Директорська контрольна робота з дисципліни " Зарубіжна література"

Опис документу:
До уваги викладачів коледжів! Пропоную зразок директорської контрольної роботи з дисципліни " Зарубіжна література" для студентів I курсу на основі базової загальної середньої освіти ( за весь навчальний рік). Пакет ДКР містить анотацію, критерії оцінювання,ключ до контролю знань та тестові завдання ( 4 варіанти по 40 тестів кожен).

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ЖИТОМИРСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з навчально-методичної роботи

___________

«____» ______ 2019 р.

ДИРЕКТОРСЬКА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з навчальної дисципліни «Зарубіжна література»

для студентів І курсу

на основі базової загальної середньої освіти

Розробила викладач зарубіжної літератури

___________ Василюк Г.Д.,

Розглянуто і схвалено

на засіданні циклової комісії

філологічних дисциплін

Протокол № ___ від______ 2019 р.

Голова циклової комісії

_____________

2019

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Рівень навчальних досягнень студентів з дисципліни «Зарубіжна література» під час проведення директорської контрольної роботи визначається на основі засвоєння тем, передбачених навчальною програмою, затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України № 1407 від 23 жовтня 2017 р. Виконання тестових завдань з названої дисципліни оцінюється за традиційною системою: «відмінно» (10 – 12 балів), «добре» (7 – 9 балів), «задовільно» (5 – 6 балів), «незадовільно» (1 – 3 бали).

У процентному співвідношенні:

59% і менше – «незадовільно»;

60% – 74% – «задовільно»;

75% – 89% – «добре»;

90% – 100% – «відмінно».

Підрахунок набраних студентами балів слід здійснювати за схемою : 0.60 Х 40=24, де 0.60 – мінімальний відсоток правильних відповідей для отримання позитивної оцінки, 40 – загальна кількість усіх завдань варіанту з дисципліни, 24 – мінімальна кількість правильних відповідей для виставлення оцінки «задовільно» (60%).

Відповідно до кількості набраних балів з дисципліни оцінювання слід здійснювати наступним чином:

Національна шкала

Відсоток засвоєних знань

Кількість правильних відповідей

Бали

Незадовільно

1 – 19

1 – 7

1

20 - 39

8 – 15

2

40 - 59

16 - 23

3

Задовільно

60 – 64

24 - 25

4

65 – 69

26 - 27

5

70 – 74

28 - 29

6

Добре

75 – 78

30 - 31

7

79 – 83

32 - 33

8

84 – 89

34 – 35

9

Відмінно

90 – 92

36 – 37

10

93 – 95

37 – 38

11

96 – 100

39 - 40

12

АНОТАЦІЯ

до директорської контрольної роботи

з навчальної дисципліни «Зарубіжна література»

Мета вивчення зарубіжної літератури в коледжі – розвиток ключових і предметних компетентностей студентів у процесі читацької діяльності, осягнення духовної цінності та осмислення поетики літературних творів різних епох і країн, поглиблення культурно-пізнавальних інтересів, формування творчої особистості громадянина України з високим рівнем загальної культури, гуманістичним світоглядом, активною життєвою позицією, національною свідомістю.

Директорська контрольна робота складена відповідно до навчальної програми з дисципліни «Зарубіжна література» для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою викладання, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України № 1407 від 23 жовтня 2017 р.

Завдання ДКР складено у формі тестів для виявлення рівня навчальних досягнень студентів І курсу (І-II семестр) на основі базової загальної середньої освіти. Розроблено 4 варіанти завдань ( 40 питань у кожному), рівнозначних за складністю.

Перевірку рівня знань студентів передбачено за такими розділами курсу:

1.Вступ. Оригінальна та перекладна література в сучасному світі.

2.Золоті сторінки далеких епох.

3.Проза та поезія пізнього романтизму та переходу до реалізму XIX ст.

4.Роман XIX ст.

5.Перехід до модернізму. Взаємодія символізму та імпресіонізму в ліриці.

6.Модернізм.

7. Шедеври європейської лірики першої половини XX ст.

8. Проблема війни і миру в літературі XX ст.

9.Література другої половини XX- поч. XXI ст.

На виконання директорської контрольної роботи передбачено 45 хв.

ДИРЕКТОРСЬКА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант 1

Тести. Оберіть одну правильну відповідь

1.Скільки кіл у пеклі за « Божественною комедією» Данте:

А 3; Б 13; В 9; Г 7.

2.Де відбувається дія в трагедії «Гамлет» В. Шекспіра:

А в Німеччині; Б в Англії; В у Данії; Г в Швейцарії.

3. Е.Т.А. Гофман – представник літератури :

А німецької; Б англійської; В китайської; Г ірландської.

4. Для школи «чистого мистецтва» характерно:

А відокремлення мистецтва від суспільного життя; Б акцентування уваги на суспільних конфліктах; В відображення найважливіших подій часу; Г створення сюжетних віршів.

5. Головна збірка Волта Вітмена:

А «Квіти зла»; Б «Листя трави»; В «Мудрість», Г «Літо у пеклі».

6. Головний конфлікт роману « Червоне і чорне»:

А релігійний; Б сімейний; В між особистістю та суспільством;

Г між провінційними дворянами та придворними аристократами.

7. Епіграф роману «Червоне і чорне» Ф. Стендаля :

А «Правда – це повітря, без якого не можна жити»; Б «Правда, гірка правда»;

В «Мова правди проста»; Г «Романтика, суцільна романтика!»

8. Головний герой роману Стендаля « Червоне і чорне»:

А пан де Реналь; Б Жульєн Сорель; В пан Вально; Г Фуке.

9.Що символізує портрет в романі « Портрет Доріана Грея» О. Вайльда?

А красу і вроду; Б добро і зло; В душу і совість героя; Г аморальність.

10. Синій птах у творі М. Метерлінка – це:

А символ любові; Б символ благодаті; В символ світла; Г символ щастя.

11 Героя, що привласнював собі чужі здібності за допомогою трьох золотих волосинок, звали:

А Тільтіль; Б Бальтазар; В Проспер; Г Цахес.

12. Жульєну Сорелю за романом « Червоне і чорне» винесли вирок :

А помилувати; Б відтяти голову; В каторжні роботи; Гзаслання на 5 років.

13.Літературний жанр, для якого характерно:фантастично-казковий сюжет, фольклорні та міфологічні образи, умовність простору і часу, символізм, наявність яскравих сценічних ефектів:

А комедія; Б феєрія; В трагедія; Г фарс

14.Головний герой роману « Алхімік» П. Коельйо знаходить скарб:

А в будинку Мелхіседека; Б в напівзруйнованій церкві; В під єгипетськими пірамідами;

Г в оазі Ель-Фаюм.

15. Правдиве зображення дійсності, типовий герой у типових обставинах - це ознаки:

А реалізму;Б натуралізму;В романтизму;Г сюрреалізму.

16.Відтворення усного чи писемного тексту засобами іншої мови – це:

А переклад; Б переспів; В переказ; Г оригінал.

17. Відкритий фінал характеризує твір :

А «Синій птах»;Б «Гамлет»; В «Крихітка Цахес»;Г «Портрет Доріана Грея».

18.З якого твору слова: « Іди за своєю мрією… Слухай своє серце… ..»

А «Червоне і чорне»; Б «Гамлет»; В «Алхімік»; Г «Король Лір».

19. Етичне вчення, що проголошує насолоду метою життя ( р. « Портрет Доріана Грея» О. Вайльда):

А естетизм; Б гедонізм; В фемінізм; Г дендизм.

20.Театр В. Шекспіра мав назву:

А Планета; Б Творчість; В Глобус; Г Муза.

21. Кульмінацією новели Франца Кафки «Перевтілення» є епізод:

А перевтілення Грегора;Б вигнання сина батьком, «бомбардування» яблуками;В смерті головного героя;Г поїздки родини трамваєм за місто.

22.Автор поеми « Реквієм»( російське « срібного століття»):

А О. Блок; Б Б.Пастернак; В А. Ахматова; Г В. Маяковський.

23. Нерозривний зв'язок людини з природою втілено в повісті:

А « Старий і море»; Б «Крихітка Цахес»; В « Алхімік»; Г Фауст».

24. П’єса німецького драматурга Б.Брехта називається «Матінка Кураж та її…»

А діти; Б онуки; В злочини; Г пригоди.

25.М.Булгаков народився та отримав освіту в місті:

А Москва; Б Варшава; В Київ; Г Гамбург.

26. Поет, представник футуризму, що вигадав та запровадив таку поетичну форму як «драбинка»:

А Б. Пастернак; Б Ш. Бодлер; В В. Вітмен; Г В. Маяковський.

27. « Старий і море» Е. Хемінгвея за жанром:

А роман-притча; Б повість -притча; В оповідання-притча; Г п’єса-притча.

28.Диявола у романі « Майстер і Маргарита» звали:

А Азазело; Б Фагот; В Воланд; Г Бегемот.

29. Антиутопія Дж Оруелла, де дійовими особами є тварини, називається:

А « 1984» ; Б « Скотоферма»; В « Фунти лиха»; Г « Перевтілення».

30. Моральну деградацію людства алегорично показав у повісті «Стариган з крилами» :

А Хемінгуей; Б Маркес; В Кафка; Г Брехт.

31.Одна із течій модернізму, представниками якої стали російські поети В. Маяковський, Б.Пастернак, В Хлєбніков: А футуризм; Б акмеїзм; В дадаїзм; Г символізм.

32. Літературно-мистецький напрямок останніх десятиліть XX- поч. XXI ст.:

А класицизм; Б романтизм; В модернізм; Г постмодернізм.

33. Кого із американських письменників називають « громадянином світу»?

А Джеймса Фенімора Купера;Б Теодора Драйзера;В Ернеста Хемінгвея;Г Джона Стейнбека.

34. Скільки днів поспіль повертався старий рибалка без вилову ( повість «Старий і море» Е. Хемінгвея: А 3; Б 20; В 1; Г 84.

35. Поранений впевнився, що він у своїй школі, коли побачив (за оповіданням Г.Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…»):

А слід хреста над дошкою; Б написаний на дошці текст; В парти, які були у кутку; Г портрет на стіні.

36.Про скляного равлика, що виявився декоративною свічкою, у своєму творі написав:

А М. Павич; Б Фр. Кафка; В Е.Хемінгвей; Г Г. Маркес.

37. Літературний жанр, у якому зображено непередбачувані, руйнівні наслідки спроби побудувати «ідеальне суспільство»:

А утопія; Б антиутопія; В притча; Г трагедія.

38. Вірш у вигляді малюнка, де рядки розташовані таким чином, що нагадують обриси предметів, які описуються у цих творах:

А верлібр; Б натюрморт; В каліграма; Г феєрія.

39. Нобелівським лауреатом став поет:

А Пастернак; Б Маяковський; В Блок; Г Єсенін.

40. Модернізмом в літературі називають:

А літературно-мистецьку течію романтичного спрямування;

Б сукупність літературно-мистецьких течій нереалістичного спрямування;

В напрям у філософії та літературі XX ст., що досліджує людину як унікальну духовну істоту, здатну до вибору власної долі;

Г літературно-мистецький напрям реалістичного спрямування.

ДИРЕКТОРСЬКА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант 2

Тести. Оберіть одну правильну відповідь.

1.Представник літератури італійського Відродження:

А Гомер; Б Данте Аліг’єрі; В Вільям Шекспір; Г Ернст Гофман.

2.Гекзаметром написано твір:

А «Божественна комедія»; Б «Гамлет»; В «Крихітка Цахес…»;Г «Одіссея».

3. «Одіссея» Гомера за жанром:

А філософська трагедія;Б епічна поема;В інтелектуальний роман; Г комедія

4.Голова в потвори глибоко запала між плечима, на спині виріс горб, як гарбуз, а зразу ж від грудей звисали тонкі, немов ліщинові палички, ноги, тож весь він був схожий на роздвоєну редьку»це портрет: А Проспера Альпануса; Б Бальтазара; В Моша Терпіна; Г Цахеса.

5. Для школи «чистого мистецтва» характерно:

А громадянські мотиви; Б тема поета і поезії; В відображення найважливіших подій часу;

Г культ краси як найвищої цінності.

6.Яким віршованим розміром написана збірка « Листя трави»:

А верлібром; Б ямбом; В анапестом; Г терциною.

7.Який період історії Франції висвітлено в романі Стендаля « Червоне і чорне»:

А Наполеонівські війни; Б Реставрації; В Великої французької революції; Г Лютневої революції.

8. Душа Фауста (Й. Гете « Фауст») буде належати Мефістофелю, коли він скаже:

А «Спинися, мить! Прекрасна ти!»;Б «Тягнися, мить! Прекрасна ти!»;

В «Скінчися, мить! Огидна ти!»;Г «Зникни, мить! Остання ти!»

9.У творчості якого драматурга виділяють етапами « театр смерті» і «театр надії»:

А М. Метерлінк;Б Г. Ібсен;В. А. Чехов; Г Б. Брехт.

10.Фея Рожа-Гожа ( казка Е. Гофмана «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер», прагнучи допомогти Цахесові, наділила його:

А даром бачити душу людини наскрізь;Б трьома вогненно-блискучими волосинками;

В незліченним багатством; Г чарівною паличкою.

11. Людину, що шукає Філософський камінь і еліксир молодості, називають:

А Цахесом; Б Алхіміком; В Гамлетом;Г Одіссеєм.

12. Героя, що осліпив одноокого велетня Поліфема, звали:

А Одіссей; Б Цахес;В Гамлет;Г Доріан.

13.Продав душу дияволу заради краси і молодості:

А Гамлет;Б Фауст;В Цахес на прізвисько Циннобер;Г Доріан Грей.

14. Теорія, що визнає красу найвищою цінністю:

А гедонізм; Б дендизм; В естетизм; Г тотемізм.

15. Бестселером сучасності став роман Паоло Коельйо:

А «Одинадцять хвилин»;Б «Алхімік»;В «Хіппі»;Г «П’ята гора».

16. « Бути чи не бути» - таку проблему вирішує:

А Одіссей;Б Цахес;В Доріан Грей;Г Гамлет.

17. Місткий за обсягом, складний за будовою, прозовий (рідше віршований) епічний твір, у якому широко охоплені життєві події, глибоко розкрито історію формування характерів багатьох персонажів протягом значного проміжку часу – це жанр :

А повість; Б есе; В комедія; Г роман.

18. Жанр п’єси, що характеризується казково-фантастичним сюжетом, фольклорними та міфологічними образами, умовністю простору і часу, символізацією:

А драма-комедія; Б драма-трагедія; В драма-феєрія; Г драма-фарс.

19. Анна Ахматова є представником:А акмеїзму; Б імажинізму; В символізму; Г футуризму.

20.Що сталося з Ангелом ( « Стариган з крилами» Г.Г. Маркеса):

А перетворився на звичайну людину; Б помер від несподіваної хвороби;В видужав і полетів;

Г несподівано зник.

21. Вірші Бориса Пастернака:

А «Міст Мірабо», « Лорелея»; Б «Зимова ніч», «Гамлет»;В «Борг Україні», « А ви змогли б?»; Г«Незнайома», « Весно, весно….»

22. З якого твору афоризми: «Ніколи не відмовляйтеся від своєї мрії», «Слухай своє серце», «Коли ти зажадаєш чогось дуже сильно, увесь світ приходить тобі на поміч», «Світ має Душу, усі ми частинки світової Душі», «Читай мову знаків»:

А «Алхімік» П. Коельйо; Б «Синій птах» М. Метерлінка;В «Скотоферма» Дж. Орвелла; Г «Скляний равлик» М. Павича.

23. Автором антиутопії « Скотоферма» став:

А Джордж Орвелл; Б Джеймс Джойс; В Бертольд Брехт;Г Милорад Павич.

24. Події в повісті Ернеста Хемінгвея «Старий і море» відбуваються:

А у штаті Флорида;Б на Кубі;В у Мексиці; Г в Німеччині.

25. « Люди, як люди… Люблять гроші. Так завжди було… Тільки квартирне питання їх зіпсувало» , - скаже після сеансу чорної магії в романі « Майстер і Маргарита» :

А Воланд; Б Азазелло; В Бегемот; Г Маргарита

26. П’єса , де дія розгортається під час тридцятилітньої війни в Європі:

А «Гамлет»;Б «Фауст»; В «Матінка Кураж та її діти»; Г «Синій птах».

27. З якого твору слова: « Усі тварини рівні, тільки деякі рівніші від інших»:

А «Алхімік»»; Б « Майстер Маргарита»;В «Ми»; Г «Скотоферма».

28. До риб, птахів й усіх інших тварин, що зустрічалися в морі, Сантьяго (повість « Старий і море» Е. Хемінгвея) ставився як до:

А істот, рівних собі; Б засобу виживання; В ворогів, з якими вів боротьбу; Г їжі.

29. Німецький письменник, перекладач, сценарист, лауреат Нобелівської премії,автор оповідання « Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…»:

А Бертольд Брехт;Б Томас Манн; В Генріх Белль; Г Ернест Гофман.

30. Жанрова специфіка твору Ернеста Хемінгуея «Старий і море»:

А повість-казка; Б новела; В повість-притча; Г філософська казка.

31. Поет, представник футуризму в російській поезії «срібного століття»:

А Олександр Блок; Б Володимир Маяковський; В Анна Ахматова; Г Райнер Рільке.

32. Сербський письменник, представник постмодернізму, автор оповідання «Скляний равлик»:

А Умберто Еко; Б Милорад Павич;В Таїр Халлілов; Г Патрік Зюскінд.

33. Автор антиутопій « Скотоферма» та «1984»:

А Джордж Орвелл; Б Володимир Винниченко; В Бертольд Брехт; Г Паоло Коельйо.

34. Твори А. Ахматової:

А «Незнайома», «Про доблесті, про подвиги…»;Б «Реквієм», «Сіроокий король»;В «Послухайте!», «Хмарина у штанах»;Г «Зимова ніч», «Гамлет».

35. Характерна ознака притчі як жанру:

А гумор; Б невелика тривалість часу; В значний об’єм; Г повчальний характер.

36. Поєднання елементів буденного, реального з фантастичним ( «Стариган з крилами» Г. Маркеса) - це особливість:А магічного реалізму;Б класицизму;В критичного реалізму;Г романтизму.

37. Одного ранку Грегор Замза ( « Перевтілення» прокинувся і побачив, що він перетворився на

А тварину; Б чаклуна; В ангела; Г комаху.

38.Для творчості якого письменника характерним є «ефект айсберга»:

А Паоло Коельйо; Б Бертольд Брехт; В Джордж Орвелл; Г) Ернест Хемінгвей.

39. Запальничка в творі М. Павича « Скляний равлик» виявилася:

А вибухівкою; Б іграшкою; В їжею; Г комахою.

40.Автор творів, які можна читати «перехрестями»:

А Паоло Коельйо; Б Умберто Еко; В Джон Грін; Г Милорад Павич.

ДИРЕКТОРСЬКА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант 3

Тести. Оберіть одну правильну відповідь

1. Перекладна література в Україні зявилась :

А у часи Київської Русі; Б у часи трипільської культури; В починаючи з творчої діяльності Т.Шевченка; Г в XIX ст.

2.«Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер» Е. Гофмана за жанром це :

А філософська трагедія; Б інтелектуальний роман; В казка; Г комедія.

3.Для школи «чистого мистецтва» характерно:

А громадянські мотиви; Б увага до долі маленької людини; В моралізаторство в літературі;

Г символізм, містицизм.

4. Вірш В. Вітмена « О капітан! Мій капітан!» присвячено пам’яті:

А Джона Кенеді;Б Авраама Лінкольна; В Джорджа Вашингтона; Г Джона Леннона.

5. Кульмінація роману « Червоне і чорне» Стендаля:

А навчання Жульєна у семінарії; Б робота Жульєна гувернером ; В замах на вбивство пані де Реналь; Г виступ Жульєна на суді.

6. У якому найжахливішому гріху завинив, на думку семінаристів, Жульєн Сорель під час його навчання в семінарії ( роман « Червоне і чорне» Ф.Стендаля):

А він був надто честолюбивий; Б він мислив, міркував сам, а не корився авторитетам;

В він був надто талановитий у порівнянні з іншими; Г він був надто вродливий.

7. «Синій птах» М. Мертерлінка за жанром:

А драма-комедія; Б драма-трагедія; В драма-феєрія; Г драма-фарс.

8.Зображення типового героя у типових обставинах, підкреслено виховна роль літератури, соціальна обумовленість вчинків героя характерні для :

А символізму;Б реалізму;В романтизму;Г модернізму.

9.Головного героя роману « Алхімік» звуть:

А Сантьяго; Б Бальтазар; В Кандіда; Г Лаерт.

10.Імпресіонізм в перекладі означає:

А звичайний; Б враження; В символіка; Г давнина.

11.А. Рембо вигадав:

А колір звучання; Б колір голосних; В колір приголосних; Г світломузику.

12. «Слухати своє серце.., іти за своєю мрією» закликає сучасний бразильський письменник:

А Паоло Коельйо;Б Габріель Гарсія Маркес;В Пауло Феррас;Г Жозе Мартініан.

13. Слова « Бути чи не бути» є визначальними у трагедії:

А «Гамлет»;Б «Король Лір»;В «Отелло»; Г «Сон літньої ночі».

14.Старий Заповіт латиною знав напамять літературний герой:

А Одіссей; Б Гамлет; В Жульєн Сорель; Г Доріан Грей.

15.Героя, що продав душу дияволу, щоб залишатися гарним і молодим звали:

А Тільтіль;Б Проспер;В Бальтазар;Г Доріан.

16.Тільтіль і Мітіль – герої п’єси:

А « Сліпі»; Б « Принцеса Мален»; В « Синій птах»; Г « Гамлет».

17. Твір П. Коельйо « Алхімік» за жанром:

А роман; Б повість; В драма; Г оповідання

18.Як звали майстра за романом « Майстер і Маргарита» М. Булгакова?

А Матвій; Б Фагот; В Іван; Г невідомо.

19.Змалювання у поезіях образів Прекрасної Дами, Незнайомки, Снігової маски характерно для творчості :

А Володимира Маяковського; Б Вєліміра Хлєбнікова; В Олександра Блока; Г Анни Ахматової

20.Інтертекстуальність, притчевість,пародійність, еклектичність, іронія – ознаки:

А реалізму; Б постмодернізму; В акмеїзму; Г символізму.

21 Автор творів, які можна читати «перехрестями»:

А Паоло Коельйо; Б Умберто Еко; В Джон Грін; Г.Милорад Павич.

22. «Скотоферма» Дж. Орвелла написана в жанрі :

А поеми; Б антиутопії; В детектива; Г історичного роману.

23. Яким чином Маргарита (роман М. Булгакова « Майстер і Маргарита») перетворилася на відьму:

А за допомогою спеціального обряду; Б змастилася кремом; В довго молилася; Г випила кров.

24. М. Гумільов і А. Ахматова представляють літературну течію під назвою:

А символізм; Б акмеїзм; В футуризм; Г постмодернізм.

25. Хто із героїв вірша Рільке « Орфей, Еврідіка, Гермес», намагаючись врятувати кохану, хоче здолати межі людських можливостей?

А Орфей; Б Гермес; В Еврідіка; Г Діоніс.

26.Твір, в основі сюжету якого метафорична історія життя суспільства в умовах тоталітарного режиму, а головними персонажами є тварини:

А «Алхімік» ; Б « Матінка Кураж та її діти»; В « Синій птах»; Г «Скотоферма».

27.Фатіма, Сантьяго, Мелхіседек – герої твору:

А «Алхімік» ; Б « Матінка Кураж та її діти»; В « Синій птах»; Г «Скотоферма».

28. Чиї це слова: « Людина перейде в царство істини і справедливості, де взагалі не буде потрібна жодна влада……» (за романом « Майстер і Маргарита»):

А Воланда; Б Майстра; В Маргарити; Г Ієшуа.

29. Візитною карткою якого поета стала ним вигадана поетична форма «драбинка»:

А Борис Пастернак; Б Володимир Маяковський; В Олександр Блок; Г Гійом Аполлінер.

30.Літератуного героя, що « не заслужив світла, а заслужив спокій» в романі Булгакова називають:А Майстер; Б Азазелло; В Іван Бездомний; Г Михайло Берліоз.

31. У фіналі оповідання « Перевтілення » Ф. Кафки головний герой:

А перетворюється на людину; Б вбиває рідних; В помирає; Г відправляється на роботу.

32. Свині Сніжок і Наполеон, коні Боксер і Конюшина, Віслюк Бенджамін, коза Муріелла та ін. є героями роману :А «Скотоферма»; Б «Алхімік»; В «Провина зірок»; Г «Червоне і чорне».

33.Що лежить в основі сюжету повісті « Старий і море» Е. Хемінгвея:

А спогади старого рибалки; Б фантастична історія з життя рибалки;

В двобій рибалки з рибою; Г навколосвітня подорож героя.

34. Літературний напрям, одним із найяскравіших представників якого став О.Блок:

А символізм; Б футуризм; В акмеїзм ; Г сюрреалізм.

35. «Людина не для того створена, щоб зазнавати поразки. Людину можна знищити, але її не можна перемогти», - головна думка твору Е.Хемінгуея:

А « Старий і море»;Б « Прощавай, зброє!»; В « Фієста»; Г « По кому подзвін».

36.Маркітанти Анна Фірлінг, Ейліф, Швейцеркас, Катрін – герої драми:

А «Синій птах»; Б « Матінка Кураж та її діти» ; В « Скотоферма» ; Г «Ляльковий дім».

37.Пелайо, Елісенда – герої оповідання:

А « Перевтілення»; Б « Скляний равлик»; В « Стариган з крилами» ; Г « Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…..»

38.Письменник, до життя та творчості якого відносять поняття « втрачене покоління» та «принцип айсберга»: А Белль; Б Хемінгуей; В Брехт; Г Павич.

39. Письменник Латинської Америки, Лауреат Нобелівської премії 1982 року:

А Хемінгуей; Б Брехт; В Павич; Г Маркес.

40.Вірш « Борг Україні» написав:

А О. Блок; Б Б. Пастернак; В М. Гумільов; Г В Маяковський.

ДИРЕКТОРСЬКА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант 4

Тести. Оберіть одну правильну відповідь

1.Переклад – це:

А твір, у якому автор, використовуючи іншомовне джерело, висловлює власні погляди;

Б відтворення усного чи писемного тексту засобами іншої мови; В самобутній літературний твір; Г оригінальний літературний твір, що належить одному автору.

2. Вільям Шекспір належить до літератури:

А італійського Середньовіччя ; Б англійського Відродження ; В французького Середньовіччя;

Г італійського Відродження.

3. За жанром «Гамлет» В. Шекспіра :

А історична трагедія; Б соціально-побутова трагедія; В філософська трагедія; Г простонародна комедія.

4.Одіссей був царем :

А Спарти; Б Трої; В Мікен; Г Ітаки.

5. В. Вітмен став автором збірки :

А « Квіти зла»; Б «Листя трави»; В «Мудрість»; Г «Літо у пеклі».

6. Основний конфлікт роману «Червоне і чорне»:

А сімейний; Б любовний; В між бідністю і аристократизмом; Г між особистістю і суспільством.

7.Вкажіть першу сходинку в карєрі Жульєна Сореля за романом « Червоне і чорне» Ф. Стендаля:

А секретар; Б семінарист; В гувернер; Г лейтенант.

8. Гуманістичний пафос роману « Портрет Доріана Грея» О. Вайльда полягає у засудженні:

А невпинного кар’єризму;Б жаги грошей; В прагнення до влади; Г порушення моральних норм.

9. Вірші Шарля Бодлера « Альбатрос», « Вечорова гармонія», « Відповідності» написані в оригіналі мовою:

А англійською; Б німецькою; В французькою; Г російською.

10. Кого із письменників сучасники називали «Принц парадокс», «Король естетизму»:

А Волта Вітмена; Б Оскара Вайльда; В Моріса Метерлінка; Г Ернеста Гофмана.

11. Ім’я якого із митців в перекладі з давньогрецької означає «сліпий»:

А Гомера; Б Шекспіра; В Гофмана; Г Вайльда.

12. «Правда, гірка правда» - епіграф роману :

А «Портрет Доріана Грея»; Б «Алхімік»; В «Червоне і чорне»; Г «Скотоферма».

13. Імпресіонізм в перекладі з французької означає :

А давнина; Б враження; В вишуканість; Г майбутнє.

14. Соціальний механізм привласнення чужих заслуг тими, кому вони не належать, критикується у творі:

А « Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер»; Б « Пяний корабель»; В « Портрет Доріана Грея»; Г « Майстер і Маргарита».

15. Юнака, що шукав скарби у Єгипті, а знайшов в Іспанії у старій напівзруйнованій церкві («Алхімік») звали:

А Мелхіседек; Б Доріан; В Жульєн; Г Сантьяго.

16. Поема « Одіссея» належить до літератури :

А Відродження; Б Середньовіччя;В Античності; Г Просвітництва.

17.Відокремлення мистецтва від суспільного життя характерне для :

А течії імпресіонізму; Б відродженого неоклассицизму; В критичного реалізму; Г «чистого мистецтва».

18. Жульєн Сорель є головним героєм роману:

А «Алхімік»;Б « Портрет Доріана Грея»; В « Червоне і чорне»;Г «Арманс».

19.Драма-феєрія: А « Синій птах»;Б « Гамлет»; В « Принцеса Мален»; Г « Вдівці».

20. З якого твору слова: « Бути чи не бути, – ось в чім питання!»

А «Синій птах»;Б «Гамлет»;В «Фауст»; Г « Крихітка Цахес…»

21. Героїчний епос – це жанр поеми:

А « Гамлет»;Б « Синій птах»;В «Одіссея»;Г « Король Лір».

22. «Нова драма» виникла:

А в V ст. до н.е.; Б в XVI ст.; В на межі XIX-XXст.; Г у кінці XX ст.

23. З якого твору географічні назви: Таріфа, Танжер, Сахара, оаза Ель-Фаюм….

А « Синій птах»; Б « Алхімік»; В « Портрет Доріана Грея» ; Г « Крихітка Цахес…»

24. Драматург, засновник епічного театру:

А Метерлінк; Б Шекспір; В Брехт; Г Гете.

25. Для творчості якого драматурга характерним є прийом очуження( п’ятий ефект):

А Брехта; Б Метерлінка; В Шекспіра; Г Гете.

26.Матінка Кураж та її діти у п’єсі представлені як :

А актори; Б злочинці; В маркітанти; Г мандрівники

27.Вірші-малюнки, що їх створював французький поет Г. Аполлінер, називаються:

А каліграми; Б криптограми; В анаграми; Г актрограми.

28. Найважливіші, типологічні ознаки « театру абсурду»:

А чітка визначеність місця і часу дії, наявність чіткої ідеї, логічність переходів;

Б руйнація звичайної логіки дії, відсутність персонажів з правдоподібною психікою поведінки, поєднання трагічного і комічного; В раціоналізм у вчинках героїв, чистота мови персонажів, гумор та іронія; Г дослідження глибин психіки людини, реалістичне зображення типового героя у типових обставинах.

29. Маленьке селище в оповіданні Г. Г. Маркеса «Стариган з крилами» - уособлення:

А людства, що втратило духовні орієнтири; Б людства, що перемагає у боротьбі зі стихією;

В людства, основою життя якого є милосердя та співчуття; Г людства, що переживає апокаліпсис.

30. У романі « Майстер і Маргарита» М. Булгакова Ієшуа засудили до страти

за те, що він:

А закликав зруйнувати храм;Б закликав до повстання; В заявляв про несправедливість будь-якої влади; Г закликав до відмови від смирення.

31.Російський поет, який під політичним тиском відмовився від Нобелівської премії:

А Олександр Блок; Б Володимир Маяковський; В Микола Гумільов; Г Борис Пастернак

32. Сантьяго, якому довелось протягом трьох днів немало пережити, почував до рибини ( за повістю « Старий і море» Е. Хемінгвея):

А злість і ненависть;Б жаль і повагу; В жартівливу зневагу; Г байдужість.

33. Перша половина XX ст. в російській поезії називається:

А золотим віком; Б срібним віком; В бронзовим віком; Г залізним віком.

34. Моральну деградацію людства алегорично показав у повісті «Стариган з крилами»:

А Г.Г. Маркес; Б М. Павич; В Б. Брехт; Г Е. Хемінгуей.

35.Представником постмодерністської літератури є :

А Брехт; Б Маркес; В Павич; Г Хемінгуей.

36.Головний герой оповідання « Перевтілення»:

А Грегор Замза; Б Сантьяго; В Швейцеркас; Г Жульєн Сорель.

37. Хто із героїв роману «Майстер і Маргарита» прийшов до висновку, що

москвичі в радянській країні не змінилися, «тільки квартирне питання їх зіпсувало»?

А Бездомний; Б Берліоз; В Воланд; Г Азазелло.

38. Літературний жанр, термін якого означає прекрасне, але нездійсненне майбутнє:

А утопія; Б антиутопія; В притча; Г трагедія.

39. Реалізм М. Булгакова та Г. Маркеса називають:

А абсурдним; Б магічним; В комічним; Г неприроднім.

40. В літературі алюзія – це:

А поєднання різних тем і фрагментів; Б приховане глузування; В використання цитат з іншого твору; Г натяк на загальновідомий твір.

КЛЮЧ ДО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ДКР

Варіант І

Варіант ІІ

Варіант ІІІ

Варіант ІV

Завдання

Відповідь

Завдання

Відповідь

Завдання

Відповідь

Завдання

Відповідь

1

В

1

В

1

А

1

Б

2

В

2

Г

2

В

2

Б

3

А

3

Б

3

Г

3

В

4

А

4

Г

4

Б

4

Г

5

Б

5

Г

5

Г

5

Б

6

В

6

А

6

Б

6

Г

7

Б

7

Б

7

В

7

В

8

Б

8

А

8

Б

8

Г

9

В

9

А

9

А

9

В

10

Г

10

Б

10

Б

10

Б

11

Г

11

Б

11

Б

11

А

12

Б

12

А

12

А

12

В

13

Б

13

Г

13

А

13

Б

14

Б

14

В

14

В

14

А

15

А

15

Б

15

Г

15

Г

16

А

16

Г

16

В

16

В

17

А

17

Г

17

А

17

Г

18

В

18

В

18

Г

18

В

19

Б

19

А

19

В

19

А

20

В

20

В

20

Б

20

Б

21

Б

21

Б

21

Г

21

В

22

В

22

А

22

Б

22

В

23

А

23

А

23

Б

23

Б

24

А

24

Б

24

Б

24

В

25

В

25

А

25

А

25

А

26

Г

26

В

26

Г

26

В

27

Б

27

Г

27

А

27

А

28

В

28

А

28

Г

28

Б

29

Б

29

В

29

Б

29

А

30

Б

30

В

30

А

30

В

31

А

31

Б

31

В

31

Г

32

Г

32

Б

32

А

32

Б

33

В

33

А

33

В

33

Б

34

Г

34

Б

34

А

34

А

35

Б

35

Г

35

А

35

В

36

А

36

А

36

Г

36

А

37

Б

37

Г

37

В

37

В

38

В

38

Г

38

В

38

А

39

А

39

А

39

Г

39

Б

40

Б

40

Г

40

Г

40

Г

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!