! В а ж л и в о
Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Опис документу:
Науковий туризм не є підвидом екологічного туризму, оскільки екологічний туризм – це природний туризм, який включає вивчення природного довкілля і служить для поліпшення умов у цьому середовищі

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Максимович Н.Ю.

викладач

Інститут інтелектуальної власності та права

Національний університет «Одеська юридична академія»

м. Київ, Україна

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Нині науковий туризм як самостійний напрям індустрії туризму знаходиться у початковій стадії розвитку і є одним з менш досліджених. Він розглядається ученими у двох аспектах: як самостійний вид розвитку туристської діяльності та як підвид туризму. Науковий туризм не є підвидом екологічного туризму, оскільки екологічний туризм це природний туризм, який включає вивчення природного довкілля і служить для поліпшення умов у цьому середовищі. В основі екотуризма лежить турбота про довкілля [2; 7; 8]. Аналіз визначень екологічного туризму і основних його компонентів, дозволив зробити висновок, що сам науковий туризм не є підвидом екологічного, але його види можуть мати ознаки екологічного туризму.

Основними видами наукового туризму, залежно від обєкту, є: біологічний (вивчення флори і фауни); геокліматичний (вивчення унікальних кліматичних зон); етнографічний (вивчення культури і побуту народів); геоморфологічний (вивчення геологічної будови ландшафтів і територій); археологічний (вивчення історії древніх культур і цивілізацій).

Багато дослідників [1; 2; 10] розглядають науковий туризм як підвид ділового і визначають його як участь у виставках, конференціях, симпозіумах тощо. Тоді як науковий туризм це активна участь туриста в процесі туру за допомогою участі в роботі експедиції, проведення досліджень тощо.

Відмітною ознакою наукового туризму від культурно-пізнавального туризму є активна участь туриста в процесі подорожі, а не просто отримання цікавої інформації та споглядання обєктів. Науковий туризм заснований на пізнавальній системі наукових досліджень, яка дозволяє туристам обмінюватися різними знаннями, досвідом, розвиваючи при цьому новий склад мислення в тій або іншій науковій області.

Аналіз аспектів визначення наукового туризму, дозволив визначити науковий туризм як самостійний вид туризму, що підрозділяється на декілька видів і має свої специфічні особливості та принципи, до якого відносяться тільки ті поїздки, де основною метою туриста є не ознайомлення з обєктом, а активна участь у науковій роботі експедиції або групи, проведення власних досліджень [9].

Науковий туризм відноситься до спеціальних видів туризму, оскільки характеризується наступними основними ознаками [7]:

немасовий, досить рідкісний вид туризму: специфічні особливості організації (наявність унікального обєкту, туристської та наукової інфраструктури) і вузький сегмент споживачів робить цей вид туризму ексклюзивним, немасовим;

трудомісткий за створенням кінцевого турпродукту: організація наукового туризму є складним процесом, основою якого є наявність унікального обєкту, що представляє інтерес як для науки так і для туристської індустрії. Особливості використання цього обєкту вимагає значних обмежень і контролю. Одним із завдань наукового туризму є знаходження компромісу між охороною обєкту і використанням його в туристських цілях, шляхом організації спільної роботи субєктів наукового туризму;

капіталомісткий вид туризму: для розвитку організованого наукового туризму на локальній території потрібен комплекс наукової, туристської та обслуговуючої інфраструктури, формування якої вимагає значних фінансових, трудових та інших витрат;

поєднує ознаки різних видів туризму: окремі види наукового туризму поєднують в собі такі види туризму як екологічний, діловий, пізнавальний та інші;

обумовлений вторинними потребами людини: науковий туризм припускає активну участь туриста в процесі туру вивчення обєкту, його властивостей і сутнісних характеристик;

використовує нетрадиційні джерела фінансування: науковий туризм припускає не лише організацію індивідуального наукового туру, який фінансується за рахунок приватних засобів конкретного споживача, але і організацію експедицій, які мають бюджетне фінансування, фінансування за рахунок грантів, спонсорської допомоги тощо.

Науковий туризм може підрозділятися на три основні типи: ознайомлювальний науковий туризм (туристам демонструються природні та антропогенні об’єкти і зразки та даються кваліфіковані пояснення по них і проблемах, з ними пов’язаними, за їх місцем в Україні та світі); допоміжний (туристи беруть участь у наукових і супутніх працях допоміжним персоналом ;участь в реставраційних роботах, роботах у заповідниках по збереженню рідкісних тварин, польових наукових дослідженнях); самостійні дослідження туристів у співпраці з науковим персоналом [5].

Поняття наукового туризму, можна класифікувати його як вид туризму, який здійснюється: з метою професійних наукових досліджень, які представляють інтерес для науки; з практичними і навчальними цілями для студентів навчальних установ (наприклад, геологічні, археологічні та інші практики); з метою активного ознайомлення з історією наукових досліджень, унікальністю природних багатств та історико-культурної спадщини.

Основними цілями наукового туризму є: професійні наукові дослідження, що представляють інтерес для науки; практичні та навчальні дослідження студентів навчальних установ (наприклад, геологічні, історичні, археологічні та інші практики); ознайомлення з історією наукових досліджень, унікальністю природних багатств та історико-культурної спадщини.

Розвиток будь-якого виду туризму, у тому числі й наукового, грунтується на наступних загальних принципах: територіальність, стабілізація, комплексність [3; 6].

Основою розвитку наукового туризму є наявність природних або соціокультурних ресурсів на конкретній території. У звязку з цим розвиток наукового туризму може мати стихійний характер і властивості неорганізованого туризму [4]. Оскільки обєктом наукового туризму є унікальний обєкт, що вимагає контролю за його використанням і споживанням, науковий туризм повинен мати організовану форму. Тому у безпосередній близькості до обєкту туристського інтересу потрібно формування комплексу інфраструктури, що включає наукову, туристську та обслуговуючу інфраструктуру. Поява цих елементів дозволяє говорити про комплексний і системний розвиток території у вигляді соціально-економічної системи.

Література

  1. Александрова А. Ю. Международный туризм: учебное пособие. / А. Ю. Александрова. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 464 с.

  2. Бабкин А. В. Специальные виды туризма / А. В. Бабкин. – Ростов-на-Дону, 2008. – 252 с.

  3. Бартошук О. В. Моделі розвитку індустрії туризму (зарубіжний досвід). / О. В. Бартошук // Держава та регіони. – 2011. – № 2. – С. 62–68.

  4. Білецька І. Діловий туризм у контексті розвитку міжнародного туризму. / І. Білецька // Журнал європейської економіки. – 2011. – № 2. – С. 171–178.

  5. Гарбера О. Є. Класифікація видів туризму в системі міжнародної торгівлі послугами. / О. Є. Гарбера // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2009. – № 6. – С. 59–62.

  6. Гур’єва І. Розвиток туризму в Україні: проблеми й перспективи. / І. Гур’єва // Фінансовий контроль. – 2011. – № 1. – С. 17–22.

  7. Дурович А. П. и другие. Классификация туризма // Организация туризма: учебное пособие. / А. П. Дурович и другие. – Минск: Новое знание, 2003. – С. 30-44.

  8. Косолапов А. Б. Теория и практика экологического туризма: учебное пособие. / А. Б. Косолапов. – М.: КНОРУС, 2005. – 240 с.

  9. Мельник О. М. Туризм у західному регіоні України і його стратегічні складові. / О. М. Мельник // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 6. – С. 191–197.

  10. Ткаченко Т. I. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія. / Т. І. Ткаченко. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 463 с.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Картографія та топографія»
Довгань Андрій Іванович
36 годин
590 грн
590 грн