Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Анотація курсу

Хімія як природнича наука є частиною духовної і матеріальної культури людства, а хімічна освіта – невідокремною складовою загальної культури особистості, яка живе, навчається, працює, творить в умовах використання високих технологій, змушена протистояти екологічним ризикам, зазнає різнобічних упливів інформації. Хімічні знання створюють підґрунтя реалістичного ставлення до навколишнього світу, в якому значне місце посідає взаємодія людини і речовини, сприяють розкриттю таємниць живого через пізнання процесів життєдіяльності організмів на молекулярному рівні. Ефективність засвоєння знань можна підвищити завдяки застосуванню сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання. Вони сприяють активізації пізнавальної діяльності учнів, розвитку їхньої самостійності в опануванні знань, формуванню ключових компетентностей, посиленню позитивної мотивації навчання. Засоби на електронних носіях дають змогу унаочнити навчальний зміст, зокрема той, що стосується внутрішньої будови речовин чи хімічних процесів, недоступних для спостереження в умовах шкільної лабораторії.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Загальні положення

Готовність до інноваційної педагогічної діяльності на засадах реформування галузі освіти України, забезпечення якості і відкритості освіти. На життя сучасного учня впливають нові інформаційні технології. Комп'ютерна грамотність та комунікативна освіченість здобувачів освіти є компетенціями, що формуються тільки в умовах застосування інформаційнокомунікаційних технологій і забезпечують успішний результат у широкому спектрі освітньої діяльності.

Актуальність

В сучасному вимогливому та швидкозмінному середовищі рівень освіти значною мірою залежить від результативності запровадження технологій навчання, що ґрунтуються на нових методологічних засадах, сучасних дидактичних принципах та психолого-педагогічних теоріях, які розвивають діяльнісний підхід до навчання.

Хімія є однією з найбільш гуманістично - орієнтованих природничих наук, так як її успіхи завжди спрямовані на задоволення потреб людства. Вивчення хімії в школі сприяє формуванню світогляду учнів і цілісної наукової картини світу, розуміння необхідності хімічної освіченості для вирішення повсякденних життєвих проблем, вихованню належної поведінки в навколишньому середовищі.

Саме тому організувати процес навчання необхідно так, щоб учні сприймали хімію як потрібну й важливу для життя науку, необхідну кожній освіченій людині для формування цілісної картини світу.

Отже, навчання хімії тільки традиційними методами та підходами неефективне, тобто лише формування хімічної грамотності, навчання розрахунків, максимальне насичення теоретичних знань.

Саме тому важливою є роль учителя в розкритті можливостей нових комп'ютерних технологій. Способи використання інформаційно-комунікаційних технологій різноманітні: робота всім класом і групами, парами або індивідуально. Вони обумовлені не тільки наявністю чи відсутністю достатньої кількості апаратних засобів, але й дидактичними цілями.

Для учнів комп’ютер – це інструмент самостійного опрацювання навчальної інформації, самоорганізації навчання та оцінювання своїх досягнень. Робота з комп’ютером забезпечує індивідуальний підхід до навчання, міжпредметні зв’язки, розвиває комп’ютерну писемність і культуру учня.

Цільова аудиторія

Навчальний курс адресовано педагогічним працівникам закладів освіти, закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, методистам, науково-педагогічним працівникам, організаторам післядипломної педагогічної освіти.

Мета навчального курсу

Використання нових педагогічних технологій в освітньому процесі дозволяє вчителям реалізувати свої педагогічні ідеї, а учням дає можливість самостійно вибирати освітню траєкторію - послідовність і темп вивчення тем, систему тренувальних завдань і задач, способи контролю знань.

Так реалізується найважливіша вимога сучасної освіти - вироблення в суб'єктів освітнього процесу індивідуального стилю діяльності, культури самовизначення, відбувається їхній особистісний розвиток.

Метою навчання хімії в школі має стати формування в учнів ключових і предметних компетентностей, необхідних для самореалізації та соціалізації особистості, наукового світорозуміння, вироблення екологічного стилю мислення та поведінки.

Завдання навчального курсу

 • Розвивати готовність педагогічних працівників до інноваційної педагогічної діяльності і вдосконалення їхньої професійно-педагогічної компетентності

 • Знання основ цифрової грамотності і комунікації в забезпеченні ефективного освітнього процесу в умовах інновацій і соціальних трансформацій

 • Вміння взаємодіяти за допомогою цифрових технологій та розуміти, які засоби цифрової комунікації є ефективними

 • Удосконалити навички педагогічних і науково-педагогічних працівників щодо реалізації ефективних технологій і методів з метою зміни, покращення, удосконалення та інтеграції інформації 

Профілі базових компетентностей педагогічних працівників

 • Інформаційно-цифрова компетентність - здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства.

 • Соціально - громадянська компетентність - навички ефективної та конструктивної участі в цивілізаційному суспільному розвитку;

Очікувані результати навчання охоплюють

 • Забезпечення якості освіти, відкритої освіти та розповсюдження інформаційно-комунікаційних технологій.

 • Упровадження  сучасних педагогічних і психолого-управлінські технології функціонування та розвитку освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти;

 • Розвивати та удосконалювати професійно важливі якості особистості учасників освітнього процесу: комунікативність, відповідальність, рефлексивність, успішність, життєво-професійну ефективність.

 • Володіти навичками системного використання цифрових і креативних технологій в освітньому процесі Нової української школи.

Опис досягнутих результатів навчання

 • учасники курсу отримають практичні навички  технологій навчання хімії

 • підвищать свій рівень професійної компетентності;

 • створять власні продукти для здійснення науково-методичного супроводу уроків.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Вступ
1. Основні методологічні засади використання сучасних технологій при викладанні хімії.
Всього годин: 2
Лекції: 2
Самостійна робота: 0
Практична робота: 0
Години
контролю:
0
Вид контролю:
Модуль 2. Сучасні технологій у викладанні хімії
1. Метод проєктів на уроках хімії.
2. Навчання за допомогою технології Кейс-study.
3. Перевернуте навчання.
4. Змішане навчання.
5. «Хмарне» навчання.
6. Гейміфікація навчання.
7. STEM як інноваційний освітній інструмент.
Всього годин: 13
Лекції: 5
Самостійна робота: 0
Практична робота: 6
Години
контролю:
2
Вид контролю:Проєкт
Модуль 3. Інструменти для інтерактивного наповнення уроку
1. Інтерактивні малюнки.
2. Інтерактивні робочі аркуші.
3. Карти пам’яті.
4. Ігри в освітньому процесі.
5. Веб-квести.
6. Тестування як інноваційний метод вимірювання предметних компетентностей учнів.
Всього годин: 15
Лекції: 5
Самостійна робота: 0
Практична робота: 6
Години
контролю:
4
Вид контролю:Тест + Проєкт

Відгуки користувачів

590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).