Адаптація студентства у ВНЗ

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися
Опис презентації окремими слайдами:
Тема : Адаптація студентства у вищому навчальному закладі
Слайд № 1

Тема : Адаптація студентства у вищому навчальному закладі

Соціально - педагогічна адаптація – це засвоєння молодою людиною норм студентського життя, включення в систему міжособових стосунків групи. Адаптац...
Слайд № 2

Соціально - педагогічна адаптація – це засвоєння молодою людиною норм студентського життя, включення в систему міжособових стосунків групи. Адаптацію студентів вузу слід розглядати як комплексну проблему, виді- ляючи в ній різні окремі рівні і ланки, кожна з яких має специ- фічні механізми, зумовлені рів- нем розвитку студента, гру- пи і колективу.

Адаптація як соціальне явище являє собою процес включення особистості в нове для неї соціальне середовище, зокрема в колектив, становлення її діяче...
Слайд № 3

Адаптація як соціальне явище являє собою процес включення особистості в нове для неї соціальне середовище, зокрема в колектив, становлення її діячем, активною функціонуючою частиною, об'єктом і суб'єктом відносин цього середовища, перетворення нового середовища найближчого оточення в засіб життєдіяльності, сферу додатка сутнісних сил людини.

Труднощі адаптації студентів в умовах ВНЗ переживання, пов’язані з перехідним періодом: від шкільного до дорослого життя невизначеність мотивації в...
Слайд № 4

Труднощі адаптації студентів в умовах ВНЗ переживання, пов’язані з перехідним періодом: від шкільного до дорослого життя невизначеність мотивації вибору професії недостатня психологічна підготовка до самостійного життя невміння здійснювати психологічну саморегуляцію поведінки і діяльності нові умови діяльності студента у ВНЗ пошук оптимального режиму праці і відпочинку в нових умовах налагодження побуту і самообслугову- вання, особли- во при переході до гуртожитку відсутність навичок самостійної роботи та ін.

Загальна адаптація Зовнішня Внутрішня передбачає професійну і соціальну адаптації передбачає біологічну і психологічну адаптації
Слайд № 5

Загальна адаптація Зовнішня Внутрішня передбачає професійну і соціальну адаптації передбачає біологічну і психологічну адаптації

Складові соціально-психологічної адаптації студентів: професійна адаптація соціальна адаптація психологічна адаптація біологічна адаптація профоріє...
Слайд № 6

Складові соціально-психологічної адаптації студентів: професійна адаптація соціальна адаптація психологічна адаптація біологічна адаптація профорієнтаційна адаптація; адаптація до навчального процесу (дидактична адаптація) пристосування індивіда до групи, всього студентського колективу; прийняття нормативно-правових вимог перебування у ВНЗ; осмислене прийняття норм моралі та культури адаптація організму до нових умов (кліматичних, побутових, санітарних), режиму праці, сну, фізичних та нервових навантажень; режим і якість харчування стан психологічного задоволен- ня (незадоволення), комфорту (дискомфорту), відчуття внут- рішньої і зовнішньої гармонії (дисгармонії) тощо.

На процес адаптації впливають відповідні фактори, які є сукупністю умов чи обставин, що і визначають рівень, темпи, а також стійкість і результат а...
Слайд № 7

На процес адаптації впливають відповідні фактори, які є сукупністю умов чи обставин, що і визначають рівень, темпи, а також стійкість і результат адаптації. Знання і аналіз цих факторів є неодмінною умовою і передумовою керування адаптаційними процесами.

Ф а к т о р и п р о ф е с і й н о ї а д а п т а ц і ї: Ставлення студен- тів до обраної професії і бажання працювати в певній галузі знань; Прагнен...
Слайд № 8

Ф а к т о р и п р о ф е с і й н о ї а д а п т а ц і ї: Ставлення студен- тів до обраної професії і бажання працювати в певній галузі знань; Прагнення погли- бити знання про особливості про- фесії, стати фахівцем в обраній спеціаль- ності Рівень підготовки абітурієнта до навчання у вищому навчальному закладі Усвідомлення необ- хідності зас- воєння визначеного обсягу знань для одержання професій- ної освіти Стійкий інтерес до предметів спеціального і загального циклу Уміння застосовувати знання на практиці Набуття навичок cамостійності в навчальній і науковій праці Потреба самоосвіти Індивідуальний підхід до студента, незалежно від показників успішності Структура та організація навчального процесу Професійна та педагогічна компетентність викладачів навчального закладу Задоволеність міжособистісними відносинами у студентській групі та ін

рівень психологічної культури рівень розвитку духовності індивіда бажання брати участь у суспільному житті навчального закладу рівень правової куль...
Слайд № 9

рівень психологічної культури рівень розвитку духовності індивіда бажання брати участь у суспільному житті навчального закладу рівень правової культури індивідуально-особистісні особливості розвитку психічних процесів комунікативні властивості індивіда рівень мовленнєвої культури рівень культури поведінки рівень соціальної і моральної зрілості Фактори соціальної адаптації вироблення особистісного стилю поведінки, здатність до її кореляції

загальний стан здоров’я і тип організації нервової діяльності санітарно- гігієнічні умови навчання організація побуту, харчування, відпочинку студе...
Слайд № 10

загальний стан здоров’я і тип організації нервової діяльності санітарно- гігієнічні умови навчання організація побуту, харчування, відпочинку студентів Фактори біологічної адаптації

Фактори психологічної адаптації Успішність (неуспішність) професійної, соціальної та біологічної адаптацій Характероло- гічні особли- вості і якост...
Слайд № 11

Фактори психологічної адаптації Успішність (неуспішність) професійної, соціальної та біологічної адаптацій Характероло- гічні особли- вості і якості особистості Вміння здійснювати психологічну саморегуля- цію поведінки І діяльності Наявність служби психологіч- ної підтримки Розробка і впроваджен- ня соціально- психологічних засобів фор- мування й корекції адаптованості студентів

Важливим аспектом системи адаптації студентів в умовах навчального закладу є визначення критеріїв адаптації, які в свою чергу поділяються на зовніш...
Слайд № 12

Важливим аспектом системи адаптації студентів в умовах навчального закладу є визначення критеріїв адаптації, які в свою чергу поділяються на зовнішні і внутрішні.

В н у т р і ш н і к р и т е р і ї а д а п т а ц і ї висока мотивація розвитку духовності адекватність самооцінки почуття власної гідності розвиток ...
Слайд № 13

В н у т р і ш н і к р и т е р і ї а д а п т а ц і ї висока мотивація розвитку духовності адекватність самооцінки почуття власної гідності розвиток внутрішньої свободи розвинуті комунікативні здібності розвинені механізми саморефлексії стан здоров’я людини та ін. Здатність керувати своїм емоційним станом бажання брати участь у суспіль- ному житті навчального закладу усвідомлення потреби самоосвіти мотивована критика власного сценарію і стратегій поведінки повага до людини відкритість конструктивне ставлення до критики інших здатність будувати конструктивні взаємини здатність відстоювати свої переконання

виконання студентами правил і вимог навчального процесу пристосування до характеру, змісту, умов і організації навчального процесу навички самостій...
Слайд № 14

виконання студентами правил і вимог навчального процесу пристосування до характеру, змісту, умов і організації навчального процесу навички самостійності в навчальній і науковій сферах; реалізація завдань самоосвіти уміння застосовувати знання на практиці вироблення власного стилю поведінки та ін. безконфліктна поведінка участь у суспільному житті навчального закладу актуалізація в життєдіяльності особистості високого рівня соціальної і моральної зрілості міжособистісні взаємини студента у студентському середовищі (групі) комунікативна компетентність З о в н і ш н і к р и т е р і ї а д а п т а ц і ї .

Важливе місце в системі особистісно-середовищних стосунків студента займають комунікативні зв'язки з професорсько-викла- дацьким складом. Зараз пер...
Слайд № 15

Важливе місце в системі особистісно-середовищних стосунків студента займають комунікативні зв'язки з професорсько-викла- дацьким складом. Зараз переважає суб'єкт-суб'єктна парадигма, авторитарний стиль, компанійська поведінка з боку студентів, формалізм педагогічних заходів, яка має на меті: розвиток творчого потенціалу студентів на базі співробітництва прагнення до самореалізації і самовираження обох суб'єктів у навчальному процесі удосконалення техніки спілкування

Д я к у ю з а у в а г у!
Слайд № 16

Д я к у ю з а у в а г у!

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ГЕОГРАФІЇ залишилося:
0
4
міс.
2
3
дн.
2
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!