Анотація курсу

Серед принципів державної служби України, як і інших держав світу, головним є принцип професіоналізму – компетентного, об’єктивного й неупередженого виконання посадових обов’язків, постійного підвищення рівня своєї фахової компетентності, неперервного навчання впродовж життя, вільного володіння державною мовою. Необхідний рівень фахової компетентності працівника державної інституції можливий лише за наявності в нього відповідного рівня мовної і комунікативної компетентностей, які виявляються у вільному володінні державною мовою. Сучасному фахівцеві мова потрібна не як сукупність уніфікованих правил, а як система світобачення, засіб культурного співжиття у відкритому суспільстві, самовираження для якісного й компетентного виконання посадових обов’язків, передбачених Законом України «Про державну службу».

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Інформація про навчальний курс

У навчальному курсі «Українська мова в професійній діяльності державних службовців. Публічна комунікація» розроблено комунікативну професіограму державного службовця з урахуванням європейських цінностей у сфері державної служби України. Зокрема подано вичерпний опис мовної і комунікативної компетентностей (Стандарт української мови для державних службовців), професійно значущих комунікативних знань, якостей і здібностей, комунікативної техніки, якими має володіти державний службовець для виконання професійних обов’язків. Описано вимоги до професійної комунікації державного службовця, правила мовленнєвого і спілкувального етикету.

Розглянуто форми публічної комунікації: публічний виступ, ділові засідання, наради (інформаційні, диспетчерські (оперативні), виробничі, дискусійні), телефонні розмови тощо.

У публічній комунікації державних службовців враховано гендерний аспект спілкування, невербальні компоненти професійного спілкування з урахуванням особливостей людського сприйняття, до яких належать «ефект рамки», «магічне число», або число Міллера.

Наводяться приклади перекладу з російської мови на українську найуживаніших слів і словосполучень із сфери діяльності державної служби.

Розроблено практикуми з української мови для державних службовців, зокрема практикуми «Нормативне вживання прийменників у професійній діяльності державних службовців», «Пароніми в професійному мовленні державних службовців. «Стилістичні покручі», «Ділові папери в професійній діяльності державного службовця». Система різнорівневих вправ і завдань допоможе набути вмінь, навичок професійної комунікації на граматичному, лексичному, стилістичному рівнях.

Розглянуто реквізити і правила оформлення документів. Описано законодавчий, дипломатичний, адміністративно-канцелярський стилі та їх використання у сфері державної служби.

Запропоновано проблемно-пошукові запитання і завдання для самостійної та індивідуальної роботи.

Для перевірки сформованості мовної і комунікативної компетентності вміщено самотести.

Кому адресований навчальний курс

Для державних службовців, претендентів на вступ на державну службу, керівників державної служби в органах державної влади, закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти в галузі знань «Публічне управління та адміністрування», проводять атестацію осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння українською мовою, а також усіх, хто прагне високої культури спілкування на професійному рівні, бажає підвищити рівень мовної і комунікативної компетентності.

Мета навчального курсу

Полягає в розвитку мовної та комунікативної компетентностей державних службовців для якісного й компетентного виконання посадових обов’язків, передбачених Законом України «Про державну службу».

Очікувані результати опрацювання матеріалів курсу включають

Знання і розуміння

 • вимог до державного службовця щодо вільного володіння українською мовою;

 • змісту мовної і комунікативної компетентності державного службовця;

 • особливостей мовного, мовленнєвого і спілкувального етикету державного службовця;

 • поняття «українська національна», «літературна мова» і «державна мова»;

 • основних ознак культури мовлення державного службовця;

 • європейських цінностей у сфері державної служби України;

 • правила мовленнєвого етикету державного службовця;

 • правила оформлення документів

Розвинені вміння

 • розробляти комунікативну професіограму державного службовця, ураховуючи мовну і комунікативну компетентності;

 • дотримуватися правильності, точності, змістовності, доречності, багатства, виразності, доцільності у висловленні думки;

 • обирати та застосовувати різні комунікативні стратегії для досягнення позитивного результату;

 • використовувати невербальні компоненти професійного спілкування;

 • оформлювати документи відповідно до реквізитів

Диспозиції

(цінності, ставлення)

 • морально-етичні (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей);

 • соціально-політичні (культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, солідарність, відповідальність);

 • готовність до змін, гнучкість, постійний професійний розвиток;

 • рефлексія власної професійної діяльності.

Ключові слова

Державна служба, комунікативна компетентність, публічна комунікація, мовна компетентність, культура мовлення, публічний виступ, мовленнєвий етикет, спілкувальний етикет, ділові засідання, резюме, відеорезюме, гендерний аспект спілкування, комптентність, комунікативна професіограма, Закон України «Про державну службу».

Документ, що видаватиметься після проходження онлайн курсу

сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин

Навчальний план 36 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Вступ до курсу
Вступне заняття.
Всього годин: 2
Лекції: 2
Самостійна робота: 0
Практична робота: 0
Години
контролю:
0
Вид контролю:Контроль відсутній
Модуль 2. Комунікативна професіограма державного службовця: мовна і комунікативна компетентності
1. Мова як компонент національної ідентичності та чинник національної безпеки.
2. Стандарт української мови для державних службовців: мета, сфера використання, засадничі положення.
3. Комунікативна професіограма сучасного фахівця.
4. Мовна компетентність державного службовця.
5. Комунікативна компетентність державного службовця.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 2
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Публічна комінікація. Мовні засоби формулювання думки у текстах публічних виступів.
1. Загальні вимоги до професійної комунікації державного службовця.
2. Правила мовленнєвого етикету державного службовця.
3. Публічний виступ.
4. Невербальні компоненти професійного спілкування державного службовця. Гендерні аспекти спілкування.
5. Ділові засідання. Наради.
6. Телефонна розмова в професійній діяльності державного службовця.
Всього годин: 12
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 4. Ділові папери як засіб професійної комунікації державного службовця.
1. Підстилі офіційно-ділового стилю.
2. Резюме. Відеорезюме.
3. Автобіографія.
4. Заява.
Всього годин: 12
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт

Відгуки користувачів

590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 36 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).