і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Взяти участь
Поспішайте взяти участь у вебінарі Арт-терапія в роботі з підлітками і старшокласниками. Шлях до мети
До початку вебінару залишилось:
3
Дня
3
Години
16
Хвилин
30
Секунд
Предмети »
 • Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Ефективні інноваційні підходи при формуванні навчальних компетентностей на уроках німецької мови

Ефективні інноваційні підходи при формуванні навчальних компетентностей на уроках німецької мови

Перегляд
матеріалу
Отримати код

"Ефективні інноваційні підходи при формуванні навчальних компетентностей на уроках німецької мови"

Вчитель: Островчук О.І.

Німецька мова - істотний елемент культури народів - носіїв цієї мови, яка дає учням безпосередній доступ до величезних скарбів їх культури, підвищує роль гуманітарної освіти, служить містком між культурами інших народів і робить можливим обмін духовними цінностями.

На сучасному етапі розвитку освіти однією з найбільш актуальних проблем, що вимагають нових шляхів розв'язання, є необхідність якісного покращення знання іноземної мови. До якої б сфери діяльності не готували себе сьогоднішні школярі, їм необхідне знання іноземної мови для того, щоб стати гарними фахівцями, здатними успішно використовувати сучасні інформаційні технології та брати участь у міжнародному співробітництві.

Використання різноманітних ефективних форм роботи й методів навчання підсилюють практичну спрямованість викладання німецької мови. Кожний урок німецької мови комунікативно спрямований і поєднує всі види мовленнєвої діяльності, щоб учні могли самостійно здобувати знання, неординарно мислити, здійснювати пошукову роботу в різних режимах. Не менш важливу роль займають ігри, вивчення римівок, пісень, віршів, використання наочності.

Таким чином, досягнення належних результатів неможливе без використання інноваційних технологій, заснованих на особистісно - орієнтованому навчанні, а саме:

- розвивальне навчання;

- інтерактивного навчання;

- креативного навчання;

- пректної роботи.

Важливу роль приділяю початковому етапу навчання іноземної мови - метою якого є формування в учнів комунікативної компетенції, що забезпечується лінгвістичним, мовленнєвим і соціокультурним досвідом, узгодженим з віковими можливостями молодших школярів. Враховуючи вікові особливості учнів 1 класу я створюю на уроці специфічну комунікативно - ігрову атмосферу, у якій синтезується іншомовне спілкування з типовими видами дошкільної діяльності, що сприяє задоволенню потреб та інтересів дітей цього віку. Мовленнєві моделі подаю за допомогою персонажу - ляльки Мії, яка говорить лише німецькою мовою. Максимально використовую дидактичні ігри, створюю специфічну комунікативно - ігрову атмосферу, забезпечую рухову активність учнів тощо.

Більший інтерес до вивчення іноземної мови виявляють учні 5 - 8 класів. Думаю, це залежить від того, що оволодіння лексичним матеріалом іде в різних формах з урахуванням психологічних особливостей учнів. Саме тут на різних етапах викладається інформація, яка підлягає засвоєнню і не однорідна по своїм психологічним, психолінгвістичним і методичним характеристикам. Врахування цих особливостей в процесі семантизації лексики і тренування в її використанні дає можливість запам'ятати, осмислити її, тримати довго в пам'яті і використовувати в різних видах мовленнєвої діяльності. Для активізації інтересу даю такі вправи: погляньте на картинку і згадайте всі слова, які зустрічаються при вивченні даної теми. Запишіть ці слова або послухайте тексти і назвіть напам'ять нові слова, які в них використовуються; прочитай тексти, зрозумій їх зміст, підкресли в них нові слова і назви їх напам'ять. Склади словосполучення із новими словами або речення і т. д., дітям цікаво, в них активізується інтерес до вивчення іноземної мови, особливо лексики.

В старших класах основною домінуючою формою усного мовлення є бесіда у зв'язку з прочитаним, що включає елементи як діалогічного так і монологічного мовлення, і також ситуації. Письмо на іноземній мові також сприяє заощадженню навчального часу, оскільки під час цього процесу учень промовляє слова і речення у внутрішньому мовленні і водночас ніби прослуховує прочитане.

Комунікативні вправи направлені також на вироблення аудитивних вмінь відшукувати інформацію з мовлення, яка сприймається на слух. Для аудіювання я підбираю тексти з підручника, додаткової літератури, газет, журналів. Вони повинні бути цікавими, актуальними, нести потрібну інформацію для учнів. Текст може звучати 2 - 3 раза, а тоді даю завдання до прослуханого тексту: передати зміст розуміння рідною мовою або іноземною. Сильним учням: переказати текст. Завдання для всіх учнів: скласти план до тексту; скласти тези; виділити головне в тексті; відповісти на запитання; підібрати правильну відповідь на тестове завдання і т. д.

Формуючи в учнів комунікативну компетенцію я передбачаю ті методи і прийоми, які забезпечать комунікативну взаємодію. Саме тому надаю перевагу таким методам і прийомам:

- ігровим (операційні ігри, імітаційні, сюжетні), наприклад, "перехід річки", "хто виживе", "снігова лавина", пантоміми, ігри з м'ячем тощо.

- інтерактивним - робота в парах (побудувати, інсценувати, відтворити за питаннями або відповідями діалог, побудувати діалог у межах заданої ситуації), робота в групах ("моделі, що ожили", "знайди помилку"); "мікрофон", "мозковий штурм", "асоціації", "коментатор". Ведення дискусії; метод проектів.

Ведення дискусії, диспуту є найбільш результативним у старшій школі, оскільки передбачає володіння на досить високому рівні мовленнєвими вміннями та навичками.

При правильній організації навчального процесу на основі творчої діяльності, комунікативної спрямованості, усного випередження створюються умови, коли учням цікаво займатися, коли вони можуть проявляти самостійність у виконанні навчальних дій, рішенні умовно - комунікативних завдань. При говорінні самостійність учнів виражається в повторенні мовного матеріалу по зразку за вчителем, чи опорою на картини, предметні композиції, ситуації в різних видах творчої діяльності.

Тільки завдяки накопиченню мовного матеріалу і практичного досвіду в комунікації можна добитися результатів в навчанні, а для цього я диференціюю, індивідуалізую навчання іноземної мови, стараюсь здійснювати творчий підхід до кожного виду діяльності.

Одним з важливих завдань під час вивчення іноземної мови є активізація пізнавальних інтересів на кожному етапі викладу інформації. Щоб цього добитися я намагаюсь активізувати бажання дітей думати і діяти, застосовуючи при цьому різноманітні форми і методи роботи на уроці, вчу їх проявляти творчість і самостійність, враховуючи їх індивідуальні особливості. Кожний етап уроку повинен нести в собі творче, духовно - моральне, культурно - національне збагачення. Засвоєння навчального матеріалу виробляє в учнів вміння та навички навчальної, трудової, художньо - естетичної діяльності.

Знання вчителя про рівень інтелектуального розвитку та вміння застосовувати ці знання в продуктивному напрямі - це одна з основних вимог до забезпечення процесу цілісного розвитку учня, котрий прийшов до школи.

Знаючи, які діти за типами сприймання ("візуал", "аудіал", "кінестетик"), переробки і запам'ятовування інформації, як вони по- різному здобувають знання, вчаться читати, вчитель може вибудовувати ефективні стратегії навчання.

Тому на уроці (особливо у молодших класах: 5. 6, 7) я пропоную якомога більше різноманітного наочного матеріалу - за формою, кольором, даю деформовані тексти, тексти для доповнення, картки зі словами, вправи: "Читання рядка з прикритою нижньою (або верхньою половиною)", "Пошук у тексті декількох слів", "Пошук речень у тексті для опису малюнків", "Доповнити або почати речення з опорою на текст" тощо. Ці вправи мають на меті закріпити в пам'яті дитини цілісний образ літер, слів, речень, швидко сприймати одразу декілька слів, формувати ігрову мотивацію, словесно - логічну пам'ять, її обсяг.

На засвоєння мови впливає рівень розумового розвитку дитини, її пам'яті. Пам'ять удосконалюється в процесі вікового розвитку. Цей процес тимчасово затримується лише перед досягненням статевої зрілості.

Значення слів має великий вплив на легкість запам'ятовування, обсяг різних видів пам'яті різний - найбільш розвинена в учнів пам'ять на предмети й слова, які відображають емоційні поняття. Метою уроку іноземної мови є розвиток у школярів механічної, логічної, мимовільної, довільної пам'яті. На уроках я використовую різноманітні прийоми заучування:

- механічне дослівне - багатократне повторення римувань, скоромовок, прислів'їв, віршів, мікротекстів;

- логічний переказ, який включає систематизацію, визначення головних логічних компонентів інформації, переказ своїми словами. Перед тим, як надати самостійність учневі, я намагаюсь навчити його вчитись. Для цього є пам'ятки;

- образні прийоми запам'ятовування: опорні схеми, картинки, яскраві малюнки;

- ритмізація - переведення інформації у вірші, пісеньки;

- запам'ятовування довгих термінів за допомогою співзвучних слів;

- знаходження яскравих образів, картинок, які за методом зв'язку поєднуються з інформацією, яку треба запам'ятати;

- метод тренування зорової пам'яті - при опису малюнка, предмета;

- запам'ятовування слів складанням їх у розповідь.

На уроках я допомагаю учням застосовувати продуктивні способи довільного запам'ятовування: переказ із використанням готового плану, запитань до тексту, смислове групування матеріалу тощо.

У процесі ускладнення навчання й розвитку інтелектуальних здібностей діти трансформують текст, діалоги, інший граматичний матеріал, полегшуючи його запам'ятовування і відтворення. Діти свідомо використовують мнемонічні прийоми.

Умовами успіху довільного запам'ятовування є дієвий характер засвоєння знань: інтерес до матеріалу, його важливість, установка на запам'ятовування, тому я намагаюся наблизити навчальну ситуацію на уроці до умов сучасного життя, соціалізації учнів.

Слабка пам'ять не існує автономно. Це не що інше, як слабка увага і розсіяна спостережливість. Тому треба систематично розвивати вольову увагу й навички концентрації думки спеціальними вправами. Я використовую такі завдання:

- опишіть за пам'яттю риси добре знайомої людини;

- подивіться на предмети в класі, у кімнаті, потім за пам'яттю скажіть, які вони, де перебувають;

- розгляньте малюнок, потім зробіть опис за пам'яттю;

- прослухайте речення, фразу, спробуйте відтворити вголос;

- робота над маленькими віршами, прислів'ями тощо.

Такі вправи зміцнюють пам'ять. Необхідною умовою є також розуміння матеріалу, утворення смислових зв'язків. Незрозумілий текст, вправа, вірш тощо не викликає інтересу й гірше запам'ятовується. Тому я намагаюся зробити матеріал зрозумілим і привабливим. Допомагають запам'ятовувати й прийоми аналізу матеріалу:

- складання плану;

- порівняння з українською мовою;

- класифікація;

- групування;

- систематизація.

Використовую для цього завдання та ігри індивідуального спрямування, які розвивають особистість учня, дають змогу випробувати свої сили, знання, стимулюють постійне прагнення до самоствердження в колективі:ігри в ланцюжок; ігри на словотворення; індивідуальні проекти або міні - проекти з анотаціями 2 - 3 учнів на різні теми: "Kyjiw - Hauptstadt der Ukraine", " Mein Schulleben", " Mein Freizeit und Hobbys" тощо.

Крім залучення логіки й розуміння така робота дає змогу привернути увагу до матеріалу, краще усвідомити та засвоїти його.

Широко використовую парну, групову роботу, рольові ігри, які сприяють спілкуванню, розвивають навички співпраці, виховують почуття товариськості, прагнення не підвести друзів, бути надійним партнером. Залежно від завдання формую групи з однаковим рівнем знань, і кожна група отримує диференційоване завдання.

Пам'ятаючи про те, що мислення - це соціально обумовлений нерозривно пов'язаний із мовленням психологічний процес пошуків і відкриття істотно нового, пропоную учням навчальні завдання на розвиток аналітичного, синтетичного, творчого мислення. Цьому сприяють такі форми роботи:

"Коло ідей"- метою такої гри є складання переліку ідей, пропозицій, залучення всіх учнів до обговорення питання, доки вичерпуються всі ідеї;

"Мікрофон" - гра дає змогу кожному учню сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлювати свою думку. Наприклад, таким чином можна переказувати тексти, робити повідомлення або опитування думки з теми ( Das Glück. Was bedeutet es für dich? Die Freundschaft. Wie verstehst du unter diesem Begriff?, тощо.

"Мозковий штурм" - це ефективний та добре відомий ітерактивний метод колективного обговорення, який спонукає виявляти свою творчість та уяву шляхом вираження думок усіх учасників, допомагає знаходити кілька рішень щодо поставленої проблеми. Цей вид роботи використовую на уроках систематизації, узагальнення мовної і мовленнєвої компетенції учнів, підсумкових роботах з теми.

"Експрес - опитування - застосовую для розвитку в учнів мислення, уміння швидко орієнтуватися і робити повідомлення або висловлювати свою думку на основі вивченого матеріалу, тексту, під час діалогу, або завдань за зразком тощо.

"Пакування валізи". Підготовчим етапом до усного чи письмового мовлення є асоціативні ігри. Для розвитку інтуїції, фантазії, мовної компетенції застосовую креативні вправи: різноманітні тести. Завжди пам'ятаю, що найбільш загальні ознаки творчого мислення, а звідси розвиток творчих здібностей є в результаті наявності новизни, оригінальності, уміння комбінувати, синтезувати, шукати, ставити і розв'язувати проблему, мотиваційна спрямованість особистості на здобуття нових знань, готовність до реалізації творчого потенціалу.

Для ефективного та оптимального засвоєння мовного матеріалу, для інтелектуального розвитку учнів я проводжу на уроці інтелектуальні ігри "Чи знаєш ти країну, мову якої вивчаєш?" та інші. У процесі підготовки до інтегрованих уроків і я, і учні творчо працюють, готують міні - проекти у групах, добирають додатковий матеріал, порівнюють. У класах із достатнім рівнем знань даю учням більше матеріалу, ніж потрібно за програмою.

Використання ефективних інноваційних підходів на уроках іноземної мови сприяє виконанню поставлених перед сучасною школою завдань, реалізації особистісних якостей учнів - креативних, когнітивних, діяльнісних, що сприяють соціалізації учнів, а також формують в учнів навчальні компетенції.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
з досвіду роботи
 • Додано
  28.02.2018
 • Розділ
  Німецька мова
 • Тип
  Стаття
 • Переглядів
  522
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  8
 • Номер матеріала
  UI671939
 • Вподобань
  0
Курс:«Стратегії профілактики та вчасного реагування на прояви суїцидальної поведінки неповнолітніх»
Мельничук Вікторія Олексіївна
36 години
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь