Атестація. Матеріали на стенд атестації ЗДО

Опис документу:
Атестаційний період– це надзвичайно важливий етап діяльності навчального закладу, відіграє основну роль у становленні, згуртуванні та вихованні творчого колективу. Під час атестації вивчаються професійні якості педагога, його сильні та слабкі сторони, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду кращих педагогів навчального закладу.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ЗАТВЕРДЖУЮ

В. о. завідувача ДНЗ № 39 «Світанок»

Бондаренко Н.В. __________________

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ПРОХОДЖЕННЯ КУРСОВОЇ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА АТЕСТАЦІЇ

ПРАЦІВНИКАМИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЕЛ-САДКУ) № 39 «СВІТАНОК»

П. І. П.

Посада

Осн/сум.

Категорія

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

1.

Бережна Т.А.

завідувач

осн.

відповідає займаній посаді

КА

2.

Бондаренко Н.В.

вих.-метод.

осн.

вища

КА

3.

Ганага Н.Ю.

вихователь

осн.

КА

4.

Герасимчук В.Є.

вихователь

осн.

тарифний розряд (11)

«виховат.-метод.»

К

А

5.

Довбій Т.Ю.

вихователь

осн.

тарифний розряд (11)

«виховат.-метод.»

КА

6.

Іващенко М.О.

вихователь

осн.

-

КА

7.

Кравченко В.О.

вихователь

осн.

І

К

А

8.

Лебедик Н.П.

вихователь

осн.

І

К

А

9.

Мазурець І.Ф.

вихователь

осн.

тарифний розряд (11)

КА

10.

Міщук В.С.

вихователь

осн.

I

А

К

11.

Оксюта О.В.

сестра. мед. ст..

осн.

-

К

А

12.

Охлопкова Є.В.

вихователь

осн.

-

КА

13.

Пономаренко І.М.

вихователь

осн.

вища

КА

14.

Романенко Н.В.

вихователь

осн.

-

КА

15.

Стеценко О.А.

вихователь

осн.

тарифний розряд (11)

«виховат.-метод.»

КА

16.

Свищо О.М.

вихователь

осн.

І

КА

17.

Тараніч Т.М.

музкерівник

осн.

І

КА

18.

Чугунова Т.П.

вихователь

осн.

тарифний розряд (11)

КА

19.

Чуєнко М.О.

вихователь

осн.

-

А

К

20.

Шевченко О.П.

інст.-р фіз..культ.

осн.

-

КА

21.

Шепель Н.О.

вихователь

осн.

-

КА

22.

Микитенко Ю.Г.

вихователь

осн.

-

К

А

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

ДО КВАЛІФІКАЦІЙНИХ КАТЕГОРІЙ

ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ЗВАНЬ

(витяг з типового положення про атестацію

педагогічних працівників із змінами та доповненнями)

Зміни внесено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1473 від 20 грудня 2011 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 року за №14/20327, зміни вступили в дію 23 січня 2012 року після публікації наказу в Офіційному Віснику України №4 від 23.01.2012 року оголошення №161.

1.2. Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

1.5. Атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є обов’язковою.

1.6. Атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років. Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої.

4.1. Атестація на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій проводиться щодо вчителів, вихователів, вихователів-методистів, практичних психологів, музичних керівників, інструкторів з фізкультури, зокрема:

вчителі початкових класів – повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю початкова освіта, початкове навчання або які мають дві освіти, одна з яких – вища педагогічна за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України “Про освіту” (у редакції Закону України від 23.03.96 №100/96-ВР) – середня спеціальна освіта) (далі – неповна вища освіта) або вищу педагогічну з цієї самої спеціальності за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (далі – базова вища освіта) та повну вищу педагогічну освіту за іншим фахом;

вихователі дошкільних навчальних закладів – повну вищу педагогічну освіту зі спеціальності дошкільна освіта, дошкільне виховання або які мають дві освіти, одна з яких – неповна вища педагогічна або базова педагогічна з цієї самої спеціальності, а друга – повна вища педагогічна освіта за іншим фахом;

4.2. За результатами атестації педагогічним працівникам присвоюються кваліфікаційні категорії: “спеціаліст”, “спеціаліст другої категорії”, “спеціаліст першої категорії”, “спеціаліст вищої категорії”.

4.3. Кваліфікаційна категорія “спеціаліст” присвоюється педагогічним працівникам з повною вищою освітою, діяльність яких характеризується: здатністю забезпечувати засвоєння дітьми навчальних програм; знанням основ педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології; знанням теоретичних основ та сучасних досягнень науки з предмета, який вони викладають; використанням інформаційно-комунікаційних технологій, цифрових освітніх ресурсів у навчально-виховному процесі; вмінням вирішувати педагогічні проблеми; вмінням установлювати контакт з учнями (вихованцями), батьками, колегами по роботі; додержанням педагогічної етики, моралі.

Випускникам вищих навчальних закладів, які отримали повну вищу освіту, при прийомі на роботу встановлюється кваліфікаційна категорія “спеціаліст”.

4.4. Кваліфікаційна категорія “спеціаліст другої категорії” присвоюється педагогічним працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією “спеціаліст”, та які постійно вдосконалюють свій професійний рівень; використовують диференційований та індивідуальний підхід до учнів; володіють сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами позаурочної (позанавчальної) роботи та їх якісним застосуванням; застосовують інноваційні технології у навчально-виховному процесі; знають основні нормативно-правові акти у галузі освіти; користуються авторитетом серед колег, учнів та їх батьків.

4.5. Кваліфікаційна категорія “спеціаліст першої категорії” присвоюється педагогічним працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією “спеціаліст другої категорії”, та які використовують методи компетентнісно-орієнтованого підходу до організації навчального процесу; володіють технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей дітей; впроваджують передовий педагогічний досвід; формують навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці; уміють лаконічно, образно і виразно подати матеріал; вміють аргументувати свою позицію та володіють ораторським мистецтвом.

4.6. Кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії” присвоюється працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією “спеціаліст першої категорії”, та які володіють інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовують та поширюють у професійному середовищі; володіють широким спектром стратегій навчання; вміють продукувати оригінальні, інноваційні ідеї; застосовують нестандартні форми проведення уроку (навчальних занять); активно впроваджують форми та методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання дітей; вносять пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в навчальному закладі.

4.7. Присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно.

4.8. Педагогічні працівники, які не мають повної вищої освіти й працюють на посадах педагогічних працівників, після отримання відповідної повної вищої освіти атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії “спеціаліст другої категорії” за наявності стажу роботи на педагогічній посаді не менше двох років; “спеціаліст першої категорії” – не менше п’яти років; “спеціаліст вищої категорії” – не менше восьми років.

5.2. Педагогічні звання “викладач-методист”, “учитель-методист”, “вихователь-методист”, “практичний психолог-методист”, “педагог-організатор-методист”, “керівник гуртка-методист” можуть присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії”, здійснюють науково-методичну і науково-дослідну діяльність, мають власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами або професійними об’єднаннями викладачів професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти.

5.3. Педагогічні звання “старший викладач”, “старший учитель”, “старший вихователь” можуть присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційні категорії “спеціаліст вищої категорії” або “спеціаліст першої категорії” та досягли високого професіоналізму в роботі, систематично використовують передовий педагогічний досвід, беруть активну участь у його поширенні, надають практичну допомогу іншим педагогічним працівникам.

5.4. Педагогічним працівникам, які мають базову або неповну вищу педагогічну освіту, можуть присвоюватися педагогічні звання “вихователь-методист” (для музичних керівників, інструкторів з фізкультури та вихователів дошкільних навчальних закладів), “старший учитель”, “старший вихователь”, якщо стаж їх педагогічної діяльності становить не менш як 8 років та якщо вони мають найвищий тарифний розряд.

Г Р А Ф І К

та тематика засідань атестаційної комісії

дошкільного навчального закладу (ясел-садку) № 39 «Світанок»

на 2017 - 2018 навчальний рік

12 вересня 2017 р.

1. Опрацювання Типовим положенням про атестацію

педагогічних працівників України.

2. Визначення складу атестаційної комісії.

Розподіл функціональних обов’язків між членами комісії.

3. Складання графіка засідань атестаційної комісії.

4. Розроблення плану роботи атестаційної комісії.

13 жовтня 2017 р.

 1. Розгляд списків педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням строків проходження курсів підвищення кваліфікації.

2. Розгляд заяв про позачергову атестацію.

12 грудня 2017 р.

 1. Про хід вивчення системи роботи педагогів, які атестуються, членами атестаційної комісії.

 1. Вироблення рекомендацій для окремих категорій педагогічних працівників, які атестуються.

07 лютого 2018 р.

 1. Звіти педагогів на робочих місцях та розгляд атестаційних

матеріалів педагогічних працівників.

 1. Про результати вивчення роботи педагогів,

які атестуються.

13 березня 2018 р.

1. Про підсумки атестації педагогів в навчальному році.

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова ПК _________ О.М.Свищо В.о.завідувача ДНЗ № 39 «Світанок»

__________________ Н.В.Бондаренко

П Л А Н

роботи атестаційної комісії

дошкільного навчального закладу (ясел-садку) № 39 «Світанок»

на 2017 – 2018 навчальний рік

п/п

З а х о д и

Термін викон.

Відповаідальні

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Опрацювання педагогами, які атестуються з «Типового положення про атестацію педагогічних працівників України»

Оформити стенд та ширму з питань атестації

Видати наказ по дошкільному навчальному закладу (ясла-садку) № 39 «Світанок» про проведення атестації

Засідання атестаційної комісії

Закріпити членів атестаційної комісії за педагогами, які атестуються, для здійснення контролю та надання методичної допомоги у підготовці до атестації, відповідно:

- охорона безпеки життєдіяльності, дитина в соціумі,

робота з батьками, фізичне виховання;

- читання, художня література, грамота;

- сенсорно-пізнавальний розвиток, мовленнєвий

розвиток, природа;

- музичне виховання, ігрова діяльність;

- естетичне виховання, образотворча діяльність;

Засідання атестаційної комісії

Перегляд роботи з дітьми

Про ознайомлення з індивідуальними планами роботи по атестації педагогів, які атестуються

Вивчення досвіду роботи педагогів: вихователів

Міщук В.С., Чугунової Т.П., Шепель Н.О., Чуєнко М.О.

Звіт педагогів, що атестуються по виконанню індивідуальних планів роботи

Підготовка атестаційних матеріалів для розглядання на робочих атестаційних комісіях

Ознайомлення педагогів, що атестуються з атестаційними листами (під розпис)

Атестація

Підведення підсумків атестації за навчальний рік, узагальнення матеріалами та наказом.

12.09

до 23.09

12.09

12.09

12.09

13.10

протягом року

12.12

протягом

року

07.02

до 18.02

13.03

13.03

до 20.03

Вихователь-методист

Вихователь-методист

В.о.завідувача

В.о.завідувача

Бондаренко Н.В.

Герасимчук В.Є.

Свищо О.М.

Тараніч Т.М.

Пономаренко І.М

В.о.завідувача Атестаційна комісія

Атестаційна комісія

В.о.завідувача вих..-методист,

педагоги

Атестаційна комісія

Вихователь-методист

В.о.завідувача

В.о.завідувача

В.о.завідувача

В И Т Я Г З Н А К А З У

по дошкільному навчальному закладі (ясел-садку) № 39

«Світанок»

06.09.2017р. № 115

Про створення атестаційної комісії

для проведення атестації педагогічних

працівників ДНЗ № 39 «Світанок»

у 2017-2018 навчальному році.

Згідно типового положення про атестацію педагогічних працівників зі змінами і доповненнями відповідно до наказу МОН України №1473 від 20.12.11 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», з метою активізації підвищення рівня професійної та загальної освіти педагогічних працівників, підвищення мотивації до якісної роботи та відповідальності за результати навчання й виховання дітей відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників

Н А К А З У Ю:

 1. Затвердити атестаційну комісію у складі:

Голова атестаційної комісії Бондаренко Н.В. – в о. завідувача,

Члени комісії: Герасимчук В.Є. – вихователь,

Пономаренко І.М. – вихователь,

Тараніч Т.М. – музичний керівник.

Свищо О.М. - голова ПК

 1. Атестаційній комісії:

  1. Атестувати педагогічних працівників ДНЗ № 39 «Світанок»

в 2017-2018 навчальному році відповідно «Типового положення

про атестацію педагогічних працівників України».

  1. До 13.10.2017 р. скласти списки педагогічних працівників,

які підлягають черговій атестації, та розглянути заяви про

позачергову атестацію.

 1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В. о. завідувача Бондаренко Н.В.
РОЗПОДІЛ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРЕДМЕТІВ

МІЖ ЧЛЕНАМИ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇЇ ДЛЯ

ВИВЧЕННЯ РОБОТИ ПЕДАГОГІВ, ЩО АТЕСТУЮТЬСЯ

ТА НАДАННЯ ЇМ МЕТОДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

1. Бондаренко Н.В. - безпека життєдіяльності, дитина в соціумі,

робота з батьками, фізичне виховання;

2. Свищо О.М. - сенсорно-пізнавальний розвиток,

мовленнєвий розвиток, природа;

3. Герасимчук В.Є. - читання, художня література, грамота;

4. Пономаренко І.М. - естетичне виховання,

образотворча діяльність;

5. Тараніч Т.М. - музичне виховання, ігрова діяльність.

ВИТЯГ З НАКАЗУ

по дошкільному навчальному закладу

(ясел-садку) № 39 «Світанок»

02.10.2017 р. №132

Про атестацію

педагогічних працівників

Згідно Типового положення про атестацію

педагогічних працівників України та поданих заяв.

Н А К А З У Ю:

Провести в 2017 – 2018 навчальному році атестацію педагогічних

працівників

Міщук Валентини Сергіївни

Шепель Наталії Олександрівни

Чугунової Тетяни Петрівни

Чуєнко Марії Олександрівни

В. О. завідувача Бондаренко Н.В.

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова ПК на засіданні атестаційної комісії

________ О.М.Свищо Протокол № 2

від 13 жовтня 2017 року

Г Р А Ф І К

проходження атестації в дошкільному навчальному закладі

(ясел-садку) № 39 «Світанок»

на 2017-2018 навчальний рік

Прізвище, 8м.”я, по батькові

Термін проходження

атестації

Категорія на яку атестується

Підпис

1.

Міщук

Валентина Сергіївна

13 березня

Спеціаліст

вищої категорії

2.

Шепель

Наталія Олександрівна

13 березня

Спеціаліст

другої категорії

3.

Чугунова

Тетяна Петрівна

13 березня

Тарифний розряд 11

4.

Чуєнко

Марія Олександрівна

13 березня

Спеціаліст

другої категорії

Г Р А Ф І К

консультацій для педагогів, які атестуються

1. Міщук В.С. - середа - з 13.00 до 14.00

2. Шепель Н.О. - четвер - з 13.00 до 14.00

3. Чугунова Т.П. - п'ятниця - з 13.00 до 14.00

4. Чуєнко М.О. - середа - з 14.00 до 15.00

К у р с и
п і д в и щ е н н я к в а л і ф і к а ц і ї

(2017 –2018 навчальний рік)

Шепель Н.О. – вихователь – 18.09 – 22.09.2017р.,

27.09.2017р., 28.09.2017р., 13.10.2017р., 19.10.2017р., 06.11.2017р.

Микитенко Ю.Г. – вихователь – 11.09 – 15.09.2017р.,

25.09.2017р., 02.10.2017р., 06.10.2017р., 28.11.2017р., 22.12.2017р.

Чугунова Т.П. – вихователь – 09.10 – 13.10.2017р.,

27.09.2017р., 28.09.2017р., 02.10.2017р., 20.10.2017р., 23.10.2017р.

Лебедик Н.П. – вихователь – 20.11 – 24.11.2017р.,

25.10.2017р., 31.10.2017р., 30.11.2017р., 04.12.2017р., 22.12.2017р.

Оксюта О.В. – сестра медична старша – 30.10 – 03.11.2017р.,

27.09.2017р., 05.10.2017р., 12.10.2017р., 27.10.2017р., 27.11.2017р.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Основи фінансової грамотності»
Часнікова Олена Володимирівна
72 години
790 грн
790 грн