Анотація курсу

Сучасні вимоги до освітнього процесу Нової української школи вимагають від педагогічного складу використання ефективних психолого-педагогічних та цифрових технологій. Масове розповсюдження мережі Інтернет, удосконалення технічних засобів, які використовуються в освітньому процесі, обумовлюють створення та застосування освітніх мультимедіа. Успішний досвід доводить, що відео може бути не лише розвагою, але й ефективним освітнім інструментом. І створити такий інструмент може кожен учитель!

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Свідоцтво про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Пояснювальна записка

Насамперед, відео дає можливість сприймати інформацію кількома каналами: візуальним та аудіальним. Оскільки це активізує різні ділянки кори головного мозку та сприяє утворенню більшої кількості нейронних зв’язків, матеріал засвоюється ефективніше. Учні набагато краще сприйматимуть ролик із поясненням теореми Піфагора, ніж розділ у підручнику про це. Але найбільшої користі у формуванні цифрової, креативної, комунікативної, соціальної та громадянської компетентностей у учнів ви досягнете якщо залучите їх до розробки і створення освітнього відеопроекту.

Саме тому дистанційний модуль презентує інструкцію-практикум зі створення освітнього відеоконтенту у командній роботі Нової української школи. Пропоновані технології, методики і вправи допоможуть вчителеві створювати креативні зображення, логотипи, буклети тощо у програмі Canva. Розробляти анімаційні відеопрезентації у онлайн редакторі PowToon. Створювати авторський освітній відеоконтент у редакторі Movavi.

Це допоможе знайти вчителеві авторську траєкторію у створені цифрового освітнього контенту, відкриє доступ до розроблення сучасних креативних цифровоорієнтованих педагогічних технологій, з метою створення найбільш сприятливих умов для формування цифрового інтелекту учнів.

Мета

Розвинути цифрову компетентність педагогічних працівників з питань розроблення і ефективного використання освітнього відеоконтенту, що відповідає за успішну професійну самореалізацію та високу конкурентоздатність всіх суб’єктів освітнього процесу відповідно до вимог концепції «Нова українська школа».

Основні завдання програми курсу

Розвинути цифрову компетентність педагогічних працівників з питань розроблення та ефективного використання цифрових технологій в освітньому процесі відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа», з урахуванням основних напрямів державної політики в галузі освіти та запитів відкритого суспільства, андрагогіки, психології та інноваційної педагогіки.

Сприяти високій конкурентоздатності педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти на основі актуалізації їхнього цифрового інтелекту.

Удосконалити інформаційно-комунікативну, підприємницьку, управлінську, соціальну, культурологічну компетентності педагогічних працівників; розширити знання з основ ефективної організації цифроорієнтованої освітньої діяльності всіх суб’єктів освітнього процесу, опанувати практичні прийоми, методики ефективної діяльності і гнучкі навички (soft skills: креативність, комунікація) для успішного планування і організації освітнього процесу.

Актуалізувати знання з цифрових творчості і комунікації в забезпеченні ефективного освітнього процесу в умовах інновацій і соціальних трансформацій; вміння взаємодіяти за допомогою цифрових технологій та розуміти, які засоби цифрової комунікації є ефективними, організовувати, зберігати та вибирати дані, інформацію та контент у цифрових середовищах; планувати й управляти проектами, що мають культурну, соціальну або комерційну цінність на засадах цифрової творчості, креативності, критичного мислення; здатність створювати рішення складних проблем з багатьма взаємодіючими факторами, що стосуються керування даними, інформацією та контентом для їхньої організації, зберігання та відбору у структурованому цифровому середовищі.

Мотивувати педагогічних працівників до цілеспрямованого розроблення та ефективного використання цифрового освітнього контенту в освітньому процесі та безперервному професійному самовдосконаленню в умовах неформальної та інформальної освіти шляхом самоаналізу результатів власної життєво-професійної діяльності.

Навчально-методичне забезпечення

програми дистанційного курсу представлено матеріалами для самостійної роботи слухачів курсів (теоретична складова – лекційний виклад для самостійного опрацювання матеріалу та індивідуальної роботи практична складова – практичні завдання для самостійного опрацювання і закріплення отриманих знань, проведення поточного самодіагностування для виявлення індивідуально-особистісних і професійних настанов, рівня професійної компетентності, набутих компетенцій, мотивації професійного розвитку; гіперпосилання на цифровий освітній контент, список рекомендованих літературних джерел).

Цільова аудиторія

Цільовою аудиторією є педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, закладів позашкільної освіти, методисти, організатори післядипломної педагогічної освіти.

Програмні результати навчання

 • Знання концептуальних засад реформування галузі освіти України, забезпечення якості освіти, відкритої освіти, міжнародного, європейського та регіонального співробітництва з метою інтеграції України до ЄС, входження України в європейського і світового ринку електронної комерції та послуг, та розповсюдження інформаційно-комунікаційних технологій.

 • Забезпечення розвитку інформаційного суспільства, засобів масової інформації, «креативного» середовища та «креативного» ринку тощо; активна участь у побудові відкритого інформаційного суспільства, в якому визначна роль відводиться створенню, поширенню і збереженню цифрового контенту на різних мовах та форматах із належним визнанням прав авторів.

 • Готовність до створення цифрового освітнього контенту, насамперед українського, відповідно до національних або регіональних потреб, що має сприяти соціальному, культурному та економічному розвитку, зміцненню інформаційного суспільства.

 • Сприяння реалізації принципів толерантності і свободи інформації, а також принципів незалежності, плюралізму та різноманіття засобів масової інформації, які необхідні для інформаційного суспільства,, а також пошук, одержання, передача і використання інформації для створення, накопичення й поширення цифрових знань.

 • Забезпечення педагогічного і методичного полілогу, що передбачає обмін досвідом, файндрайзинг освітніх педагогічних ініціатив та інновацій, реалізацію спільних освітніх проектів, взаємозбагачення й поширення кращих освітніх практик;

 • упровадження сучасні педагогічні і психолого-управлінські технології функціонування та розвитку освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти;

 • Володіти навичками аналізу, порівняння та критичного оцінювання достовірності та надійності джерел даних, інформації та цифрового контенту, а також інтерпретувати та критично оцінювати дані, інформацію та цифровий контент.

 • Розроблення індивідуального плану розвитку життєво-професійної ефективності особистості в освітньому процесі;

 • Адекватно оцінювати власний рівень педагогічної майстерності, реальні життєво-професійні можливості, професійно-особистісні потреби, запити, професійні настанови;

 • Розвивати та удосконалювати професійно важливі якості особистості учасників освітнього процесу: толерантність, комунікативність, відповідальність, рефлексивність, успішність, життєво-професійну ефективність, здатність до діалогічної взаємодії.

 • Володіти навичками системного використання цифрових і креативних технологій в освітньому процесі Нової української школи, створення дитиноцентрованого формату освітньої діяльності, е-співпраці, інноваційності й адаптивності.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Вступ
1. Введення до курсу.
Всього годин: 1
Лекції: 1
Самостійна робота: 0
Практична робота: 0
Години
контролю:
0
Вид контролю:Тест
Модуль 2. Освітній дизайн на платформі CANVA
1. Командний дух і згуртованість. 2. Реєстрація на платформі. 3. Огляд можливостей Canva. 4. Розроблення і конвертація авторського логотипу.
Всього годин: 8
Лекції: 4
Самостійна робота: 1
Практична робота: 2
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест
Модуль 3. Розроблення анімаційної відеопрезентації в онлайн-платформі POWTOON
1. Реєстрація на платформі. 2. Функціональні можливості платформи. 3. Створення анімованої відеопрезентації. 4. Експорт відеопрезентації. 5. Створення YouTube каналу.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 1
Практична робота: 4
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест
Модуль 4. Інтеграція і монтаж у відеоредакторі MOVAVI
1. Технологія монтажу освітнього відеопроєкту у відеоредакторі Movavi. 2. Робота зі звуком у відеоредакторі. 3. Робота з текстом у відеоредакторі. 4. Налаштування переходів і ефектів.
Всього годин: 11
Лекції: 4
Самостійна робота: 2
Практична робота: 4
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест

Відгуки користувачів

Обсяг курсу:

30 академічних годин

Після проходження:

Видається свідоцтво із зазначенням академічних годин

Форма навчання:

Дистанційна

Початок навчання:

Ви самі обираєте зручний для Вас час

Інформація про організацію

Найменування
ТОВ «Всеосвіта»
Мова навчання
Українська
Адреса для листування
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256
Режим і графік роботи
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00
Контактний телефон
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний)