Зараз в ефірі:
Вебінар:
«
Навчаємось за новим правописом: особливості розвитку мовної компетентності учнів і учениць
»
Взяти участь Всі події

Державний стандарт базової середньої освіти (з громадянської та історичної освітньої галузі). Презентація.

НУШ

Для кого: Дорослі

28.01.2022

239

34

0

Опис документу:

Дана публікація містить інформацію щодо впровадження Державного стндарту базової середньої освіти (з громодянької т історичної галузі) в освітній процес.

Презентація була використана на семінарі Педагогічної студії учителів суспільствознавчного циклу ЗЗСО Городнянської міської ради.

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Державний стандарт базової середньої освіти Затверджено постановою КМУ від 30.09.2020 року №898
Слайд № 1

Державний стандарт базової середньої освіти Затверджено постановою КМУ від 30.09.2020 року №898

Державний стандарт є основою для розроблення типових та інших освітніх програм у порядку, передбаченому статтею 11 Закону України «Про повну загаль...
Слайд № 2

Державний стандарт є основою для розроблення типових та інших освітніх програм у порядку, передбаченому статтею 11 Закону України «Про повну загальну середню освіту». Метою базової середньої освіти є всебічний розвиток, навчання виховання здобувачів освіти, виявлення їхніх обдарувань, розвиток талантів і здібностей, формування компетентностей, необхідних для соціалізації та громадянської активності, свідомого життєвого вибору й самореалізації, трудової діяльності, відчуття відповідальності, шанобливого ставлення до суспільства, родини, довкілля і культури, української демократичної держави.

Цикли БСО адаптаційний (5—6 класи) предметного навчання (7—9 класи)
Слайд № 3

Цикли БСО адаптаційний (5—6 класи) предметного навчання (7—9 класи)

Ключові компетентності 1. Вільне володіння державною мовою 2. Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами...
Слайд № 4

Ключові компетентності 1. Вільне володіння державною мовою 2. Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами 3. Математична компетентність 4. Компетентності в галузі природничих наук, техніки й технологій 5. Інноваційність 6. Екологічна компетентність 7. Інформаційно-комунікаційна компетентність 8. Навчання впродовж життя 9. Громадянські та соціальні компетентності 10. Культурна компетентність 11.Підприємливість і фінансова грамотність

Наскрізні вміння: 1) читати з розумінням 2) висловлювати власну думку в усній і письмовій формі 3) критично і системно мислити 4) логічно обґрунтов...
Слайд № 5

Наскрізні вміння: 1) читати з розумінням 2) висловлювати власну думку в усній і письмовій формі 3) критично і системно мислити 4) логічно обґрунтовувати позицію 5) діяти творчо

6) виявляти ініціативу 7) конструктивно керувати емоціями 8) оцінювати ризики 9) приймати рішення 10) розв’язувати проблеми 11) співпрацювати з іншими
Слайд № 6

6) виявляти ініціативу 7) конструктивно керувати емоціями 8) оцінювати ризики 9) приймати рішення 10) розв’язувати проблеми 11) співпрацювати з іншими

Освітні галузі  мовно-літературна; математична; природнича; технологічна; інформатична; соціальна і здоров’язбережувальна; громадянська та історичн...
Слайд № 7

Освітні галузі  мовно-літературна; математична; природнича; технологічна; інформатична; соціальна і здоров’язбережувальна; громадянська та історична; мистецька; фізична культура.

Метою громадянської та історичної освітньої галузі є розвиток особистості учня через осмислення минулого, сучасного та зв’язків між ними, взаємодії...
Слайд № 8

Метою громадянської та історичної освітньої галузі є розвиток особистості учня через осмислення минулого, сучасного та зв’язків між ними, взаємодії між глобальними, загальноукраїнськими і локальними процесами; формування ідентичності громадянина України, його активної громадянської позиції на засадах демократії, патріотизму, поваги до прав і свобод людини, визнання цінності верховенства права та нетерпимості до корупції.

Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з громадянської та історичної освітньої галузі передбачають, що учень: мислить історико-хронологі...
Слайд № 9

Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з громадянської та історичної освітньої галузі передбачають, що учень: мислить історико-хронологічно, орієнтується в історичному часі, встановлює причиново-наслідкові зв’язки між подіями, явищами і процесами, діяльністю людей та її результатами в часі, виявляє зміни і тривалість у житті суспільства мислить геопросторово, орієнтується в соціально-історичному просторі, виявляє взаємозалежність розвитку суспільства, господарства, культури і навколишнього природного середовища мислить критично, працює з різними джерелами інформації та формулює історично обґрунтовані запитання мислить системно, виявляє взаємозв’язок, взаємозалежність та взаємовплив історичних подій, явищ, процесів, постатей у контексті відповідних епох; розуміє множинність трактувань минулого і сучасного та зіставляє їх інтерпретації усвідомлює власну гідність, реалізує власні права і свободи, поважає права і гідність інших осіб, виявляє толерантність, протидіє проявам дискримінації дотримується демократичних принципів, конструктивно взаємодіє з іншими особами, спільнотою закладу освіти, місцевою громадою і суспільством, долучається до розв’язання локальних, загальнонаціональних і глобальних проблем, усвідомлює необхідність утвердження верховенства права і дотримання правових норм для забезпечення сталого розвитку суспільства.

Оцінювання відповідності результатів навчання учнів, які завершили здобуття базової середньої освіти, вимогам державних стандартів здійснюється шля...
Слайд № 10

Оцінювання відповідності результатів навчання учнів, які завершили здобуття базової середньої освіти, вимогам державних стандартів здійснюється шляхом державної підсумкової атестації.

Вільне володіння державною мовою Уміння: читати і розуміти перекладені та адаптовані державною мовою писемні джерела, авторські публікації на істор...
Слайд № 11

Вільне володіння державною мовою Уміння: читати і розуміти перекладені та адаптовані державною мовою писемні джерела, авторські публікації на історичні та актуальні для суспільства теми. шукати інформацію та використовувати різні види джерел, формулювати та наводити обґрунтовані аргументи. володіти термінологією в межах громадянської та історичної освітньої галузі створювати висловлення різних стилів в усній і письмовій формі на історичні та актуальні для суспільства теми. вести аргументовану дискусію. розпізнаватимовнізасоби впливу, розрізняти техніки переконування та маніпуляції. Ставлення: повага до української мови як державної, зацікавленість у її розвитку, розуміння цінності кожної мови. критичне сприйняття інформації історичного та суспільно-політичного характеру. розуміння та використання мови в позитивний та соціально відповідальний спосіб.

Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державн...
Слайд № 12

Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) мовою Уміння: створювати висловлення в усній і письмовій формі стосовно історії і сучасності національної (етнічної, мовної) спільноти в Україні. створювати інформаційні продукти щодо історії, культури і розвитку суспільства регіону та/або країни, з якою пов’язане походження родини. вести дискусію щодо основ розвитку держави та суспільства, засад демократії, прав і свобод людини. володіти основною термінологією рідної мови в межах громадянської та історичної галузі. Ставлення: повага до рідної мови, розуміння її цінності.

Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами Здатність спілкуватися іноземними мовами Уміння: читати і роз...
Слайд № 13

Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами Здатність спілкуватися іноземними мовами Уміння: читати і розуміти науково-популярні публікації, публіцистичні та художні твори іноземними мовами. здійснювати пошук потрібної інформації іноземними мовами. висловлюватися в усній і письмовій формі іноземною мовою стосовно актуальних тем історії та суспільства . спілкуватися з носіями інших мов для обміну історичною, правовою та іншою актуальною для суспільства інформацією. Ставлення: інтерес до історії та сучасності інших країн. розуміння важливості вивчення іноземних мов для розширення кола спілкування та отримання інформації про світ. цінування культурної різноманітності, інтерес до різних мов і міжкультурного спілкування.

Математична компетентність Уміння: правильно оперувати цифровими даними, математичними поняттями для глибокого пізнання, пояснення минулого та суча...
Слайд № 14

Математична компетентність Уміння: правильно оперувати цифровими даними, математичними поняттями для глибокого пізнання, пояснення минулого та сучасних суспільних подій. перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (текст, графік, таблиця, схема тощо) та використовувати її в поясненнях . встановлювати зв’язки між фрагментами даних і джерелами різних видів. використовувати математичні методи та дані, розуміти способи маніпулювання ними. Ставлення: прагнення обирати раціональні способи пояснення подій минулого, причин та можливих способів розв’язання сучасних соціальних, політичних, економічних проблем. розуміння важливості математичного опрацювання даних для створення науково обґрунтованих висновків.

Компетентності в галузі природничих наук, техніки і технологій Уміння: оцінювати та пояснювати взаємодію людини та довкілля в різні історичні періо...
Слайд № 15

Компетентності в галузі природничих наук, техніки і технологій Уміння: оцінювати та пояснювати взаємодію людини та довкілля в різні історичні періоди. розкривати зміст, значення, вплив технологій, технічних винаходів та наукових досягнень на перебіг історичних подій, явищ і процесів. Ставлення: сталий інтерес до наукових досягнень і здобутків природничих наук. визнання цінності природних ресурсів для сьогодення та майбутніх поколінь і раціональне використання їх у повсякденному житті.

Інноваційність Уміння: генерувати нові ідеї, оцінювати їх переваги і ризики. наводити історичні приклади впливу інновацій на суспільне життя. Ставл...
Слайд № 16

Інноваційність Уміння: генерувати нові ідеї, оцінювати їх переваги і ризики. наводити історичні приклади впливу інновацій на суспільне життя. Ставлення: готовність ініціювати, критично оцінювати та впроваджувати нові знання, способи діяльності, норми, що забезпечують сталий розвиток громади та суспільства.

Екологічна компетентність Уміння: визначати ризики та наслідки впливу людини на довкілля, передбачати можливості екологічних загроз. моделювати сво...
Слайд № 17

Екологічна компетентність Уміння: визначати ризики та наслідки впливу людини на довкілля, передбачати можливості екологічних загроз. моделювати свою поведінку на основі розуміння наявних екологічних загроз. критично оцінювати роль людини та держав у досягненні Цілей сталого розвитку ООН. Ставлення: готовність реагувати на ризики екологічних загроз. усвідомлення важливості захисту природи, сприяння сталому розвитку суспільства.

Інформаційно-комунікаційна компетентність Уміння: використовувати цифрові технології для пошуку потрібної історичної та соціальної інформації, її д...
Слайд № 18

Інформаційно-комунікаційна компетентність Уміння: використовувати цифрові технології для пошуку потрібної історичної та соціальної інформації, її добору, перевірки, впорядкування і поширення. критично оцінювати, виявляти маніпуляції історичною та актуальною для суспільства інформацією у процесі аналізу електронних медіа. дотримуватися авторського права та етичних норм у роботі з інформацією та під час онлайн-спілкування . створювати вербальні та візуальні (графіки, діаграми, фільми) повідомлення, мультимедійні. презентації соціального та історичного змісту, поширювати їх. Ставлення: критичне ставлення до інформації з різних джерел. відповідальне використання засобів масової інформації.

Навчання впродовж життя Уміння: визначати власні навчальні цілі. аналізувати процес власного навчання, відстежувати зміни у сприйнятті інформації. ...
Слайд № 19

Навчання впродовж життя Уміння: визначати власні навчальні цілі. аналізувати процес власного навчання, відстежувати зміни у сприйнятті інформації. знаходити та опрацьовувати джерела суспільно важливої інформації із застосуванням доцільних для цього методів. розуміти роль освіти, навчання для людини та суспільства сьогодні та в історичній ретроспективі. аналізувати та узагальнювати здобуту інформацію. Ставлення: відкритість до постійного самонавчання та взаємонавчання, бажання ділитися здобутими знаннями з іншими особами.

Громадянські та соціальні компетентності Громадянські компетентності Уміння: моделювати свою поведінку як активного і відповідального члена громадя...
Слайд № 20

Громадянські та соціальні компетентності Громадянські компетентності Уміння: моделювати свою поведінку як активного і відповідального члена громадянського суспільства, який знає основи права, добре обізнаний із змістом прав людини та вміє їх захищати у правовий спосіб. формувати та обстоювати свою громадянську позицію щодо локальних та глобальних питань . утримуватися від можливостей зловживати своїми правами. виявляти відповідальність, уникати негативних стереотипів та узагальнень, а також мови ворожнечі в обговоренні суспільних проблем і різних соціальних груп. брати участь у розв’язанні проблем різних спільнот, зважаючи на інтереси їх представників. конструктивно співпрацювати з іншими особами, ініціювати або брати участь у реалізації проектів, громадських заходів. критично оцінювати ідейні платформи та діяльність політичних партій, суспільних рухів, організацій та розуміти їх роль у розвитку демократичного суспільства. Ставлення: усвідомлення себе відповідальним громадянином України, розуміння своїх прав і обов’язків як громадянина України та готовність їх виконувати; самоповага та повага до прав та гідності інших осіб. громадянська поведінка, що ґрунтується на почутті власної гідності та внутрішньої свободи, розвинутій правосвідомості та обстоюванні демократичних цінностей. плекання нетерпимості до корупції в усіх її проявах, розуміння неприпустимості толерування нерівності та недоброчесності. готовність відмовитися від нечесних практик під час розвʼязання проблем. визнання цінності іншої особи та повага до її приватності. толерантність і готовність до взаємовигідного розв’язання соціально-політичних суперечностей.

Громадянські та соціальні компетентності Соціальні компетентності Уміння: ідентифікувати себе як члена різних спільнот, громадянина України. формул...
Слайд № 21

Громадянські та соціальні компетентності Соціальні компетентності Уміння: ідентифікувати себе як члена різних спільнот, громадянина України. формулювати та обстоювати в дискусії власні погляди та переконання, конструктивно спілкуватися на різноманітні актуальні теми історії та суспільства. знаходити історичні приклади залагодження суперечностей і конфліктів. працювати в групі, досягати порозуміння та налагоджувати співпрацю з іншими особами з відмінними ідеями та цінностями, використовуючи власний досвід та досвід інших осіб, зокрема взятий з історії . Ставлення: усвідомлення цінності людини, її життя, здоров’я, честі і гідності, недоторканності і безпеки. повага до законів і традицій, досвіду інших народів, релігій та культур. толерантне ставлення до життєвої позиції іншої особи, громадської думки, особливостей соціальної поведінки, способу життя та форм самовираження інших осіб. керування власними емоціями, готовність до пошуку компромісів. волонтерство, підтримка громадськихпроєктівта ініціатив, спрямованих на розв’язання актуальних суспільних проблем.

Культурна компетентність Уміння: образно мислити та уявляти. характеризувати основні тенденції розвитку культури в минулому та сучасності. використ...
Слайд № 22

Культурна компетентність Уміння: образно мислити та уявляти. характеризувати основні тенденції розвитку культури в минулому та сучасності. використовувати мистецькі артефакти для пізнання минулого, осмислювати твори мистецтва в історичному контексті. співставляти різні культури, їх цінності, традиції тощо. виявляти вплив належності до різних спільнот і зовнішніх чинників на формування поглядів та переконань особи. визначати та пояснювати значення належності до соціокультурної спільноти. Ставлення: повага до людини, протидія і запобігання проявам дискримінації та нерівного ставлення. цінування соціального та культурного різноманіття, пояснення його переваг і викликів у сучасному суспільстві. свідоме збереження та розвиток власної культури, повага до культур інших народів. відповідальна поведінка та піклування про пам’ятки культурної спадщини. відкритість до міжкультурного діалогу.

Підприємливість та фінансова грамотність Уміння: використовувати досвід пізнання історії для обрання дієвих життєвих стратегій брати до уваги зміни...
Слайд № 23

Підприємливість та фінансова грамотність Уміння: використовувати досвід пізнання історії для обрання дієвих життєвих стратегій брати до уваги зміни в історії та суспільстві, оцінювати їх ризики та переваги для власного життя і життя спільноти виявляти інтереси різних спільнот/груп і шукати способи їх узгодження для розв’язання проблем планувати, організовувати, реалізувати індивідуальні чи командні проекти, оцінювати їх ефективність, представляти результати характеризувати економічну політику і розвиток торгівлі, визначати їх вплив на суспільне життя пояснювати спосіб організації національних економік та вплив економічних і фінансових процесів на функціонування суспільства. Ставлення: готовність використовувати досвід історії для самопізнання та досягнення цілей. сталого розвитку суспільства. зважене прийняття рішень на основі досвіду минулого та сучасного соціального життя. здатність брати на себе відповідальність за результат власної та колективної. діяльності, ініціативність, відкритість до нових ідей. усвідомлення економічних та соціальних можливостей і викликів, з якими стикається суспільство. здатність приймати фінансові рішення з урахуванням можливих ризиків.

Б а з о в і з н а н н я соціум і спільноти: родини, стани, класи, нації, культурні, релігійні, етнічні та інші групи; взаємодія людей, інтереси і ц...
Слайд № 24

Б а з о в і з н а н н я соціум і спільноти: родини, стани, класи, нації, культурні, релігійні, етнічні та інші групи; взаємодія людей, інтереси і цінності, ідентичність і гідність людини; патріотизм; культура і цивілізація; інформація і медіа; толерантність та інклюзія; конфлікти та їх розв’язання. Людина і природа творення соціоприродного середовища; формування і розселення людини; освоєння і перетворення людиною природи в минулому і теперішньому; освоєння нових просторів; сталий розвиток. Людина і світ матеріальних речей виробництво та споживання в різні історичні епохи; матеріали і технології; знаряддя праці і предмети побуту; науково-технічні винаходи; умови життя і праці в місті та селі; урбанізація; матеріальна культура аграрного, індустріального і постіндустріального суспільств. Людина і суспільство

Б а з о в і з н а н н я світогляд і цінності, ідентичність та основи її формування, наука і мистецтво; історія ідей, ідеології та їх вплив на людин...
Слайд № 25

Б а з о в і з н а н н я світогляд і цінності, ідентичність та основи її формування, наука і мистецтво; історія ідей, ідеології та їх вплив на людину і суспільство; релігія, міфи, символи; образи минулого, теперішнього і майбутнього в суспільній думці. Людина і влада політична організація суспільства; метрополії та колонії; імперії та національні держави; політичні режими; демократія, її переваги та ризики; самоврядування; права людини і протидія дискримінації; громадянство; протестні рухи, революції і реформи; міжнародні відносини. Людина і світ уявлень та ідей

 Обов’язкові результати навчання учнів позначено індексами, в яких: скорочений буквений запис означає освітню галузь, до якої належить обов’язковий...
Слайд № 26

 Обов’язкові результати навчання учнів позначено індексами, в яких: скорочений буквений запис означає освітню галузь, до якої належить обов’язковий результат навчання; цифра на початку індексу вказує на порядковий номер року навчання (класу), на завершення якого очікується досягнення результату навчання; перша цифра після буквеного запису до крапки означає номер групи результатів навчання; цифра після крапки означає номер загального результату навчання; наступна цифра означає номер конкретного результату навчання; остання цифра означає номер орієнтира для оцінювання відповідного навчального результату. [6 ГІО 1.1.1] [ГІО 1.1] [9 ГІО 1.1.3-3]

ВИМОГИ до обов’язкових результатів навчання учнів у громадянській та історичній освітній галузі 5-9 кл Орієнтується в історичному часі Розкриває вз...
Слайд № 27

ВИМОГИ до обов’язкових результатів навчання учнів у громадянській та історичній освітній галузі 5-9 кл Орієнтується в історичному часі Розкриває взаємозв’язки та тяглість суспільного розвитку Виявляє і прогнозує суспільні (історичні) зміни Орієнтується в соціально-історичному просторі Орієнтується у громадському просторі та долучається до його формування Добирає джерела історичної та суспільно значущої інформації Аналізує та синтезує історичну та суспільно важливу інформацію Визначає достовірність історичної та суспільної інформації Систематизує і узагальнює соціальну та історичну інформацію Добирає та оцінює аргументи Інтерпретує факти, явища, процеси з минулого і сучасного; формулює судження, гіпотезу Формує себе як особистість і частина соціуму, усвідомлює власну гідність Діє з урахуванням принципів прав людини, прав та обов’язків громадянина Поважає розмаїття серед людей, протидіє та запобігає виявам дискримінації та утисків Застосовує принципи та механізми демократії Бере участь у розв’язанні проблем спільнот Осмислює зв’язки між минулим і сучасним громадсько-політичним життям

БАЗОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ Базовий навчальний план закладів загальної середньої освіти для класів (груп) з українською мовою ...
Слайд № 28

БАЗОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ Базовий навчальний план закладів загальної середньої освіти для класів (груп) з українською мовою навчання Назва освітньої галузі Кількість годин на рік* 5—6 класи 7—9 класи разом (5—9 класи) рекомендована мінімальна максимальна рекомендована мінімальна максимальна рекомендована мінімальна максимальна Громадянська та історична 122,5 87,5 175 245 192,5 315 367,5 280 490

* Кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі може збільшуватися до максимального показника з урахуванням перерозподілу різниці ...
Слайд № 29

* Кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі може збільшуватися до максимального показника з урахуванням перерозподілу різниці між рекомендованою та мінімальною кількістю навчальних годин інших освітніх галузей. **** Сума годин на вивчення всіх освітніх галузей не повинна перевищувати загальної кількості годин, визначеної цим навчальним планом. Кількість годин на рік* 5—6 класи 7—9 класи разом (5—9 класи) Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 122,5 105 227,5 Загальнорічна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 2275 3745 6020 Гранично допустиме річне навчальне навантаження учнів**** 2065 3430 5495

Відповідно до програми, за 5-денного навчального тижня навантаження на учнів становить: 5 класу – 28 години на тиждень; 6 класу – 31 година на тижд...
Слайд № 30

Відповідно до програми, за 5-денного навчального тижня навантаження на учнів становить: 5 класу – 28 години на тиждень; 6 класу – 31 година на тиждень; 7 класу – 32 години на тиждень; 8 класу – 33 години на тиждень; 9 класу – 33 години на тиждень. Кількість додаткових годин: для 5-го класу – 2 години на тиждень; для 6-го класу – 2 години на тиждень; для 7-го класу – 1 година на тиждень; для 8-го класу – 1 година на тиждень; для 9-го класу – 0,5 годин на тиждень. Наказ МОН від 19.02.2021 року №235 «Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів ЗЗСО»

Інтегровані курси* Досліджуємо історію і суспільство. 5-6 клас Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти. 5-6 клас Історія: Україна ...
Слайд № 31

Інтегровані курси* Досліджуємо історію і суспільство. 5-6 клас Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти. 5-6 клас Історія: Україна і світ. 7-9 клас Предмет Рекомендована кількість годин 5 6 7 8 9 ВступдоісторіїУкраїнитагромадянськоїосвіти 1 - - - - ІсторіяУкраїни.Всесвітняісторія - 2 - - - ІсторіяУкраїни - - 1 1,5 1,5 Всесвітняісторія - - 1 1 1 Громадянськаосвіта - - 0,5 - Правознавство - - - - 0,5

Слайд № 32

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Рекомендуємо