Агромерациялар. Асосий турлари, тавсифи.

Опис документу:
Шаҳарни функционал режалаштириш таркиби.Шаҳарларнинг функционал ҳудудлари. Шаҳарларнинг ривожланиши ва вазифаларини аниқловчи омиллар ва шарт-шароитлар. Шаҳарсозликни ташкил этувчи ва шакллантирувчи омиллар. Шаҳарсозликни ташкил этадиган, таъминлайдиган ва унга хизмат кўрсатадиган корхоналар ва муассасалар.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

СИФАТЛИ ҚУЙМА БЕТОНЛИ КОНСТРУКЦИЯ ТАЙЁРЛАШДА

ЯНГИ ТЕХНОЛОГИК УСУЛЛАР

Тешабоева Н.Д.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ СПОСОБОМ.

Тешабоева Н.Д.

NEW TECHNOLOGICAL METHODS FOR THE PREPOCRATION OF HIGH

GUALITU CONCRETE CAST CONCRETE PRODUCTS.

N.D.TESHABOEVA

Мақолада қуйма конструкциялар тайёрлашнинг янги технологик усули келтирилган.

Таянч сўзлар:Цемент. қум,бетон, қуруқ,пластик, энергия.

В статье приведены способы новые технологии монолитные конструкции.

Ключевые слова:Цемент, песок, бетон, сухой,пластический,энергия.

In the article are given information monolith structural construktional.

Сement,sand, conckrete, dry arid,plastic,energy.

Қуруқ иссиқ иқлим шароитида қуйма бетон ишларини олиб бориш анча қийинчиликларни туғдиради.Бу ишларда пластик ишлатиладиган бетонлар тезда ёрилиб ишдан чиқиш ҳолатига келиб қолади.Қаттиқ бетон қоришмаларини қабул қилиш эса, уларни жойига жойлаштириш жараёнида ортиқча электр энергиясини сарфини талаб этади. Юқоридаги ҳолатларни хисобга олган холда биз замон талабига мос ва дунё олимларни қизиқтираётган бетон зичлигини ошириш масаласини ечиш барасида анча изланишлар қилинди.Натижада тежамкор, юқори зичликдаги, цемент ҳаражатини камайтирадиган , узоқ муддатга чидайдиган сифатли конструкциялар тайёрлаш имкониятини берувчи усул яратилди.

Бу технологик усул икки қатламли бетонлаш усули деб номланади.Бундай бетонлашда бир қатламли гелиоқопламадан фойдаланилади.Икки қатламли бетонлашда юқори даражада зичланган асосга қуруқ аралашма-цемент,қум,шағал(чақиқтош) аралашмаси ётқизилиб,унинг устидан бетон қоришмаси тўшалади ва зичланади.Бетонни қуруқ ва хўл қатламларга бўлиб тўшашни мохияти шундаки, ётқизилаётган юқори қатламдаги сувли-пластик бетон таркибидаги ортиқча сувнинг пастки қуруқ қатлам томонидан шимилиши натижасида имкон қадар кичик сув\цемент нисбатига эришилади. Маълумки кичик сув\цемент нисбатли бетон қоришмаси меъёрий шароитда ва меъёрий зичланган холатда юқори зичликдаги ва мустахкамликдаги бетон олишни таъминлайди.

Бетон қоришмаси устидан қопланган бир қаватли гелиоқоплама қуёш энергиясининг иссиқлик энергиясига айлантириш ва бу иссиқлик асосида бетон қоришмаси таркибидаги бир қисм сув актив молекулаларини қолган сув молекулаларининг тортишиш кучи енгиб чиқиши натижасида буғга айланиши ва буғнинг кўпайиши асосида эса бетон юзаси билан гелиоқоплама пленкасигача бўлган оралиқ буғ билан тўлади.Бир қисм буғ эса гелиоқоплама плёнкаси ташқи ва ички ҳароратларини фарқи асосида плёнкада шудринг пайдо бўлади.

Шудрингни кўпайиши эса аста секин оғирлашиб плёнкани тортишиш кучини енгиб бетон юзасига иссиқ сув тарзида туша бошлайди.Биз биламизки иссиқ сув молекулалари кинетик энергияси катта шунинг учун ҳам улар тезда симирила бошлайди.Бундан юзада ҳарорат таъсирида келган буғни ўзига ҳос босими бўлиб бу босим таъсирида ҳам шимилиш жараёни остки қатламга тезлашади. Бутун олам тортишиш қонунига биноан тортилиш кучи массага тўғри пропорционал бўлади. Демак массаси катта жисм массаси ўзидан киччик бўлган жисмни тортади, остки аралашма қатлам массаси юқорилигидан юқориги қатлам сувини тезроқ тортиш шароитига эга бўлади.

Шунингдек бетон бетон қоришмаси цементнинг сув билан орасидаги термохимиявий реакция ва сувга муштоқ остки қатлам цементниг юқоридан келаётган сув аралаш цементлар билан термохимиявий реакциялари ҳисобига ҳам катта ички иссиқлик энергияси пайдо бўлади.Ана шу ички энергиялар орқали ҳам остки қатламни гидратланиш жараёни тез кечади.

Охирида бу икки қатламли қуйма бетонли буюм ва конструкциялар тезда зичлиги ва мустахкамлигини олади. Икки қатламли бетон таркибини оптималлаштириш борасида қилинган илмий текширишлар асосида олинган илмий натижалар шундай хулосага олиб келдики, қуйма бетонли конструкцияларда икки қатламли бетонлаш технологиясидан фойдаланиш орқали 30% гача цемент ҳаражатини камайтириш мумкин ва шунда ҳам конструкциянинг кўзда тутилган лойиҳавий мустахкамлигини сақланади.

Бу масала остки қуруқ аралашма қатламга сув етишмаслиги чорасини қидириш орқали ҳал қилинди, ва бетон қоришмаси таркибидаги сувни цементга нисбатини С\Ц ни кўпайтириш орқали бу мақсадга эришилди, чунки икки қатламли бетонда юқоридаги бетон қоришмаси қатлами мустахкамликдан юқори мустахкамлик кўрсатади.

Шуни хисобга олиб юқориги қатлам бетон қоришмаси таркибига қўшадиган цемент миқдорини камайтирсак,оқибатда С\Ц миқдори ошади.Натижада остки қатламнингисув билан тўла таъминланиши гелиоқоплама таъсирида амалга ошади, шунигдек тайёрланган иккиқатламли қуйма бетонли конструкциялар лойиҳавий маркасига эга бўлади.

Масса ўтказув жараёнини тўхташи эса бу ҳолда тахмин қилинишига қотаётган бетонда гидротация реакциясини тезлашганлигидан далолат беради, қайсики юқори ҳароратда (400С ва ундан юқори) бетон таркибидаги цементмолекулаларининг сув билан бошланғич вақтданоқ тез боғланганлигидан далолат беради.Натижада эса остки қатлам учун керакли сув етиб бормаслиги туфайли боғлиқлик икки қатлам бўйинча тўлиқ амалга ошмайди.

Бетон қоришмаси қуруқ аралашма (цемент,қум, чақилган тош аралашмаси) тизимидаги масса ўтказувини бетон қоришмасига юқори ҳароратли (400С ва ундан юқори) шароитлардаги ўз таркибидаги сувни тезда таркибида юқотмаслиги учун изланишлар асосида танилган комплекс қўшимчалар бартараф қилинади. Оқибатда қуруқ –иссиқ иқлимнинг ҳар қандай ҳароратли шароитларида бемалол қуйма бетонли конструкцияларини тайёрлаш имкониятлари яратилди.

Икки қатламлаш бетонлаш усули ва бир қатламли гелиоқоплама асосида қуйма бетонли конструкцияларни тезда тайёрлаш ва эксплуатацияга тушириш оддий бетонлашга нисбатан икки баробар тезроқ амалга оширилади.Шунингдек, қуйма конеструкциялар жуда зич,сифатли чиққанлигидан узоққа чидаш беради.

Қуйма конструкциялар тайёрлашнинг бу янгии технологик усули гелиоқатлам асосида юқори унумдорликка эга бўлган сифатли қуйма конструкциялар тайёрлаш имкониятини беради.Бу эса серқуёш Республикамиз қурилиш саноати тараққиёти учун фойдалидир.

Адабиёт.

1.Эконмия цемента в строительстве.З.Б.Энтина . Стройиздат,М.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
3
міс.
1
3
дн.
1
2
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!