів. На жаль, у цій школі навчалися тільки хлопчики, а дівчатка і жінки не тільки не мали права навчатися, вони ще не мали права приймати участь і дивитися на спортивні змагання. Наш Іванкос добре навчався у школі. Він засвоїв такі фізичні дисципліни як орхестріка і палестрика. Хлопець приймав участь у багатьох спортивних змаганнях. Біг був основною дисципліною в підготовці воїнів. Давні греки цінували перед усім швидкість. Також цінили влучність, силу і спритність. Любі діти, розказувати можна вам ще багато, але я вам пропоную здійснити подорож у часі до Стародавньої Греції і разом з нашим героєм провести час в його школі. Згодні? Тоді вперед, до пригод!

ДОДАТОК 2

Естафети з передачею предметів

  1. Передача набивного м’яча.

Команди вишикувані в колони по одному, дистанція між гравцями 1-2 кроки (залежно від способу передачі м’яча). Початкове положення учасників — широка стійка ноги нарізно. М’яч в руках у направляючого. По сигналу м’яч передається з рук у руки обумовленим способом і так же повертається назад. Естафета виконується кілька разів підряд. Виграє команда, яка першою закінчила передачі.

З учнями молодших класів можна використовувати великі надувні м’ячі (баскетбольні, волейбольні та ін.).

Способи передачі м’яча :

а) двома руками згори з нахилом назад; останній гравець, отримавши м’яч, перекочує його по підлозі направляючому між ніг учасників;

б) те саме, назад м’яч передається з рук у руки внизу, між ногами;

с) двома руками збоку (ліворуч і справа) з поворотами тулуба.

2.Передача м’яча з перебіганнями.

Команди вишикувані в колони по одному, дистанція між гравцями 1 м. М’яч в руках у направляючого. По сигналу м’яч передається з рук у руки обумовленим способом в кінець колони. Лівофланговий гравець, отримавши м’яч, швидко перебігає вперед і, ставши попереду колони, продовжує передачу м’яча і так далі. Гра закінчується у той момент, коли перший номер повернеться з м’ячем на місце направляючого.

Способи передачі м’яча :

а) двома руками згори;

б) двома руками знизу (між ніг);

в) двома руками справа (ліворуч).

3.«На вантаженні кавунів».

Команди вишикувані в шеренги з інтервалом два кроки між гравцями. Збоку від правофлангових укладені по 6-10 набивних м’ячів. По сигналу учасники передають м’ячі по ланцюжку на лівий фланг, де лівофланговий акуратно складає їх у позначеному місці. Виграє команда, яка першою закінчила передачу м’ячів.

Варіант естафети.

Команди вишикувані в колони по одному в стороні від лінії передачі. По сигналу вони повинні швидко утворити ланцюжок і почати виконувати завдання.

4.«На будівництві»

Кожна команда вишикувана в шеренгу з інтервалом в 1-1,5 м. Збоку від правофлангових за лінією складено 8-12 штучних предметів: цегли, кубиків і ін. По сигналу команди швидко передають усі предмети на іншу сторону майданчика, де їх акуратно у формі піраміди, будиночка або іншої будови повинен складати лівофланговий. Виграє команда, яка першою закінчила завдання.

Варіант естафети.

Команди вишикувані в колони по одному за стартовою лінією. По сигналу вони швидко розмикаються в початкове положення, утворюючи ланцюжок, по якому починають передачу.

5.«Не впусти м’яч».

Склад команди — 6-8 чоловік. Початкове положення команди — сидячи в потилицю один одному, дистанція 1-1,5 м, м’яч у направляючого, затиснутий між ступнями. По сигналу направляючий лягає на підлогу і, піднімаючи ноги, передає м’яч вгорі за головою в ноги наступному гравцеві, який тим же способом передає м’яч третьому учасникові, і так далі. Останній гравець, прийнявши ногами м’яч, бере його в руки і піднімає вгору, сигналізуючи про закінчення гри. Виграє команда, яка першою закінчила передачу.

Варіант естафети.

Останній гравець, отримавши м’яч, перебігає з ним уперед, приймає початкове положення і ногами передає м’яч по колоні. Гра закінчується у той момент, коли перший гравець знову займе своє місце на початку команди.

ЕСТАФЕТИ З ПЕРЕНЕСЕННЯМ ВАНТАЖУ

1.Естафета з перенесенням набивних м’ячів.

Команди вишикувані в колони по одному. Перед направляючими на підлозі лежать гімнастичні обручі. На протилежній стороні майданчика також лежить по обручу, в центрі яких знаходяться по 3 набивні м’ячі (від 1 до 3 кг, залежно від віку учасників). По сигналу перші номери біжать вперед, забирають з підлоги м’ячі і, повернувшись назад, кладуть їх в обруч перед командою. Другі номери піднімають ці м’ячі і потім бігом повертаються назад і так далі. Виграє команда, яка першою закінчила перенесення м’ячів.

Варіанти естафети:

  1. М’ячі лежать за лінією, а обруч у руках направляючого. Добігши до м’ячів, він кладе на підлогу обруч, а м’ячі піднімає і, повернувшись назад, передає їх другому номеру. Той добігає з м’ячами до обруча, кладе їх акуратно на підлогу і з обручем біжить назад, передаючи його третьому учасникові і так далі

  2. По два-три набивних м’яча лежать перед направляючими. По сигналу перший номер піднімає з підлоги м’ячі і біжить з ними до протилежної риси. Потім перекочує м’ячі по черзі назад, залишаючись сам за «містом». Другий номер, підібравши м’ячі, повторює те ж саме і так далі. Виграє команда, яка першою закінчила «переправу» з перенесенням м’ячів.

  3. Кожна команда, розділившись на 2 команди, стає лицем один до одного в колони по одному на протилежних сторонах майданчика: виконується зустрічне перенесення м’ячів із зміною місць.

2.«Швидко й акуратно»

Склад команди — 12-20 чоловік (число кратне 4). Команди побудовані в колони по два на одній стороні майданчика. Перед кожною командою стопкою лежать по 3-5 гімнастичних матів. По сигналу перші чотири учасники беруть верхній мат і бігом переносять його в позначене місце на іншій стороні майданчика, а потім також швидко повертаються назад і стають в кінець колони. Після їх повернення те ж повторює друга четвірка, переносячи і акуратно укладаючи згори другий мат і так далі. За торкання матом підлоги або неакуратне його укладання команда отримує штрафні бали. Виграє команда, яка першою і з найменшим числом помилок виконала завдання.

3.«Транспортування постраждалого»

Команда вишикувана в колону по два перед стартовою лінією за своїми направляючими, які стоять окремо перед колоною. По сигналу перша пара бере свого направляючого і швидко переносить його обумовленим способом (на руках або за допомогою підсобних засобів) на протилежну сторону майданчика (дистанція до 10-15 м). Два учасники залишаються за рискою («потерпілий» і один з носильників), а третій бігом повертається до команди, переносячи і засоби транспортування (палицю, носилки і ін.). Потім те ж повторює друга пара, транспортуючи учасника, що повернувся, і так далі. Виграє команда, яка першою і з меншим числом порушень виконала завдання.

Способи перенесення «потерпілого».

На руках:

а) підтримуючи плечі і ноги;

б) підтримуючи спину і ноги;

в) зчепивши руки в замок і посадивши на них «потерпілого»;

г) те ж, зчепивши зовнішні руки, а внутрішніми підтримуючи спину «потерпілого».

За допомогою палиць:

д) посадивши «потерпілого» на 2 палиці, як у крісло;

е) те ж, як на носилки. За допомогою плащ-намету:

ж) посадивши «потерпілого»;

з) поклавши «потерпілого».

За допомогою санітарних носилок.

Способи перенесення ті ж.

4.«Перенеси товариша» (Мал. 3).

Команди вишикувані біля стартової лінії. По сигналу перший номер переносить обумовленим способом другого учасника (відстань 6-12 м), сам залишається в «місті», а другий номер бігом повертається назад і повторює те ж, що і перший і так далі. Виграє команда, яка першою переправила своїх учасників на протилежну сторону майданчика.

Способи перенесення :

а) тримаючи «потерпілого» на плечах;

б) тримаючи «потерпілого» на спині і підтримуючи його під стегна;

в) тримаючи «потерпілого» на плечі, притримуючи його за ноги;

г) тримаючи «потерпілого» на плечах, обхопивши одну ногу і підтримуючи його за руку;

д) тримаючи «потерпілого» на руках.

ЕСТАФЕТИ З УЗГОДЖЕНИМИ КОЛЕКТИВНИМИ ДІЯМИ

1.«Хто швидший»? (варіант гри «Швидко шикуйся»).

Команди вишикувані в шеренги. Перед кожною командою (шеренгою) встановлено по 2 стійки на відстані 50-60 см між ними («дверний отвір»). По сигналу гравці кожної команди почергово швидко пробігають «двері» й перебудовуються у свою шеренгу на протилежній стороні майданчика. Виграє команда, яка першою закінчила побудову.

Варіанти естафети:

  1. Учасники пробігають через обруч, який тримає вертикально на підлозі помічник судді.

  2. Учасники пробігають під гімнастичним козлом.

  3. Учасники долають гімнастичну колоду (висота 100-120 см).

2.«Зчеплення вагонів».

Склад команди — 4-6 чоловік. Команди вишикувані в колони по одному. По сигналу перший номер робить швидкий поворот на 360°, потім його за пояс бере другий учасник і вони виконують поворот удвох, потім утрьох і так далі. Виграє команда, яка першою закінчила усі повороти і стала в початкове положення (у потилицю один одному по стійці «струнко»).

Варіант естафети :

Перед направляючими встановлені (у лінію) по дві стійки на відстані 2-3 м одна від одної. Направляючий оббігає ці стійки, потім те ж повторює удвох, утрьох і так далі. Для зручності можна чіплятися не за пояс гравця, а за мотузок до 1,5 м завдовжки, яку тримає в руках направляючий.

3.«Біг в обручах».

Склад команди — 4-5 чоловік. Команди вишикувані в колони по одному, направляючий тримає в руках надітий на себе обруч. По сигналу він біжить до протилежної сторони майданчика (6-8 м), оббігає контрольну відмітку і повертається назад. У обруч стає другий учасник, і вони в парі з першим повторюють завдання. Потім те ж утрьох і так далі. Гра закінчується у той момент, коли всі учасники виконали завдання і вишикувалися у в.п.

Варіанти естафети :

  1. Виконувати завдання можуть по черзі 1-2-3-4 людини, кожного разу в новому складі (тобто перші номери не біжать повторно, а, виконавши задні, стають в кінець колони), у цьому випадку кількість гравців при чотирьох пробіжках — 10 чоловік, при 5 — 15 чоловік.

  2. Учасники виконують завдання однаковими, заздалегідь визначеними групами по 2, 3 або 4 людини. У цьому випадку кількість гравців у командах має бути кратне 2-3-4.

4.«Парні перегони».

Команда вишикувана в колону по одному. Направляючі — перший і другий номери — стоять попарно. По сигналу перша пара пересувається обумовленим способом до протилежної лінії. Перший номер залишається за рискою, а другий повертається назад і виконує завдання в парі з третім, потім сам залишається на місці, а повертається за партнером третій номер і так далі. Виграє команда, яка першою закінчила «переправу».

Способи пересування :

а) бігом, взявшись за руки;

б) боком, приставними стрибками, лицем один до одного, взявшись за руки;

в) те ж, стоячи в потилицю, тримаючи партнера за пояс;

г) те ж, стоячи спиною один до одного, взявшись за руки;

д) широким кроком, стоячи спиною один до одного (один з партнерів рухається спиною вперед, інший — назад), взявшись під руки;

е) стрибками на двох ногах, обхопивши один одного за поперек (суміжні різнойменні ноги прив’язують одну до іншої).

5.«Не розчепися»!

Команди вишиковуються в колони по одному перед стартовою лінією і розраховуються по 3-5 чоловік (тобто на три-чотири мікрогрупи). По команді «Приготуватися»! направляючий ставить руки на пояс, а інші учасники першої мікрогрупи кладуть ліву руку на плече попереду того, що стоїть, згинають назад праву ногу, яку підхоплює знизу за гомілковостопний суглоб правою рукою учасник, що знаходиться позаду. По сигналу «Марш»! мікрогрупи кожної команди долають встановлену дистанцію (6-10 м), зберігаючи зчеплення. Те ж повторюють другі групи і так далі. Виграє команда, учасники якої першими перетнуть фінішну рису і не порушать зчеплення.

6.«Стоноги».

Команди вишиковуються в колони по одному перед стартовою лінією і розраховуються по 3-5 чоловік. По команді «Приготуватися»! всі учасники першої групи присідають і кладуть руки на пояс тих, що стоять попереду. За командою «Марш»! групи обумовленим способом (кроком або стрибками) проходять в присіді встановлену дистанцію, зберігаючи зчеплення і не встаючи. Те ж повторюють другі групи і так далі. Виграє команда, учасники якої першими перетнуть фінішну риску і не порушать встановлених правил.

ІГРИ БЕЗ РОЗПОДІЛУ НА КОМАНДИ

1.«Птахи у клітці»

Місце: майданчик.

Всі гравці діляться на дві групи. Одна група, взявшись за руки, шикується в коло, зображаючи «клітку». Інші гравці — «птахи» — розміщуються зовні «клітки», створюючи зовнішнє коло.

За першим сигналом керівника під музику або пісню «клітка» рухається праворуч, а «птахи» стрибками переміщуються ліворуч. За другим сигналом керівника гравці малого кола зупиняються та піднімають руки вгору — «клітка» відчинилась.

«Птахи» вільно забігають у «клітку» та вибігають з неї. За третім сигналом керівника «клітка» зачиняється — гравці опускають руки вниз та присідають. Гравці, які опинилися в цей час у «клітці», вважаються спійманими і стають у коло, яке зображує «клітку».

За рахунок цього клітка росте, а кількість «пташок» зменшується. Так продовжується доти, поки будуть спіймані всі птахи за винятком трьох. Ці три останні птахи і є переможцями.

Правило: після третього сигналу не можна вистрибувати з клітки; хто порушить це правило, вважається спійманим.

2.«Гуси-лебеді»

Місце: майданчик.

Всі гравці стають з одного боку майданчика — це «дім» гусей. На іншому боці — «вовче лігво». Один із гравців — ведучий — вовк, всі інші — гуси-лебеді. За сигналом керівника: «Гуси-лебеді, в поле» діти вибігають на майданчик. Після слів керівника: «Гуси-лебеді, додому, сірий вовк під горою!» гравці хором питають: «Що він там робить?» «Гусей скубе». — «Яких?» — «Сіреньких та біленьких, тікайте швидше додому». Після цих слів «гуси» тікають до свого дому, а «вовк» вибігає з «лігва» й ловить «гусей». Потім гра починається знову і продовжується, поки всі «гуси» (або частина) не будуть спіймані. Після цього ведучого змінюють. Перемагає «вовк», який спіймав більше «гусей» за визначений час, а також «гуси», які не були спіймані.

Правила:

 1. спіймані «гуси» вибувають з гри до зміни ведучого;

 2. ведучого змінюють після певної кількості спійманих гусей;

 3. «вовк» не має права ловити «гусей» за лінією «дому»;

 4. «вовк» вибігає з лігва після слів: «… тікайте швидше додому».

3.«Дзвоник»

Місце та інвентар: зал, дзвоник.

Всі гравці довільно розміщуються на майданчику. Керівник призначає ведучого. За сигналом керівника діти бігають по майданчику та передають один одному дзвоника. Ведучий намагається торкнутися учня з дзвоником у руках. Спійманий учень стає ведучим.

Правила:

  1. дзвоник передається з рук у руки без затримки його у якогось учня;

  2. забороняється вибігати за межі майданчика.

4.«Білки, жолуді, горіхи»

Місце: майданчик.

Всі гравці діляться на трійки, беруться за руки, утворюючи кола. Кожний гравець у колі одержує назву («білка, жолудь, горіх»). Одного з гравців вибирають ведучим. За викликом керівника: «Горіхи!», «Білки!» або «Жолуді!» вони міняються місцями у різних колах, а ведучий намагається зайняти місце в одній із трійок, дістаючи ім’я гравця, який вибув. Гравець, який залишився без місця, стає ведучим. Перемагають гравці, які жодного разу не були в ролі ведучого.

Правило: мінятися місцями повинні лише гравці, яких назве керівник.

5.«Третій зайвий»

Місце: майданчик.

Гравці створюють два кола і стають у потилицю один одному, обличчям до центру кола. Вибирається два ведучих, які стають поза колом. Один із них тікає, а другий наздоганяє. Гравець, що тікає, має право вбігти у коло і стати попереду якої-небудь пари. Гравець у колі, що став третім, починає втікати і рятується від ловця. Піймавши (поквачивши) гравця, ловець сам починає втікати, а інший гравець — ловити. Перемагають гравці, які менше часу були в ролі ловців.

Правила:

   1. гра починається за сигналом керівника;

   2. ведучим не дозволяється перебігати через коло;

   3. якщо ловець довго не може поквачити гравця, що втікає, то обирають іншого.

6.«Квач, дай руки!»

Місце: майданчик.

Призначають одного ведучого — квача, решта гравців вільно бігають по майданчику. Квач намагається поквачити їх, гравець, що рятується від квача, підбігає до першого-ліпшого з граючих, бере його за руки, і вони зупиняються, стоячи обличчям один до одного. Якщо гравці стоять у такому положенні, квач не може їх поквачити. Якщо квач наздогнав гравця, вони міняються ролями.

Правило: не дозволяється довго стояти в парі.

7.«Квач із м’ячем»

Місце та інвентар: майданчик, волейбольний м’яч.

Всі гравці вільно бігають по майданчику. Вибирається один ведучий, який тримає в руках м’яч.

Ведучий намагається м’ячем поквачити кого-небудь із гравців. Поквачений м’ячем гравець стає ведучим. Якщо м’яч не влучив ні в одного з гравців, то будь-хто з них бере м’яч і всі гравці починають перекидати його між собою. М’яч перекидають доти, поки ведучий не доторкнеться до нього. Ведучий бере м’яч і намагається знову поквачити когось із гравців. Виграють ті, хто жодного разу не був ведучим.

Правила:

    1. гравці можуть бігати лише в межах майданчика;

    2. передавати м’яч гравці можуть тільки одному з партнерів;

    3. м’яч передавати не можна вище рук ведучого;

    4. квачити можна лише нижче пояса;

    5. гравець не вважається покваченим, якщо м’яч відскочив від поверхні майданчика.

8.«Світлофор»

Місце: майданчик.

Всі гравці («кольори») стають з одного боку майданчика за накресленою лінією. З іншого боку майданчика теж накреслена лінія. Відстань між цими

лініями — це територія «світлофора». «Світлофор» загадує будь-який колір. Якщо в гравця є такий колір (на одязі, взутті, прикрасах і т.д.), він вільно проходить на протилежну сторону. Але якщо в учня немає такого кольору, він має пробігти так, щоб «світлофор» його не впіймав. Кого ж упіймали — виходить із гри і чекає, поки «світлофор» не спіймає останнього учня.

Завдання «світлофора»: якомога скоріше спіймати усіх гравців.

Завдання «кольорів»: якнайдовше протриматися у грі.

ІГРИ З РОЗПОДІЛОМ НА КОМАНДИ

  1. «День та ніч»

Місце: майданчик.

На відстані 1-2 кроків (у центрі майданчика) креслять дві паралельні лінії. З двох боків від них на відстані 15-30 кроків креслять лінії «будинків». Гравці діляться на дві рівні команди, які стоять на лініях у центрі майданчика, повернувшись спиною одна до другої.

За жеребом одна команда — «день», друга — «ніч».

За сигналом керівника, наприклад, «день» команда «ніч» втікає до свого «будинку», а команда «день» наздоганяє її. Спійманих гравців перелічують, а потім вони стають на своє місце. Керівник записує їх кількість. Гра повторюється кілька разів, після чого він перелічує кількість спійманих у кожній команді. Перемагає та команда, у якої більша кількість спійманих гравців суперника.

Правила:

 1. не дозволяється тікати в свій «дім» раніше, ніж керівник подасть сигнал;

 2. ловити можна лише до лінії «будинку»;

 3. спіймані гравці після підрахунку знову беруть участь у грі.

2.«Принеси прапор»

Місце: майданчик, 2 прапорці.

На майданчику креслять дві паралельні лінії, відстань між якими 1-2 м — це «нейтральна територія», відповідно, протилежні частини належать одній і другій командам-суперникам. Всі гравці діляться на дві команди. Кожна команда на відстані 10-15 кроків від «нейтральної території» (на своєму полі) встановлює прапор і окреслює місце його встановлення колом із радіусом приблизно 1-2 м. Один гравець із команди буде захищати прапор («стояти на варті»), але підходити до нього ближче, ніж на 1-2 м (за межу накресленого кола) не має права.

Завдання кожної команди: здобути прапор противників, при цьому зберегти свій.

Коли гравець забігає на «чуже» поле, його можуть поквачити (доторкнутися рукою). Після цього він залишається стояти на місці доти, поки хтось зі «своїх» його не «розморозить» (доторкнеться рукою).

Гра закінчується тоді, коли гравці однієї з команд принесуть прапор противників на свою територію.

Правила:

  1. гравцям команди, захищаючи свій прапор, не можна переступати лінію кола навколо прапора;

  2. гравець із команди-суперника, який добіг до прапора, вважається недоторканим (його не можуть поквачити) доти, поки він стоїть в колі навколо прапора;

  3. поквачений гравець не може йти з місця доти, поки його не «розморозить» член його ж команди;

  4. на нейтральній території можуть знаходитися гравці як однієї, так і другої команд.

3.«Мисливці та качки»

Місце та обладнання: майданчик, волейбольний м’яч.

На майданчику креслиться велике коло (діаметром 10-12 м). Одна з команд — «качки» — стає в середину кола, друга — «мисливці» — зовні кола. Один із «мисливців» тримає в руках м’яч.

«Мисливці», не входячи в коло, кидають «м’ячем» в «качок», намагаючись підстрелити (поквачити) їх. Підстрелена «качка» виходить із гри. «Качки» ухиляються від м’яча, бігають та стрибають у колі. «Мисливці» перекидають м’яч один одному і в сприятливий момент кидають у «качок» м’ячем. Гра йде доти, поки не будуть підстрелені усі «качки». Після цього «качки» міняються місцями з «мисливцями». Після двох ігор визначається, яка команда «мисливців» швидше іншої перестріляла всіх «качок». Вона вважається переможницею.

Правила:

   1. «мисливці» не мають права переступати лінію кола;

   2. квачити можна лише у ноги;

   3. квачення «качок» м’ячем, який відскочив від поверхні майданчика, не враховується;

   4. виграш можна визначити не тільки за часом, а й за кількістю ударів м’ячем по «качках».

ІГРИ НАРОДІВ СВІТУ

1.Хто кине далі

На спортивному майданчику двома паралельними лініями позначають коридор завширшки два метри.

Діти по черзі кидають м’яч уперед по коридору (спосіб кидання визначається за домовленістю гравців).

Перемагає той гравець, який за три рази кине м’яч найдальше. Кидок не зараховується, якщо м’яч приземлиться за лініями коридору.

2.Земля, вода, вогонь, повітря

Учасники гри стають у коло. В центрі — ведучий. Кидаючи м’яч кому-небудь із школярів, він вигукує одне із чотирьох слів: земля, вода, вогонь, повітря. Якщо ведучий скаже: «Земля!» — той, хто спіймає м’яч, повинен швидко назвати якусь свійську або дику тварину; відповідно на слово «вода!» — рибу; «повітря!» — птаха. Якщо ж ведучий вигукне: «Вогонь!», всі учасники гри повинні, розмахуючи руками, швидко повернутися кругом. М’яча при цьому ніхто не ловить.

Ведучий сам піднімає м’яча із землі, і гра триває далі. Неуважні виходять з гри після першої ж помилки.

3.Фортеця

Вірменські діти називають цю гру «берд», що означає фортеця. Грають у неї так. Створюється дві команди по 10—15 осіб. Одна з них — нападаючі, друга — захисники фортеці.

У центрі майданчика (галявини, лугу) кладуть великий камінь або товсту дерев’яну колоду (довжиною до 30 см) — це і є умовна фортеця.

Захисники розташовуються навколо фортеці, а нападаючі — по всьому майданчику.

За сигналом вожатого нападаючі намагаються захопити фортецю. Якщо ж один із них доторкнеться до неї рукою або ногою, — фортецю взято, команді зараховується очко.

Якщо захисник доторкнеться до когось із нападаючих, він вибуває з гри.

Нападаючі можуть брати захисників у полон. Вони заманюють їх подалі від фортеці, а потім, вибравши зручний момент, пробігають між ними і фортецею, і захисник (один або кілька), відрізаний від фортеці, вважається полоненим. Він вибуває з гри.

Якщо захисників залишається небагато, вони можуть зімкнутися навколо фортеці в менше коло, причому одному із них дозволяється навіть поставити ногу на фортецю. Якщо ж нападаючих залишається мало, вожатий має право запропонувати командам помінятися місцями. При цьому очко присуджують команді захисників.

Переможницею вважається команда, яка першою набрала 5 очок.

4.Взяти місто

Посередині майданчика 70x50 метрів проводять дві паралельні лінії на відстані два метри одна від одної. Це нейтральна зона. По обидві сторони від лінії роблять два рівних майданчики, в центрі кожного креслять коло діаметром 1 метр.

Учасники гри діляться на дві команди по 6—18 осіб. Кожна з них вибирає капітана і тісним колом обступає своє місто (так називають обидва кола). Один із гравців таємно від противника ховає в кишеню вимпел. Капітан таємно повідомляє вожатому чи ведучому, в кого вимпел: щоб учасники гри не передавали його один одному.

Капітани розставляють гравців на майданчику: одних направляють в нейтральну зону, інших — захищати місто. Під час гри діти можуть мінятися місцями тільки з дозволу капітана.

За сигналом вожатого учасники гри починають переміщуватися по майданчику, намагаючись захопити місто противника, проникнути в нього і помахати там вимпелом. Якщо хтось проникне в місто без вимпела, його команді присуджують очко.

Кожен гравець має право квацнути противника (якщо той перебуває на чужому майданчику) і тим самим тимчасово вивести його з гри. Він стоїть на місці доти, доки його не виручить товариш по команді, доторкнувшись до нього рукою.

Якщо учасник гри хоча б однією ногою ступить за межі майданчика, він вибуває з гри. Якщо це робить той, у кого вимпел, команді-суперниці зараховується очко, і гра починається спочатку.

Перемагає команда, яка першою набере п’ять очок або візьме місто.

5.Сторож

Ця грузинська гра дуже схожа на українську «Сторож на баштані».

Серед учасників гри вибирають сторожа. Під веселу лічилку він підходить до кого-небудь із гравців. І той одразу ж присідає навпочіпки, а сторож кладе йому на голову (на плече) одну руку — охороняє. Другою він намагається заквацати гравців, які хочуть доторкнутися до того, хто сидить. Гравці, яких сторож заквацав, вибувають із гри, а той, хто доторкнеться до гравця, який сидить навпочіпки, стає новим сторожем. Він підбирає собі іншого гравця і також охороняє його. Гра триває далі.

6.Попади м’ячем у вершника

Грузинські діти називають цю гру «ісінді».

Дві команди шикуються в шеренги на відстані 25—30 метрів одна напроти одної.

Між ними проводиться лінія. Одна команда — нападаюча. Вона має коня і великий м’яч, друга, яка обороняється, має коня і щит. Гравець нападаючої команди стає на лінії по центру. За 5—6 метрів від нього стає гравець протилежної команди. Гра починається за сигналом ведучого.

Гравець із команди, яка обороняється, біжить до своєї команди. Нападаючий кидає в нього м’яч, намагаючись попасти в будь-яку частину тіла, не захищену щитом. Якщо йому це вдається, його команді зараховується очко.

Потім грають другі номери, треті і т. д. Коли всі у команді відіграються, вони міняються ролями. Перемагає та команда, яка набирає більше очок.

7.Влуч у ціль

Для цієї гри потрібні м’яч і мішень — невеликий фанерний щиток з круглим отвором діаметром вдвоє більшим, ніж діаметр м’яча. За три, чотири та п’ять кроків від мішені накреслюють лінії.

Два учасники змагань по черзі кидають м’яч. Той, хто влучив у ціль з ближньої відстані, кидає м’яч з середньої, а потім — з найдальшої.

У кожній парі переможцем вважається той, хто за найменшу кількість спроб влучить у отвір з усіх трьох відстаней.

8.М’яч — своєму

На майданчику площею 20x10 м у протилежних кутках креслиться по два квадрати: один 3x3 м, другий — 5x5 м.

Грає дві команди по 7 осіб у кожній. Один гравець першої команди стає в менший квадрат другої команди, два гравці — в більший квадрат своєї команди. Решта четверо кожної команди розташовуються в центрі майданчика.

М’яч вводиться в гру так, як і під час гри в баскетбол. Завдання полягає в тому, щоб передати м’яч гравцю своєї команди, який стоїть у меншому квадраті. Противники ж намагаються перехопити м’яч і передати його своєму гравцеві, який стоїть у меншому квадраті.

Забороняється: а) тримати м’яч у руках більше трьох секунд; б) виривати м’яч із рук; в) бігти з м’ячем більше одного кроку; гравцю, який перебуває в малому квадраті, виходити за його межі; д) гравцям із більшого квадрата забігати в менший.

Команді зараховується очко, якщо вона кине м’яч своєму гравцеві в менший квадрат і той спіймає його.

9.Вовк і вівці

Ця грузинська гра нагадує українського «квача».

Кількість гравців — довільна.

Один із учасників гри — вовк, решта — вівці. Вони сидять на «узліссі». Вовк вибігає з «лісу» і починає ловити овець, які, побачивши його, розбігаються у різні боки. Але тільки-но вовк добіжить до вівці — вона падає, і вовк уже не має права чіпати її; ловити дозволяється тільки тих овець, які біжать або стоять.

Вівця, яку спіймали, вибуває з гри.

Гра триває доти, доки буде переловлено всіх овець. Потім вовк призначає свого наступника, і гра триває далі.

10.Реготуха

Грають 20 осіб. Ведучий кидає вгору хустку. Поки хустка у повітрі, всі повинні сміятися. Тільки-но хустка упаде на підлогу (землю), слід негайно замовкнути. Той, хто продовжує сміятися, програє і повинен виконати якийсь номер художньої самодіяльності. Потім він стає ведучим, і гра триває далі.

11.Два прапорці

Посередині майданчика площею 20x20 м проводять лінію. Від середини лінії відміряється 10 метрів у дві протилежні сторони. З однієї сторони в точці відрахунку ставлять червоний прапорець, а з другої — синій або білий. На відстані 60—70 см від лінії стають дві команди обличчям одна до одної. Командам даються назви (наприклад, А, Б).

Прапорець команди А встановлений на території команди Б, прапорець команди Б — на території команди А.

Члени кожної команди намагаються забрати свій прапорець і водночас не підпустити противників до їхнього прапорця. Якщо комусь вдається вхопити прапорець — суперники намагаються наздогнати його і доторкнутися до нього рукою. Доторкнувся — гравець завмирає на місці, поки до нього не доторкнеться хтось із членів його ж команди. Після цього він знову біжить із прапорцем на своє поле, і суперники знову хочуть зупинити його, доторкнувшись рукою. Перемагає та команда, яка швидше принесе прапорець на свою територію.

12.М’яч — товаришеві

Грузинські діти називають цю гру «сдек».

Грають 5—10 дітей. Посередині майданчика з маленьким м’ячем у руках стоїть ведучий, біля нього — гравці. Підкинувши м’яч угору, ведучий називає когось із учасників гри. Той, кого назвали, має спіймати м’яч. Решта розбігаються в різні сторони.

Заволодівши м’ячем, названий гравець також підкидає його вгору і одночасно називає ім’я когось із гравців. Якщо ж той, кого назвали, не зможе спіймати м’яча, він намагається підхопити його із землі і вигукнути: «Стій!» Учасники гри зупиняються, і той, хто спіймав м’яча, намагається, не сходячи з того місця, де було піднято м’яч, попасти ним в когось із гравців.

Того, в кого влучили, карають: він стає обличчям до стіни, а всі гравці, відійшовши від нього на 5—б метрів, легенько попадають в нього м’ячем.

Після цього потерпілий стає ведучим — гра триває.

13.Птахи

Ця естонська гра схожа на російську — «фарби» та на українські — «овочі» чи «фрукти».

Діти жеребкуванням вибирають хазяйку і яструба, решта — птахи. Хазяйка потай від яструба дає назви кожній пташці: зозуля, ластівка, снігур, синиця тощо.

Прилітає яструб. Між хазяйкою і яструбом відбувається такий діалог:

 • Ти за ким прилетів?

 • За пташкою.

 • За якою?

 • За зозулею (снігуром, синицею і т. д.).

Зозуля вибігає з гурту — яструб намагається спіймати її. Якщо ж яструб назвав пташку, якої немає серед учасників гри, хазяйка проганяє його.

Гра триває доти, доки яструб не переловить усіх пташок.

14.Нічний сторож

Цю гру добре проводити в лісі на галявині, на лузі. У ній можуть брати участь до 30 школярів.

Учасники гри визначають ведучого — нічного сторожа. Він бере тоненьку паличку довжиною 1—1,5 метра. І починається гра.

Школярі лягають на траву, удаючи, що сплять. Сторож бігає між ними і на свій вибір обережно доторкається паличкою то до одного, то до іншого, примовляючи: «Проснись і стань за мною!»

Ті, до кого доторкнувся сторож, повинні виконувати його команду. Коли встануть усі, якийсь час водить їх за собою, потім раптом каже: «Ніч!» Учасники гри повинні негайно лягти на траву і «заснути». Сторож уважно стежить за ними.

Той, хто ліг останнім, стає новим сторожем.

Перемагає той, хто протягом гри жодного разу не був сторожем.

15.Голки

Це улюблена гра естонських школярів.

Кількість учасників гри — до 10 чоловік. Гра може проводитись як у приміщенні, так і на повітрі.

Вибирається два ведучих. Решта — голки. Голки шикуються в колону. Один із ведучих, власник голок, стає перед колоною на відстані 0,5 метра. Другий ведучий, його сусід, стає збоку.

Гра починається з того, що сусід приходить до власника голок і просить позичити одну голку. Той пропонує йому останню в ряду. Почувши це, остання голка біжить (у будь-якому напрямку) і хоче сховатися за спиною свого власника, а сусід ловить її.

Якщо йому вдалося це зробити (саме спіймати, а не лише доторкнутися рукою), то голка стає сусідом, а той — власником. Колишній же власник займає останнє місце в колоні голок. Гра повторюється.

Якщо голці вдалося сховатися за спину власника, то вона стає в колоні першою, а тікає та голка, яка стоїть останньою у колоні. І сусід біжить за нею.

Переможцем вважається той, хто жодного разу не був сусідом.

ДОДАТОК 3

Комплекс загальнорозвивальних вправ у русі

 • ходьба в колону по одному;

 • в. п. — руки до плечей; 1 — крок лівою ногою, поворот тулуба праворуч; 2 — крок правою ногою, поворот тулуба ліворуч;

 • в. п.— руки вгору, на кожний крок зміна положення рук;

 • в. п.— руки вгору; 1—4 — колові рухи руками вперед у боковій площині; 5—8 — колові рухи руками назад;

 • в. п.— руки на поясі; 1—2 — крок лівою ногою, змах правого ногою вперед, руки вперед; 3—4 — те ж саме з правої ноги.

Загально розвивальні вправи з м’ячем

 • В.п. - основна стійка, м’яч унизу; 1 – 2 руки вгору, праву ногу назад на носок, потягнутися, подивитися на м’яч; 3 – 4 - в.п.; те ж з лівої ноги

 • В.п. – м’яч угорі, ноги на ширині плечей; 1 - нахил тулуба вліво; 2 - в.п.; 3-4 - те ж в іншу сторону

 • В.п. – ноги на довжині плечей, м’яч унизу; 1- нахил вперед, м’ячем доторкнутися підлоги; 2 – в.п.

 • В.п. - ноги на довжині плечей, м’яч попереду; 1 – поворот вліво; 2 - в.п.;3-4 – в іншу сторону

 • В.п. – ноги на довжині плечей, ступні паралельні, м’яч за головою; 1 – глибокий присід; 2 – в.п.

 • В.п. – сидячи на підлозі ноги нарізно, м’яч поміж ногами; 1 – 4 - перекочувати м’яч по підлозі з нахилом уперед; 5 – 8 - в.п.

 • В.п. - основна стійка, м’яч унизу, стрибки; 1 - стрибком ноги нарізно, м’яч до грудей; 2 - стрибком ноги разом, м’яч угору; 3 - стрибком ноги нарізно, м’яч до грудей; 4 - в.п.

Комплекс загальнорозвивальних вправ в русі

 • В.п. – руки в боки; 1-4 - кругові оберти головою ліворуч, 5-8 – те саме праворуч.

 • В.п. – руки перед грудьми в «замок»;1 - руки вперед долоні назовні, 2 – в. п. 3 – руки вгору долоні назовні, голову підняти; 4 – в. п.

 • В. п. – руки в боки; 1-4 – нахили тулуба вперед на кожен крок.

 • В. п. – руки вперед в сторони, ходьба махами, 1 – мах лівою до правої ноги, 2 – мах правою до лівої ноги, 3-4 – те саме.

 • В.п. – руки перед грудьми в замок; ходьба випадами з одноіменними поворотами тулуба; 1 – випад правою, поворот праворуч; 2 – випад лівою, поворот ліворуч, 3-4 – те саме.

 • В. п. – руки в боки; 1- випад правою, руки на коліно; 2- присід, руки вперед; 3-4 те саме з іншої ноги.

 • В. п. – руки в боки; 1-4 – стрибки в присіді.

 • Ходьба в повільному темпі з виконанням дихальних вправ: 1–2 – руки через сторони вгору – вдох, 3-4 – руки вниз – видих.

Комплекс музично – ритмічних вправ з баскетбольними м’ячами.

 • В.п. –м’яч внизу. 1 – права зігнута на носок, м’яч вперед; 2 – ліва зігнута на носок, м’яч вгору; 3 – права зігнута на носок м’яч вперед; 4 – ліва зігнута на носок, м’яч вниз

 • В. п. –м’яч внизу. 1 – 2 – напівприсід, м’яч вперед, піднятись на носки. 3 – 4 – в.п.

 • В. п. - м’яч внизу. 1 – 4 – піднімаючись на носки, коловий рух руками вправо; 5 – 8 – теж вліво.

 • В. п. – м’яч внизу. 1 – 4 - стрибаючи на двох, поступово підняти м’яч вгору, 5 – 8 –стрибаючи на двох поступово опустити м’яч вниз;

 • В. п. – м’яч внизу. Стрибки зі зміною положення ніг. 1 – стрибаючи правою вперед, м’яч вперед, 2 – стрибаючи лівою, м’яч до грудей; 3 – 4 – повторити.

 • В. п. – м’яч вперед. Стрибки з поворотом тулуба. 1 – 4 – стрибаючи, м’яч в сторону, протилежну повороту.

 • Ходьба на місці. 1 – 2 – м’яч повільно підняти вгору – вдих, 3 – 4 – м’яч повільно опустити вниз – видих.

 • В. п. – стійка, ноги нарізно, м’яч внизу. 1 – нахил голови вперед, 2 – нахил голови назад; 3 – нахил голови вправо; 4– нахил голови вліво.

 • В. п. – стійка , ноги нарізно, м’яч вперед. 1 – 2 – пружинний поворот тулуба праворуч, півприсід на лівій, м’яч вперед; 3 – 4 – пружинний поворот тулуба ліворуч, півприсід на правій, м’яч вперед.

 • В. п. – м’яч за голову. 1 – 3 - пружинні нахили прогнувшись; 4 – В. п.

 • В. п. – нахил прогнувшись, м’яч вперед. 1 – 2 – пружинні рухи руками вгору, 3 – нахил зігнувшись, м’яч завести за ноги; 4 – В. п.

 • В. п. – широка стійка, ноги нарізно, нахил прогнувшись, м’яч на підлозі в правій руці. 1 – 2 - поворотом тулуба ліворуч, перекатити м’яч в ліву, 3 – 4 – поворотом тулуба ліворуч, перекатити м’яч в праву. («Млин»).

 • В. п. – м’яч за голову, лікті в сторони. 1 –нахил тулуба вліво в полуприсіді, ліктем лівої торкнутися коліна;

 • – В. п. 3 –нахил тулуба вліво в полуприсіді, руки вгору; 4 – В. п. 5 – 8 – теж в іншу сторону.

 • В. п. – стійка, ноги нарізно, м’яч до грудей. 1 –м’яч догори; 2 – нахил прогнувшись;

 • – нахил зігнувшись, торкнутися м’ячем підлоги; 4 – В. п.

 • В. п. –м’яч біля грудей. 1 – стрибок, руки вперед, 2 – В. п. 3 -4 – повторити.

 • Біг на місці з закиданням гомілки та набиванням м’яча правою та лівою руками почерзі.

 • Ходьба на місці.

Комплекс дихальних вправ (5-й клас)

   • Грудний і черевний тип дихання (в положенні лежачи, сидячи або стоячи).

 • Змішаний тип дихання в положенні лежачи, сидячи або стоячи.

 • Вихідне положення (В.П.) — упор сидячи позаду.1–2 — зігнути ліву ногу (стегно притиснути до грудей), видих; 3–4 — В.П., вдих; 5–8 — те саме правою ногою.Пауза, вільне дихання 15–20 с.Повторити 3–4 рази.

 • В.П.— те саме.1–2 — упор лежачи позаду, вдих; 3–4 — В.П., видих.Пауза, вільне дихання 20–30 с.Повторити 3–4 рази.

 • В.П.— те саме.1–2 — зігнути ліву ногу (ступня біля правого коліна), видих; 3–4 — упор лежачи боком на лівому коліні та лівій руці, праву руку вгору, вдих; 5–8 — В.П., видих.Пауза, вільне дихання 15–20 с.9–16 — те саме в другий бік.Повторити 2–3 рази.

 • В.П.— упор сидячи позаду на передпліччях.1–2 — упор лежачи, голову назад, вдих; 3–4 — В.П., видих.Пауза, вільне дихання 15–20 с.Повторити 2–3 рази.

 • В.П.— руки на пояс.1–2 — руки в сторони долонями вгору, прогнутися, вдих; 3–4 — руки на грудну клітку, тривалий видих, натискаючи долонями на ребра; 5–8 — В.П.Пауза, вільне дихання 10–15 с.Повторити 3–4 рази.

 • В.П.— основна стійка.1–2 — руки вгору, вдих; 3–4 — нахил уперед, обхопити руками перехресно грудну клітку, тривалий видих; 5–8 — В.П.Пауза, вільне дихання 20–30 с.Повторити 4–5 разів.

 • В.П.— руки на пояс.1–2 — руки в сторони долонями вгору, вдих через ніс; 3–4 — присід, притиснути груди до стегон, руками обхопити гомілки, тривалий видих через рот; 5–8 — В.П.Пауза, вільне дихання 20–30 с.Повторити 3–4 рази.

 • Техніка дихання під час повільного бігу (3 кроки — вдих через ніс, 4 кроки — видих через рот).

ВПРАВИ ДЛЯ ДІТЕЙ З ВЕЛИКОЮ БУДОВОЮ ТІЛА (ТИП В)

   • Присідання на обох ногах (із 2 років).

 • Присідання на одній нозі (можна за допомогою опори, із 4 років).

 • Підскоки (із 2 років).

 • Підскоки із напівприсіду (із 4 років).

 • Підскоки із глибокого присіду (із 6 років).

 • Підскоки на одній нозі, чергуючи опірну ногу (із 4 років).

 • Нахили тулуба вперед і в сторону, ноги у колінах не згинати (із 2 років).

 • В. П. — стоячи або сидячи, руки в сторони. Перекладання із руки в руку предметів над головою (руки не згинати; вага предмета — до 150 г (із 2 років), 300 г (із 4 років), 500 г (із 6 років) і 1000 г (для молодших школярів).

 • В. П. — стоячи або сидячи. Почергове згинання та розгинання рук із набивним м’ячем вагою 250 г (із 2 років), 500 г (із 4 років), 1000 г (із 6 років).

 • Згинання та розгинання рук в упорі лежачи від лави (із 4 років) та від підлоги (із 6 років).

 • Підтягування на перекладині (зі страхуванням або підтриманням батьків; із 4 років).

 • Вправа «боксер» — завдавання «ударів» руками без предметів (із 2 років) та з обтяженням (із 6 років).

 • В. П. — лежачи спиною на підлозі або лаві, ноги закріплені. Піднімання тулуба у положення сидячи (із 3 років за допомогою батьків).

 • В. П. — лежачи спиною на підлозі або лаві. Піднімання прямих ніг до кута 90° (із 2 років за допомогою батьків).

 • В. П. — сидячи на лаві. Згрупуватися, підтягти коліна до грудей та обхопити гомілки руками, зафіксувавши це положення. Потім, повільно випрямляючи ноги, набути вихідного положення. Виконувати 2–3 підходи по 15–20 разів (із 2 років).

 • В. П. — лежачи спиною на лаві та тримаючись за неї руками. Підняти водночас ноги та тулуб до положення «сід кутом» і зафіксувати це положення. Виконувати 2–3 підходи по 15– 20 разів (із 5 років).

 • В. П. — стійка ноги нарізно. Нахили ліворуч і праворуч без обтяжень (із 2 років) або з невеличкими гантелями (із 4 років). 18. В. П. — сидячи на лаві, прямі ноги вгору. Рухи ногами «ножиці». Виконувати 30–60 с.

 • В. П. — лежачи спиною на похилій дошці, руки в сторони. Піднімання та опускання рук через сторони вгору без обтяжень (із 2 років) і з гантелями (із 4 років).

 • В. П. — лежачи на лаві на животі, ноги закріплені, руки за голову. Піднімання тулуба до прогинання у попереку (із 4 років).

ВПРАВИ ДЛЯ ДІТЕЙ ІЗ СЕРЕДНЬОЮ БУДОВОЮ ТІЛА (ТИП С)

   • Швидка ходьба (із 2 років).

 • Повільний біг у чергуванні зі швидкою ходьбою (із 3 років).

 • Швидкий біг у чергуванні з повільною ходьбою (із 4 років).

 • Швидкі присідання на обох ногах (із 2 років).

 • Швидкі, невисокі підскоки на обох ногах (із 2 років) і на одній нозі (з 4 років).

 • Стрибки з місця у довжину (із 2 років).

 • Багатоскоки з просуванням уперед на обох ногах (із 4 років), на одній нозі (із 3 років).

 • Метання торбинки з піском однією рукою вагою 150 г (із 2 років) і 250 г (із 4 років).

 • Пружинисті нахили тулуба вперед і в сторони (із 2 років).

 • Кидки обома руками з-за голови сидячи на підлозі набивного м’яча вагою 250 г (із 2 років), 500 г (із 5 років), 1000 г (із 8 років).

 • Швидкі згинання та розгинання рук в упорі лежачи від лави (із 4 років) і від підлоги (із 6 років).

 • Вправа «Боксер» — завдавання «ударів» руками без предметів (із 2 років).

 • Швидкі махи руками — імітація рухів лижника (із 2 років).

 • Почергові махи прямою ногою біля стіни (із 4 років).

 • Підкидання вгору та ловіння обома руками (потім однією) невеликих м’яких предметів (із 2 років).

 • В. П. — лежачи спиною на підлозі або лаві, ноги закріплені. Піднімання тулуба (із 2 років за допомогою батьків).

 • В. П. — сидячи на лаві, прямі ноги вгору. Рухи ногами «ножиці». Виконувати 30–60 с (із 5 років).

 • В. П. — основна стійка. Нахили ліворуч і праворуч без обтяження (із 2 років) та з невеликими гантелями (із 5 років). 19. В. П. — лежачи на спині на похилій дошці, руки в сторони. Піднімання рук через сторони та набування В. П. без гантелей (із 2 років) і з невеликими гантелями (із 5 років).

 • В. П. — лежачи спиною на лаві, ноги закріплені, руки за голову. Піднімання тулуба до прогинання у попереку (із 5 років).

Загальнорозвиваючі вправи з баскетбольним м’ячем

 • В. п.: о. с., руки з м’ячем унизу.1. Прогнутися, підняти прямі руки з м’ячем угору, ліву ногу відвести назад. 2. В. п. 3. Прогнутися, підняти прямі руки з м’ячем угору, праву ногу відвести назад. 4. В. п.

 • В. п.: о. с., ноги нарізно руки з м’ячем угорі; 1-2 Нахил тулуба ліворуч. 3-4 Праворуч. 5-6 Уперед. 7-8 Назад.

 • В. п.: о. с., зігнуті руки з м’ячем перед грудьми, ноги нарізно. На рахунок 1-4 колові рухи тулуба ліворуч; 5-8 праворуч.

 • В. п.: о. с., зігнуті руки м’ячем перед грудьми, ноги разом. 1. Нахил уперед м’ячем торкнутися підлоги. 2. В. п. 3. Присісти руки випростати вперед. 4. В. п.

 • В. п.: о. с., стійка на колінах, м’яч на підлозі притиснутий руками. 1-2 Нахил униз до колін, одночасно перекочуючи м’яч, випростати руки вперед. 3-4 В. п.

 • В. п.: о. с., присід, м’яч тримати прямими руками. 1-2 Підкинути м’яч угору, встати на ноги й прийняти низьку стійку баскетболіста. 3-4 В.п.

 • В. п.: о. с., сидячи, упор руками ззаду ноги прямі, м’яч затиснутий між ступнями. 1-2 підняти прямі ноги над підлогою. 3-4 В.п.

 • В. п.: о. с., ноги нарізно м’яч в руках перед грудьми. 1-4 Обертати м’яч навколо тулуба ліворуч. 5-8 Аналогічні дії праворуч.

 • В. п.: о. с., руки внизу з м’ячем. 1-4 Описати «вісімку» навколо розставлених ніг від правої ноги. 5-8 Аналогічні дії від лівої ноги

 • В. п.: о. с., м’яч під лівою ногою притиснутий ступнею, руки зігнуті перед грудьми. 1-2 стрибки на місці на правій нозі, ліва нога притиснута до м’яча. 3-4 зміна положення ніг.

Вправи на відновлення дихання.

   • Зробити повний вдих.

 • Затримати дихання.

 • Руки вперед.

 • Стиснути пальці в кулак.

 • Зігнути руки до плечей.

 • Повільно із силою розвести руки в сторони.

 • Швидко повернути руки назад до плечей.

 • З силою видихнути через рот.

ЛІТЕРАТУРА

   1. 250 рухливих ігор та естафет для школярів / О. І. Ламкова, С. В. Дорофєєва. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2005.

   2. А.В. Хрипкова, Д.В. Колесов, Гигиена и здоровье школьника, М.,

   3. Баскетбол: Теория и методика обучения: учебное пособие для студентов высших учебных заведений /Д. И. Нестеровский. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007.

   4. Васьков Ю. В., Пашков І. М. «Уроки фізкультури в загальноосвітній школі».– Х. : «Торсінг», 2004.

   5. Дятленко С. М. «Фізична культура». – К. : «Перун», 2005.

   6. ГрубникВ.Л. «Фізична культура, спортивні ігри в школі». – Х. : Веста: Видавництво «Ранок», 2007

   7. Зациорский В.М. Воспитание физических качеств: Учебн. ТиМФВ для ИФК. - М.: ФиС,

Литвин Я.С. Сюжетні ігри та імітаційні вправи для дітей - К.: Здоров'я. 198

   1. МусіхінаІ. Г., ГноїнськаО.В. «Фізична культура, майстер-клас». – Х. : Веста: Видавництво «Ранок», 2006.

   2. Офіційний Інтернет - сайт Факультету фізичної культури Полтавського державного педагогічного університету.

   3. Офіційний Інтернет - сайт Львівського державного університету фізкультури.

   4. Упражнения баскетболиста: методическое пособие для тренеров по баскетболу / З. М. Хромаев, Е. В. Мурзин, А. В. Обухов, С. Г. Защук – К., 2006.

   5. http://festival.1september.ru/articles/506727/

   6. http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB

ЗМІСТ

Передмова ……………………………….……………………………………… 3

Розділ І. зміст навчальної програми для учнів 5 класу основної медичної групи.

  1. Теоретико-методичні знання та загальна фізична підготовка …... 5

  2. Варіативний модуль «Баскетбол» ……………………………..…… 6

  3. Варіативний модуль «Волейбол» …………………………….……. 7

  4. Варіативний модуль «Гімнастика» …………………………..……. 8

  5. Варіативний модуль «Легка атлетика» ……………………..…….. 9

  6. Варіативний модуль «Туризм» …………………………………….. 11

  7. Варіативний модуль «Футбол» ……………………………………. 12

  8. Орієнтовні нормативи для оцінювання розвитку фізичних якостей 5 клас ………………………………………………………………..… 15

Розділ ІІ. Навчальне планування для учнів 5 класу

  1. Основні навчальні цілі для 5 класу ……………………..……….. 16

  2. Орієнтовний календарний план уроків для 5 класу на І семестр ………………………………………………………………….….… 17

Розділ ІІІ. Плани конспекти уроків фізичної культури для учнів 5 класу

  1. Легка атлетика.

   1. Урок №1……………………………………………….……. 22

   2. Урок №2 …………………………………………………… 25

   3. Урок №3 …………………………………………………… 27

   4. Урок №4 …………………………………………..………. 29

   5. Урок №5 …………………………………………………… 31

   6. Урок №6 …………………………………………………… 33

   7. Урок №7 …………………………………………………… 35

   8. Урок №8 …………………………………………………… 37

   9. Урок №9 …………………………………………………… 41

   10. Урок №10 …………………………………………………. 42

   11. Урок №11 …………………………………………………. 44

  2. Спортивні ігри «Футбол»

   1. Урок №12 ………………………………………………….. 47

   2. Урок №13 ………………………………………………….. 49

   3. Урок №14 ………………………………………………….. 52

   4. Урок №15 ………………………………………………….. 54

   5. Урок №16 …………………………………………………. 57

   6. Урок №17 …………………………………………………. 62

   7. Урок №18 …………………………………………………. 64

   8. Урок №19 …………………………………………………. 72

   9. Урок №20 …………………………………………………. 76

   10. Урок №21 …………………………………………………. 80

   11. Урок №22 …………………………………………………. 86

   12. Урок №23 …………………………………………………. 90

   13. Урок №24 ………………………………………………… 94

   14. Урок №25 ………………………………………………… 97

   15. Урок №26 ………………………………………………… 102

   16. Урок №27 ………………………………………………… 103

   17. Урок №28 ………………………………………………… 106

  3. Спортвні ігри «Баскетбол»

   1. Урок №29 ………………………………………………… 108

   2. Урок №30 ………………………………………………… 111

   3. Урок №31 ………………………………………………… 113

   4. Урок №32 ………………………………………………… 115

   5. Урок №33 ………………………………………………… 118

   6. Урок №34 ………………………………………………… 120

   7. Урок №35 ………………………………………………… 125

   8. Урок №36 ………………………………………………… 127

   9. Урок №37 ………………………………………………… 129

   10. Урок №38 ………………………………………………… 132

   11. Урок №39 ………………………………………………… 134

   12. Урок №40 ………………………………………………… 136

   13. Урок №41 ………………………………………………… 139

  4. Гімнастика

   1. Урок №42 ………………………………………………… 142

   2. Урок №43 ………………………………………………… 145

   3. Урок №44 ………………………………………………… 148

   4. Урок №45 ………………………………………………… 151

   5. Урок №46 ………………………………………………… 153

   6. Урок №47 ………………………………………………... 159

   7. Урок №48 ………………………………………………… 161

Додаток 1 ……………………………………………………….……………. 165

Додаток 2 ……………………………………………………….……………. 166

Додаток 3 ……………………………………………………….……………. 182

Література ……………………………………………………….…………... 190

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.