Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Робота над граматичною будовою мови на корекційних заняттях з розвитку мовлення для дітей з ООП
»
Взяти участь Всі події

Я знаю як спілкуватись в інтернеті

Інформатика

Для кого: 5 Клас, 6 Клас

05.05.2021

152

2

0

Опис документу:
Актуальність теми полягає в тому, що сучасні діти більшу частину вільного часу проводять в інтернеті, де завдяки вільному доступу ознайомлюються з інформацією, яка може бути для них шкідливою, також спілкуються не лише з друзями з реального життя, а і заводять нові знайомства з людьми, які можуть бути небезпечними. На сьогоднішній день відомо, що кожна третя дитина в Україні готова зустрітися з онлайн-знайомими, двоє із трьох дітей бачили контент, який їх дуже налякав або засмутив.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Язнаю,якспілкуватисьвІнтернеті

#НЕ_ВЕДУСЬ

5-6клас

Автори:

Наталія ТерещукАнастасіяДьяковаПолінаКликоваДар’яЧекалова


Урок пройшов експертизу відНаталія Подоляк, сімейний тадитячийпсихотерапевтЗапідтримки:Довідниквчителя–інформація,зякоївартоознайомитисьдопроведеннязаняття.


Загальний опис уроку– інформація про мету тазадачіуроку,загальнийпланурокутаякпідготуватисьдоуроку.


Опис ходу проведення– опис послідовності дійупроведенніуроку.


Додаткиякіпотрібнороздрукуватидляпроведенняуроку.


ДОВІДНИКВЧИТЕЛЯ


Актуальність теми полягає в тому, що сучасні діти більшу частину вільного часу проводять вінтернеті, де завдяки вільному доступу ознайомлюються з інформацією, яка може бути дляних шкідливою, також спілкуються не лише з друзями з реального життя, а і заводять новізнайомства з людьми, які можуть бути небезпечними.На сьогоднішній день відомо, щокожнатретядитинавУкраїніготовазустрітисязонлайн-знайомими,двоєізтрьохдітейбачили контент, який їх дуже налякав або засмутив. Найчастіше ці діти готові звернутись добатьків за допомогою.В свою чергу, 85% батьків не знають що робити, якщо їхня дитинапостраждалавІнтернеті.


Більша половина населення світу має доступ до Інтернету – це більше 4 млрд користувачів.Кожногодняцяцифразбільшуєтьсящена1млн.

71%українцівкористуютьсяІнтернетом. 1. З якого віку і в яких формах дітивикористовуютьінтернет?


Длясучасногосуспільстваінтернетєневід’ємноючастиноюжиття,адіти,якінародилися після його появи, вже не уявляютьсвоєжиттябезвсесвітньоїмережі.


НайпопулярнішимисоціальнимимережамисереддітейвУкраїнієYouTube,Instagram,TikTokтаSnapchatатакожмесенджериViberтаTelegram.Більшістьізнихємалопоширеними серед батьків, отож, вони частонездогадуютьсяпроосновніризики,якітамє.


Майжеувсіхзцихмережтамесенджерівможназареєструватись,тількиякщодитинівжевиповнилось13років,адоступдоTelegramдозволенийз16років.Віншомувипадкумережаможебезпопередженнявидалитипрофількористувача,щонедосягвідповідноговіку.Протедужечастодітямвдається«обійти»цеобмеженняізареєструватисьнабагатораніше.Матеріали,щопублікуютьсявсоціальнихмережах,непризначенідлямолодшихдітей,іможутьглибоковразитипсихікудитини.

Окрімспілкуваннявсоціальнихмережах,поширенимисереддітей,єонлайн-ігри.Дівчата віком 12-15 років витрачають на цеблизько9годиннатиждень,ахлопці–майже17годин.Українськіопитуванняпоказують,щокожнап’ятадитинапідключається до Інтернету саме для того,абипогративігри,вбільшостіякихєонлайн-чати,деможнаспілкуватисьзіншимигравцямиякувіртуальномусвіті,такічерезприватніповідомленняукабінетах.Внихлегкоприховатисвоюреальнуособузавигаданимім’ямтачужимифото,щопідвищуєризикизнайомствазізлочинцями.


 1. Якііснуютьризикиспілкуваннявінтернеті?

Зрозвиткомінтернетурозвиваютьсятакожризики,міняютьсявідносиниміжлюдьми.Однимізтакихновихризиківєсекстинг.


Секстингцеобмінсексуальнимиповідомленнями,фоточивідеоізвикористаннямзасобівзв’язку.Тобтонадсиланняумесенджерахчисоціальнихмережах,чатахонлайнігортощо.


Дуже часто діти стають жертвами секстингу,томущоневбачаютьвцьомуреальноїзагрози, а думають лише, що це цікавий табезпечнийспосібпізнатисвоюсексуальність, отримати схвальні коментаріта«лайки».Дляпідлітківцеможебутиспособомвиразитисвоюдовірутасимпатіюдотого,комувонинадсилаютьсвоїповідомлення,протеінодітакідіїможутьбутирезультатомпримусуабошантажу (іноді навіть від реальних хлопцячидівчини).

З моменту, коли підлітки поширюють абонадсилають в приватні повідомлення такіфото, вони втрачають над ним контроль,аджевидалитизображенняможебутитехнічноскладно,аіншікористувачіможуть зберігати їх та використовувати навласнийрозсуд.


Внаслідокцьогодітиможутьзазнаватипсихологічнихтравмчерезвідчуттяпровини, цькування з боку однолітків тавідзасудженнязбокугромади.


СтатистикищодосекстингувУкраїнінемає, але на діючу гарячу лінію у 2018році потрапило понад 2 800 звернень, щостосувалисьсекстингу.


Схожими загрозами для дитини також єсексторшентакібергрумінг.


Сексторшен-ценалагодженнядовірливихстосунків із дитиною в Інтернеті за яким слідуєвимагання інтимних фото чи відео. Після цьогодитинапочинаєотримуватипогрози,щоціматеріалибудьпоширені,якщодитинанезробитьпевнудію,якоюможебутинадсилання грошей або більш відвертих фоточивідео.


Кібергрумінгпроцесналагодженнядовірливихстосуківіздитиноюзметоюскоєння сексуального насильства над нею вІнтернетічиреальномужиті.

Світова статистика показує, що 14% підлітківробилиоголені фото себе, а половина відцієїцифри,надсилалитакіфотоіншим.Загалом,кожнатретядитиназазнаваласекстингуурізнихпроявах.

 1. Чипорушуютьтакідіїправадітейвінтернеті?

Найбільшвразливимипідчаскористуванняінтернетомєтакіправадітей:


-наповагудоприватноготасімейногожиття,щопорушуєтьсявиставленнямособистоїінформації,взломомакаунтів,розголошеннямперсональнихданих.

Нажаль,навітьбатькисамічастопорушуютьціправа,публікуючитакуінформаціюусоціальнихмережахпросвоїхдітей.

-назахиствідвсіхформжорстокогоповодження,втомучислівідобраз,гнівливихкоментарівтаіншихформнасильства.У країнах з розвинутим законодавством у цій сфері вже є випадки і судових рішень, якимивизнанофактзгвалтуваннячерезІнтернет.Наприклад,ще2017рокууШвеціїзасудиличоловіка за зґвалтування 27 дітей. Він змушував їх виконувати сексуальні дії через веб-камеру(записуючивідеоабоупрямомуефірі).


ДослідженняЛінчепінзькогоуніверситетуШвеціїпоказує,щодіти,якіпостраждаливідсексуального насильства, зазнають ще більшої шкоди, якщо знають, що зловживання булозафіксовано на фото чи відео. Травма ще сильніша, якщо їм відомо про розповсюдженнязображення в Інтернеті. Все подальше життя дитини проходить у страху що її впізнають.Коженновийпереглядтакихматеріалів-новезгвалтуваннядитини.

 1. Захистприватноїінформаціївінтернеті.

Приватноюінформацією,якоюможутьділитисякористувачівмережіінтернетє:

!Номертелефону;

!Адресапроживання;

!Номершколитаадресагуртків,яківідвідуєдитина;

!Логінтапарольсторінки;

!Інформаціяпробанківськірахунки;

!Інтимнізображення,тощо.


В більшості соціальних мереж автоматичненалаштуванняпередбачаєвідкритістьпублікацій для інших користувачів і не тількицієїмережі,айпередбачаєвидачупублікацій за запитами у пошуковихсистемах.


Всі,хтоможутьбачитивиставленіфото,такожможутьїхзавантажитиабозробитискріншоттапоширюватиціфотовжебеззгодитого,хтойогоопублікував.


Дужечастонавітьнавчальнізакладитапрацівники освіти порушують права дитини -втихвипадках,колиувідкритомудоступі

публікуютьфотографіїсвоїхучнів,аінодінавіть таку особисту інформацію як ім’я тапрізвищетаадресу.


Часто окрім самого зображення фотографіяміститьрізнімета-дані,такіяклокаціятаінші ідентифікуючі дані, що підвищує ризикбутизнайденимтастатижертвоюнасильствауреальномужитті.


Заумовамибільшостісоціальнихмереж,опублікуванняфотоозначаєнаданнядозволумережійоговикористовуватитапередавати це право третім особам, в томучислідлякомерційноговикористання.

Тобто те, що поширюється в Інтернеті – там і залишається. Це неможливо видалити, змінити,тощо. Тому будь-яке поширення власної інформації, навіть у приватні повідомлення, не єзахищеним.


 1. Щоробитиякщохтосьзучнівзізнався,щоставжертвоюсекстингу?

Пам’ятайте - дитина не винна у тому, що стала жертвою, в будь-якому випадку завжди винензлочинець! Тому не варто влаштовувати допит, а потрібно підтримати дитину, якій і без тогодужестрашноісоромно.


Важливіпитання,якіпотрібночемноозвучити:

?Чому ти зробив/зробила ці фото? (Нам треба з’ясувати, чи дитина добровільно це зробила,щобкомусьподобатись,чихтосьїїпримусившляхомшантажу).

?Чому,колитакомутинадіслав/надіслалаціфото?(Требаз’ясувати,чидитинасаманадіслала ці фото, чи, можливо, вони були просто на телефоні, а хтось узяв телефон і надіславїхіншійлюдині).

?Хто, чому та коли почав поширювати ці матеріали? (З’ясувати, чи це помста одного підліткаіншому,чиелементшантажу).

?Девжебачилифото?(Цедопоможемаксимальношвидковидалитифото).

?Хто бачив фото і чи залучений дорослий? (Треба з’ясувати, чи не вимагав хтось із дорослихнадіслатитакіфото.Якщотак,тодіцеситуація,зякоюшколанеповиннадаватираду
 1. Дитина має зробити на свій пристрій скріншот сторінок, де ви побачили ці матеріали. Цеможебутисоцмережа,Viber-групакласу,сайт.Скріншотмаєробитидитина,щосталажертвою секстингу. Вчитель або інший дорослий не може робити скріншот, адже залежно відфотоцеможевважатисянавітьдитячоюпорнографією.Намагайтесянедивитисянаціматеріали, аби не травмувати дитину. Отже, скріншот має зробити власник фото. Це важливодля подальших звернень у поліцію. Якщо не вдасться самотужки впоратися з видаленнямматеріалів,потрібнобудезвертатисявполіціюінадатидоказитого,щосекстингвідбувся.


 1. Вчителям у таких випадках треба пам’ятати, що дитина перебуває під страшним тиском івідчуваєвеличезнийсором.Жертвусекстингуобов’язковопотрібнопідтриматипсихологічно.


 1. Звернутися в службу підтримки того сайту чи соцмережі, де були викладені фото. У листі дослужби підтримки попросити видалити ці матеріали як дитячу порнографію — тоді службареагує найефективніше. Якщо фото з’явилися у Viber-групі класу, то видаляємо фото там іпросимовсіхучасниківгрупитакожвидалитиїхзусіхпристроївіхмаросховищ.Маєтепояснитидітям,щоцестаттяпродитячупорнографію,яказагрожуєув’язненнямдо12років

 2. STOP

  Не надавати ситуації зайвого розголосу в школі — не робіть із цього скандал, публічнеобговорення,ботакВилишебільшезашкодитедитині.


 1. STOP

  Поговорити з батьками дітей, що поширили ці фото, і батьками дитини, яка надіслала фото.Навіть якщо фото не були поширені, але ми знаємо, що підліток надіслав комусь свої фото,можнапоговоритиізбатькамиіпопроситивидалитиматеріали.


 1. Обмежити користування дитини соцмережами на певний час, адже онлайн-булінг можетриватиідалі,томупотрібновідгородитидитинувідцього.


 1. Якщо школі спільно з батьками не вдалося вирішити ситуацію, слід звернутися до поліції,кіберполіції чи до ювенальної превенції. Британські колеги розповідають, що намагаються непритягувати дітей до відповідальності за секстинг, адже зазвичай вони не розуміють, щопорушилизакон.ТомууВеликійБританіїобмежуютьсявиховноюбесідою.Радимовраховуватицейдосвід.


Якщоуситуаціївимаганнячишантажуваннязадіянідорослі,требанегайнозвертатисьуполіцію.цезлочин,іВимаєте про ньогоповідомити

Назва:«#Не_ведусь:язнаю,якспілкуватисьвІнтернеті»


Мета:сформувативучнівнавичкибезпечногоспілкуваннятабезпечноїповедінкивінтернеті.


Завдання:Сформувати уявлення про можливі ризикиспілкуваннявінтернеті;


Сформувати уявлення, що друг в мережізалишаєтьсянезнайомцем;


Сформуватиуявленняпроінформацію,якоюневартоділитисявмережі;


Ознайомитидітейзособамитаустановами,доякихможназвернутисязадопомогою.


ДоурокуроздрукуйтетарозріжтематеріалиізДодатку1таДодатку2укількості,щовідповідаєкількостіучнівукласі.


Дляпроведеннявправ«Тестбілборду»та

«Щит захисту дитини» знадобиться дошкаабостіна,крейдатакольоровістікери.

Якщовикористовуєтедошку:

Допочаткуурокунамалюйтеназворотнійсторонідошкищитдляостанньоївправи.


Якщовикористовуєтестіну:

Намалюйтещитнааркушіфліпчарту.Повісьтейогодостінипідчасвправи.ПЛАНУРОКУЧас(хв)


Що


Длячого(результатдлядітей)


Матеріали

3

Вступ,вітальнеслово

активізаціяувагитаконцентраціянатеміуроку.


5

Обговорення“Моє життя вінтернеті”

актуалізаціядосвідудітейувикористанніінтернету.


10

Вправа“Моїонлайндрузі”

дітизнають,що«друзі-онлайн»-цевсещенезнайомцітачомуневартодовірятитим,когонезнаєшу реальному життіта що таке приватнаінформаціяічомунеюневартоділитися.

Аркуші

10

Вправа«Тестбілборду»

дітидізнаютьсяпроте,щоспілкуючисьвінтернетіминеможемобутивпевнені,кимєнашспіврозмовникінашаінформаціяперестаєбутиприватною,колиминадсилаємоїїкомусьнавітьвприватніповідомлення.Задопомогоютесту«Білборд»дітивчатьсярозуміти,якуінформаціюбезпечнопоширювати,аяку-ні.

Стікеритрьохкольорів

10

Вправа

«Щитзахистудитини»

дітидізнаються,кудиідокогоможназвернутись,якщовонипотрапиливризиковануситуаціюонлайніхтоможеїхзахистити.

Роздатковіщитидлядітей:Додаток1

Додаток2

7

Підбиттяпідсумків

тазавершеннязаняття

дітипідсумовуютьте,щовивчилипідчасуроку.


  1. ВСТУП,ВІТАЛЬНЕСЛОВО


Результат:

активізаціяувагитаконцентраціянатеміуроку

Часпроведення:3хвилини

Хідпроведення:

Слайд:

1

  1. ОБГОВОРЕННЯ“МОЄЖИТТЯВІНТЕРНЕТІ”

Результат:

актуалізаціядосвідудітейувикористанніінтернету

Часпроведення:5хвилини

УВАГА!

Задавайтепитанняпоступово.

Слайд:

2Надавайтедітямможливістьвідповідатинапитання.


Не коментуйте їхні відповіді та не намагайтесьодразувплинутинаїхнєставленнядоспілкуваннявінтернеті.


Вам важливо почути відповіді на початку, абирозуміти,якзмінилосьуявленнядітейпроповедінкувмережінакінецьуроку.

Хідпроведення

Проведітьобговоренняздітьмизатакимипитаннями:


?ХтозВасвикористовуєінтернет?(всіабобільшістьучнівпіднімутьруки);

?ДлячогоВивикористовуєтеінтернет?(можливівідповіді:длянавчання,дивлюсявідео,граювігри,спілкуюсьздрузями,тощо).?

Закцентуйтеувагунавідповідяхпроспілкування:


?ЯксамеВиспілкуєтесьчерезінтернет?

?Чизареєстрованівивсоціальнихмережах?Яких?

?Чиспілкуєтесьвизадопомогоюмесенджерів?Яких?

?Чи знаєте ви, що користування соціальними мережами офіційно дозволено з 13 років, адеякими месенджерами, такими як Telegram, з 16 років? (повідомте, що якщо дитина недосягла потрібного віку, адміністраціясоціальних мереж та месенджерів може видалитиакаунтцієїдитини);

?Чи граєте ви в онлайн ігри? Чи в цих іграх є можливість спілкуватись з іншими гравцями задопомогоючату?

?Зкимвиспілкуєтесьвмережі?(допоможітьдітямозвучитивідповідіпроте,чицетількиїхнібатькитаоднокласники,чиспілкуютьсявонизкимось,когоніколинебачиливжитті);

?Чи знаєте ви, що можете обмежувати коло тих, з ким спілкуєтесь в інтернеті? (розповістипроналаштуванняприватностівсоціальнихмережах,деможнаобиратиколотих,комудозволенонадсилатиприватніповідомлення).
  1. ВПРАВА«МОЇОНЛАЙНДРУЗІ»

Результат:діти знають, що «друзі-онлайн» - цевсе щенезнайомці,чому невартодовіряти тим,когонезнаєшуреальномужиттіщотакеприватна інформація і чому нею неварто ділитися.

Часпроведення:10хвилини

Матеріали:

аркуші.

Слайд:

3-8Хідпроведення.

Данавправамаєдекількаваріантівпроведення.


Спираючись на відповіді учнів про те, чи спілкується більшість з них з друзями з реальногожиття,читакожзтими,зкимпознайомилисьбезпосередньовмережі,оберітьодинзнаступнихваріантіввправи:якщобільшістьучніввідповіли,щомаютьінтернет-друзів,якихне знають в реальному житті, варто провести варіант вправи №1, якщо відповіддю було те,що вони спілкуються онлайн лише з друзями з реального життя, варто провести варіантвправи№2.

Варіант1.


Запропонуйте дітям подумати про одногосвогоінтернет-друга,зякимвониспілкується онлайн в соціальних мережахабовігровомучатіінааркушіпаперунаписати декілька фактів про нього та проїхнєспілкування.

Варіант2.


Вчитель пропонує дітям уявити, що кожен ізних має інтернет-друга і написати про нього тапро їхнє спілкування в декількох реченнях так,яквінйогособіуявляє.Переважно,дітивигадаютьдлясвоїхінтернет-друзівтакіжознаки,якіпритаманнідляїхреальнихдрузів.


Післятого,якусідітизакінчилиписати,запропонуйтедекількомбажаючимпредставитисвоїнапрацюванняірозповістипросвогодругатадодатководативідповідьнатакізапитання:

?Скількироківтвоємудругу?

?Яквін/вонавиглядає?

?

?Якогокольоруйого/їїочі?

?Якийзріст?

?Яквін/вонасміється?

?Депроживає?

?Якдобренавчаєтьсявшколі?

?Якодягається?

?Якдонього/неїставлятьсятвоїбатьки?


Переважно,дітинебудутьзнативідповідьнаціпитання,томупіслятого,яквонипредставлять свої напрацювання, варто наголосити на тому, що якщо ми не знаємо про цихлюдей те, що могли б знати про реальних друзів, то це означає, що вони все ще залишаютьсядлянаснезнайомцями.


Якщодітизнатимутьвідповідінавсізапитання,вартонаголоситинатому,щовІнтернетідужелегковидатисебезаіншулюдину-томутребабутиуважнимитаобережними.Такожвартододатитакуінформацію:Питаннядоучнів:

?Яквивважаєте,щовходитьдоцієїприватноїінформації,якоюневартоділитисяпідчасспілкуваннявінтернеті?


Післятого,якучніподілилисьдумками,вчительрезюмує,щоприватноюінформацією,якаможезацікавитинезнайомцівє:

!адресамісцяпроживання;

!інформаціяпровашуродину;

!номертелефону;

!номершколи,таадресигуртків;

!логінтапарольсторінки;

!данікредитнихкарток;

!особистіфотографії(втомучисліінтимні).


?Питаннядоучнів:Яквивважаєте,чиможназапевнимиознакамирозпізнатилюдину,якапознайомиласьзнамивінтернетінедляспілкування,адлятого,щоб“втертися”вдовіру?


Дітиназиваютьсвоїваріанти,післячоговчительпідводитьпідсумкитаназиваєосновніознакинезнайомців,якієнетими,закогосебевидають:

їхні інтереси занадто схоже збігаються з вашими, вони приділяють дуже багатоуваги тому, що ви поширюєте та перебільшують у компліментах до ваших фото,тощо;


вони пропонують дарувати вам подарунки або обіцяють винагороду, якщо виподілитесьзнимитим,прощовонипросять;


наполягаютьнарозмовах,яківамнеприємніабовикликаютьдискомфорт;


наполягаютьнаспілкування“вприваті”,якщодоцьоговиспілкувалисьугруповомучаті;


наполягаютьнатому,щобвашеспілкуваннязалишалосьвсекреті.


спілкування із ними викликає у вас відчуття, що ви проковтнули каменюку -страхутахвилювання.  1. ВПРАВА«ТЕСТБІЛБОРДУ»Результат:

діти дізнаються про те, що спілкуючись в інтернеті ми не можемо бути впевнені, ким є нашспіврозмовник і наша інформація перестає бути приватною, коли ми надсилаємо її комусьнавіть в приватні повідомлення. За допомогою тесту «Білборд» діти вчаться розуміти, якуінформаціюбезпечнопоширювати,аяку-ні.

Часпроведення:10хвилини

Матеріали:стікеритрьохкольорівтазасобидлязапису(олівці/ручки).

Хідпроведення:Запропонуйтедітямзігративгру.

Слайд:

9-11


Дляцього,попросітьїхвзятиручки,тароздайтекожномупотристікерирізногокольору.Почерзідиктуйтезавданнядлядітей,якзаповнюватикоженстікер:


на першому стікері – написати одну свою особливість, якою вони дуже пишаються (це можебутирисахарактеру,колірволосся,тощо;наприклад:бігающвидшезавсіх,маюгарнепочуттягуморутощо);


нанаступному–однусвоювеликуперемогувжитті(наприклад,те,щохтосьнавчивсяплавати,прочитаввеликукнигу,написавтвір,тощо);


а на останньому стікері - один свій секрет (варто наголосити, що якщо дитина не хоче, тосекрет можна не записувати, а на стікері цей секрет можна позначити будь-яким умовнимзнаком:намалюватисердечко,сніжинку,пташку,тощо).


Для того, щоб діти не заплутались у виконанні цього завдання, виконуйте його разом з ними:по черзі диктуйте завдання для першого стікера, після того, як вони його заповнили, пояснітьщописатинанаступномустікерііт.д.


УВАГА!


Якщо хтосьз дітей відмовиться писати інформацію на картках – в жодному разі не змушуйтедитинувиконатицезавдання.


Натомістьвикористайтецепізнішепідчасобговорення,посилюючите,щонепотрібноділитисьособистоюінформацієюзусіма.


Після того, як діти заповнили картки, запропонуйте на ліву частину дошки (стіни) повіситистікери,наякихвонизаписувалисвоюособливістьтапобажанню,озвучитиїї.

Після цього запропонуйте на праву сторону дошки (стіни), повісити стікери, на яких вонизаписувалисвоюперемогутатакожїїозвучити.

Після того, як пустою залишилась лише середня частина дошки (найбільша), запропонуйтедітям уявити, що дошка (стіна) - це білборд, який висить біля школи. І все, що на неї заразприкріпити,будебачитивсяшкола.


Запитайте, чи хочуть діти повісити на цей білборд стікери, на якому вони написали свійсекрет.


Переважно, діти не захочуть вішати ці стікери і потрібно пояснити, що це добре і вони неповинніцьогоробити.Підсумуйтевправунаступноюінформацією:


  1. ВПРАВА«ЩИТЗАХИСТУДИТИНИ»


Результат:дітидізнаються,кудиідокогоможназвернутись,якщовонипотрапиливризиковануситуацію,іхтоможеїхзахистити.

Часпроведення:10хвилини

Матеріали:індивідуальнікарткизроздрукованим(намальованим)щитом,плакат«Щитзахистудитини»,засобидлязапису(ручки\олівці).

Слайд:

12-13

Хідпроведення-РоздайтедітямпопередньопідготовленікарткищитівзДодатку1ітимчасомзазначте:
Дайтеучням1-2хвилини,щобвонизанотувалисвоївідповіді.

Післяцьогопопросітьучнівозвучитиїхнівідповідітанотуйтеїхнавеликомущиті.

Доповніть відповіді учнів тими,яких вони неназвали, та попросітьїх додати на своїщити тих,когоВиназиваєтевпроцесіобговорення.

Кожензщитівмаємістити:

!Батькиабоособи,якіїхзамінюють;

!Братитасестри;

!Вчителі;

!Соціальнийпедагог/працівникабопсихолог;

!Службапідтримкиабоадміністраціїсоцмережабосайту;

!Поліція;

!Шкільнийофіцерполіції;

!Поліцейський,якийпроводитьзаняттявшколі(ювенальнапревенція);

!Кіберполіція;

!ГарячалініяЛаСтрада116111(зпонеділкапоп’ятницю,з12:00до16:00);

!Гapячaлiнiязвnдaлeннязo6paжeнънacaйтistop-sexting.in.ua;ПіслязавершенняроботинадвправоюроздайтеучнямзаповненіщитизДодатку2тапідведітьпідсумок:

  1. ПІДБИТТЯПІДСУМКІВТАЗАВЕРШЕННЯЗАНЯТТЯ


Результат:дітипідсумовуютьте,щовивчилипідчасуроку.

Часпроведення:7хвилини

Хідпроведення:Запросітьдітейназавершеннязігративгру

«like/dislike».

Слайд:

14-26


Запросітьдітейназавершеннязігративгру«like/dislike».Правилатакі:Виназиваєтетвердження,адіти(коженукласі)маютьпоказатиlike(задопомогоюрукзобразитисердечкоі пояснити, що це такий же лайк, який ми ставимо під фотографіями в соціальних мережах),якщо погоджуються з озвученим твердженням, або dislike (великий палець вниз), якщо непогоджуються.


УВАГА:

Не виправляйте дітей під час гри, якщо вони надають неправильні відповіді. Натомість позавершенню гри прорезюмуйте всі правильні відповіді. Якщо на певне питання діти масоводалинеправильнувідповідь–проговорітьзнимиосновнімоментідетальнішещераз.


Твердженнядовправи:

Чиможнавикористовуватиінтернетдляспілкування?–(like)Чиможнаписатидрузямпроте,яктвоїсправи–(like)

Чиможназазначатинасвоїйсторінці,детиживеш(dislike)

Чиможнаписатикомусьуприватніповідомлення,детиживеш–(dislike)

Передтим,якнадсилатикомусьпевнеповідомлення(втомучисліфото)потрібноуявити,щовонорозміщененавеликомубілбордібіляшколи-(like)

Чи правда, що додавати в друзі спілкуватися онлайн можна лише з тими, кого знаєш офлайн?(like)

Чиправда,щокращемати“закритий”акаунт?(like)

Чиможнаспілкуватисьзнезнайомцямивінтернеті?(dislike)

Чиправда,щокористуватисясоціальнимимережамиможназ13років?(like)

Чиможнасамостійновирішуватипроблеми,зякимимизіткнулисьвінтернеті?(dislike)Чиможемомизвертатисязадопомогоюдотих,хтовказанийвщитізахисту?(like)

ШАНОВНІВЧИТЕЛІ!


Проведення уроку з учнями передбачає можливість отримати електронний документ, щозасвідчуєпроведенняВамиуроку.

Умовиотриманнядокументу:провестиурокусвоїйшколі,зробитифотозістікерами,якідітиклеютьувправі«Тестбілборда»тадодатицефотоузаповненуанкетузапосиланнямhttps://cutt.ly/4fZmhJx


ЗабажаннямВиможететакожзробитидописусоціальнихмережахнаособистійчипублічнійсторінцізакладуосвітищодопроведенняурокуздітьми,позначившипублікаціюхештегом:#stop_sexтинг


Увага:для дотримання чинного законодавства, ми просимо Вас не робити фотографії, наякихвиднообличчядітей.
Звернутисьподопомогу


УрядоваконсультаційналініязпитаньбезпекидітейвІнтернеті–набрати1545,даліобрати“3”.Працює24/7.Дзвінкибезкоштовні.

Чат-ботпроєкту#stop_sexтингзможливістювідправитивласнезапитання–насайті

https://stop-sexting.in.ua/chatbot/абоутелеграмі@StopSextingBot


Отриманнядітьмипсихологічноїконсультації:

Національнадитячагарячалініябезкоштовноподзвонитизаномером116111понеділкапоп’ятницю,з12:00до20:00)

Організація Teenergizer – консультації за принципом “рівний-рівному” або зпсихологомбезкоштовноіконфіденційно–teenergizer.org/consultations

Видаленняконтентуіззображеннямсексуальногонасильстванаднеповнолітньоюособою:https://stop-sexting.in.ua/send/

Онлайнзверненнядокіберполіції:https://ticket.cyberpolice.gov.ua


Матеріалоновлено09.2020

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Нещодавно завантажили