Авторська програма факультативу з української мови

Опис документу:
Навчити учнів писати твори різних типів, підготовка до ЗНО -написання твору-роздуму

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Програма факультативного курсу з української мови

для 8-10 класів

Теорія та практика написання твору

Автор роботи

учитель української мови

та літератури

комунального навчального закладу

«Маріупольська гімназія №2

Маріупольської міської ради

Донецької області»

спеціаліст вищої категорії

учитель-методист

Гірда В. М.

Маріуполь – 2017

Пояснювальна записка

Програма факультативного курсу «Теорія та практика написання твору» містить матеpіали, які допоможуть учням середніх класів навчитися писати творчі роботи, що згодом стануть основою письмового іспиту з укpаїнської мови та літеpатуpи у випускних класах.

Учнівський твіp - це досить важливий засіб контpолю за знаннями школяpів як із мови, так і з літеpатуpи. Одночасно це й засіб фоpмування духовного світу майбутніх поколінь, pозвиток їх твоpчих здібностей, виpоблення навичок власного мислення, самостійного формування думок.

Навчитися писати твіp - спpава не легка й не пpоста, пpоте захоплююча та цікава. У твоpі слід пpагнути висловити чітко, виpазно, композиційно завеpшено своє ставлення до художніх та соціально-психологічних явищ, що входять до змісту тієї чи іншої теми. Розкpити тему - це значить зpозуміти її сутність, її межі, поза якими вона втpачатиме свою конкpетність. А вже потім, спиpаючись на пpиклади з художньої літеpатуpи, послідовно, логічно і гpамотно офоpмити свої думки стосовно пpоблеми, яка спpавді зацікавила, схвилювала школяра.

Тож готуватися до найскладнішої творчої роботи треба заздалегідь. Програма факультативного курсу призначена для учнів 8-10 допрофільних класів.

Мета курсу - розширення життєвого досвіду школярів, залучення їх до творчого середовища, розвиток загального творчого потенціалу, спеціальних літературно-творчих здібностей, гуманітарного мислення, лінгвістичних здібностей, застосування яких може бути пов’язане з вибором майбутньої професії.

Завдання курсу:

 • Вивчення теоретичних основ щодо формування думок, поглядів, міркувань;

 • Створення та поповнення літературно-асоціативної бази для написання творів;

 • Написання та аналіз міркувань різної тематики з метою оцінювання отриманих навичок і знань;

 • Збагачення лексичного та фразеологічного запасу;

 • Збагачення синтаксичними консрукціями;

 • Оформлення та запис створених текстів;

 • Редагування творів.

Структура курсу - заняття складаються з уроків двох типів: це сприйняття та засвоєння теоретичних основ (уроки творчого спілкування з дійсністю), а також практичні заняття розвиваючого характеру (уроки творчості в різних жанрах).

Уроки творчого спілкування з дійсністю насичені літературно-творчими вправами, які спрямовані на розвиток навичок художнього опанування дійсністю. Завдання розділяються на підвиди в залежності від основної мети (розвиток спостережливості, уваги до навколишнього світу, творчої уяви, прагнення до самовиховання, тощо) і від форми роботи (оволодіння закономірностями того чи іншого жанру, літературна обробка документів тощо).

Уроки творчості у різних жанрах дають учням можливість поступово оволодівати вміннями та навичками для формування та написання творів різних видів, у різних літературних жанрах, художніх стилях.

У програмі курсу визначено місце міжпредметним зв’язкам, які виразно простежуються на різних мовних рівнях і в літературі, і в інших видах мистецтва, а також - учнівській творчості.

Зміст курсу:

1. Твір як текст. Основні ознаки тексту.

2. Структура тексту. Відоме та нове.

3. Тема, ідея, проблематика, авторська позиція.

4. Стилі мовлення. Художній та публіцистичний стиль.

5. Типи мовлення.

6. Класифікація творів.

7. Твір-опис.

8. Твір-розповідь.

9. Твір-роздум.

10. Загальні вимоги до складання тексту.

11. Вибір теми.

12. Епіграф. Оформлення епіграфа.

13. План твору.

14. Визначення обсягу і змісту.

15. Підбір фактичного матеріалу, доказів, зв'язок із реальністю.

16. Цитатний матеріал.

17. Схема написання твору.

18. Робота з чернеткою – правка написаних творів.

19. Кліше для написання твору.

20. Аналіз допущених помилок.

21. Вступ.

22. Основна частина.

23. Висновок.

24. Памятка: як писати твір.

25. Рецензування.

26. Контрольний твір як вид контролю знань та умінь учнів.

27.Повторення відомостей із синтаксису, пунктуації, лексики, фразеології, орфографії, стилістики.

Практичні види робіт:

1. Робота над формуванням вступу, редагування, написання різних видів вступу.

2. Вироблення навичок роботи над основною частиною твору. Логічність та послідовність викладу думок. Редагування.

3. Формування висновку, доречність.

4. Рецензування творчої роботи.

Таким чином, програма факультативного курсу «Теорія та практика написання твору» дасть можливість учням опанувати технології написання твору та оволодіти нормами української літературної мови: лексичними, стилістичними, морфологічними, графічними, орфографічними, синтаксичними, пунктуаційними.

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

уроку

Зміст програмового матеріалу

К-сть годин

Дата

1

ВСТУП – 1 г.

Сучасна українська літературна мова. Завдання факультативного курсу.

1

Текст – 3 г.

2

Поняття про текст. Основні ознаки тексту. Твір як текст.

1

3

Структура тексту. Актуальне членування у висловлюванні: відоме й нове.

1

4

Тема, ідея, проблематика, авторська позиція.

1

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО СТИЛІ, ЖАНРИ

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ - 3 г.

5

Мовна норма. Стилі і жанри української літературної мови.

1

6

Художній та публіцистичний стиль.

Орфографія. Велика літера у власних назвах. Правопис прізвищ іншомовного походження.

1

7

Типи мовлення. Класифікація творів.

Орфографія. Уживання м'якого знака.

Пунктуація. Тире між підметом і присудком.

1

Творче спілкування з дійсністю - 9 г.

8

Твір-опис. Словесний натюрморт. Опис різного часу доби. Опис пори року.

Пунктуація. Розділові знаки при однорідних членах речення.

1

9

Практична робота. Створення тексту з описом предмета, квіточки, тваринки.

Пунктуація. Розділові знаки при уточнюючих і вставних словах.

1

10

Практична робота. Створення тексту з описом зовнішності людини, опис-портрет. Портретний нарис.

1

11

Практична робота. Створення тексту з описом місцевості, пейзажу. Подорожній нарис.

1

12

Твір-розповідь. Структура твору. Повторення матеріалу про емоційно-забарвлені слова та активну лексику.

1

13

Твір-розповідь: „Мій день”, „Тиждень із мого життя” - з аналізом власного характеру, причин зміни настрою.

1

14

Твір-розповідь „Моє хобі” з аналізом власних захоплень.

Синтаксичні стилістичні фігури (еліпс, повтор, градація, риторичне запитання, звертання, ствердження тощо).

1

15

Твір-роздум. Види творчих завдань до тексту.

Пунктуація. Розділові знаки при відокремлених членах речення.

1

16

Твір-роздум „Моя мрія” („Чого я хотів(-ла) би(б) досягти в житті”) з аналізом прагнень.

1

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ - 5 г.

17

Вибір теми. Загальні вимоги до складання твору.

Орфографія. Подвоєння букв на письмі.

Пунктуація. Розділові знаки при звертаннях та вставних словах.

1

18

Абзац. Складне синтаксичне ціле, його основні ознаки. Синтаксис. Використання складних речень із різними видами зв’язку в текстах різних стилів.

1

19

Епіграф. Оформлення епіграфа.

Пунктуація. Постановка розділових знаків при записі епіграфа, цитати.

1

20

План твору.

Орфографія. Уживання м'якого знака.

Пунктуація. Розділові знаки в безсполучниковому реченні.

1

21

Визначення обсягу і змісту твору.

Практична робота. Твір за прислівям у зумовленому жанрі (казка, спогади, побутове чи фантастичне оповідання).

1

Літературно-творчі вправи – 12 г.

22

Запис і літературна обробка розповіді людини. Розвиток уміння відчути і зберегти індивідуальність оповідача.

1

23

Цитатний матеріал.

Пунктуація. Розділові знаки при введенні цитати у твір. Пряма й непряма мова в тексті.

1

24

Схема написання твору.

Орфографія. Уживання апострофа.

Пунктуація. Розділові знаки в реченнях із різними видами звязку.

1

25

Робота з чернеткою – правка написаних творів.

Орфографія. Правопис сполучників.

Пунктуація. Розділові знаки у сполучниковому складному реченні.

1

26

Види та засоби міжфразового звязку в тексті.

Орфографія. Правопис префіксів.

Пунктуація. Постановка тире, двокрапки в різних видах речень.

1

27

Кліше для написання твору.

Практична робота. Переказ фабули твору від імені одного з героїв. Розповідь від імені героя про подію, якої немає у творі. Перенесення героя в іншу ситуацію чи епоху.

1

28

Аналіз допущених помилок у тексті твору. Синоніміка складносурядних речень із різними сполучниками; складносурядного речення і простих речень.

1

29

Вступ у творі.

Практична робота над формуванням різних вступів залежно від теми.

Орфографія. Правопис складних прикметників, іменників.

1

30

Основна частина твору.

Практична робота з написання основної частини твору. Смислові зв’язки між частинами тексту.

Пунктуація. Розділові знаки між частинами складносурядного речення.

1

31

Висновок у творі.

Практична робота над укладанням висновку.

Орфографія. Правопис сполучників.

Пунктуація. Розділові знаки в кінці речення. Поняття про авторські розділові знаки.

1

32

Рецензування. Правила оформлення рецензії.

Орфографія. Правопис прислівників та часток.

1

33

Письмовий твір як вид контролю знань та умінь учнів. Твір за асоціацією (зі словосполученням, словом, звукосполученням, кольором, іменем, місцем, явищем, предметом, приміщенням).

1

34

Памятка: як писати твір. Культура письмового мовлення.

1

35

Повторення та узагальнення вивченого.

1

Література

 1. Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 1994.

 2. Дудик П. С. Стилістика української мови. – К.: Академія, 2005.

 3. Пономарів О. Стилістика сучасної української мови. – Тернопіль: Навчальна книга “Богдан”, 2000.

 4. Пономарів О. Культура слова. Мовностилістичні поради. – К.: Либідь, 2001.

 5. Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови. – Львів: Світ, 2003.

 6. Вихованець І. Р. Таїна слова. – К.: Радянська школа, 1990.

 7. Клименко Н. Ф. Як народжується слово. – К.: Наукова думка, 1991.

 8. Коваль А. П. Практична стилістика сучасної української мови. – К.: Видавництво КДУ, 1987.

 9. Кравець Л. Стилістика сучасної української мови (лексика і фразеологія): Збірник вправ. – К., 2002.

 10. Культура української мови: Довідник /За редакцією В.М.Русанівського. – К.: Либідь, 1990.

 11. Губенко Л. Г. Ораторське мистецтво: практичний посібник. – К.: Парламентське видавництво, 2002.

 12. Сербенська О. А. Культура усного мовлення. Практикум: Навчальний посібник. – К., 2004.

 13. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / За ред. С.Ю. Ніколаєва.-К.: Ленвіт, 2003. - 273 с.

19. Пентилюк М., Горошкіна О., Нікітчина А. Концепція навчання української мови в системі профільної освіти //Українська мова і література в гімназіях, колегіумах, ліцеях. - 2006. - № 9-10. - с.76-84.

Навчальні посібники

Караман С. О., Мацько Л. І. Караман О. В. Українська мова: Як писати переказ: Навч.-метод. посібник. — К. : Магістр-S, 1998. — 224 с.

Українська мова: Збірник текстів для переказів із творчими завданнями / Л. В.Скуратівський, Г. Т. Шелехова, М. Г. Парфьонов, Л. І. Піскорська.- 2-ге вид. переробл. і доповн. –К.: Форум, 2003. – 224 с.

Словники

Бибик С. П. та ін. Словник епітетів української мови /За ред. Л.О.Пустовіт.-К.: Довіра, 1998.-431 с.

Бурячок А. А. Словник синонімів української мови: У 2 т. / НАН України; Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні / А.А. Бурячок (ред.) . К. : Наукова думка, 1999.

Бурячок А. А. Орфографічний словник української мови. . К. : Наукова думка, 2002. – 460 с.

Вусик О. С. Словник українських синонімів . М. Поповський (ред.). - Д. : Січ, 2000. 424 с.

Загнітко А. П., Вінтонів М. О., Данилюк І. Г. Найновіший російсько-український українсько-російський словник: 100 000 / А. П. Загнітко, М. О. Вінтонів, І. Г. Данилюк. — Донецьк : БАО, 2010. — 1215 с.

Новий орфографічний словник української мови: Граматика в таблицях : 50000 слів / О.А. Аматуні (голова ред. - худож. ради). - К. : Аконіт, 2005. – 414 с.

Полюга Левко Михайлович. Словник синонімів української мови. - 2.вид. - К. : Довіра, 2006. 477 с.

Статті

Бабенко О. Плекаймо мовну особистість // Дивослово. – 2004. - № 4. – с. 56-60.

Богдан С. Мовлення українських дітей і всесвіт рідного слова //Дивослово.- 1996. - № 4. - с.18-24.

Єрмоленко С. Національна свідомість і виховання української мовної особистості //У зб.: Мовознавство: Тези та повідомлення ІІІ Міжнародного конгресу україністів.-Х.:Око, 1996. - с. 224-229.

Марушак Л. Засоби милозвучності української мови, чергування у-в, і-й //Українська мова та література. - 1999. - № 13. - с. 10-11.

Мацько Л.І. З якою лексикою вступаємо в ХХІ століття // Урок української.- 2001. - № 8. - с. 14-18.

Мацько Л.І. Формування мовної культури //Педагогічна газета.-2002. - № 8-9.

Мовчун Л. Чому ж наша мова солов'їна? (Фонетика. Милозвучність мови) //Українська мова та література. - 2002. - № 42 .- с. 10-12.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
4
міс.
0
8
дн.
0
4
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!