As a highly motivated and dedicated student.

Опис документу:
Шаҳар мухандислик таъминоти тизими. Шаҳар мухандислик таъминоти тизимининг функциялари. Шаҳар хўжалиги – шаҳар экологиясини яхшилашнинг воситаси. Шаҳарни кўкаламзорлаштириш хўжалиги. Кўкаламзорлаштириш функциялари. Шаҳарни кўкаламзорлаштириш категориялари, меъёрлари. Шаҳар ҳудудини тозалаш турлари, давомийлиги.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

СИЛИКАТ ҒИШТИНИ ТАЙЁРЛАШДА ХОМ АРАЛАШМА ТАРКИБИНИ АНИҚЛАШ

Тешабоева Н.Д. БИҚГКК каф.кат.ўқит.

Силикат ғиштининг таркибини ҳисоблаш тажриба билан аниқланади. Дастлабки тажрибалар ёки маълум бўлган ўртача боғлиқликлар асосида аралашманинг композициясини тузилади, кейин синов натижаларига кўра тозаланади.Аралашманинг бошланғич таркибини аниқлаш учун ВНИИСТРОМ томонидан тавсия этилган йўналиш муносабаларини ишлатиш мумкин.

Силикат ғиштининг зичлиги, оҳак сифати, сув-цемент нисбати, қум дисперсияси, автоклавда кимёвий реакцияларнинг тўлиқлиги билан боғлиқ.

Сиқилган силикат ғиштининг тахминий қийматлари қуйидаги формула бўйича аниқланади:

Rғ=40,5 (Sк.ш.с/1000 +1,6) (Ц/В-1) + 180,

Бу ерда Sк.ш.ю- кумнинг махсус сирти юзаси, см2

Кўп ишлаб чиқилган махсус сиртга эга бўлган оҳак ишлатилганда, қум дисперсиясидаги ўзгариш силикат ғиштининг кучига сезиларли даражада таъсир қилмайди ва уни эътиборсиз қолдириши мумкин. Шунинг учун, бу ҳолда силикат ғиштининг тахминий кучи қуйидаги формула билан аниқланиши мумкин:

Rғ=160 (Ц/В-1) + 140,

Бироқ, сифатли ғишт олиш учун сиз оҳак билан қурилиш учун боғловчи сифатида ишлатиладиган қумда эҳтиёжи сезасиз, СаО.

Лаборатория шароитида хом аралашманинг таркиби ишлаб чиқилган усул бўйича аниқланди, намуналар тайёрланди ва синов қилинди.

Данғара қуми ва Фарғона оҳак конлари асосида хом силикатли ғишт аралашмасининг оптимал таркибини танлаш бўйича тадқиқотлар натижаларини ўз ичига олади.

Хом аралашмалари таркибини ҳисоблаш учун ишлаб чиқилган усул олдиндан аниқланган, барқарор технологик хусусиятларга эга бўлган силикатли ғишт олиш имконини беради. Данғара қум конининг таркибида SiO2 70-82% ташкил қилади ва силикат махсулотларини ишлаб чиқаришга яроқлидир.

Фарғона оҳактош конидан силикат махсулотларини ишлаб чиқаришда боғловчи сифатида ишлатилиш мумкин.

Фарғона вилоятининг қурилишида силикат ғиштидан фойдаланиш девор материалларининг етишмаслигини камайтиради.

Силикатли ғиштни ишлаб чиқариш икки усул билан олиб борилади: барабанли ва силосли усуллар, бир-биридан оҳак-қумли аралашмани тайёрлаш билан фарқ қилади.

Барабанли усулда қум ва майда туйилган сўндирилмаган оҳак сўндирувчи барабан устидаги бункерга тушади, майда туйилган сўнмаган оҳак тошларини шарли тегирмонда майдалаш орқали олинади.

Силос усулида олдиндан аралаштирилган ва намланган масса сўндирилиш учун силосларга йўналтирилади. Силосларда сўндирилган жараёни 7-12 соат давомида кечади, яъни бу усул билан сўндириш барабанли усулга нисбатан 10-15 марта кўпроқ давом этади, бу эса силосли усулнинг техник-иқтисодий камчилигидир

Барабан усулида силикат ғишт ишлаб чиқариш схемаси

1–кумни сараловчи барабанли ғалвир; 2–ОББни сўндирувчи ва сепаратор; 7–майдаланган ОББ бункери; 8–тарози; 9–шнек; 10–бегунокда массани аралаштириш ва майдалаш; 11–ғиштни пресслаш; 12–автоклавта ғиштни котиши.

1–кронштейн; 2–тележка; 3–устун; 4–буғ манометри; 5–сакловчи клапан; 6–металл корпус; 7–очиб-бекитиб турадиган крани бор штуцер; 8–копкок; 9–кўтарувчи лебедка; 10–рельсли кўприкча; 11–буғ ўтадиган трубалар; 12 – рельслар.

 Норматив хужжатлар

 •  КМК 2.01.03-96. Сейсмик ҳудудларда қурилиш. - Т., 1997.

 • КМК 2.02.01-98. Бино ва иншоотларнинг асослари. - Т., 1999.

 • КМК 2.03.01-96. Бетон ва темирбетон конструкциялар. - Т.,1999.

 • КМК 2.03.07-98. Тош ва ўзактошли конструкциялар. - Т., 1998.

 • КМК 2.01.07-96. Юклар ва таъсирлар. - Т., 1996.

 • ЎзРСТ 779-97. Қурилиш, бетон ва темирбетон маҳсулотлар ва конструкциялар. Т.1997.

 • ЎзРСТ 779-95. Силикат ғишт ва тошлар. Т., 1995.

 • ГОСТ 379-95. Кирпич и камни силикатные. Межгосударственный стандарт. М., 1995.

 • ГОСТ 9179-79. Известь строительная. Технические условия. - М.: Изд. Стандартов, 1979.

 • ГОСТ 8735-75. Песок для строительных работ. Методы испытаний. M. Изд. Стандартов, 1975.

 • ГОСТ 8736-77. Песок для строительных работ. Технические условия. М.: Изд.Стандартов, 1977.

 • ГОСТ 11-7 -81. Растворы строительные. Методы испытаний. -M.: изд. Стандартов, 1980.

 • ГОСТ2 1-1-85 «Песок для производства силикатного кирпича и изделий из автоклавных бетонов»., М.: Изд.Стандартов, 1985.

 • ГОСТ 5802-86. Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в каменной кладке, М.: изд. Стандартов, 1981.

 • Ш.М.Мирзиеёв. “Ўзбекистон Республикасининг 2017-2021 йиллардаги ривожланиш стратегияси”. Президенитнинг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли фармони, Т. 2017.

 •  

 • Доклад Президента Республики Узбекистан И.А. Каримова «2014 год станет годом развития страны высокими темпами, мобилизации всех возможностей, последовательного продолжения оправдавшей себя стратегии реформ». Т.: 18 января 2014г.

 • Доклад Президента Республики Узбекистан И.А. Каримова на открытии международной конференции «Современное жилищное строительство как локомотив комплексного развития и преобразования села, улучшения качества жизни населения». Т.: 17 апреля 201.

 • Воронин В.П., Заровнятных В.А. Эффективный силикатный кирпич на основе золы ТЭС и порошкообразной извести. / Строительные материалы, №8 – М., 2000.

 • Поляков C.B. Сейсмостойкие конструкции зданий. М., Высшая школа, 1983, - 303 с.

 •  Поляков C.B. Сцепление в кирпичной кладке. М.: Госстройиздат, 1959. - 84 с.

 •  Котов И.Т., Котов Ю.И. Исследование прочности сцепления в кладке на растворах со специальными добавками, изготовленными в летних и зимних условиях. Реф.Инф.ЦИНИС «Сейсмостойкое строительство". М.: 1976, вып.9, с. 43.

 • Котов И.т. Исследование прочности нормального сцепления в кладке на растворах с химическими добавками. Реф. Инф. ЦИНИС "Сейсмостойкое строительство", 1975, вып.10, с.36.

 • Таиров А.Т., Нудельман Б.И. Улучшение сцепления силикатного кирпича с раствором. Строительные материалы, 1969, № 9, с. 31.

 • Таиров А.,Т., Нудельман Б.И. О повышении сцепления силикатного кирпича. Строительство и архитектура Узбекистана, 1968, № I, с. 37-38.

 •  Таиров А.Т., Нудельман Б.И. К вопросу о производстве силикатного кирпича для сейсмостойкого строительства. - Строительство и архитектура Узбекистана, 1968, № 7, с. 29-32.

 •  Семенцов С.Л. Каменные конструкции. М.: Госстройиздат, 1953, с. 176.

 • Котов И.Т. Применение жидких растворов для кладки кирпичных стен крупных кирпичных блоков и влияние раствора на прочность кладки. В сб.: Прочность и устойчивость крупнопанельных конструкций. М.: Госстройиздат, 1962, с. 121- 123.

 • Поляков C.B., Малышев Е.Г. и др. Применение кирпичных блоков в жилищном строительстве Киргизии. Жилищное строительство, 1979, с.27-29.

 • Оноприенко Н.Н., Дегтев И.А., Донченко О.М. Использование цементно-полимерных растворов для повышения эффективности каменной кладки // Современные проблемы науки и образования. – 2012.№6, с.22-25.

 • Малярик М.Г., Фрейдин A.C. Применение полимерных добавок для повышения прочности кирпичной кладки. Реф .Инф .ЦИНИС "Сейсмостойкое строительство", 1974, вып. 2, с. 43-45.

 • Полак А.Ф., Мендельсон В.М. О механизме растворения вяжущих веществ // Коллоид.журнал. -1963. -т.25. вып.4. -С.459-465.

 • Бутт Ю.М., Сычев М.М., Тимашев В.В. Химическая технология вяжущих материалов. -М.: -Высшая школа. -1969, -471 с.

 • Волженский А.В. Минеральные вяжущие вещества. Москва, Стройиздат, 1979, 477 с.

 • Т.В. Кузнецова, А.П.Осокин, В.Г.Акимов и др. Реакционная способность силикатов кальция. Журнал Прикладной Химии, т. I IX, №4,с.945-948.

 • Глекель Ф. Л. Физико-химические основы применения добавок к минеральным вяжущим. –Ташкент. ФАН, 1975. –197 с.

 • Хавкин Л.М . «Технология силикатного кирпича».М. Стройиздат 1982г.

 • Боженов П.И. Технология автоклавных материалов. – С.-П., 1978.

 • Вахнин М.П., А.А. Анищенко Производство силикатного кирпича. – М.,1989

 • MihaIis W, Verfaren Zur Erzendebvin KunstanoIs – tein Patentscrift № 14135 /Ausgegtbenden 2 June 1988.

 • Воробьев В.А. Строительные материалы и детали. М.: Высшая школа, 1968, - 375 с.

 • А.В.Волженский, П.М.Зильберферб, М.В. Бородянская, Л.А.Кравчук Исследование кварцево-полевошпатовые барханные пески каракумского месторождения. «Строительные материалы», 1997г.№5.

 • Р.А.Рахимов, Л.М.Ботвина. Подбор состава шихты для силикатного кирпича и барханных песков «Меъморчилик ва бинокорлик ишининг долзарб муамолари». Илмий ишлар туплами. Тошкент 1998й. с. 33-36

 • Нажмиддинов И. Некоторые аспекты обеспечения сейсмостойкости зданий, построенных традиционными методами из местных строительных материалов. Узбекский журнал «Проблемы механики»: «Фан», 1995. №2.с.55-57.

 • http://www.dissercat.com/content/razrabotka-sposobov-povysheniya-prochnosti-stsepleniya-rastvora-s-silikatnym-kirpichom#ixzz5HAHwtBuu

 • URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view

 • http://www.precast.org/

 • <http: // irc.nrc-cnrc.gc.ca/cbd/cbd-e.html>

 • http.://www./uzsci.net

 • http.://www./ziyo.net.uz

 • http.://www./qmii, uz

 • http.://www./ ru. Welikopedia.org/wiki

 • http.://www./ techno. Edu.ru/db/sect/111

 •  

 •  

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
3
міс.
0
0
дн.
0
6
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!