Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Зараз в ефірі:
Вебінар:
«
Дотримання академічної доброчесності у використанні інтернет-джерел для освітнього контенту
»
Взяти участь Всі події

Анотація курсу

Проблема взаємостосунків учасників освітнього середовища вирізняється сьогодні своєю гостротою. В її основі динамічні суспільні процеси, зміна соціальних цінностей і орієнтирів, агресивне й конфліктне інформаційне середовище. Ці явища поглиблюють ускладнює стосунки між батьками й дітьми, педагогами й учнівською молоддю.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Загальні положення

Трансформація сучасних уявлень про вирішення конфліктів різних рівнів, перевага технологій мирного врегулювання конфліктів і переговорів створює умови для переходу сучасного суспільства на якісно новий рівень взаємин, толерантного ставлення один до одного, пропаганду демократичних цінностей. У зв'язку з цим загострюється питання про ефективність освітнього процесу в закладах освіти, яким належить головна роль у системі формування особистості.

Відповідно до Закону України «Про освіту», метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору шляхом створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування).

Відповідно до статі 21 Закону України «Про повну загальну середню освіту» заклад освіти створює безпечне освітнє середовище з метою забезпечення належних і безпечних умов навчання, виховання, розвитку учнів, а також формує у них гігієнічні навички та засади здорового способу життя.

Діяльність закладів освіти здійснюється на основі загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей і має на меті формування фізично здорової дитини, морально і духовно розвиненою, соціально зрілої особистості, громадянина України та світу.

В Указі Президента України від 25 травня 2020 року № 195/2020 «Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі» (режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/195/2020#Text ) прописано, що сучасний стан розбудови безпечного і здорового освітнього середовища та проблем, які потребують вирішення є відсутність у переважної більшості дітей звичок здорового і безпечного способу життя, у тому числі здорового харчування, низький рівень їх рухової активності, недостатня сформованість у них навичок безпечної поведінки та ненасильницької, безконфліктної комунікації.

У Концепції Нової української школи наголошено, що сучасний світ складний. Дитині недостатньо дати лише знання. Ще важливо навчити користуватися ними. Знання та вміння, взаємопов’язані з ціннісними орієнтирами учня, формують його життєві компетентності, потрібні для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці. І серед 10 ключових компетентностей нової української школи є соціальна та громадянська компетентності, що включають усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, в сім’ї, на роботі, уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів, повагу до закону, дотримання прав людини і підтримку соціокультурного різноманіття.

Освітній процес не можливий без протиріч і конфліктів. Протиріччя й конфлікти в освітній організації – явище природне.

В суспільстві практично немає інших соціальних інститутів, що мають такий різноманітний за багатьма параметрами (освіта, вік, інтереси, соціальний стан, потреби, авторитети, цінності тощо) і при цьому такий багаточисельний контингент.

Середовище закладів освіти є педагогічним чинником формування особистості учня і вимагає засвоєння ціннісних орієнтирів, які гарантують створення атмосфери безпеки, конструктивного спілкування з однолітками і дорослими. Це вимагає впровадження технологій, що дасть реальні результати у вирішенні різнорівневих конфліктів в шкільному середовищі, зокрема технології медіаторства (медіації, відновні практики, шкільної служби порозуміння).

Конфлікти в закладі освіти будуть завжди. Завдання педагогів – навчити учнів застосовувати конфліктні ситуації в контексті знаходження варіантів розв’язання складної ситуації, знаходження компромісних рішень, спонукати учасників до самовдосконалення. Адже в старшому шкільному віці зростає необхідність вміти відстоювати свою позицію в середовищі ровесників, мати власну точку зору і заявляти про свої погляди, потреби.

Що в основі шкільних конфліктів? Які стратегії їх розв’язання варто застосовувати? Які компетентності необхідно сформувати для ефективної комунікації під час вирішення складних завдань? Яким чином можна мінімізувати шкільні конфлікти?

Актуальність

Конфлікт – важлива складова людських стосунків. Саме стратегія розв’язання конфлікту, взаємодія учасників в процесі пошуку оптимальних для кожного рішень, є однією з базових характеристик всієї системи взаємовідносин в групі.

Потрібно навчити учнів вирішувати конфліктні ситуації з позиції партнерства й співробітництва, мирним, ненасильницьким шляхом. В навчальному курсі «Технології попередження конфліктів. Тренінг для учнів, студентів» ми пропонуємо базові поняття, пов’язані з проблематикою вирішення конфліктів, практичні підходи, представлені у вигляді готового тренінгу для роботи зі здобувачами освіти.

Крім формування навичок вирішення конфліктних ситуацій в матеріалах представлений практичний блок з медіації. Саме цей напрям допоможе підготувати старшокласників до співпраці з учнями середніх класів.

Учні, студенти, які пройшли тренінг, можуть стати учасниками груп підтримки, медіаторських спільнот у закладі освіти. Така форма діяльності сприяє зменшенню деструктивних конфліктів, підвищує особисту відповідальність учнів старших класів та є ефективним напрямом підготовки майбутніх випускників до самостійного життя.

Цільова аудиторія

Навчальний курс розроблений для класних керівників, адміністрації закладів освіти, практичних психологів, соціальних педагогів, педагогів-організаторів, працівників закладів позашкільної і професійної (професійно-технічної), передвищої освіти.

Мета навчального курсу

Метою навчального курсу є розширення знань педагогічних працівників про особливості роботи щодо виникнення, попередження та вирішення конфліктів серед учнів і студентів.

Завдання навчального курсу

  1. Розкрити основні поняття конфліктології. Сформувати розуміння феномену конфлікту.

  2. Розширити розуміння особливостей виникнення конфліктів в учнівському середовищі, причин, особливостей протікання конфлікту і умов його завершення.

  3. Запропонувати систему тренінгових занять для учнів, студентів з формування вмінь щодо попередження і розв’язання конфліктів.

  4. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу освіти.

Очікувані результати навчання охоплюють

Знання і розуміння

- сучасних тенденцій розвитку освіти;

- соціально-правових основ, законодавчих актів у сфері освіти;

- стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища;

- сутності, структурних компонентів, критеріїв

та рівнів розвитку конфлікту.

Розвинені вміння

- організовувати діяльність на компетентнісних засадах (планування, організація, прогнозування, проєктування, оцінювання тощо);

- організовувати та проводити роботу за основними напрямами та видами діяльності;

- використовувати різноманітні методи, форми і технології;

- діагностувати освітній процес, учасників освітнього процесу і складати індивідуальні траєкторії;

- створювати умови для виходу ситуації на якісно

новий рівень розвитку, виробляти нові норми взаємодії у конфліктах;

- розвивати здатність педагога ефективно реагувати на потреби дитини;

- сформувати навички вирішення конфліктів мирним шляхом;

- ознайомити з цінностями та принципами медіації як інструменту вирішення конфліктів.

Диспозиції (цінності, ставлення)

- дитиноцентризм, цінність особистості;

- готовність до змін, гнучкість, постійний професійний розвиток;

- просування демократичних цінностей (повага до багатоманітності, право вибору, формування спільноти, полікультурність);

- рефлексія власної професійної практики.

Документ, що засвідчує участь в навчальному курсі

Сертифікат із зазначенням кількості навчальних годин.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Феноменологія міжособистісного конфлікту
1. Визначення конфлікту.
2. Складові конфлікту.
3. Конфлікти в учнівському середовищі.
4. Управління конфліктами.
Всього годин: 9
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Тренінг — основний інструмент запобігання конфліктам у роботі з учнівською молоддю, батьками, педагогами
1. Організація проведення тренінгового заняття.
2. Тренінг для учнів «Ефективне спілкування».
3. Тренінг для батьків «Ефективне батьківство».
4. Тренінг для педагогів «Безпечне спілкування і психолого-педагогічна підтримка старшокласників».
5. Приклад тренінгового заняття для педагогічних працівників «Конфлікти в освіті. Шкільна медіація».
Всього годин: 18
Лекції: 2
Самостійна робота: 0
Практична робота: 14
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Презентація проєктів
1. Пошукова діяльність.
2. Підсумковий контроль.
Всього годин: 3
Лекції: 0
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест + Проєкт

Відгуки користувачів

590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).