Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

  • Всеосвіта
  • Бібліотека уроків
  • Хімія
  • Урок 23. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Особливості водного розчину гідроген сульфіду, його застосування . Взаємодія з з лугами. 11 клас.
Урок:

Урок 23. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Особливості водного розчину гідроген сульфіду, його застосування . Взаємодія з з лугами. 11 клас.

12.08.2022
11 Клас

2

1

563

0

Вміст уроку:

Завдання №1:

Теоретичний блок

Будова молекули сірководню Н2S

Сірководень — Вікіпедія

Фізичні властивості сірководню

Періодична система Менделєєва. Елементи 6 групи презентация ...

Фізичні q властивості сульфідної (сірководневої) кислоти

Сульфідна кислота або сірководнева кислота — водний розчин сірководню (H2S). Молярна маса 34 г/моль.

Водний розчин сірководню виявляє властивості двоосновної кислоти. Він кислий на смак, забарвлює синій лакмус у рожевий колір і має здатність заміщати обидва атоми водню на атоми металу з утворенням солей, які називаються сульфідами.

Сірководень (гідроген сульфід). Сірководнева (сульфідна) кислота. Сульфіди

   Сірководень, або дигідроген сульфід H2S, — летка воднева сполука Сульфуру; Mr(H2S) = 34.

У молекулі сірководню атом Сульфуру утворює два ковалентні полярні зв’язки з двома атомами Гідрогену — внаслідок перекривання кожного із двох неспарених _р-електронів атома Сульфуру з неспареними s-електронами кожного з атомів Гідрогену. Валентний кут наближається до прямого і становить 92°. Унаслідок кутової будови молекула полярна.

   На відміну від молекули води молекули сірководню не утворюють між собою водневих зв’язків, що пояснюється значно меншою полярністю зв’язків S—H порівняно зі зв’язками О—H.

Мал. . Молекула сірководню: а — модель, б — просторова будова

  Сірководень міститься у природному та вулканічному газах, нафті, мінеральних джерелах: Синяк, Немирів, Черче (Україна), Мацеста (Росія). Сірководень утворюється під час розкладу рослинних і тваринних решток.

Фізичні властивості сірководню зумовлені молекулярною кристалічною ґраткою. За стандартних умов — це безбарвний газ, важчий за повітря, з дуже неприємним запахом тухлих яєць. За температури 20 °С в одному об’ємі води розчиняються 2,4 об’єму сірководню. При зниженні температури до 0 °С розчинність сірководню збільшується майже вдвічі, до 4,6 об’єму. В насиченому розчині його масова частка становить приблизно 0,3 %. Розчин сірководню змінює колір лакмусу на червоний, тобто виявляє властивості слабкої кислоти — сульфідної.

Фізіологічна дія. Сірководень — дуже отруйна речовина.

  При роботі з ним слід бездоганно дотримуватися правил безпеки. Працювати з цим газом потрібно тільки у витяжній шафі або герметичному приладі.

  Наявність у повітрі об’ємної частки сірководню 0,1 % викликає отруєння. Лише один подих сірководню може спричинити непритомність, параліч дихального центру. Отруйна дія пояснюється його здатністю взаємодіяти з Ферумом гемоглобіну крові.

Добування сірководню

У лабораторії для добування сірководню використовують реакцію між сульфідом металічного елемента і хлоридною кислотою або розбавленою сульфатною кислотою:

У промисловості сірководень добувають, пропускаючи водень над розплавленою сіркою:

Хімічні властивості.

Наявність у складі сірководню Сульфуру з мінімальним ступенем окиснення -2 зумовлює сильні відновні властивості цієї речовини. Залежно від сили окисника й умов проведення реакції ступінь окиснення Сульфуру може підвищуватися по-різному:

Взаємодія сірководню з киснем.

   Сірководень горить блакитним полум’ям в атмосфері кисню або на повітрі при підпалюванні.

При повному згорянні сірководню утворюються сульфур(IV) оксид і вода:

2H2S + 3O2 = 2H2O + 2SO2

   При неповному згорянні в умовах нестачі кисню утворюється сірка:

Реакція має промислове значення для добування сірки з сірководню.

Сірководень легко окиснюється галогенами (бромна або йодна вода) та солями тривалентного Феруму:

Сульфідна кислота.

  Фізичні q властивості сульфідної (сірководневої) кислоти

Сульфідна кислота або сірководнева кислота — водний розчин сірководню (H2S). Молярна маса 34 г/моль.

Водний розчин сірководню кислий на смак, забарвлює синій лакмус у рожевий колір і має здатність заміщати обидва атоми водню на атоми металу з утворенням солей, які називаються сульфідами. Водний розчин сірководню у воді — дуже слабка двохосновна кислота, яка дисоціює ступінчасто з утворенням гідрогенсульфід- іонів HS- і сульфід-іонів S2-:

У розчині багато недисоційованих молекул, тому він має дуже сильний запах сірководню.

Сульфідна кислота реагує з основними оксидами, основами, солями з утворенням двох видів солей: кислих — гідрогенсульфідів і середніх — сульфідів:

H2S + NaOH = NaHS + H2O

H2S + 2NaOH = Na2S + 2H2O

    Сульфіди, як і сірководень, є сильними відновниками. Реакція взаємодії сульфідів металічних елементів з киснем — випалювання сульфідів — перша у процесі добування кольорових металів із сульфідних руд:

    Більшість гідрогенсульфідів і сульфіди лужних металічних елементів та амонію NH+ розчиняються у воді, а переважна більшість сульфідів — нерозчинні. Сульфіди як солі слабкої кислоти у водних розчинах гідролізуються з утворенням лужного середовища.

   Сульфіди важких металічних елементів, які містяться у витискувальному ряді металів після Fe, добувають при пропусканні сірководню крізь розчин їхніх солей:

   Взаємодія дуже слабкої сульфідної кислоти з розчинами солей сильних кислот (сульфатної, нітратної, хлоридної) зумовлена дуже незначною розчинністю утворених сульфідів. Так, для розчинення 1 г аргентум (I) сульфіду потрібно 2 км3 води.

Нерозчинні сульфіди більш активних металічних елементів добувають взаємодією розчинів їх солей з розчинними сульфідами:

Сульфіди лужних металів безбарвні. А багато сульфідів кольорові: плюмбум(II) сульфід, купрум(II) сульфід, нікол(II) сульфід — чорні, кадмій(II) сульфід — жовтий, манган(II) сульфід — рожевий.

На різній розчинності сульфідів у воді та їх забарвленні засновані якісні реакції на сульфід-іон і катіони деяких металічних елементів.

В аналітичній хімії реактивом на сірководень та розчинні сульфіди є розчин плюмбум(II) нітрату:

Використані матеріали:

https://www.youtube.com/watch?v=o0xGP1KsxHU

Використання сірководню

1. У хімічній промисловості для отримання сульфатної кислоти, елементарної сірки, сульфідів.

2. В органічному синтезі сульфуровмісних речовин.

3. Як реагент в аналітичній хімії для виявлення іонів важких металічних елементів (Ag+, Pb2+, Сu2+).

4. У перспективі можливе використання гігантських запасів сірководню, які містяться в Чорному морі для потреб сірководневої енергетики і хімічної промисловості.

5. У медицині природні джерела і штучні ванни, що містять сірководень, використовують для боротьби зі шкірними захворюваннями.

Фізіологічні властивості

Сірководень утворюється в невеликих кількостях в деяких клітинах ссавців і має ряд біологічних сигнальних функцій. (Тільки два інших гази мають таку ж функцію: оксид азоту (NO) і оксид вуглецю (СО). Газ утворюється з цистеїну під впливом ферментів : цістатіонін бета-синтази і цістатіонін гамма-ліази. Він діє як розслаблювач гладких м'язів і, як судинорозширювач, також бере активну участь в роботі мозку, де він збільшує реакцію рецепторів NMDA,  і полегшує довгострокове потенціювання, яке бере участь у формуванні пам'яті. Сульфати виводяться із сечею.

Завдяки своїм ефектам близький до окису азоту, сірководень в наш час  визнаний як потенційний захисник від серцево-судинних захворювань . Хоча обидва оксиду азоту і сірководень, як було сказано розслабляють кровоносні судини, їх механізми дії різні: в той час як NO активує фермент гуанілін-циклазу, H2S активує АТФ-чутливі калієві канальці у клітинах гладкої мускулатури. Як оксид азоту, сірководень бере участь в розслаблення гладких м'язів, що викликає ерекцію статевого члена, це дає нові можливості для терапії еректильної дисфункції. При хворобі Альцгеймера кількість сірководню в мозку сильно знижується. У трисомії 21 (найпоширеніша форма синдрому Дауна) організм виробляє надлишок сірководню. Сірководень також бере участь в процесі 1 типу діабету. Бета-клітин підшлункової залози при цукровому діабеті 1 типу виробляють надлишок сірководню, що призводить до загибелі бета-клітин і зниження вироблення інсуліну тими, які залишились.

Завдання №2:

Тестування

18 з 18 (100%)
Сірководень. Сульфідна кислота. Сульфіди. 9, 10, 11 клас.
12 серпня 2022
Аватар профіля Герасименко Ірина Миколаївна

20 грн

49

20 грн

Аватар профіля Герасименко Ірина Миколаївна
Хімія
9—11 клас
5 12 200 549 0
49

Рефлексія від 0 учнів

Сподобався:

0 0

Зрозумілий:

0 0

Потрібні роз'яснення:

0 0
Рекомендуємо

Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Особливості водних розчинів цих сполук, їх застосування

Сполуки  неметалічних елементів з Гідрогеном. Особливості водних розчинів цих сполук, їх застосування

1532

Аватар профіля Лариса Володимирівна Зінченко
Хімія
11 клас

41 грн

Диско (7 клас Урок №23)

Диско (7 клас Урок №23)

135

Аватар профіля Рубан-Оленіч Інна Іванівна
Музика
7 клас

50 грн

Візуальні образи українського мистецтва. Скульптура. (11 клас Урок №22-23)

Візуальні образи українського мистецтва. Скульптура. (11 клас Урок №22-23)

60

Аватар профіля Рубан-Оленіч Інна Іванівна
Мистецтво
11 клас

40 грн

Класицизм: живопис (8 клас Урок №23)

Класицизм: живопис (8 клас Урок №23)

23

Аватар профіля Рубан-Оленіч Інна Іванівна
Мистецтво
8 клас

45 грн

Завітаймо до театру ( 2 клас Урок №23)

Завітаймо до театру ( 2 клас Урок №23)

48

Аватар профіля Рубан-Оленіч Інна Іванівна
Мистецтво
2 клас

25 грн

Схожі уроки

Оксиди неметалічних елементів

Оксиди неметалічних елементів

1919

Аватар профіля Черниш Оксана Сергіївна
Хімія
11 клас

Практична робота 1. Дослідження якісного складу солей

Практична робота 1. Дослідження якісного складу солей

167

Аватар профіля Кондратюк Валентина Миколаївна
Хімія
11 клас

Хімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія з кислотами і розкладання внаслідок нагрівання.

Хімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія з кислотами і розкладання внаслідок нагрівання.

593

Аватар профіля Лохвицька Марія Федорівна
Хімія
8 клас

Повітря, його склад і властивості.

Повітря, його склад і властивості.

353

Аватар профіля Лохвицька Марія Федорівна
Хімія
7 клас

Прості та складні речовини

Прості та складні речовини

74

Аватар профіля Кохановська Оксана Вікторівна
Хімія
7 клас