Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Інтерактивне навчання для розвитку творчого потенціалу: створюємо цікаві вправи на платформі "Всеосвіта"
»
Взяти участь Всі події

Анотація курсу

Сьогодні виховний і освітній процес в дошкільному закладі освіти неможливо уявити без використання сучасних розвивальних технологій, які дозволяють застосувати активно-діяльнісний підхід, що враховує закономірності розвитку кожної дитини, дозволяє пристосуватися до можливостей та індивідуальних особливостей вихованців і підготувати дітей до наступного етапу формування особистості.

Створення умов для розвитку розумових здібностей у дітей дошкільного віку – частина глобальної проблеми розвитку інтелектуально-творчого потенціалу особистості.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Загальні положення

Сучасна педагогіка пропонує методики, які дозволяють активувати інтелектуально-творчий потенціал дітей. Та найчастіше вони пов’язані з творчими процесами, які використовують художні образи.

Генріх Альтшуллер розробив систему теорії вирішення винахідницьких задач (ТВВЗ). Цей метод викликав величезний інтерес педагогічної спільноти, починаючи з 1970 років і дав сильний поштовх до розробки педагогічних технологій розвитку творчого потенціалу дітей, підлітків і дорослих.

Запропонована педагогічна система дасть можливість дитині дошкільного віку засвоїти узагальнені алгоритми організації власної творчої діяльності, повідне місце в якій належить мовленню. Загалом, дошкільник вчиться створювати творчий продукт в мовленнєвій діяльності.

Відповідно до Закону України «Про освіту» метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

Закон України «Про дошкільну освіту» наголошує, що зміст дошкільної освіти повинен передбачати:

 • формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;

 • виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

 • утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

 • розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Розвиток мовлення дитини в новій редакції Базового компонента дошкільної освіти подано як один з основних напрямків формування особистості. Варто відмітити, що акцент зроблено не на вирішенні окремих завдань, а на цілісному підході до формування мовленнєвої компетентності. Мовленнєву компетентність визначено як здатність дитини продукувати свої звернення, враження, думки тощо в будь-яких формах мовленнєвого висловлювання за допомогою вербальних і невербальних засобів.

Актуальність

У дошкільному дитинстві відбувається активне освоєння дитиною мовлення і розвиток всіх її сторін: фонетичної, граматичної, лексичної.

Формування мовленнєвих навичок тісно пов’язане з розвитком психічних процесів і особистості дитини в цілому.

Мовленнєва творчість – самостійний вид діяльності дошкільника, спрямований на створення нових мовних конструкцій, розповідей, освоєння засобів мовної виразності і їх застосування. Така творча активність відкриває для дитини цінність пізнання, перевтілення, засвоєння нових ролей, переживання емоційно-чуттєвого досвіду; створює можливість для реалізації творчого потенціалу особистості дитини.

Мовленнєва творчість найвищої активності набуває в старшому дошкільному віці. Проте, педагогічний процес, який стимулює прояв творчих підходів у мовленні, розпочинається в молодшому дошкільному віці і пронизує весь дошкільний період. Вихователь проводить роботу з розвитку навичок спілкування, зв’язного мовлення, збільшення словникового запасу, засвоєння граматичної складової, покращення звуковимови, усвідомленого вживання всіх мовних елементів.

Цільова аудиторія

Навчальний курс розроблений для вихователів, адміністрації закладів дошкільної освіти, практичних психологів, логопедів, дефектологів, корекційних педагогів.

Мета навчального курсу

Метою навчального курсу є розширення знань педагогічних працівників дошкільної освіти про особливості організації процесу розвитку творчого мовлення у дітей дошкільного віку.

Завдання навчального курсу

 1. Розширити знання про основні положення мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку.

 2. Познайомити з системним цілісним підходом до формування творчого мовлення дітей дошкільного віку.

 3. Запропонувати систему практичних засобів щодо організації середовища для розвитку творчого потенціалу дошкільників 3 – 6 (7) років.

 4. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу освіти.

Профілі базових компетентностей педагогічних працівників

 • професійно-педагогічна компетентність – обізнаність із новітніми науково обґрунтованими відомостями з педагогіки, психології, методик, інноватики для створення освітньо-розвивального середовища, що сприяє цілісному індивідуально-особистісному становленню дітей; здатність до продуктивної професійної діяльності на основі розвиненої педагогічної рефлексії відповідно до провідних ціннісно-світоглядних орієнтацій, вимог педагогічної етики та викликів закладу дошкільної освіти;

 • соціально-громадянська компетентність – розуміння сутності громадянського суспільства; усвідомлення громадянського обов’язку та почуття власної гідності; вміння визначати проблемні питання у соціокультурній, професійній сферах життєдіяльності людини та віднаходити шляхи їх розв’язання; навички ефективної та конструктивної участі в цивілізаційному суспільному розвитку; здатність до ефективної командної роботи;

 • загальнокультурна компетентність – здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва усвідомлення власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших;

 • мовно-комунікативна компетентність – володіння системними знаннями про норми і типи педагогічного спілкування в процесі організації колективної та індивідуальної діяльності, вміння вислуховувати, відстоювати власну позицію, використовуючи різні прийоми розміркувань та аргументації, розвиненість культури професійного спілкування, здатність досягати педагогічних результатів засобами продуктивної комунікативної взаємодії;

 • психологічна компетентність – усвідомлення ціннісної значущості фізичного, психічного і морального здоров’я дитини здатність сприяти творчому становленню дошкільників та їхній індивідуалізації;

 • підприємницька компетентність – вміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя задля підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави;

 • компетентність у культурно-дозвіллєвій сфері, як свідомий вибір засобів для проведення вільного часу, внаслідок чого особистість зростатиме культурно і духовно.

Очікувані результати навчання охоплюють

Знання і розуміння

- сучасних тенденцій розвитку освіти;

- соціально-правових основ, законодавчих актів у сфері освіти, зокрема дошкільної;

- стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища для дітей дошкільного віку;

- особливостей процесів навчання дошкільників;

- способів реалізації інтеграційного підходу в навчанні молодших школярів;

- основних механізмів функціонування і реалізації компетентнісної парадигми навчання.

Розвинені вміння

- організовувати діяльність на компетентнісних засадах (планування, організація, прогнозування, проєктування, оцінювання тощо);

- організовувати та проводити роботу за основними напрямами та видами діяльності;

- використовувати різноманітні методи, форми і технології;

- діагностувати освітній процес, учасників освітнього процесу і складати індивідуальні траєкторії;

- розвивати здатність педагога ефективно реагувати на потреби дитини.

Диспозиції (цінності, ставлення)

- дитиноцентризм, цінність особистості;

- готовність до змін, гнучкість, постійний професійний розвиток;

- просування демократичних цінностей (повага до багатоманітності, право вибору, формування спільноти, полікультурність);

- рефлексія власної професійної практики.

Форми реалізації навчального курсу

Навчальний курс передбачає онлайн-навчання.

Навчання відбувається на сайті онлайн-освіти Всеосвіта: https://vseosvita.ua/

Терміни навчання

Навчальний курс передбачає 30 годин.

Під час третього модулю учасникам пропонується підготувати проєкт на тему «Системний підхід до створення казки» на основі практичного матеріалу, запропонованого в навчальному курсі.

Документ, що засвідчує участь в навчальному курсі

Сертифікат із зазначенням кількості навчальних годин.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Розвиток мовлення дошкільника — передумова формування творчості
1. Загальний розвиток мовлення дітей дошкільного віку.
2. Робота з розвитку мовлення у дітей, які мають особливі освітні потреби.
3. Значення мовленнєвої творчості для дошкільника.
Всього годин: 10
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 3
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Системна робота з розвитку творчого мовлення дітей дошкільного віку
1. Створення образних характеристик об’єктів.
2. Складання римованих текстів.
3. Навчання дітей складанню творчих розповідей за картиною.
4. Навчання дошкільників складанню текстів казкового змісту.
Всього годин: 15
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 10
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Презентація проєктів
1. Пошукова діяльність. Чарівна сила казки.
2. Підсумковий контроль.
Всього годин: 5
Лекції: 1
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).