Брошура " Здоров’язбережувальні компетентності на уроках основ здоров’я".

Опис документу:
Подані у посібнику матеріали напрацьовано вчителем основи здоров’я Павлюк Т. Г. Дана збірка рекомендована вчителям основи здоров’я, фізичної культури, класним керівникам. Посібник побудовано у формі брошури, у якій містяться матеріали, спрямовані на зміцнення здоров’я та загартування організму, гармонійний розвиток, що є основою для впровадження здоров’язберігаючих технологій у викладанні предмета.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Вставить фигурный текст 1

Підготувала:

Вчитель основ здоров’я

Білогородського НВК

Павлюк Тетяна Григорівна

Схвалено

методичною радою Білогородського НВК

Дубенської районної ради

(протокол № 3 від 24січня 2019 року)

Упорядник

Вчитель основ здоров’я Білогородського НВК

Павлюк Тетяна Григорівна

Подані у посібнику матеріали напрацьовано вчителем основи здоров’я Павлюк Т. Г. Дана збірка рекомендована вчителям основи здоров’я, фізичної культури, класним керівникам. Посібник побудовано у формі брошури, у якій містяться матеріали, спрямовані на зміцнення здоров’я та загартування організму, гармонійний розвиток, що є основою  для  впровадження  здоров’язберігаючих  технологій  у  викладанні  предмета.

Павлюк Т. Г.

« Здоровязбережувальні компетентності на уроках основ здоровя».

Білогородка 2019р. – Брошура.

Зміст

Вступ 4

Розділ І. Формування здоровязбережувальної компетентності на уроках основ здоровя.

  1. Здоровязбережувальна компетентність. 5

  2. Засоби зміцнення та збереження фізичного, психічного, соціального та духовного здоров’я . 10

Розділ ІІ. Особливості уроків основ здоров’я .

2.1. Інтерактивні форми навчання. 12

2.2. Динамічні паузи на уроках основ здоров’я (вправи-енергізатори, нестандартні фізкультхвилинки, фізкультпаузи, руханки, корисні вправи). 17

2.3. Правильна постава – запорука здоров’я . 30

2.4. Позакласні заходи, уроки, тренінги. 36

Висновок. 56

Скарбничка мудрості. 57

Список використаних джерел. 58

Вступ

У сучасному суспільстві здоров’я є ключовою категорією у житті кожної людини, що безпосередньо впливає на добробут, благополуччя, психічне та емоційне самопочуття. У ширшому контексті здоров’я є важливим показником цивілізованості суспільства, одним із складників національного розвитку кожної країни. У зв’язку з цим збереження та зміцнення здоров’я дітей і молоді є пріоритетним завданням нашої держави.

Згідно з Конституцією України, життя і здоров’я людини – одна з найвищих соціальних цінностей. Тому для вирішення даного завдання необхідно заручитися підтримкою різних громадських інституцій, серед яких основне місце посідає школа, що виконує важливу суспільновиховну функцію .

Основне завдання школи є формувати здоров’язбережувальну компетентність учнів, тобто допомогти їм здобути життєві навички, що сприяють збереження та зміцнення власного здоров’я та здоров’я оточуючих, профілактиці захворювань.

Будь – яка діяльність може бути технологією, або мистецтвом.

Мистецтво застосоване на інтуїції, технологія на науці.

З мистецтва все починається, технологією – закінчується,

Щоб потім усе почалося спочатку.

М. В. Кларін

Розділ І. Формування здоровязбережувальної компетентності

на уроках основ здоровя.

1.1. Здоровязбережувальна компетентність.

Найбільш актуальним завданням сучасного вчителя є формування ключових компетентностей учнів. Одна з ключових компетентностей – це  здоров’язбережувальна. Компетенція в перекладі з латини означає коло питань, у яких людина добре обізнана, має знання та досвід.

Поняття "компетентність"– складне та багаторівневе і визначається як набір знань, умінь, навичок, здібностей, цінностей, способів діяльності, що сприяє особистому успіху, покращує якість навчально-виховного процесу. Компетенція – це здатність розв'язувати проблеми, що забезпечується не лише володінням готовою інформацією, а й інтенсивною участю розуму, досвіду, творчих здібностей учнів. Отже, компетентність – це не тільки знання, а знання плюс уміння і навички користуватися цим знанням.

Професійна компетентність педагога передбачає наявність професійних знань, умінь і навичок; забезпечення мобільності та поповнення професійних та особистіснихякостей, гнучкості у засвоєнні методів теоретичної та способів практичної діяльності, критичності мислення, саморефлексії, прагнення до безперервного професійного зростання. У її структурі важлива роль належить здоров’язбережувальній компетентності, яка вимагає від вчителя володіння відповідними теоретичними знаннями та навичками практичної діяльності.

Здоров’язбережувальна компетентність учнів є однією з ключових для української системи шкільної освіти.

Здоров’язбережувальна компетенція – здатність (готовність) мобілізувати систему знань, умінь розумових і особистісних якостей, необхідних для формування у школярів мотивації до здоров’язбереження, а також уміння передбачати, попереджати, або компенсувати втрату здоров’я як засобу задоволення базових потреб людини.

Мета сучасної школи - підготовка дітей до життя. Кожен учень має отримати під час навчання знання, що знадобляться йому в майбутньому житті. Здійснення означеної мети можливе за умови запровадження технологій    здоров’язберігаючої педагогіки.

Учитель, володіючи сучасними педагогічними знаннями, при постійній взаємодії з учнями, їхніми батьками, медичними працівниками та практичними  психологами, планує й організовує свою діяльність з урахуванням пріоритетів збереження та зміцнення здоров’я всіх суб’єктів педагогічного процесу. У своїй роботі звертаємося   до різноманітних педагогічних технологій.

Технологія - це, перш за все, системний метод створення, застосування знань з урахуванням технологічних і людських ресурсів та їх взаємовпливу, що має на меті оптимізацію форм освіти. Слід зазначити, що здоров’язберігаюча педагогіка не може бути представлена як конкретна освітня технологія. Разом з тим, поняття «здоров’язберігаючі технології» об’єднує в собі всі напрями діяльності закладу з формування, збереження та зміцнення здоров’я учнів.

Я  вважаю, що під здоров’язберігаючими освітніми технологіями треба розуміти всі педагогічні технології, які не шкодять здоров’ю учнів. «Якщо здоров’язберігаючі технології пов’язати з вирішенням тільки здоров’яохоронного завдання, то до них належатимуть педагогічні проблеми, методи та технології, які не шкодять прямо чи побічно здоров’ю учнів та вчителів, забезпечують їм безпечні умови перебування, навчання та роботи в загальноосвітньому закладі».

Усі педагогічні технології, якими я  користуюсь на уроці, можуть бути визначені (кількісно чи якісно) за ступенем впливу їх на здоров’я учнів, розуміючи під ними ті психолого-педагогічні технології, програми, методи, які спрямовані на виховання в учнів культури здоров'я, особистісних якостей, що сприяють його збереженню та зміцненню, формуванню уявлень про здоров'я як цінність, а також мотивацію на здоровий спосіб життя. 

Певний  час  учні  проводять у  школі,  тому  треба  організувати  роботу  учителів  так,  щоб  були:

 • сприятливі умови навчання дитини в школі (без стресових ситуацій, адекватність вимог, методик навчання та виховання); 

 • оптимальна організація навчального процесу (відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних вимог); 

 • необхідний достатній та раціонально організований руховий режим. Комплексна програма здоров’я, що запроваджується в закладі, має складатися з таких компонентів:

 • валеологічна освіта;

 • фізичне виховання;

 • шкільна медична служба;

 • режим  харчування;

 • шкільна психологічна служба;

 • соціальні служби;

 • участь батьків  та громадськості;

 • диспансеризація учнів;

 • «Дні здоров'я» та туристичні походи;

 • шкільні спортивні свята;

 • бесіди про здоров'я   з  учнями;

 • бесіди про здоров'я   з   батьками;

 • вітамінізація;

 • факультативи з проблем здоров’я та  здорового способу життя;

 • ведення листків здоров'я та  стіннівок на оздоровчу тематику.

Діяльність загальноосвітнього закладу зі збереження та зміцнення здоров'я учнів лише тоді може вважатися повноцінною та ефективною, якщо в повній мірі, професійно та ефективно в єдиній системі реалізуються здоров'язберігаючі та здоров’яформуючі технології. Аналіз існуючих здоров'язберігаючих технологій дає можливість видокремити такі типи технологій у сфері збереження та зміцнення здоров’я.

Здоров'язберігаючі - ті, що створюють безпечні умови для перебування, навчання та праці в школі, та ті, що вирішують завдання раціональної організації виховного процесу (з урахуванням вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних вимог), відповідності навчального та фізичного навантаження можливостям дитини. До конкретних методів належать:

 • диспансеризація учнів;

 • профілактичні щеплення;

 • забезпечення рухової активності;

 • вітамінізація, організація здорового харчування ;

 • заходи санітарно-гігієнічного характеру, пов'язані з респіраторно-вірусними інфекціями, зокрема грипом.

Оздоровчі - технології, спрямовані на зміцнення фізичного здоров'я учнів, підвищення потенціалу (ресурсів) здоров’я: фізична підготовка, загартування, гімнастика, музикотерапія.

Технології навчання здоров’ю - гігієнічне навчання (раціональне харчування, догляд за тілом тощо); формування життєвих навичок (керування емоціями, вирішення конфліктів тощо); профілактика травматизму та зловживання психоактивними речовинами; статеве виховання. Ці технології реалізуються завдяки включенню відповідних тем до предметів загально-навчального циклу; введенню до варіативної частини навчального плану нових предметів; організації факультативного навчання. Виховання культури здоров'я - виховання в учнів особистісних якостей, які сприяють збереженню та зміцненню здоров'я, формування уявлень про здоров'я як цінність, посилення мотивації на ведення здорового способу життя, підвищення відповідальності за особисте здоров'я, здоров’я родини.

Принципи навчання, що віддзеркалюють найважливіші та нагальні потреби школи,  відповідають цілям здоров’язберігаючих освітніх технологій.

Загальнометодичні та специфічні принципи існують в органічній єдності, створюючи систему. Вони  розкривають закономірності оздоровчої педагогіки.

Серед специфічних принципів видокремлюють: принцип свідомості; принцип активності; принцип наочності; принцип системності та послідовності; принцип «Не зашкодь!»; принцип повторення; принцип поступовості; принцип доступності; принцип індивідуалізації; принцип неперервності; принцип циклічності; принцип урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів; принцип всебічного та гармонійного розвитку особистості; принцип оздоровчої спрямованості; принцип комплексного міждисциплінарного підходу до навчання школярів; принцип активного навчання; принцип формування відповідальності учнів за своє здоров’я та здоров’я оточуючих; принцип зв’язку теорії з практикою.

Для досягнення мети здоров’язберігаючих освітніх технологій  я застосовую  такі форми  роботи:

 • рухова спрямованість (фізичні вправи, фізкультхвилинки, динамічні перерви, рухливі ігри та ін.

 • гігієнічні (виконання санітарно-гігієнічних вимог; особиста та загальна гігієна, дотримання режиму дня та режиму рухової активності, режиму харчування та сну та ін.).

Систематичний вплив на організм та психіку учнів може бути успішним лише за умови доцільного використання методів здоров’язберігаючого впливу.

Метод навчання - це впорядкована   діяльність педагога, спрямована на досягнення визначеної мети навчання. Під  методами навчання часто розуміють сукупність шляхів, засобів досягнення мети, вирішення завдань, а, відповідно, завдання педагогіки оздоровлення вирішуються шляхом застосування методів здоров’язберігаючих освітніх технологій.

Методи  навчання, які  я  використовую  на  уроці, такі: оповідання, лекція, демонстрація, ілюстрація, відеометод вправи, практичний метод, ситуативний метод, ігровий метод,.

Використання методів та прийомів залежить від професійних здібностей учителя, його особистої зацікавленості. Тільки об'єднавши всі окремі підходи в єдине ціле, можна створити оздоровчий освітній простір, де будуть реалізовані ідеї здоров’язберігаючої педагогіки.

Мета всіх здоров'язберігаючих освітніх технологій - сформувати в учнів необхідні знання, вміння та навички  здорового способу життя, навчити їх використовувати отримані знання в повсякденному житті, сформувати навички збереження здоров’я у повсякденному житті.

Досягти стабільності та автоматизму при дотриманні правил збереження здоров’я, виконання цих правил відповідно до вимог їх практичного застосування.Забезпечити варіативне дотримання правил здорового способу життя залежно від конкретних практичних умов.

Завдання кожного з означених етапів можна вирішувати як одночасно, так і послідовно, оскільки вони всі тісно взаємопов’язані.

У навчальному закладі найбільш доцільними є технології, які:

- мають за основу комплексний характер збереження здоров’я;

- беруть до уваги більшість факторів, що впливають на здоров’я;

- враховують вікові та індивідуальні особливості учнів;

- забезпечують запровадження цілей та змісту політики освітнього закладу зі зміцнення здоров'я учнів та формування здорового способу життя;

- контролюють виконання настанов, зміст яких має здоров’язберігаючий та профілактичний характер;

- постійно покращують санітарно-гігієнічні умови навчального закладу, матеріально-технічну та навчальну базу, соціально-психологічний клімат у колективі відповідно до сучасних вимог;

- заохочують учнів до участі в плануванні оздоровчої діяльності навчального закладу та до аналізу виконаної роботи;

- формують позитивне ставлення учнів, взаємоповагу та взаєморозуміння між учителями й учнями та учнів між собою;

- обґрунтовують умови послідовності в реалізації технології;

-  здійснюють періодичну оцінку ефективності технології;

-  залучають батьків до збереження та зміцнення здоров'я дітей;

-  практикують особистісно - орієнтований стиль навчання та стосунків з учнями;

- створюють освітнє середовище, що забезпечує комфортні та безпечні умови життєдіяльності учнів і вчителів.

Ефективність формування здорового способу життя вимагає активного залучення учнів до здоров’язберігаючого навчального процесу, формування в них активної позиції щодо зміцнення і збереження власного здоров’я. Вона має поєднувати такі форми і види роботи:

 • корекцію порушень соматичного здоров'я з використанням комплексу оздоровчих та медичних заходів без відриву від навчального процесу;

 • різноманітні форми організації навчально-виховного процесу з урахуванням їх психологічного та фізіологічного впливу на учнів;

 • контроль за виконанням санітарно-гігієнічних норм організації навчально-виховного процесу; нормування навчального навантаження та профілактику перевтоми учнів;

 • медико-психолого-педагогічний моніторинг стану здоров’я, фізичного і психічного розвитку учнів;

 • розробку та реалізацію навчальних програм із формування в учнів навичок ведення здорового способу життя та профілактики шкідливих звичок;

 • діяльність психологічної  служби,   допомога вчителям та учням у подоланні стресів, стану тривоги; сприяння гуманному ставленню до кожного учня; формування доброзичливих взаємовідносин у колективі вчителів;

 • організацію та контроль за дотриманням збалансованого харчування всіх учнів школи;

 • заходи, що сприяють збереженню та зміцненню здоров'я вчителів та учнів, створення умов для їх гармонійного розвитку.

Звичайно, вирішення проблеми збереження здоров'я дітей та підлітків потребує уваги  всіх зацікавлених у цьому: педагогів, медиків, батьків, представників громадськості. Однак особливе місце та відповідальність в оздоровчій діяльності відводиться освітній системі, яка повинна й має всі можливості для того, щоб зробити освітній процес здоров’язберігаючим.

1.2.Засоби зміцнення та збереження фізичного, психічного, соціального та духовного здоров’я.

Стан фізичного, психічного, соціального й духовного здоров’я дітей є інтегральним показником суспільного розвитку держави. В Україні стан здоров’я дітей катастрофічно

Погіршується – більш ніж на 90% випускників шкіл мають проблеми зі здоровям. Через низький рівень мотивації до здорового способу життя, підлітки і діти частіше вдаються до негативної поведінки, вживання алкоголю, куріння тютюну.

Надмірне психоемоційне навантаження, руйнація моральних підвалин, складна криміногенна ситуація в країні, участь дітей у сімейних конфліктах – усі ці негативні чинники позначаються на фізичному, соціальному і психологічному здоров’ї дітей.

Саме тому потрібно шукати нових підходів до збереження і зміцнення здоров’я. Потрібно виховувати в учнів свідоме ставлення до свого здоров’я, формувати позитивну мотивацію здорового способу життя, розвивати життєво необхідні навички, що допоможуть їм у дорослому житті, формувати так звану культуру здоров’я, що становить сукупність духовних цінностей.

Потреба в культурних, вихованих, високодуховних особистостях стає дедалі актуальнішою. Сучасність вимагає від молодого покоління конкурентоспроможності, професійної і соціальної мобільності, здатності до неперервного самовдосконалення.

Усі ці завдання можна реалізувати лише активно впроваджуючи у практику навчально-виховної роботи освітні здоровязбережувальні технології, спрямовані на підтримку здоров’я учнів.

Процес формування свідомого ставлення до власного здоров’я потребує поєднання інформаційного й мотиваційного компонентів із практичною діяльністю учнів. Це сприятиме оволодінню необхідними здоровязбережувальними вміннями й навичками.

Формування в учнів компетентного ставлення до власного здоров’я можливе лише в комплексі. Тому були визначені способи збереження і зміцнення здоров’я на всіх рівнях: фізичному, соціальному, психічному і духовному.

Засоби збереження і зміцнення фізичного здоров’я:

 • ранкова гімнастика, фізкультхвилинки на уроках, рухливі ігри;

 • контроль за правильною поставою;

 • використання вправ для профілактики сколіозу, запобігання гіпердинамії;

 • виконання дихальних вправ на уроках;

 • використання народних засобів оздоровлення і профілактики;

 • вивчення критерій фізичного здоров’я;

 • навчання правил особистої гігієни;

 • спонукання до дотримання режиму навчання, харчування, праці, відпочинку;

 • навчання правил здорового харчування і культури споживання їжі.

Засоби збереження і зміцнення соціального здоров’я:

 • використання технологій, що сприяють пожвавленого інтересу до навчального матеріалу;

 • дотримання правил спілкування в класі, громадських місцях, їдальні, громадському транспорті;

 • формування вміння уникати конфліктних ситуацій за алгоритмом: « Зупинись! Подумай! Прийми рішення!»;

 • навчання гуманного ставлення до людей з фізичними вадами.

Засоби збереження і зміцнення психічного і духовного здоров’я:

 • створення сприятливого психологічного клімату на уроці;

 • формування вміння керувати своїми емоціями, почуттями;

 • забезпечення здатності аналізувати наслідки шкідливих звичок;

 • формування вміння відмовитися від ризикованих пропозицій та самостійно приймати рішення в різних ситуаціях;

 • виховання дружнього ставлення до однолітків;

 • навчання відповідальності за власні дії та вчинки;

 • формування вміння висловлювати свої погляди щодо здорового способу життя;

 • формування вміння розрізняти зло і добро, духовне і бездуховне, долати лихе в собі.

Розділ ІІ. Особливості уроків основ здоров’я .

2.1. Інтерактивні форми навчання.

Основним підходом до організації системи навчання в сучасній школі залишається класно-урочна система, за якої провідною формою організації навчальної роботи є урок.

Урок – це та навчальна ситуація, та «сценічна» площина, де не тільки викладаються знання, а й розкриваються, формуються й реалізуються особистісні особливості учні. 

Урок це динамічна і варіативна форма організації процесу цілеспрямованої взаємодії (діяльності і спілкування) певного складу вчителів і учнів, яка містить у собі зміст, форми, методи і засоби навчання, і яка систематично використовується (в однакові відрізки часу) для вирішення завдань освіти, розвитку і виховання в процесі навчання.

Сучасний урок основ здоров’я — це урок демократичний. Його проводять не для учнів, а разом із ними. Його характеризує не навчання словом, а навчання справою. Це перш за все урок, на якому створено реальні умови для інтелектуального, соціального, морального становлення особистості. Його концепція базується на особистісно орієнтованих цінностях освіти, коли навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учасників. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де і учень, і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання, розуміють, що вони роблять, рефлексують із приводу того, що вони знають, уміють і здійснюють.

  Особливість проведення уроків основ здоров’я полягає в тому, що опанування комплексу компетенцій зі збереження здоров’я потребує багаторазового вправляння, насамперед у процесі групової взаємодії. Тому необхідна організація практичної, ігрової, індивідуальної та колективної діяльності учнів, що базується на взаємодії вчителя з учнями і учнів між собою. Такий підхід отримав назву «освіта на основі набуття життєвих навичок» і характеризується застосуванням інтерактивних методів навчання, що забезпечує ефективне засвоєння учнями належного матеріалу і відпрацювання ними поведінкових навичок.Організація навчання основам здоров’я передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв’язання проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім лідером дитячого колективу.

Урок основи здоров’я – інтегрований предмет, присвячений питання валеології і безпеки життєдіяльності. Він формує в учнів свідоме ставлення до свого життя і здоров’я.

Відомо ,що учні здатні інтуїтивно відчувати емоційний стан учителя, тому в перші хвилини треба створити доброзичливу, емоційну, позитивну атмосферу. На уроці основ здоров’я слід приділяти увагу профілактиці стресів. Добрі результати дає робота в парах, групах як на місцях, так і біля дошки. Уникнути стресу допомагає моделювання життєвих ситуацій: учні пропонують вирішення проблеми, не боячись помилитись. Формуванню здоров’язбережувальних компетентностей учнів сприяє широке використання інтерактивних форм навчання. Інтерактивний – це здатний до взаємодії, діалогу.

Інтерактивне навчання - специфічна форма організації пізнавальної діяльності, яка має створити комфортні умови навчання, за який кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

Головне в житті - здоров’я . Піклуючись про своє здоров’я ми піклуємося про майбутнє покоління. Здоровя залежить від багатьох чинників: спадковості, розвитку медицини, стану довкілля, способу життя.

Наша мета – сприяти розумінню дітей і молоді переваг здорового способу життя, здобуття ними знань, умінь і навичок здорового способу життя та відмови від негативної поведінки. Для досягнення цієї мети в практиці є багато форм і методів роботи з учнями. Учителям, психологам, соціальним педагогам слід звертатися до цих форм, проникати в творчу, емоційну, діяльнісну сфери дитини, намагатися зробити профілактичну роботу не формальною, а дієвою, продуктивною.

Для успішної профілактичної роботи з молоддю потрібно відшукати нові або використовувати традиційні форми роботи, намагаючись найти їм таких сучасних ознак, які відповідали б інтересам і потребам учнівської молоді, спонукати учнів осмисленно діяти, сприяли формуванню особистісної позиції щодо проблем.

Вважаю ,що ефективними інноваційними є такі форми роботи:

 • театралізовані: літературно – музична композиція, концерт, вистава, змагання агід команд , команд КВК, пластично – хореографічні вистави;

 • інтерактивні ігрові: ігрова програма, інтерактивна акція, ток – шоу, гра по станціях;

 • художньо – прикладні: конкурси малюнків, графіти, виставки малюнків, проектів, рекламні ролики, показ мод, ярмарка, спортивне свято, вечір зустрічей, дискотека, авторські малюнки на футболках,наукові конференції;

 • інтелектуально – пізнавальні: гра « Що?Де?Коли?», « Брейн – ринг», « Мікрофон», година запитань та відповідей, гра « Колесо фортуни».

Ігри та вправи для роботи з учнями щодо здорового способу життя

Вправа « Колесо життя»

Мета: визначити поняття « здоров’я», « здоровий спосіб життя»та фактори, які впливають на здоров’я.

Хід вправи

На початку ведучий наголошує, що існує багато визначень поняття здоров’я. Білл Райн професор Канадського університету, пропонує концепцію поняття здоров’я.

Завдання:

  1. на аркуші паперу намалювати велике коло;

  2. від центра провести чотири діаметральних осі до перетину з колом – « спиці»;

  3. у місцях перетину осей із колом прописати їх. Кожна вісь символізує певні сфери життя людини;

  4. позначити на кожній спиці місце, яке найбільше відповіжає їхньому стану.

Вправа « Проект»

Мета: навчити підлітків створювати інформаційні матеріали щодо здорового способу життя.

Хід вправи

Учасники об’єднуються у три групи. Групи отримують завдання: розробити проекти інформаційних матріалів щодо здорового способу життя для проведення просвітницької роботи серед молоді.

Група 1 – створює газету.

Група 2 – створює буклети.

Група 3 – пише листівки.

Після виконання вправи групи презентують свої матеріали.

Вправа « Шлях здорового способу життя»

Мета: сформувати активне бачення учасниками дій і поведінки, в яких виявляється здоровий спосіб житттяю

Хід вправи

Учасники поділяються на три команди, кожна з яких отримує завдання: на рулоні шпалер створити « Шляхи здорового способу життя». Для цього з кольорового паперу вирізати сліди і написати на них дії та приклади поведінки, які на думку учасників, сприяють здоровому способу життя, після цього сліди приклеїти на шпалери. Кожна підгрупа презентує свій «шлях», а потім їх об’єднують в один.

Вправа « Мозаїка»

Мета: закріпити знання про причини , які призводять до інфікування ВІЛ.

Хід вправи

Учасники об’єднуються в групи по 5 – 7 осіб. Кожна група отримує набір

« мозаїки» ( набори роздаються у розрізаному вигляді). Учитель пропонує як найшвидше зібрати «мозаїку»

Найефективніші методи навчання на уроках основи здоров’я вважаються:

 • « Мозковий штурм»;

 • «Прес»;

 • «Мікрофон»;

 • Вправа « Займи позицію»;

 • Рольова гра;

 • Дебати, дискусія;

 • Виконання вправ у малих групах;

 • Тренінги;

 • Конкурси, вікторини;

 • Змагання кмітливих і винахідливих;

 • Спільне виготовлення плакатів;

 • Розгляд і аналіз конкретних життєвих ситуацій;

 • Навчання однолітків і молодших школярів за методом « Рівний – рівному»;

 • Проектна методика.

«Мозкови́й шторм» — популярний метод висування творчих ідей у процесі розв'язування наукової чи технічної проблеми, сеанси якого стимулюють творче мислення.

Метод «ПРЕС» - використовується у випадках, коли виникають суперечливі питання і вам потрібно зайняти й аргументувати чітко визначену позицію з суспільної проблеми, що обговорюється. Метою застосування цього методу є надання учням можливості під час уроків навчитися формулювати й висловлювати свою думку з дискусійного питання аргументовано в чіткій та стислій формі.

Етапи (слід роздати/ написати на дошці, на плакаті/ учням матеріали, в яких зазначені чотири етапи методу):

 • учні висловлюють думку: « Ми вважаємо, що…»;

 • обґрунтовують: « Тому, що…»;

 • наводять приклади: « Наприклад….»;

 • формують висновки: « Отже, ….».

Метод «Мікрофон» - надасть можливість кожному або кожній сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію. Правила використання методу: Учитель каже учням: «Уявіть, що у вас в руках мікро- фон, і вам потрібно висловити думку». Говорить тільки той або та, в кого «уявний мікрофон». Представлені тези не коментуються і не оцінюються.

«Займи позицію» Цей метод допоможе під час суперечки чи дискусії, надасть можливість ви- словитися кожному, продемонструвати різні думки з теми, обґрунтувати свою позицію або навіть перейти на іншу в будь-який час, якщо аргументи проти- лежної сторони були переконливими. Предметом обговорення мають бути дві протилежні думки, які не мають однозначної (правильної) відповіді.

Тренінг – це особлива форма навчання, під час якої людина максимально оволодіває новими знаннями, отримує нові навички, переглядає власні цінності та пріоритети, коригує, удосконалює та розвиває певні якості та властивості своєї особистості, обирає для себе такі форми та методи поведінки, які відповідають саме її ситуації та індивідуальності. Серед інших форм навчання саме тренінг дає можливість на 90% засвоїти отриману інформацію.

Диску́сія — це форма колективного обговорення, мета якого — виявити істину або знайти правильний розв'язок порушеного питання через висловлення власнихміркувань та зіставлення поглядів опонентів на проблему. Під час такого обговорення виявляються різні позиції, озвучуються протилежні думки, а емоційно-інтелектуальний стимул підштовхує до активного мислення.

«Дебати» означає «обговорення, обмін думками на нараді або засіданні». При використанні дебатів у навчальному процесі учні здобувають уміння слухати, не соромитися висловлювати свою думку.

Завдяки використанню у процесі вивчення предмета « Основи здоров’я» вищезгаданих здоров’язбережувальних методик і технологій в учнів поступово формується так званий пакет здоров’язбережувальних копметентностей, що допоможуть їм швидко зорієнтуватися і прийняти правильне рішення у найскладніших життєвих ситуаціях.

2.2. Динамічні паузи на уроках основ здоров’я (вправи-енергізатори, нестандартні фізкультхвилинки, фізкультпаузи, руханки, корисні вправи ).

Майже під час кожного уроку відбувається зниження уваги й працездатності учнів. Відомо, що працездатність людини поновлюється швидше, якщо короткочасно змінити діяльність. Фізичні вправи дають можливість зменшити стомленість і відновити працездатність учнів.

Щоб запобігти стомлюванню у процесі навчально – пізнавальної діяльності учні після одноманітної роботи проводять динамічні паузи. Ігнорування пауз негативно діє на фізичний розвиток, виснажує нервову систему, знижує опірність організму застудними та інфекційними хворобами . Тому на уроках обов’язково потрібно використовувати динамічні паузи. Тому що природою запрограмований для людини ресурс здорового життя з досить високим потенціалом, але лише за умови його розумного використання, відновлення, зміцнення. Лише глибоко усвідомлене ставлення до свого здоров‘я та здоров’я інших як до цінності, позитивна мотивація на здоровий спосіб життя з раннього дитинства, створення умов для розвитку особистості з оптимальним залученням суспільного ресурсу допоможе в значній мірі зреалізувати проблему збереження та зміцнення здоров‘я дітей та молоді.

Кожному педагогові відомо, що дитині властива природна потреба в рухах. У руховій діяльності, як самостійній, так і педагогічно керованій, дитина пізнає самого себе, розвиває своє тіло і пристосовується до умов довкілля. Систематичне проведення різноманітних заходів з фізичної культури забезпечує реалізацію потреби дитини в руховій діяльності.

Крім фізкультурних занять в рухову активність дітей необхідно розвивати за рахунок збільшення динамічного компонента різних видів діяльності: введення фізкультурних пауз під час занять, супроводжувати побутові моменти різними потішками і рухами, розпорядок під час ігор, динамічних пауз між заняттями.

Руховий і ігровий компонент фізкультхвилинок та динамічних пауз повинен сприяти не тільки підвищенню рухової активності, а й фізичному, психічному і мовному розвитку в цілому. Тому підбір вправ необхідно співвідносити не тільки з виховно-освітніми завданнями занять, прогулянок і інших режимних моментів, але і з віком і рівнем розвитку дітей.

Вправи, що входять до до динамічних пауз, учитель повинен добирати з урахуванням теми уроку, емоційного настрою класу, міри втомлюваності учнів.

Сформулюємо основні вимоги до вибору вправ до них:

 • вправи мають відповідати віковим особливостям учнів, бути простими, цікавими та доступними, мати ігровий характер, бути зручним для виконання на обмеженій площі, емоційними й досить інтенсивними;

 • вправи мають бути знайомі дітям, щоб не витрачати час на їх пояснення та розучування;

 • комплекс вправ має спрямовуватися на основні великі м’язові групи і знімати статичну напругу, викликану тривалим сидінням;

 • обов’язково слід добирати такі вправи, як потягування, випрямляння та вигинання хребта, на розправляння грудної клітки, що виконується з одночасними рухами рук угору і врізнобіч – вони сприяють випрямленню хребта, та підвищують тонус м’язів-розгиначів тулуба;

 • рухи за своїм характером мають бути протилежними положенню тулуба, ніг, голови, рук дітей під час занять;

 • вправи мають узгоджуватися з видом і тематикою занять, характером діяльності.

Імітаційні динамічні паузи:

Вітерець

Навкруги вітер гуляє,

Моє дерево хитає.

Угору тягнуся,

А йому не піддаюся.

Тихше, тихше, вітерець,

Вгомонився врешті - решт

Ходьба на місці. Руки підняти вгору,

Нахилитись вправо, вліво.

Стати навшпиньки.

Потягнутися.

Повільно опустити руки.

Ми веселі

Дружно разом піднялись,

Вліво, вправо подивись.

Потім хутко повернись,

Всім навколо посміхнись,

Поплескали, пострибали.

« Хай лунає всюди сміх,

Ми найкращі від усіх»

Встати з – за парт.

Нахилити голову, ліворуч, праворуч,

Руки на пояс, зробити повороти.

Поплескати в долоні, пострибати

На місці.

Ці слова всі вимовляють хором.

Ігрові динамічні паузи

( за Е. Печерською)

Ігрові вправи допоможуть зняти емоційне напруження й сприятимуть кращому мисленню та запам’ятовуванню навчального матеріалу. Спочатку ігрові вправи можуть спричинити порушення дисципліни, але при регулярному виконанні учні звикають до них.

Гра « Піаніно»

Поставити усі пальці на парту й на рахунок учителя «раз і два»( на раз пальці відірвати від парти) імітувати гру на піаніно, пальцями перебирати по порядку, від великого до мізинця.

Гра « Комарик»

Вийти із за парт, спочатку звуками імітувати дзижчання комара, потім руками – його політ навколо голови, рук, ніг, ловити його оплесками. Наприклад: « Комарик над головою» - діти плещуть у долоні над головою, «Комарик біля вуха»…

динамічні паузи

Пробуджуємо свій організм.

 • Беремо вуха повністю в руки. Робимо кругові рухи. Вуха починають горіти, це добре. Слідкуємо, щоб плечі були випрямлені (7 – 9 разів).

 • Промасажувати вказівними пальцями точки біля вух зі сторони обличчя (7 – 9 разів).

 • Зустрічними рухами вказівних пальців обох рук масажувати точки на лобі (7 – 9 разів).

 • Знайти на шиї хребець, що найбільше виступає. Другим пальцем масажувати точку, розташовану нижче цього виступу між хребцями. Ця біологічно активна точка має опосередковані зв'язки з усіма активними точками організму її масаж впливає на кровопостачання головного мозку.

Гімнастики для кистей рук.

Кожний рух повторюємо 6 разів.

 • Стискаємо-розтискаємо кісті рук. Спочатку стискають пальці у кулаки, потім – повністю випрямляють.

 • Кожний пальцем по черзі виконуємо рух, ніби даємо щигля по лобі.

 • Акцентуємо увагу на променєвозап'ясному суглобі. Руки витягнуті вперед паралельно підлозі, кисті спрямовані в бік тулуба, кінцівки пальців тягнемо до себе. Робимо декілька чергувань напруги і ясного розслаблення.

 • Аналогічно робимо вправу в протилежному напрямку. Плечі розправили, посмішка.

 • Руки витягнуті вперед, паралельно підлозі, кисті направлені долонями вниз також паралельно підлозі. Розводимо долоні вбік мізинця (декілька рухів), потім долоні зводимо до великого пальця.

 • Кисті, стиснуті в кулаки, повертаємо по колу максимального діаметра, спочатку в один, потім в інший бік.

Гімнастика для плечових суглобів. Вправу повторюємо 6 разів.

 • Обертання правим плечовим суглобом назад, повторити 8 разів.

 • Обертання лівим плечовим суглобом назад, повторити 8 разів.

 • Обертання обома плечовими суглобами назад, повторити 8 разів.

 • Голова прямо. Плечі тягнемо вперед назустріч один одному. Даємо легке розслаблення і повторюємо рух із посиленням напруги.

 • Голова прямо. Плечі відводимо назад, лопатки рухаються одна до одної.

 • Трясемо руками.

Пам'ятаємо, що на напругу потрібно робити видих, а на розслаблення — вдих.

Гімнастика для шиї.

Вправи повторюються 5 - 6 разів.

 • Корпус прямий, підборіддя опущене на груди. Витягуємо голову і шию вперед, чергуючи напругу і розслаблення.

 • Корпус прямий, голову трохи відхиляємо назад, підборіддя направлене до стелі. Тягнемося підборіддям угору, потім рух припиняємо, дещо послаблюємо напругу і знов тягнемося вгору.

 • «Катання» голови по плечах: підняти плечі, втягнути голову перелякана черепаха») обережно повертати голову зліва-направо і назад, повторити 2-3 рази.

Профілактика короткозорості.

Вихідне положення - сидячи. Кожна вправа повторюється 5-6 разів.

 • Відкинутися назад, зробити глибокий вдих, потім, нахилившись уперед – видих.

 • Відкинутися на спинку стільця, прикрити повіки, міцно зажмурити очі, відкрити повіки.

 • Руки вперед, подивитись на кінчики пальців, підняти руки вгору (вдих). Стежити очима за рухом рук, не піднімаючи голови, руки опустити (видих).

Масаж очей

 • Масажувати двома пальцями – вказівним і середнім – у вигляді вісімкоподібного руху між нижнім краєм ока та над бровами. Такий рух повторюється 8-10 разів.

 • Закрийте очі, вказівним та середнім пальцями масуйте повіки, м’яко погладжуючи, в напрямку від носа до скронь. Повторіть 5—10 разів.

Гімнастика для верхнього грудного відділу хребта.

 • Покладіть на потилицю долоні рук (одна на іншу). Як можна далі відводите лікті назад, розпрямляють груди.

 • Сядьте на край стільця, обіпріться руками ззаду на сидінні. Прогинайтеся, випинаючи груди вперед.

 • Хребет прямий. Поперек нерухомий. Руки розведені в сторони (долонями вгору). Руки по черзі згибаються в ліктях. Голова опускається в бік прямої руки. Вліво – вдих, вправо – видих.

 • Схрестити руки перед грудьми, міцно обхопити себе за плечі, повторити 5 разів.

Динамічні очні вправи.

Зосередження погляду на точці між бровами.

 • Закрити очі на рахунок „раз-два”, відкрити очі і подивитися на кінчик носа на рахунок „три-чотири”.

 • Заплющити очі. Не відкриваючи очей, начебто подивитися ліворуч на рахунок „раз-чотири”, повернутися у вихідне положення. Так само подивитися праворуч на рахунок „п‘ять-вісім” і повернутися у вихідне положення. Повторити 5 разів.

 • Подивіться прямо на об’єкт, що знаходиться на віддалі 15-20 см, потім переведіть погляд на дальній об’єкт (на віддалі 2-3 м). Повторіть 5 разів.

 • Швидко кліпати очима протягом 15 секунд.

Гімнастика для всього хребта.

 • Ноги на ширину плечей, стопи притиснуті до підлоги паралельно одна одній. Коліна трохи зігнуті, руки на передпліччях. Починаємо плавний, послідовний поворот корпуса до упору праворуч. Очі, голова, плечі, груди, живіт, стегна, таз, ноги — усе, крім стоп. Потім додаємо зусиль, створюємо напруження, повертаючись далі. Легке розслаблення і знов напруження, і так декілька разів. При кожному напруженні робимо повільний видих. Після чого повертаємось у початкове положення.

 • Ноги ширше плечей, стопи притиснуті до підлоги паралельно одна одній, корпус нахилений уперед під кутом 45 градусів, спина пряма, руки на передпліччях. Починаємо поворот хребта праворуч: очі, голова, груди, живіт, стегна, таз повертаються до стелі, при цьому лікоть правої руки «дивиться» вгору. Чергування напруги і легкого розслаблення дозволяє, поступово збільшити кут повороту. Виконавши декілька чергувань, плавно і ПОСТУПОВО повертаємось у початкове положення. Можна випрямити корпус!

 • Робимо декілька глибоких вдихів і видихів.

 • Потягування та розслаблення.

Загальна гімнастика.

 • Нахили ліворуч, праворуч, уперед, назад.

 • Присідання.

 • Стоячи на носках, у швидкому темпі робити пружні рухи, не торкаючись п’ятками підлоги. Руки при цьому опущені вздовж тіла, хребет прямий. Дихання повільне.

 • Одночасне стискування — розтискування пальців на ногах і руках.

 • Масаж пальців на руках. Послідовно стискуємо пальці від мізинця до великого декілька разів, а потім — від вказівного до мізинця.

 • Розтираємо кисті рук (як умивання рук).

 • По черзі стискаємо пальці з боків.

 • Стискаємо пальці в замок і витягуємо руки перед собою, потім вивертаємо замок із пальців від себе долонями вгору, потім до себе долонями вгору.

 • Потягування і розслаблення.

Організація фізкультхвилинок та пауз передбачає підготовку приміщення й учнів, які для виконання вправ виходять з-за парт, послаблюють комірці, ремені.

Фізкультхвилинки проводяться за перших ознак втоми учнів, а саме:

 • порушення нещодавно сформованих умінь;

 • уповільнення координації рухових дій;

 • примітивне маніпулювання (перекладання предметів, що лежать на столі, постукування по столу тощо);

 • підвищення дратівливості;

 • погойдування;

 • позіхання;

 • порушення зорових та слухових реакцій;

 • зниження активності, яка наступає переважно після 20-25 хвилин роботи на уроці (залежно від віку та інтенсивності розумової діяльності дітей).

Час спочатку проведення фізкультхвилинки визначається вчителем.

Виняткове значення фізкультхвилинки мають у роботі з молодшими школярами, котрі швидко втомлюються внаслідок одноманітної роботи. Внутрішнє гальмування призводить до зниження уваги учнів, а короткочасне виконання фізичних вправ викликає збудження в інших ділянках головного мозку, що сприяє відпочинку.

Фізкультхвилинки можуть проводитися у формі загальнорозвиваючих вправ, рухомий гри, дидактичної гри з рухом, танцювальних рухів, виконання рухів під віршований текст, а також у вигляді будь-якого рухового дії і завдання.

Фізкультхвилинки під віршований текст використовуються найчастіше. При підборі їх до конкретного заняття слід звернути увагу на наступне:

віршований текст повинен бути високохудожнім. Можуть бути використані вірші відомих поетів, потішки, загадки, лічилки;

перевагу слід надавати віршам з чітким ритмом, так як вони дають можливість використовувати різноманітні рухи:

Можна використовувати різні імітаційні руху: зображення спортсменів (лижник, гімнаст, боксер, окремі трудові дії (рубаємо дрова, заводимо мотор) і повадки тварин (лисиця крадеться, заєць стрибає).

Білочки

Раз. два! Пострибали! (руки на поясі, стрибки на двох ногах)

Три, чотири! Назад стали (зупинилися)

Лапки вліво, лапки вправо (ліва нога вперед- назад, права нога вперед – назад)

Лапки вгору підняли (руки підняли вгору)

Всі тихесенько присіли (руки перед собою- присіли),

Потім знову підвелись (повернулися у вихідне положення)

І кружились, веселились (покружляли, пострибали),

Усміхнулись,

Й за науку знов взялись.

Зайчик

Сірий зайчик скік та скік (стрибки на місці),

По капусту він прибіг (біг на місці).

Нахиливсь, зірвав головку

(руки на поясі, нахили вперед, дістати пальчиками рук носочки ніг)

Але й мав собі мороку.

Поки в ліс її приніс (маршируєм на місці)

Мокрий став у нього ніс (погріти руки)

***

Ми писали, ми трудились (зжимаємо пальчики в кулачок),

Наші пальчики стомились.

Ручками махаємо (помахали ручками),

Метелика хапаємо (зжимаємо пальчики в кулачок),

Ворушимо пальчики (по черзі згинаємо пальчики в кулачок),

Пальчики-хапальчики (доторкнутися до кожного пальчика рук),

Ми їх добре розімнемо (потерли долоньки)

І писати знов почнемо (сіли за парти)

***

Раз — всі встали (піднялися),

Два - підняли руки вгору, похитали

(піднялися на носочки, підняли руки вгору, потягнулися),

Всім ласкаво усміхнулись (посміхнулися один одному).

П'ять — притупнули ногою (тупнули правою ногою),

Шість - тепер іще другою (тупнули лівою ногою)

Сім — за спинку руки склали (руки склали за спину),

Нахилились — знову встали (руки на поясі, нахили вперед, назад).

Вісім раз отак зроби (нахили вперед, назад)

На дев'ятий — рівний ти (стали рівно, опустили руки),

Ну, а десять — вже сідайте (сіли),

Підрахунки починайте!

Психологічні фізкультхвилинки
Здібність людини до саморегуляції стану, де психічної перебудови забезпечує і її ефективну адаптацію у довкіллі, у стосунках з іншими. Навчати керувати своїм психофізичним станом слід почи нати з дитячих років.
Вправи пропонуються у формі гри.
Поза «кучера»: діти сідають на стільці, випрямляють спину, прагнуть розслабити всі скелети м'язи. Слід стежити, щоб діти ненахилялися вперед, інакше діафрагма тиснутиме на шлунок. Голова повинна бути опущена на груди, ноги розслаблені й зігнуті під тупим кутом, носки трохи роздвинуті. Очі заплющити. Найголовніше навчите дітей поринути в уяву. Ефективно використовувати образи казкових персонажів, улюблених звіряток.

«Морозиво»
Ведучий. Я знаю, що ви всі любите морозиво. Уявіть, що ви завітали до Снігової королеви, замерзли й самі стали схожі на морозиво. Тіло, руки, ноги, голова скуті холодом... Брр... Але прийшов добрий чарівник і сказав: «Заплющте очі! Покладіть руки на коліна. Вам зручно, вам ніщо не заважає... Зараз почнемо відтавати. Зігріваються й відтаюють пальчики ніг, зігріваються й відтаюють ступні, зігріваються й розслаблюються коліна. Тепло йде від пальчиків ніг угору, ноги теплі, вони розслабляються. Зігріваються пальчики рук. Пальці розслаблюються. Зігріваються й розслаблюються долоні. Зігріваються й розслаблюються кисті рук. Тепло від кистей іде до ліктиків. Від ліктиків до плечей. Руки теплі, розслабилися. Вам тепло. Тепло йде по всьому тілу, від животика піднімається до грудей, шиї, голови. Обличчю жарко. Обличчя розслабилося, ротик відкрився, голова повисла. Розтануло морозиво, підлозі».
►►
 «Комплімент»
Діти повертаються одне до одного, витягають руки вперед і з'єднують їх із долонями товариша. За сигналом учителя діти по черзі говорять комплімент одне одному. Компліменти не повинні повторюватися. Вимовляється комплімент із посмішкою, треба дивитися в очі дитині, якій він призначається.
►►
 На кого я схожий
ДІТИ дають одне одному порівняльні характеристики. Наприклад: «Тетянко, у тебе чудова посмішка, схожа на сонечко!», «Альбіно, у тебе очі як зірочки!»
Гра розвиває мовлення учнів, учить бачити в однолітках прекрасне, добре.
Імітативні руханки

Руханка 1

Раз, два - дерева.

встати

Три, чотири - вийшли звірі,

ходьба на місці

Пять, шість - пада лист.

нагнутися

Сім, вісім - птахи в лісі.

помахи руками, як крилами

Дев'ять, десять - це сунички

Підняли червоні личка.

підняти руки і голови догори

Руханка 2

Ось іде до нас весна.
Все навколо ожива:

встати, ходьба на місці

Підсніжники прокидаються,

потягнутися

Проліски посміхаються,

посміхнутися

Пташки прилітають,

махають руками, як крилами

Діти вибігають,

біг на місці

На луках стрибають.

стрибки

Руханка 3

Трава - низенька-низенька,

присісти

Дерева - високі-високі.

потягнутися

Вітер дерева колише, гойдає

нахили тулуба

То вправо, то вліво хитає,

нахили тулуба

То вперед, то назад,

нахили тулуба

То вниз пригинає.

нахили тулуба

Птахи летять, відлітають

помахати руками, як крилами

А учні тихенько за парти сідають

сісти за парти

І (назва предмету) вивчають.

Комплекси вправ

Вправа 1. Дія натисканням на пальці рук (по методиці японського лікаря Намікоси Такудзіро).

Пальці наділені великою кількістю рецепторів, що посилають імпульси в центральну нервову систему. Такудзіро стверджує, що пальці є «дорогами зворотного зв'язку» з тими або іншими органами. Наприклад, натиснення на середній палець тонізує мозок, знижує підвищений кров'яний тиск.

 Натискання на пальці рук варто поєднувати з дихальними вправами по методу Стрельникової, і ці дії значно покращують самопочуття. Натискувати слід від пальця до кінчика, включаючи подушечку, в 3-4 прийоми. Натискати палець потрібно поперемінно на тильну, а потім і на сторони пальців. Тривалість натискання – 3 сек., сила – середня. Обробляються пальці обох рук по черзі. Можна виконувати такі натискання, одночасно промовляючи вірш:

Пальчик-пальчик, де ти був?

З цим братиком в ліс ходив,

З цим братиком щі варив,

З цим братиком кашу їв,

З цим братиком пісні співав.

Цей пальчик в ліс ходив,

Цей пальчик гриб знайшов,

Цей пальчик чистив,

Цей пальчик смажив сам,

Цей пальчик сам все з'їв,

Тому і потовщав.

Вправа 2. Дія на активні точки ніг (по методиці До. Дінейки).

Натискаючи на активні точки підошви, ми стимулюємо функції багатьох внутрішніх органів. Аби надати загальну дію на всі активні точки підошов, слідує сидячи катати палицю. Тривалість – 2–3 хв. На звичайну палицю приклеїли вузькі подовжні смужки з пластмаси. Катання такої палиці надаватиме сильнішу дію на активні точки.

Масаж рефлексогенних зон стопи – особливий спосіб боротьби із стомленням. Зональний самомасаж підошви надає дивно потужну тонізуючу, загальнозміцнюючу дію.

Вправа 3. Масаж біологічно активних точок на вушній раковині.

За допомогою масажу біологічно активних точок на вушній раковині можна швидко підняти загальний тонус нервової системи, зняти стомлення, мобілізувати функції систем, лімітуючих працездатність.

Ретельно промасажувати натисканням середньої сили вушні раковини від верхньої до мочки. Тривалість – 10-15 сек.

Вправа 4. «Слон». Стоячи, ноги на ширині плечей або сидячи, притиснути голову до плеча і оглядіти кімнату (клас). Прагнути рухатися всією верхньою частиною тіла, неначе малюєте «вісімку». Під час руху витягнути руку і дивитися на пальці (якщо у полі зору руху вся рука, значить, вправа виконана добре). Повторити іншою рукою.

Вправа 5. «Сова». Обхватити плече і «розім'яти» м'язи. Обернути голову і поглянути через одне плече, потім через інше. Опустити голову на груди, дихати глибоко, розслаблюючи м'язи. Повторити вправу, розминаючи інше плече.

Вправа 6. «Жовта мавпа». Сидячи за партою, опустити голову на руки, закрити очі, розслабитися і думати лише про жовту мавпу (творчий образ). Образ можна міняти, наприклад, на «зелену мавпу».

Енергізатори, ретельно підібрані педагогами. Вони мають відповідати віковим особливостям учнів, бути простими, цікавими і доступними, бути зручними, для виконання на обмеженій площі, емоційними і досить інтенсивними, і теж знайомі дітям.

Автофигуры 2

Призначення енергізаторів на уроці – створення позитивної психологічної атмосфери у класі, відновлення енергії та посилення групової активності. Крім того, вони дозволяють учням проявити рівні здібності – тілесно-кінестетичні, візуально-просторові, міжособистісного спілкування.

Енергізатори корисні для послаблення монотонності, збудження активності учнів й заохочення їх подальшої праці.

Переваги використання енергізаторів:

-відновлення енергії класу;

-привертання уваги учнів;

-об’єднання кількох методів навчання в єдине ціле;

-включення всіх у процес навчання;

-отримання задоволення від навчання.

►►  «Подарунок»
Учні стоять. Починаючи з ведучого, кожний по черзі засобами пантоміми зображує якийсь предмет чи поняття і «дарує» його сусідові (морозиво, квітку, кішку, сонце, свій насхрій тощо). Сусід «приймає подарунок» і робить якийсь інший подарунок наступному учасникові.
►► «Добра тварина»
Діти стоять. Тримаючись за руки. Ведучий тихим голосом каже: «Ми одна велика, добра тварина. Послухаймо, як вона дихає!» Усі прислухаються до свого дихання і дихання сусідів. «А тепер подихаймо разом!» Видих — усі роблять два кроки назад. Вдих — два кроки вперед. «Так не тільки дихає тварина, так чітко й рівно б'ється її вели¬ке, добре серце. Стук — крок уперед, стук — крок назад. Ми всі беремо дихання та стук серця цієї тварини собі. Ми — єдине ціле».
►► «Один до одного»
Учні стоять парами. Ведучий дає команди: рука до руки, вухо до вуха, спина до спини, плече до плеча, віч-на-віч тощо.
За командою «Один до одного» змінити пари.
►► «Загальна увага»
Усім учасникам гри пропонується виконати одне і те саме просте завдання. Будь-якими засобами, не вдаючися до фізичних дій, потрібно привернути увагу одного з учасників вправи — установити зоровий контакт. Ті, хто зуміли привернути увагу один одного, сідають. Вправа про¬довжується доти, поки всі учасники не сядуть на
свої міста. «
►► «Гуфі»
На початку вправи ведучий обирає одного учасника на роль Гуфі (казкової істоти), але пові-домляє його про це так, щоб інші учні класу не дізналися. Учні стають, і ведучий каже, що серед присутніх є мовчазна істота Гуфі. Знайти її можна лише доторкнувшись і запитавши: «Ти — Гуфі?» Якщо відповідь буде «Ні», можна рухатися далі. Якщо відповіді не буде — значить, це справжній Гуфі, і той, хто доторкнувся до нього, приліплюєть¬ся до нього і сам стає такою ж мовчазною істотою.
►► «Грім — ураган — землетрус»
Учні об'єднуються в трійки. У кожній трійці двоє учасників беруться за руки і, піднявши їх угору, утворюють «хатинку», а третій учень стає між ними — це мешканець хатинки.
Якщо ведучий каже «Грім», мешканці хатинок намагаються знайти собі нові хатинки й забігають усередину нової пари. Якщо він каже «Ураган», «хатинки» шукають собі нових мешканців. А за командою «Землетрус» усі трійки розпадаються і створюють нові. Завдання ведучого — знайти собі трійку. Той, хто не встиг знайти нову хатинку або нового мешканця, стає ведучим.
►► «Світлофор»
Учні рухаються, а ведучий віддає команди, називаючи кольори світлофору. Якщо тренер каже: «Червоний!», учні мають швидко присісти; якщо «Зелений!» — учасники продовжують іти й плес-кають у долоні; якщо вони чують «Жовтий!», то мають зупинитися і підняти руки вгору. Вправа виконується швидко.
Ведучий пропонує учням стати в коло. Ближ-чому до ведучого учню передаємо (дуже тихо) одну фразу, наприклад: «У середу футбол, у четвер конт-рольна з математики, а в п'ятницю кінець тижня». Запропонуйте йому передати (теж дуже тихо) цю фразу по колу. Останній учасник промовляє вголос те, що він почув і зрозумів.
►► «Динамічні»
«Напишіть» у повітрі носом і підборіддям цифри від 1 до 10 або букви (наприклад, А, В, Д, О, У, К, М, П, Р, Ш тощо). Робити це слід з мак¬симальним повертанням голови (цифри або букви мають бути високими і великими). Можна малю¬вати в повітрі різні предмети, фігури тощо, писати добрі слова. Виконуючи вправу, потрібно руха¬ти шиєю плавно, без ривків і зайвого напруження. Тулуб тримати нерухомо, спину прямо.
Ця вправа покращує кровообіг головного мозку, роботу шийних хребців, позбавляє обличчя подвійного підборіддя.
►► Фізкультхвилинка — гра «Чапля»
Огол9Шується конкурс на найкращу «чаплю». За сигналом діти повинні праву ногу зігнути в коліні, повернути її на 90° до лівої ноги і притиснути ступню до стегна лівої ноги якомога вище. Руки на поясі. Очі заплющені. Необхідно протриматися в такому положенні якомога довше.
Ця вправа-гра тренує вестибулярний апарат і розвиває здатність концентрувати увагу, а також завжди дуже смішить дітей.
►► «Вуха»
Для виконання цієї вправи потрібно сісти н край стільця. За сигналом діти нахиляють голов: до плечей спочатку зліва направо, потім справ наліво. Нахили виконуються сильно і різко, та* щоб у кожному нахилі дістати вухом до плечг Вправа виконується 20 секунд. У цій вправі розігріваються вуха, а чере нервові закінчення у вушних раковинах збуджу ється і весь організм. Крім того, розробляєтьс активність шийних хребців.
►► Дихальна фізкультхвилинка «М'яч»
Ведучий. Уявіть, що у вас у руках м'яч. Зробіт: глибокий вдих і виконайте команду «М'яч проби тий»: зі звуком «с-с-с» починайте випускати потро ху повітря з легенів, одночасно показуючи руками як зменшується м'яч.
►► «Машинка»
Робота губ, гудіння губами, тріск — чим огид ніше, тим краще (на усмішці м'язи розтягуються)
►► «Рубання дров»
Діти стають прямо, ноги ширші за плечі. Рукі опущені, пальці зчеплені в замок.
Піднімають руки вгору, вдихають, прогинають ся назад.
Потім, різко видихаючи, зі звуком «ха!» нахиля ються, опускають руки, як під час удару сокирою поміж ніг і відразу піднімають їх угору.
Повторити 5-10 разів. Дуже важливо, щоб звуї «ха!» був результатом різкого видиху, ішов із груд ної клітки.
Вправа добре очищає дихальні органи, покра щує їх роботу.

2.3. Правильна постава – запорука здоров’я .

Під правильною поставою прийнято розуміти положення тіла, при якому голова трохи піднята, плечі розгорнуті, лопатки наближені до хребта, не виступаючи при цьому, а лінія живота не виходить за рівень грудної клітини.

Правильна постава — запорука здоров’я. І це не просто гучні слова. Важливо поставитися до цього відповідально, оскільки викривлення хребта і порушення у роботі м’язів спини провокують серйозні порушення в роботі внутрішніх органів. Дитина з викривленою спиною більше схильний до застуд, бронхіту, гастриту, запорів, проблем у розвитку серця і легенів.

За хребтом малюка потрібно стежити з самих ранніх років. Потрібно просто і доступно пояснити дитині, що якщо він буде нерівно тримати спинку і неправильно сидіти, може захворіти. Важливо взяти за правило робити з малюком легкі вправи для профілактики — це запобіжить багато неприємності.

Правильна постава, за визначенням, — це невимушене положення тіла людини, при якому для збереження правильного положення хребта, кісток і суглобів організму не потрібно додаткової роботи м'язового корсета, і він зберігає природний тонус. Іншими словами, правильна постава — це положення тіла, при якому ви не відчуваєте м'язового перенапруження або болі в різних зонах тіла, а осі хребта і кінцівок збережені в природному положенні, при якому свобода рухів ваших суглобів не обмежена. Постава – не тільки показник здоров’я, але й складова психологічного портрета. Це «мова» тіла, який виражає ставлення людини до навколишнього середовища і до себе особисто. По поставі можна визначити походження людини, і те, чим він займається по життю.

Порушення постави досить часто виявляються в шкільному віці. Школярам доводиться довго перебувати в одному і тому ж положенні, м’язи постійно напружені, вони втомлюються, виникає біль. Для зняття напруги дитині потрібно постійно міняти положення, згинати хребет і відхилятися в сторону. Учні, які «сиділи над книгами» і ігнорували спорт, отримають до випуску» сутулу спину і викривлення хребта.

Якщо у дитини помічаються такі симптоми, як постійна втомлюваність, незграбність, головний біль і біль в шиї, він відмовляється від активності, скаржиться на хрускіт суглобів і біль у кінцівках у процесі руху, важливо проконсультуватися з лікарем. Не займайтеся самолікуванням, інакше можна тільки погіршити ситуацію.

З урахуванням фізіологічних вигинів хребетного стовпа було виділено три типи постави:

 • К - кифотическая постава;

 • L - лордотіческая постава;

 • R - рівномірна постава.

Тільки фахівець може визначити рівень порушення постави і порадити процедури, які будуть корисні у вашому випадку.

Формування постави є досить тривалим процесом, що починається з народження і триваючим до 25 років. Особливу увагу потрібно звернути на поставу в період, коли малюки активно ростуть — 5-6 років у дошкільнят, а також підлітковий вік: 11-13 років у дівчаток і 13-15 років у хлопчиків.

Щоб уникнути порушення постави у дітей, дотримуйтеся наступних принципів:

 • Правильна організація сну. Потрібно застосовувати жорсткий матрац і спеціальну ортопедичну подушку, що допоможе забезпечити правильну роботу хребта. Постарайтеся привчити малюка спати на спині.

 • Боротьба з малорухомістю. Звертайте увагу на те, щоб дитина вів активний спосіб життя, більше гуляв, грав у рухливі ігри.

 • Правильний підбір взуття. Намагайтеся купувати взуття з супінатором, яка допоможе забезпечити правильну ходу. Також стежте за тим, щоб дитина не искривлял ступні при ходьбі.

 • Контроль навантаження на хребет. Слідкуйте за тим, щоб вона була рівномірною. Не дозволяйте носити надмірно важкі портфелі і постійно носити сумку на одному плечі.

 • Правильна ходьба. Важливо позбавити дитину від звички стояти, спираючись на одну ногу. Це провокує косе положення тіла, що призводить до неправильного вигину хребта в свою чергу.

 • Правильний вибір меблів. Меблі потрібно підбирати з урахуванням віку та індивідуальних особливостей малюка. Привчіть його правильно сидіти за столом. Оптимальна відстань між столом і очима — 30-35 див. В такій позиції постава буде максимально правильною, і хребет буде розвантажуватися. Стільці краще використовувати зі спинкою. Нехай дитина не лягає на стіл. Якщо він відчуває втому в спині, нехай зробить перерву — полежить або посувається.

У формуванні постави можна і потрібно використовувати спорт і фізичні вправи. Особливо корисним буде плавання.

Вправи для дітей при розвитку сколіотичної постави спрямовані на зміцнення м’язів спини і грудного відділу:

 • Необхідно поставити дитину біля стіни так, щоб вона торкалася її потилицею, лопатками, сідницями і п’ятами. По стіні потрібно ковзати руками, не згинаючи і піднімаючи їх до рівня плечей. М’язи корпусу напружені: живіт обов’язково втягнутий;

 • Після цієї вправи потрібно спробувати зберігати правильну поставу, відходячи від стіни, спостерігаючи себе в дзеркалі;

 • Вихідне положення – також у стіни. Виконуються повільні присідання ковзного типу, спина не відривається від стіни.

Наступні вправи при порушенні постави у підлітків і дітей виконуються з положення лежачи:

 • Сухе плавання. Потрібно підняти ноги, і виконувати рухи, як при плаванні батерфляєм;

 • Човник: лежачи на животі, потрібно витягнути горизонтально і напружити прямі руки і ноги. Повільно кінцівки піднімають на можливу висоту, щоб тіло повторило контур човна, який пливе, потім повільно опускають;

 • Лежачи на животі, упертися долонями в підлогу, і максимально сильно прогнути назад хребет;

 • Велосипед. Вправа виконується лежачи на спині. Спина максимально розслаблена, руки вільно лежать уздовж тулуба. Ногами імітується кручення велосипедних педалей.

Досить виконувати по 5 повторень кожної вправи в 3 підходи. Між підходами бажано дати дитині 10-15 хвилин відпочинку. До вправ, які зміцнють м’язи спини, необхідно додати дихальні.

Легені ефективно розслабляються при наступній вправі:

 • сідають по-турецьки на підлогу;

 • спину тримають рівно, руки складають хрест-навхрест на грудях;

 • руки на вдиху тягнуть вгору;

 • на видиху повертають у вихідне положення.

Імітація ходьби по канату і роботи дроворуба, віджимання, кішка – прогинання спини і повзання рачки – всі ці фізичні вправи необхідні для правильної постави дітей. Виконувати їх слід в комплексі, регулярно, бажано в ігровій формі.

Комплекс загальнорозвивальних вправ зі скакалкою

 • 1. в.п. – основна стійка (о.с.), скакалка складена в четверо внизу. 1- 4 – ходьба на носках на місці не відриваючи носки від підлоги.

 • 2. в.п. – о.с., скакалка складена в четверо внизу. 1- руки вперед, 2- на носки руки вгору, 3- руки вперед, 4- в.п.

 • 3. в.п. – о.с., скакалка складена в четверо внизу.1- руки вгору, прау ногу назад на носок, 2- в.п. 3-4 – те саме лівою ногою.

 • 4. в.п. – о.с., скакалка складена в двоє внизу. 1-4 – викрути правою рукою через ліву сторону назад, 5-8 – в.п., 1-8 – те саме лівою рукою.

 • 5. в.п. – скакалка складена в четверо внизу, ноги на ширині плечей, 1 – поворот тулуба ліворуч руки вперед, 2- в.п., 3-4 – те саме праворуч.

 • 6. в.п. – о.с., скакалка складена в четверо вгорі. 1- нахил ліворуч, 2- в.п., 3-4 – те саме праворуч.

 • 7. в.п. – ноги нарізно скакалка в четверо за спиною. 1- відведення рук максимально вгору, 2- в.п., 3-4 – те саме.

 • 8. в.п. – ноги нарізно скакалка в четверо за спиною. 1- нахил тулуба вперед руки максимально відвести назад вгору. 2- в.п., 3-4 –те саме.

 • 9. в.п. – о.с., скакалка складена в четверо внизу.1- випад лівою ногою вперед руки вгору.2- в.п., 3-4 – те саме правою ногою.

 • 10. в.п. – о.с., скакалка складена в четверо внизу. 1- присісти руки вгору, 2-4 – повільно 

 • встати в в.п.

 • 11. в.п. – о.с., скакалка складена в четверо внизу. 1- випад лівою ногою ліворуч в напвприсід руки вгору. 2- в.п., 3-4 – те саме правою ногою праворуч.

 • 12. в.п. – руки на поясі скакалка на підлозі складена в четверо перед собою. 1-4 – стрибки через скакалку вперед-назад.

 • 13. в.п. – руки на поясі скакалка на підлозі складена в четверо ліворуч. 1-4 – стрибки через скакалку праворуч-ліворуч.

 • 14. в.п. – о.с., скакалка складена в четверо внизу. 1-4 – ходьба на місці.

 • 15. в.п. – стійка ноги на різно скакалка складена в четверо внизу. 1-2 – повільно руки вгору, прогнутися назад, вдих. 3-4 – нахил тулуба вперед.

 • Руки вниз, видих.

Комплекс вправ йоги для формування та корекції постави

Комплекс допоможе формуванню постави, зміцненню навичок правильного дихання у поєднанні з рухами.

 1. Під час видиху зігнути лікті так, щоб складені долоні розта­шовувалися перед грудною кліткою, лопатки зведені (Мал. а).

 2. Під час видиху – руки вгору, прогнутись, подивитись на руки (Мал. б).

 3. Під час видиху – нахил, долонями спертись об підлогу. Намагатися лобом доторкнутися колін. Голова, шия і тулуб роз­слаблені (Мал.  в).

 4. Під час видиху – випад правою ногою назад, долонями спертись об підлогу, голова відведена назад, погляд спрямова­ний уперед (Мал. г).

 5. Під час видиху – прийняти стійку стоячи зігнувшись, п'яти притиснути до підлоги, головою намагатися торкнутися колін. Маса тіла рівномірно розподілена на долоні та ступні (Мал. д).

 6. Затримуючи дихання, повільно опуститись у положення лежачи на животі так, щоб підлоги торкалися лише підборіддя,долоні, грудна клітка, коліна та пальці ніг (Мал. е).

 7. Під час видиху – прийняти положення упору лежачи на стегнах, прогнутися (Мал. ж).

 8. Під час видиху підняти таз, руки і ступні не переставляти (Мал. з).

 9. Під час видиху повернутись у позу г), зігнувши праву ногу, ліва нога –  випрямлена (Мал. і).

 10. Під час видиху, приставляючи ліву ногу до правої, повернутись в позу В), зберігаючи положення нахилу та розслаблений тулуб, руки нашию (Мал. к).

 11. Під час видиху повернутись у позу Б), тулуб і голова трохи нахилені вперед (Мал. л).

 12.  Під час видиху повернутись у вихідне положення (Мал. м).

Комплекс повторити 6–8 разів.

Цікаві веселі ігри для зміцнення постави.

Сама проста гра, і в той же час сама цікава, це носити предмети на голові. Можна постаратися виконувати звичайні доручення: принеси ляльку, сідай на диван, подивися у вікно, але робити все це з книгою на голові. Позмагайтеся з дитиною, покладіть книгу і собі на голову, або татові, коли він дивиться футбол. Подивіться, у кого книга з голови впаде швидше.

 

Зарядка для малюків.

В щоденну зарядку для дітей увімкніть пару вправ по зміцненню м'язів спини. Нижче наведено кілька простих вправ під громад назвою "Граємо в кошеня", але кошеня цілком можна замінити на тигра або цуценя, в залежності від інтересів малюка.

 

Граємо в кошеня.

Вихідне положення: Дитина стоїть на четвереньках.

Кошеня потягується: сісти на п'ятки, руки прямі, прогнути спину і закинути голову.

Кошеня сичить: вигнути, округлити спину, намагаючись торкнутися підборіддям грудей - показує чубчик на спині і сичить на собаку.

Котик муркоче: прогнути спину і підняти підборіддя високо - муркоче і хоче щоб її погладили, можна поворухнути хвостиком.

Кошеня дістає фрукти з дерева: Підняти праву руку вгору, високо-високо, намагаючись дотягнутися до яблука, підняти ліву руку - дотягується до груші. можнапоекспериментувати таким же чином з ногами.

Кошеня вчиться плавати: лягти на живіт. Підняти голову і робити кругові рухи руками, імітуючи плавання брасом.

Кошеня їде на велосипеді: лягти на спину , зігнути коліна і імітувати крутіння педалей.

Якщо принцип вправ зрозумілий, ми впевнені, ви знайдете ще масу цікавих поз і ігрових сценок для зміцнення м'язів спини.

Щоб виховати звичку триматися прямо - нагадуйте дитині протягом дня про рівну спинку. Дитина може сам перевірити свою поставу, притулившись спиною до стіни і притулившись до неї потилицею, плечима, п'ятами і попою. Виконуйте ці або інші вправи на зміцнення м'язів спини і ваша дитина не буде сутулитися.

"Зебра"

 • Доріжка виконана з щільної тканини, складеної вдвічі (тканина піддається санітарно-гігієнічної обробці) і простроченої на кілька відділень. У кожне відділення вкладені різні наповнювачі (горох, камінчики, шишки і т.д.).

"Квіткова галявина"

 • На щільну тканину нашиваються різні предмети (гудзики, пластмасові квіти, кісточки відлік і т . д.).

"Звивиста доріжка"

 • На смужку щільної тканини нашивається мотузка з зав'язаними на ній вузликами, яка розташовується у вигляді змійки.

2.4. Позакласні заходи, уроки, тренінги.

Позакласний захід «Здоровий спосіб життя»

Мета: узагальнити знання учнів про здоров‘я, формувати бажання вести здоровий спосіб життя, поглибити знання учнів про шкідливі звички та їх вплив на здоров‘я, виховувати почуття відповідальності за збереження свого здоров‘я.

Оформлення:

 На дошці ( закрите):

1. Фактори, що впливають на формування здоров‘я:

-        спадковість – 20%;

-        рівень медицини – 10%;

-        екологія – 20%;

-        спосіб життя – 50%.

2. Фактори, що сприяють чи руйнують здоров‘я:

-        Загартовування;

-        Нікотин;

-        Тривале сидіння за комп’ютером;

-        Прогулянки на свіжому повітрі;

-        Фізкультура;

-        Наркотики;

-        Алкоголь;

-        Самолікування;

-        Забруднення середовища;

-        Правильне харчування;

-        Профілактичні заходи;

-        Пасивний спосіб життя;

-        Вчасне лікування і консультації лікаря;

-        Переїдання;

-        Порушення режиму дня;

-        Дотримання режиму дня;

-        Негативні емоції;

-        Активний відпочинок;

-        Любов і повага до себе;

-        Відсутність гігієни;

-        Соціальні проблеми;

     3. Фотографії, малюнки, таблиці.

     4. На партах для кожного учня:

-         аркуш паперу, олівці, фломастери.

-        невеличкі таблички з номерами 1,2,3.                            

Вчитель:Усім доброго дня рада вас вітати на нашому заході « Здоровий спосіб життя». Погляньте один на одного, посміхніться. І з цих промінчиків добра, що засвітились на наших обличчях, ми і розпочинаємо наше спілкування.

Сьогоднішня наша розмова – вільне спілкування. Нікого з вас до неї не готували заздалегідь. Кожен може висловити свою думку, поставити запитання, дати пораду, поділитися досвідом.

А працювати ми будемо за таким девізом:

Не просто слухати, а чути.

Не просто дивитися, а бачити.

Не просто відповідати, а міркувати.

Дружно й плідно працювати.

Вчитель : Сьогодні ми з’ясуємо, у чому цінність людського життя та його неповторність. 

Така ситуація: ( в учнів на партах таблички з номерами 1,2,3)

- уявіть собі, що ви заблукали в лісі. І ось перед вами три дороги. Кожна може вивести з лісу за певних умов.

1. Першою дорогою підеш – велике багатство знайдеш, та здоров‘я втратиш.

2.  Другою дорогою підеш – половину багатства знайдеш і половину здоров‘я втратиш.

3. Третьою дорогою підеш – нічого не знайдеш, але здоров‘я збережеш.

Покажіть номер дороги, якою ви підете. Поясніть своє рішення.

Вчитель:

Питання учням:

1. Чому так говорять?

     - Здоров‘я – найдорожчий скарб.

     - Здоров‘я не купиш.

     - Без здоров‘я немає щастя.

( учні висловлюють свою думку)

2.  Як поводиться людина, коли вона здорова?

( здоров‘я - це коли кожному з нас добре, нічого не болить. Якщо ми веселі, нам хочеться бігати, стрибати, якщо ми їмо з апетитом, міцно спимо, займаємося улюбленою справою, отже, ми – здорові.)

3.  Який висновок ми можемо зробити?

    Хто здоровий, той сміється.

    Все йому в житті вдається.

    Він долає всі вершини.

    Це ж чудово для людини!

З давніх – давен найціннішим скарбом людини вважалося здоров’я. Це відображено у народній творчості, прислів’ях, приказках, казках, піснях тощо. Давайте пригадаємо, які прислів’я і приказки про важливість здоров’я ми знаємо:

Здоров 'я - найдорожчий скарб.

Бережи плаття знову, а здоров 'я - змолоду.

Весела думка — половина здоров 'я.

Нема здоров 'я — нема щастя.

Хто здоровий, той ліків не потребує.

Здоровому здається, що ніколи не захворіє.

Здоровий хворого не розуміє.

Тримай голову в холоді, а живіт у голоді - будеш здоровим.

Було б здоров’я а все інше — наживемо.

Руйнувати здоров’я - значить обкрадати себе.

Гроші загубив - нічого не загубив; час втратив - багато

втратив, здоров’я загубив — все втратив

Рух - це здоров'я.

Рухайся більше - проживеш довше.

Пар кісток не ломить.

Помірність - мати здоров'я.

Праця додає здоров'я, а лінь - хвороб.

Без діла людина старішає.

ров'я дорожче

Вчитель:Ви вивчаєте предмет «Основи здоров‘я». І я хочу, щоб ви пригадали, а від чого ж залежить здоров‘я.

( учні відповідають)

 -     спадковість – 20%

-        екологія – 20%

-        рівень розвитку медицини – 10%

-        спосіб життя людини – 50%

( відкрити напис на дошці)

Сучасна наука налічує більш 200 визначень  здоров‘я:

 -   Це і одне з джерел радості, щасливого життя.

 -  Стан життя і діяльності людини за умови відсутності хвороб.

 - Стан повного фізичного, духовного та соціального благополуччя, а не  лише відсутність хвороб чи фізичних вад.

( можна роздати надруковані визначення учням, щоб вони їх зачитали).

Здорова людина добре працює та вчиться, вона є життєрадісною і веселою. Така людина потрібна і корисна своїй сім‘ї, суспільству та державі.

Здоров‘я – це спосіб життя людини. І головним у збереженні та примноженні свого здоров‘я є здоровий спосіб життя.

Здоровий спосіб життя – це практичні дії, спрямовані на запобігання захворюванням, зміцнення всіх систем організму й поліпшення загального самопочуття людини.

Здоровий спосіб життя – це дотримання, звичне виконання певних правил, які забезпечують гармонійний розвиток, високу працездатність, душевну рівновагу, здоров‘я.

-А що ж треба робити, щоб вести здоровий спосіб життя?

( учні висловлюють свою думку).

Завдання: на дошці ви бачите перелік факторів, що сприяють здоров’ю чи руйнують його. Ви повинні на аркуші паперу з лівого боку  написати ті, що сприяють, а з правого – що руйнують здоров‘я.

( учні виконують вправу, потім за бажанням зачитують).

А тепер перевіримо, чи все ви назвали.

В основі здорового способу життя лежать такі принципи:

- відмова від шкідливих звичок;

- раціональне харчування;

- оптимальний руховий режим;

- загартування організму;

- особиста гігієна;

- позитивні емоції;

- інтелектуальний розвиток;

- етичний і духовний розвиток;

- формування та розвиток вольового початку.

Одним з факторів, що руйнує здоров’я – шкідливі звички. Назвіть їх. ( учні називають).

Ви вже багато знаєте про ці звички.

А зараз – перевірка – «Правда чи неправда».

1.    Чи правда, що людина, яка викурює пачку сигарет на день, одержує дозу радіоактивного опромінення у 3-5 разів вище норми, встановленої міжнародною угодою із захисту від радіації?

( Правда, бо в тютюновому димі виявлений  радіоактивний елемент – полоній, є у тютюновому димі з’єднання калію, свинцю, стронцію, що призводять до опромінення);

2.    Чи правда, що алкоголь у малих дозах корисний для здоров’я дітей та підлітків?

( Ні, проведені дослідження показали, що в молодому віці алкоголь діє на організм тільки негативно.);

3.    Чи правда, що речовини, що містяться в сигареті, не корисні, але й не містять отрути?

(Неправда. До тютюнового диму входить 4200 речовин, найнебезпечніший – аміак, що сприяє виникненню злоякісних пухлин.)

4.    Чи правда, що можна вилікуватись від наркотичної залежності?

(Ні, вилікуватись неможливо. Тільки 1-2% наркоманів мають шанс вилікуватись від наркотичної залежності за допомогою лікування, інші швидше або повільніше вертаються до вживання наркотиків. Відбувається це тому, що для відновлення атрофованого центра задоволень, що виділяє ендорфіни, потрібно не менше 10 років.

А зараз – фізкультхвилинка: ( треба тими частинами тіла, що я назву написати в повітрі цифри) – діти встають біля парт.

Ніс – цифра 1

Права рука – 2

Діва рука – 3

Праве плече – 4

Ліве плече – 5

Права нога – 6

Ліва нога – 7

Те місце,яким ми сідаємо – 8

Коліна – 9

Разом: права рука – 1, ліва – 0.

А зараз про те, що треба робити, щоб вести здоровий спосіб життя.

( можна роздрукувати та дати кожному учневі).

А зараз ми з вами підсумуємо усе вивчете на позакласному заході і кожен клас зробить плакат здоров’я і продемонструє усім присутнім.

Здоровий спосіб життя.Якщо ви вирішили змінити своє життя, то почніть з самого головного – навчіться вести здоровий спосіб життя. Це непроста, але вдячна справа. Нижче наведені основні принципи здорового способу життя.

Дія І.

Здоровий спосіб життя не можна почати, не проаналізувавши свої звички і уподобання. Потрібно вирішити, що ви хочете змінити в собі, від чого відмовитися, а до чого привчитися. Причому деяким людям потрібно поетапно впроваджувати зміни, а декому кардинально, в один день. Зробіть план, за яким почнете діяти.

Дія ІІ.

Харчуйтеся здоровою їжею. Намагайтеся повністю виключити «бутербродний спосіб життя»і фастфудову їжу. По можливості пийте тільки чисту воду. Якщо ви маєте зайву вагу, то варто підібрати для себе дієту, при якій скоротилася б кількість споживаних калорій, але ви не відчували б себе постійно голодним.

Дія ІІІ.

Інтенсивна ходьба не менше 40 хв. В день. Неодмінно доведеться вибрати для себе певні фізичні навантаження. Який же здоровий спосіб життя без спорту! Але якщо спорт не став для вас щоденним супутником життя, то почніть з чого-небудь нескладного. Плавайте, робіть вранці зарядку, багато ходіть.

Дія ІV.

 З шкідливими звичками покінчено. Як банально це не звучить, але  здоровий спосіб життя несумісний з курінням, наркотиками і надмірним вживанням алкоголю. Оберіть для себе прийнятний метод відмовитися від шкідливих звичок. І пам‘ятайте, що немає нічого неможливого для цілеспрямованої людини.

Дія V.

Здоровий сон необхідний кожному. Сон – важлива частина нашого життя. Тільки в стані здорового нормального сну правильно відновлюються сили нашого організму. Середньостатичній людині на сон необхідно не менше 8 годин на добу, а деяким людям і більше. Позбавляючи себе декількох годин сну, ми змушуємо наш організм використовувати резервну енергію, яка «приберігається» для екстремальних ситуацій. Витрачаючи її в повсякденному житті ми виявимося слабкими і не готовими впоратися з ситуацією, коли це дійсно буде необхідно.

Дія. VІ.

Прогулянка на свіжому повітрі.

Частіше бувайте на свіжому повітрі, за містом. Віддайте перевагу прогулянці по місту замість посиденьок у клубі. А у вихідні дні робіть прогулянки на велосипеді або на лижах, в залежності від пори року.

Здоров‘я – це одна з головних умов досягнення успіху в житті. Бережіть його з молодих літ, зміцнюйте й примножуйте його. Не витрачайте даремно цей безцінний скарб, дарований Природою. Пам‘ятайте, що Ваше здоров‘я – у Ваших руках. Будьте здоровими! Дякую усім за цікаві виступи.

Вставить фигурный текст 33

Урок з основи здоров’я у 6 класі

Тема уроку: Догляд за шкірою – запорука здоров’я.

Мета: Сформувати та розширити знання про будову шкіри, її типи, причини

косметичних проблем в підлітковому віці; навчитись розрізняти типи шкіри та

доглядати за нею;

розвивати здоров’язберігаючі звички, пам’ять, увагу, логічне мислення;

виховувати правила здорового способу життя.

Обладнання:підручник, зошит, серветки, дзеркальце,

роздатковий матеріал з зображенням проблемної шкіри.

Тип уроку: комбінований

Хід уроку.

1. Організаційний етап.

Привітання, установка на хороший настрій.

Доброго дня! Хай сонце дарує вам тепло, хай хмари - прохолоду, а наш урок - крапельку здоров’я.

 1. Актуалізація знань учнів.

Ви знаєте,що шкіра бегемота – товста. А луска в змій – це омертвілі клітини шкіри. Вони їм слугують, як захист від небезпек оточуючого середовища. А наша шкіра також нам необхідна для захисту?

У тілі людини втримується дуже багато води; якби воно не було покрито шкірою, вода б вилилася або випарувалася на повітрі. І тоді людина стала б схожа на чорнослив.

Шкіра не тільки зберігає воду в тілі, вона також не дає їй можливості проникнути всередину. Вона водонепроникна. Якби шкіра не була водонепроникної, то у ванні людина роздулася б, як губка!

Шкіра дає прекрасний захист від мікробів. Вони не можуть проникнути крізь шкіру, якщо вона здорова. Шкіра допомагає адаптуватися до жари й холоду

 1. Оголошення теми та мети уроку

 2. Мотивація навчальної діяльності.

Все тіло людини вкрите шкірою — це такий еластичний мішечок, в якому ми живемо. Шкіра захищає внутрішні органи.

Лікарі говорять, що шкіра людини – відображення її здоров’я. Всі ми хочемо бути гарними, а обличчя - це перше, що кидається в очі при зустрічі.

Як зберегти чисте обличчя , що для того робити – важлива причина розглянути дану тему.

 1. Вивчення нового матеріалу.

Чи знаєте ви: Шкіра людини не товща за аркуш паперу.

Але, незважаючи на це, всередині її відбувається багато цікавого. З шкіри росте волосся, в ній утворюється піт. А ще в шкірі проходять кровоносні судини і нерви, які передають інформацію в головний мозок.

Вага шкіри нашого тіла - 5 кг.

Якщо шкіру дорослої людини середнього зросту розкласти по землі, вона займе 10 м2.

Лікарі дерматологи стверджують, що ніяких шкірних хвороб нема, а є лише відображення загальних захворювань на шкірі.

Зараз ми з вами трішки попрацюємо з підручником (Робота з підручником.) Розгляньте малюнок будови шкіри. Знайдіть в тексті (фронтальне опитування):

Як називається верхній шар шкіри? – Епідерміс.

Середній шар? – дерма.

Нижній шар? – підшкірний жир.

Які чинники впливають на здоров’я шкіри? – Раціональне харчування.

Учень зачитує матеріал з підготовленого аркуша:

Потрібно подбати про те, щоб в вживаної їжі були присутні всі важливі вітаміни (для шкіри першорядні вітаміни Е, А і вся група В) і мінерали (особливо цинк), достатня кількість клітковини. Ніяких хрустких скоринок і жирних інгредієнтів. М'ясо і риба повинні бути в раціоні щодня. Фрукти і овочі в сирому і відвареному вигляді, яйця, молочні продукти, і всі види каш - теж. Можна скласти список заборонених продуктів, в якому на першому місці будуть солодощі, смажене і фаст-фуд.

Отже – порадьте мені , які продукти треба купити, а які ні.(фронтальне опитування)

Морква – так, олія – так, шоколад – ні, капуста – так

Горіхи – так, гриби – ні, гамбургер –ні

Печиво –ні,риба –так

Висновок(індивідуальне опитування):Для здорової шкіри треба обмежити вживання жирної, смаженої їжї та страви фаст - фуду , газовані напої .

Ось які поради нам дають лікарі.

Шкіра обличчя у людини дуже сприйнятлива до різних змін довкілля. Гігієнічні фактори впливають на чистоту і свіжість шкіри.

Перебування на свіжому повітрі має позитивний вплив на стан шкіри.

Запалення на шкірі найчастіше пов'язані з порушенням роботи гормонів в організмі, особливо тестостерону. Тим більше, що акне зазвичай зустрічається у чоловіків і підлітків. Але існують і інші дефекти шкіри, які здатні виникати під впливом інших причин. До таких належать вугрі на обличчі. Чому з’являються вугрі на обличчі? Крім забруднення поверхневого та внутрішнього шару шкіри вугрі на обличчі мають і інші причини походження.

У числі причин медики також зазначають стрес і алергії.

Зловживання гострих або жирних продуктів харчування. Дана їжа сприяє посиленому виділенню сала з-під шкіри, з яким часто не справляються клітинні пори. Подібний стан шкіри і викликають шкідливі звички у людини, особливо вживання нікотину.

Причина появи вугрів може критися і в шкірному захворюванні, провокатором якого є підшкірний кліщ. Як правило, якщо людина їсть правильну їжу, то шкіра залишається чистою і здоровою. Але варто лише трохи спровокувати кліща на активність, наприклад, знизити працездатність імунної системи або перенервувати, підшкірний кліщ почне функціонувати.

На закріплення вправа « Доповніть речення»:

Дотримання гігієни впливають на чистоту і свіжість шкіри ……позитивно.

Нікотин впливає на шкіру……негативно.

Алкоголь розширює пори і з часом на ній з’являються …. червоні прожилки.

Виділенню сала з під шкіри, з яким часто не справляються клітинні пори сприяє…. жирна та гостра їжа.

У числі причин медики також зазначають …….. стрес і алергії.

Запалення на шкірі найчастіше пов'язані з порушенням роботи ……гормонів.

Перебування на свіжому повітрі має ……. позитивний вплив.

Порада спеціаліста.

Вмиватися спочатку гарячою, водою а потім холодною водою.

Протирати лосьоном або саліциловим спиртом

Засоби особистої гігієни лише твої.

Видавлювати не можна.

Пропоную учням написати пам’ятку.

« Поради косметолога».

Для того, щоб нормально доглядати за шкірою, необхідно знати свій тип шкіри. Існує 4 типи шкіри: нормальна, суха, жирна та комбінована.

Нормальна шкіра виглядає чистою і свіжою, відрізняється натягнутість, еластичністю, відсутністю лущення. Вона має рожевий відтінок, на дотик гладка і пружна.

Жирна шкіра характеризується надмірним блиском через підвищену сальності і недостатнього кровопостачання, надлишковий жир закупорює пори. Вона схильна до появи прищів і вугрів, іноді має забруднений вигляд. Пори на неї різко розширені, нерідко закриті чорними крапками. Але у жирної шкіри є величезна перевага перед іншими: вона довго залишиться молодою.

Суха шкіра виглядає ніжною, тонкою, з матовим відтінком. Пори на ній непомітні, але вже в молодому віці можуть з'являтися тонкі зморшки. Іноді, при відсутності спеціального догляду, вона лущиться, може з'явитися відчуття стягнутості або роздратування. Така шкіра дуже сильно реагує на зміни температури навколишнього повітря, погано переносить мило, мазі і деякі пом'якшувальні креми.

Змішана (комбінована) шкіра зустрічається дуже часто. Вона характеризується нерівномірним розподілом жирової змазки на різних ділянках обличчя. Зазвичай на носі, лобі, підборідді (так звана Т-зона) шкіра має ознаки жирної, тобто постійно блищить, часто покривається вуграми і прищиками, а навколо очей і на щоках - шкіра ніжна і суха, іноді лущиться, на ній легко виникають зморшки.

 1. Рефлексія. На закріплення – пропоную бліц-опитування.

Вправа «Правда – брехня».

Нікотин робить шкіру жовтуватою.+

Алкоголь впливає на шкіру позитивно.-

Перебування на свіжому повітрі не впливає на стан шкіри.-

Чорні вугрі – це бруд.+

Вживання гострої їжі негативно впливає на шкіру.+

Основною причиною виникнення вугрів – неправильне харчування.+

У всіх людей нормальний тип шкіри.-

Найгірший вид, найпроблемніший – це жирна шкіра.+

Умивання дуже гарячою водою не рекомендується: воно сприяє виділенню шкірного сала.+

Існує 4 типи шкіри: нормальна, суха, жирна та комбінована.+

Видавлювати прищі можна.=

Засоби особистої гігієни лише твої.+

Пам’ятайте : Чиста шкіра – запорука вашого здоров’я. Вона –дзеркало вашого організму.

 1. Виставлення оцінок.

 2. Домашнє завдання.

Розробити план догляду за різними типами шкіри.

Урок-тренінг 6 клас

Тема: Звички і здоровя.

Мета: Розкрити чинники, які впливають на формування корисних і шкідливих звичок, сприяти усвідомленню необхідності формувати корисні звички і позбутися шкідливих.

Обладнання: аркуші паперу, ручки.

Тип уроку: урок – тренінг.

Знайомство. ( По черзі називають, що вони вміють добре робити. Наприклад: «Я вмію добре скакати на скакалці». Всі його підтримують: «Молодець!»)

Вчитель: Один філософ сказав: «Здоров’я настільки переважає всі блага життя, що воістину здоровий злидар щасливіший за хворого короля».

 • Як ви розумієте цей вислів? (відповіді учнів)

І дійсно, якій би цікавій справі ви не присвятили своє життя, власне здоровя і здоровя ваших близьких завжди будуть на першому місці. Щоб зберегти здоровя змолоду, треба виробити у себе звичку до здорового способу життя.

Саме про звички ми сьогодні і поговоримо. Бо тема нашого уроку «Звички і здоровя».

Пригадайте, чи доводилося вам виконувати якісь дії …. Чи виникало у вас бажання або потреба робити це знову й знову? Це і є звичка – особлива форма поведінки людини, що закріпилася внаслідок багаторазового їх повторення.

Мозковий штурм «Які бувають звички?»

 • Всі звички записують на дошці.

 • Поділ звичок на корисні і шкідливі.

Вправа: Доповніть речення. Корисні звички – це ті, які… (зміцнюють здоровя), а шкідливі… (сприяють погіршенню здоровя).

Робота в групах.

 • Обєднаємося в 2 групи. (Корисна, шкідлива)

 • Дошка поділена на дві частини

Чому люди мають Чому люди не мають

шкідливі звички? шкідливих звичок?

 • По черзі називають і записують їх на дошці.

 • Модно - Щоб зберегти здоровя

 • Щоб виглядати дорослим - Щоб зупинити погіршення здоровя

 • Не знають про шкідливість - Прагнуть не мати шкідливих звичок

 • За компанію - Мають сильну волю, характер

 • Щоб бути «як усі» - Самоствердження за допомогою

 • Наслідують когось відмови від цигарок, алкоголю

 • Не впевнені в собіВчитель: Ми переконались, що причини чому люди мають шкідливі звички можуть бути різними. А які можуть бути наслідки?

Анаграма. Анаграма – слово або словосполучення, утворене перестановкою букв або складів. Необхідно скласти слова, що позначають наслідки впливу шкідливих звичок на організм людини.

ФАРКТІН (інфаркт);

ЗДАИКША (задишка);

ИЦЗОР (цироз);

РНАЯН МРЕСТЬ (рання смерть);

ШЕКАЛЬ (кашель);

КОЛІТОЛАЗМ (алкоголізм);

КАР РОГЛА (рак горла);

КАР ГЕЛЕНЬ (рак легень);

Який висновок ми можемо зробити? ( Що шкідливі звички спричиняють різні захворювання.)

Щоб запобігти шкідливим звичкам, необхідно обирати позитивні зразки для наслідування, навчитися правильно, розумно задовольняти власні потреби та розвивати навички протидії негативному соціальному тиску.

Руханка « Саймонд сказав…»

( Кожен учень по черзі говорить «Саймонд сказав зробити… і показує якийсь рух, а всі за ним повторюють).

Гра «Змійка»

Обєднаємося в три групи. («Молекули» рухаються і збираються по два, по три..)

Кожна група записує по 5-7 заповідей «За здоровий спосіб життя»:

 1. Здоровий сон

 2. Дотримання режиму дня

 3. Загартування

 4. Займатися спортом

 5. Слідкувати за гігієною тіла

 6. Активно відпочивати

 7. Ні! Шкідливим звичкам

 8. Віра, любов, довіра близьким людям

 9. Корисна праця

 10. Раціональне харчування

Вправа «Відкритий мікрофон»

(Діти висловлюються про те, що запамятали на тренінгу і, що було цікавого)

Підведення підсумків. Оцінки за урок

Домашнє завдання

Завершення тренінгу

Висновок

 Мотивація здорового способу життя, форми та методи його формування, збереження та зміцнення в повному обсязі закладено в шкільних програмах з біології, основ здоров’я, фізичного виховання.

Отже, особливе місце та відповідальність в оздоровчій діяльності відводиться освітній системі, яка повинна й має всі можливості для того, щоб зробити освітній процес здоров’язберігаючим.

Школа повинна стати закладом, який підтримує і зміцнює здоров’я школярів. Основним завданням якого є робота над впровадженням здоров’язберігаючих педагогічних технологій, створенням здорового освітнього простору. Кожна школа має бути школою сприяння здоров’ю. Життєдіяльність такої школи необхідно будувати на справжньому інтересі та повазі до дитини, на сприянні до пошуку особистого життєвого шляху, на формуванні і закріпленні соціального досвіду, а основне – на збереженні психофізичного здоров’я учня. І в цьому випадку мова йде вже не просто про стан здоров’я сучасних школярів, а про майбутнє України.

Скарбничка мудрості.

•    Найбільше багатство – здоров’я.
Народна мудрість
•    Вмирає лише кволе і слабке, здорове і сильне завжди виходить переможцем.
Ч.Дарвін
•    Нічого люди не бажають більше зберегти і нічого, між тим, менше не бережуть, ніж своє власне життя.
 
Ж.Лабрюйєр
•    Для людини здоров’я є найбільше благо.
Еліхарм
•    Немає приємності і чудової мудрості, якщо у кого-небудь немає міцного здоров’я.
Симонід Кеосский
•    Без здоров’я і мудрість незавидна, і мистецтво бліде, і сила в’яне, і багатство без користі, і слово без сили.
Герофіл
•    Здоров’я не цінують, поки не приходить хвороба.
Т.Фуллер
•    Всі ми, коли здорові, легко даємо хороші поради.
Публій Теренцій
•    Здоров’я – це коли кожний день – кращий.
Ф.Адамс
•    Немає друга, подібного здоров’ю, немає ворога, подіб-ного хворобі.
Староіндійське висловлювання
•    Найцінніший плід здоров’я – можливість отримувати задоволення.
М.Монтень

•    Здоровому і нездорове здорово, а нездоровому і здоро-в’я нездорово.
Народна мудрість
•    Якщо людина сама стежить за своїм здоров’ям, то важ-ко знайти лікаря, який знав би краще корисне для її здоров’я, ніж вона сама.
Сократ
•    Здоров’я – мудрих гонорар.
П.Беранже
•    Умовою щастя є здоров’я.
Л.М.Толстой
•    Є тисяча хвороб, але тільки одне здоров’я.
Л.Берне
•    Будь здоровий, як вода, а багатий, як земля.
Побажання
•    Болить бік, дев’ятий рік, та й досі до болю не привик.
Народна мудрість

Список використаних джерел

1.  Киричук О.В. Концепція виховання підростаючого покоління. // Рідна школа. -1995. -№5

2.Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям. -Т.3.

3. Ареф’єв В.Г. та ін. Концепція національної системи фізичного виховання учнів, учнівської і студентської молоді України // Початкова школа. -1994. -№8. -С.50-54

4.  Кравченко Л. Вплив різнобічного фізичного виховання на розвиток фізичних і моральних якостей учнів // Здоров’я та фізична культура. -2009. -№9 (141). -С.1-6

5.Рябченко С. Здоровя  школярів // Здоров’я та фізична культура. -2007. -№26 (86). -С.10-20

6. БондаренкоТ.Є. Визначення структури здоров’язберігаючої компетентності майбутніх вчителів біології / Т.Є. Бондаренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. –Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2012. – №1(19). – С. 214-223.

7.Ващенко О., Свириденко С. Готовність вчителя до використання здоров’язберігаючих технологій у навчально – виховному процесі. /Здоровя та фізична культура – 2006. - №8.

8. Котовська А. Здоров’язберігаючі технології на уроках. Директор школи – 2012. - №18.- с. 42- 48.

9. Омельченко Л., Омельченко О. Здоров’ятворча педагогіка – Х.; Основа, 2008. – 205 с.

10. Смирнов Н.К. Здоров’язберегаючі освітні технології в сучасній школі. – М.: АПК і ПРО, 2002. – 121 с.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»