Аналіз уроку

Опис документу:
Якісно,стисло та головне враховані всі вимоги.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

АНАЛІЗ УРОКУ

Дата

Клас

Предмет

Учитель _____

Мета контролю: ефективність реалізації дидактичного аспекту уроку

Тема уроку

Мета (перспективна, конкретна тощо)

а) освітня

б) розвивальна

в) виховна _________________________________

Мету поставлено правильно, чітко, взаємопов 'язано.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу; закріплення знань, умінь та навичок; перевірки знань,
умінь та навичок;
комбінований; лекція; семінар; конференція; диспут; залік; лабораторна
робота; практичне заняття; факультатив; екскурсія; контрольна робота; співбесіда; консульта-­
ція; ділова гра; гра .

Загальний аналіз уроку

Аспектний аналіз уроку

Компонентний аналіз уроку

Оцінка

Характеристичні параметри

Компо­нента

Аспек­ту

Основні аспекти уроку

Основні компонен­ти аспекту уроку

Компонента уроку

Дидактичний

Зміст

Відповідність змісту навчання навчальному плану і програмі

освіти і навчання,

Чіткість формулювання теми, мети та завдань уроку, мотивації навчальної діяльності учнів

аналіз стану

Вибір і реалізація начального матеріалу відповідно до теми та завдань уроку

його реалізації

Вибір методів і засобів навчання, форм організації навчально-пізнавальної діяльності учнів

Диференціація та індивідуалізація навчання на уроці

Реалізація внутрішньопредметних і міжпредметних зв'язків

Інтеграція навчання

Інтенсифікація навчання

Демократизація навчання

Гуманізація навчання

Гуманітаризація навчання

Національна спрямованість навчання

Впровадження ефективних технологій навчання

Контроль і корекція знань, умінь та навичок учнів у навчальному процесі

Принципи

Науковості

Систематичності й послідовності навчання

навчання

Доступності

Врахування індивідуальних особливостей учнів

Наочності

Свідомості і міцності засвоєння знань, умінь та навичок

Проблемності

Зв'язку теорії з практикою, навчання з життям

Самостійності і активності учнів

Єдності освітньої, виховної та розвивальної функції навчання

Методи навчання

Загальні

Монологічний

Методи викладання

Інформативно-повідомлювальний

Методи навчання

Виконавський

Демонстративний

Пояснювальний

Репродуктивний

Діалогічний

Стимулювальний

Частково-пошуковий

Евристичний

Спонукальний

Пошуковий

Пошуковий

Проблемний

Творчий

Алгоритмічний

Інструктивний

Програмовий

Засоби

Об'єкти навколишнього середовища

Інше

навчання

Таблиці

Картки

Ілюстрації

ТЗН

Книги, підручники

Записи на дошці

Форми

Форми

Фронтальна

Види

Усно

організації

Групова

Письмово

навчально-

Індивідуальна

3 місця

пізнавальної

Біля дошки

діяльності учнів та види робіт

АНАЛІЗ УРОКУ

Дата ________________ Клас ____________________ Предмет ____________________________

Учитель _______________________________________________________________

Мета контролю: ефективність реалізації виховного аспекту уроку _________________________
Тема уроку _______________________________________________________________________

Мета (перспективна, конкретна тощо)

а) освітня _______________________________________________________

б) розвивальна __________________________________________________

в) виховна ______________________________________________________

Мету поставлено _________ правильно, ________________ чітко, __________________ взаємопов 'язано.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу; закріплення знань, умінь та навичок; перевірки знань,
умінь та навичок;
комбінований; лекція; семінар; конференція; диспут; □ залік; лабораторна
робота; практичне заняття; факультатив; екскурсія; контрольна робота; співбесіда; консульта­-
ція; ділова гра; □ гра _______.

Загаль­ний ■наліз уроку

Аспект­ний аналіз уроку

Компонентний аналіз уроку

Оцінка

Характеристичні параметри

Ком­понен­та

Аспек­ту

Основні аспекти уроку

Основні компо­ненти аспекту уроку

Компонента уроку

Виховний

Націо­нальне

виховання

Знання вчителем та учнями суті поняття «українська ідея», уміння її трансформувати в навчально-виховному процесі на уроці

Знання філософських основ українського національного виховання молоді та вміння їх визначати і реалізувати в процесі викладання навчального предмета

Уміння вчителів гармонійно поєднувати в процесі навчання освітню та виховну мету уроку

Реалізація провідних принципів національного виховання учнів — гуманізації, демократизації, народності

Виховання в процесі навчання громадянина, патріота, гуманіста

Моральне виховання

Знання суті моралі як філософії і соціальної категорії, форм громадянської свідомості, видів соціальних відношень

Знання мети та завдань морального виховання

Виявлення та реалізація потенціальних можливостей навчального матеріалу щодо формування моральних рис особистості, моральності переконань, моральності навичок поведінки

Виховання особистості в колективі і через колектив

Урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів, рівня вихованості

Формування свідомої дисциплінованості і соціальної активності учнів

Розумове виховання

Реалізація потенціальних можливостей змісту навчального матеріалу для розумового виховання учнів (розвиток мислення, уяви та інших психологічних процесів)

Забезпечення дидактичних та виховних умов переведення знань учнів у погляди, переконання, ідеали

Залучення талановитих та обдарованих учнів до поглибленого вивчення окремих предметів

Формування матеріалістичного світогляду

Трудове виховання

Відповідність поставлених цілей і завдань трудовому вихованню загальнодержавній концепції неперервності виховання

Раціональний вибір та реалізація комплексу педагогічно доцільних принципів трудового виховання

Цільова установка учнів на трудову діяльність (зокрема — навчальну)

Раціональне співвідношення трудового виховання з іншими виховними та освітніми цілями і завданнями уроку

Формування позитивного ставлення до праці

Формування психологічної та практичної готовності до трудової діяльності

Вироблення трудових навичок і вмінь

Виховання бережливого ставлення до народного добра, природи, майна тощо

Виявлення профільного спрямування, розвиток здібностей у цій сфері, творчої самостійності

Забезпечення навчально-матеріальної бази для трудового навчання

Фізичне

виховання

Формування цільової установки на фізичне вдосконалення

Забезпечення оптимального навчального навантаження протягом уроку

Зміна видів навчально-пізнавальної діяльності, короткочасні відпочинки

Вироблення правильної статичної й динамічної постави

Диференціація та індивідуалізація навчання з урахуванням стану здоров'я, темпу і ритму праці, рівня інтелектуального та фізичного розвитку

Забезпечення відповідних санітарно-гігієнічних умов, санітарно-гігієнічного виховання

Культивування краси здорового людського організму

Роз'яснювальна робота про заходи попередження і профілактики СНІДу та наркоманії

Есте-

тичне

виховання

Формування культури естетичного сприйняття

Розкриття краси природи

Розкриття краси продуктивної праці

Розвиток художніх смаків

Розкриття краси мови, прищеплення любові до книги

Використання музики

Душевне, емоційне викладання навчального предмета

Економі-

мічне

виховання

Володіння методами економічного виховання учнів

Зміст і методи виховання в учнів економічного мислення, інтересу до економічних знань

Навчання учнів економії часу

Екологічне виховання

Валеологічне виховання

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
3
міс.
0
8
дн.
1
5
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!