Досвід роботи з теми "Використання "Фішбоуну" на уроках української літератури"

Українська література

Для кого: 5 Клас, 6 Клас, 7 Клас, 8 Клас, 9 Клас, 10 Клас, 11 Клас

21.10.2018

7004

305

1

Опис документу:
Критичне мислення нині не лише один із модних трендів в освіті, а й найрезультативніший метод навчання. Його розвиток є одним із наскрізних завдань навчально-виховного процесу, про який ідеться у Концепції Нової української школи. Та з чого починати? Як навчати дітей розрізняти факт і суб’єктивне бачення, не піддаватися на маніпуляції? Моя відповідь – використовувати методи розвитку критичного мислення під час уроків.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

З досвіду роботи учителя української мови та літератури Бахмутської загальноосвітньої школи I-III ступенів №24 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Громової Ю.О.

ВИКОРИСТАННЯ «ФІШБОУНУ» НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання й соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності. У концепції Нової української школи окремо акцентовано увагу на упровадження особистісно орієнтованої моделі освіти, заснованої на ідеології дитиноцентризму. Дитиноцентризм розуміється як максимальне наближення навчання і виховання конкретної дитини до її сутності, здібностей і життєвих планів.

Критичне мислення нині не лише один із модних трендів в освіті, а й найрезультативніший метод навчання. Його розвиток є одним із наскрізних завдань навчально-виховного процесу, про який ідеться у Концепції Нової української школи. Та з чого починати? Як навчати дітей розрізняти факт і суб’єктивне бачення, не піддаватися на маніпуляції?

Моя відповідь – використовувати методи розвитку критичного мислення під час уроків. Мислити критично – означає вільно використовувати розумові стратегії та операції високого рівня для формулювання обґрунтованих висновків і оцінок, прийняття рішень.

Досягти цього можливо через використання інтерактивного навчання, бо саме таке навчання змушує дитину постійно знаходитися у взаємодії з іншими учасниками навчально-виховного процесу, дозволяє моделювати реальні життєві ситуації, під час розв’язання яких діти навчаються поводитися в суспільстві залежно від обставин, які склалися. Домогтися поставлених цілей у навчанні, навчити дітей критично мислити, виховати особистість, здатну до життєтворчої діяльності (така особистість зуміє правильно обрати свій шлях у житті, зважаючи на власні можливості; буде ставити перед собою завдання самовдосконалення й саморозвитку, що стане запорукою успіху в різних сферах діяльності) можна завдяки використанню  ефективних і цікавих для учнів методичних прийомів –  таких, як «Фішбоун».

Поняття про метод «Фішбоуну»

«Фішбоун» (від англ. Fish – риба; Fishbone – рибний скелет) – метод вивчення, порівняння, дослідження. Автором є японський професор Кауро Ішікава, який і винайшов метод структурного аналізу причинно-наслідкових зв’язків. У процесі навчання прийом дозволяє «розділити» загальну проблемну тему на перелік причин і аргументів. Візуально (графічно) відтворення даного прийому виглядає як риб’ячий скелет, у голові якого записується проблема, верхній ряд кісток – причини події; нижній – факти, аргументи. А у хвості розміщується висновок, що є результатом створеного графічного аналізу. Записи мають бути ключовими словами або фразами (обов’язково короткими), що відбивають суть проблеми.

Учень демонструє вміння визначити причинно-наслідкові зв’язки, логіку, обґрунтованість висновків. Прийом вимагає аналітично працювати з текстами, формує критичне мислення.

Схеми Фішбоун дають можливість:

 • організувати роботу учасників в парах або групах;

 • розвивати критичне мислення;

 • візуалізувати взаємозв'язок між причинами і наслідками;

 • ранжувати фактори за ступенем їх значущості.

За допомогою схеми можна знайти рішення з будь-якої розглянутої складної ситуації, при цьому виникають щоразу нові ідеї. Ефективним буде її застосування під час Мозкового штурму.

Складність прийому полягає в необхідності демонструвати логіку висновку, який повинен витікати з причин та фактів, який автор твору сам і добирає. Яскравий образ – заготовка фішбоуну – в певній мірі є фактором психологічним (приваблює, заспокоює, заохочує).

Складання схеми Фішбоун

Схема Фішбоун може бути складена заздалегідь. Із застосуванням технічних засобів її можна зробити в кольорі. При їх відсутності використовується звичайний ватман або щоденний інструмент вчителя - кольорову крейду.

Залежно від вікової категорії учнів, бажання і фантазії вчителя схема може мати горизонтальний або вертикальний вигляд. Суть прийому Фішбоун форма схеми не змінює, тому особливо не має значення. По завершенню її заповнення разом із дітьми можна зобразити фігуру вздовж скелета і загадати бажання, щоб золота рибка й надалі допомагала вирішити будь-яку життєву проблему.

Схема включає в себе основні чотири блоки, представлені у вигляді голови, хвоста, верхніх і нижніх кісточок. Сполучною ланкою виступає основна кістка або хребет риби.

 • Голова - проблема, питання або тема, які підлягають аналізу.

 • Верхні кісточки (розташовані праворуч при вертикальній формі схеми або під кутом

45 градусів зверху при горизонтальній) - на них фіксуються основні поняття теми, причини, які привели до проблеми.

 • Нижні кісточки (зображуються навпаки) - факти, що підтверджують наявність сформульованих причин, або суть понять, зображених на схемі.

 • Хвіст - відповідь на поставлене запитання, висновки, узагальнення.

Прийом Фішбоун передбачає ранжування понять, тому найбільш важливі з них для вирішення основної проблеми у своєму розпорядженні ближче до голови. Усі записи повинні бути короткими, точними, лаконічними і відображати лише суть понять.

ПРИЧИНИ

ВИСНОВОК

ПРОБЛЕМА

ФАКТИ

ВИСНОВОК

Застосування методу Фішбоун на уроці

Схема Фішбоун може бути використана як окремо застосовуваний методичний прийом для аналізу будь-якої ситуації або виступати стратегією цілого уроку. Найефективніше її застосовувати під час уроку узагальнення і систематизації знань, коли матеріал з теми вже пройдено і необхідно привести всі вивчені поняття в струнку систему, що передбачає розкриття і засвоєння зв'язків і відносин між її елементами.

Так учням пропонується інформація (текст, відеофільм) проблемного змісту і схема Фішбоун для систематизації цього матеріалу. Роботу щодо заповнення схеми можна проводити в індивідуальній чи груповій формі. Важливим етапом застосування технології Фішбоун є презентація отриманих результатів заповнення. Вона повинна підтвердити комплексний характер проблеми у взаємозв'язку всіх її причин і наслідків. Іноді при заповненні схеми учні стикаються з тим, що причин обговорюваної проблеми більше, ніж аргументів, які підтверджують її наявність.

Це виникає внаслідок того, що припущень і в житті завжди більше, ніж підтверджуючих фактів. А тому деякі нижні кісточки можуть так і залишитися незаповненими. Далі в ході уроку вчитель самостійно визначає дії - пропонує або й далі досліджувати проблему, або спробувати визначити її рішення.

Оволодівши технологією Фішбоун, учитель може з успіхом її застосовувати на будь-якому уроці. Найбільш популярною вона є серед вчителів-філологів або істориків. Етап уроку із застосуванням методу Фішбоун набуває дослідного характеру.

Форми роботи на уроці

 • Індивідуальна робота. Усім учням видається для аналізу однаковий текст і перед кожним ставиться мета - заповнити схему «Риб'ячий скелет» протягом 10 хвилин. Потім проходить обговорення результатів, обмін думками й заповнення загальної схеми на дошці.

 • Робота в групах. Кожна з груп отримує свій текст. Читання тексту відбувається індивідуально, а його обговорення – у групах. Загальна схема Фішбоун заповнюється на основі думок груп.

Фрагмент уроку з використанням методу «Фішбоуну»

Предмет, клас, тема уроку Українська література. 6 клас. Емма Андієвська «Казка про яян». «Я» і зовнішній світ, «Я» та інші люди.

Назва методу, прийому Фішбоун (Fishbone) (технологія з формування та розвитку критичного мислення.

Обладнання репродукції картин Емми Андієвської, кольорова схема Фішбоуну (заздалегідь приготовлений «риб’ячий скелет»)

Зміст роботи

 1. Організаційний момент.

 2. Актуалізація опорних знань.

 3. Перевірка домашнього завдання.

 4. Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів.

 5. Основний зміст уроку.

 1. Опрацювання змісту твору «Казка про яян» за питаннями.

 2. Мозкова атака (метод Фішбоуну).

Робота в групах. Учні класу обєднуються в 3 (4) групи, отримують завдання заповнити «рибячий скелет» (на окремому аркуші) та дати відповідь на проблемне питання «Як не стати яянином?» протягом 10 хвилин. Потім групи обмінюються думками, обговорюють причини та факти і заповнюють загальну схему Фішбоуну на основі думок груп разом із учителем (схему зображують на дошці, учні працюють у зошитах).

Яяни знають тільки своє «я».

Жоден мешка-

нець не міг відчинити брами.

Усі харчую-ться своїм «я».

Ніхто не може догодити яянинові.

Ніхто не може вимовити «ти».

 • Поважати старших.

 • Навчитися слухати інших, поважати їхню думку.

 • Відчувати не тільки своє «я», а також «я» оточуючих.

Як не стати яянином?

Ніхто не спроможний вимовити простого слова «ти».

В устах яянина це слово завжди обертається на «я».

Коли «я» вичерпується, яянин вмирає,

але воно таке невичерпне,

що всі мешканці майже вічні.

Він сам усе знає і вміє – і то є найкра-щим.

Не чують запитань іншої людини.

 1. Закріплення вивченого матеріалу.

 2. Підсумок уроку. Оголошення результатів навчальної діяльності учнів.

 3. Домашнє завдання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

 1. Інтернет-джерела:

 • Оксана Бойко. 2007-2018 "Педагогическое сообщество Екатерины Пашковой — PEDSOVET.SU".

http://pedsovet.su/metodika/priemy/5714

 • Нова українська школа: як розвивати критичне мислення.

http://nus.org.ua/articles/krytychne-myslennya-2/

 • Верниш О.О. Успіх. Фактори успіху у навчальній діяльності.

http://library.zu.edu.ua/doc/uspih.pdf

 • Поняття про фішбоун.

http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/klaster--fishboun--keis-tekhnologiya.html

2. Нова українська школа: порадник для вчителя / Під заг. ред. Бібік Н. М. — К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. — 206 с.

3. Кроуфорд А., Саул В. Та ін. Технології розвитку критичного мислення учнів. – К.: Плеяди, 2006.

4. Макаренко В.М., Туманцова О.О. Як опанувати технологію формування критичного мислення. -Х.: Основа: «Тріада +», 2008.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.