Анотація курсу

Актуальність розроблення програми дистанційного модуля зумовлена необхідністю розвитку гнучких і надпрофесійних (soft skills) компетенцій педагогічних працівників в умовах інноваційних змін, що визначають ефективні життєво-професійні можливості фахівця у досягненні успіху, активізують потенціал його саморозвитку і самореалізації, забезпечують упевненість у собі, уможливлюють життєво-професійний баланс. Саме педагогічні працівники Нової української школи мають бути зразком у розвитку успішної, конкурентоздатної особистості в умовах сучасного інфосвіту. Власним прикладом вони мають демонструвати успішний розвиток надпрофесійних компетенцій, виконувати роль консолідаторів нації, активно реалізовувати освітні проєкти.

Саме тому дистанційний модуль презентує практикум з розвитку особистісної ефективності педагогічного працівника в умовах Нової української школи. Подані технології, методики і вправи допоможуть педагогу знайти власну траєкторію досягнення успіхів, визначити ефективні напрями життєво-професійного розвитку, адаптувати найефективніші методики до освітнього процесу НУШ з метою отримання бажаних результатів у власній життєво-професійній діяльності і формуванні у сучасних учнів навичок бути успішними. Адже, кожен з нас має свободу рухаєтеся туди, куди бажає, та використовувати нові можливості для досягнення успішних результатів і стану щастя.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Пояснювальна записка

Зміст програми розроблено на основі програми «Модульна програма підвищення кваліфікацїі керівників Нової української школи» (авторський колектив під наукових керівництвом професора Н. І. Клокар), яка була схвалена Вченою радою ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (протокол № 7 від 19.09.2018 року), з урахуванням європейського вектору розвитку освітньої галузі в Україні, новітніх наукових розробок у галузі освітнього менеджменту та місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства.

Мета

Удосконалити професійну компетентність педагогічних працівників з питань успішного розвитку і саморозвитку життєво-професійної ефективності, що відповідає за високу конкурентоздатність та кар’єрне зростання всіх суб’єктів освітнього процесу відповідно до вимог концепції «Нова українська школа».

Основні завдання програми модуля

Удосконалити професійну компетентність педагогічних працівників з питань ефективного планування освітнього процесу відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа», з урахуванням основних напрямів державної політики в галузі освіти та запитів громадянського суспільства андрагогіки, психології та педагогіки партнерства.

Сприяти особистісно-професійній ефективності педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти на основі актуалізації їхнього акмеологічного потенціалу.

Удосконалити соціально-психологічну, управлінську, підприємницьку і комунікативну компетентності педагогічних працівників; розширити знання з основ ефективного самоменеджменту і організації освітньої діяльності всіх суб’єктів освітнього процесу, опанувати практичні прийоми, методики ефективної діяльності і гнучкі навички (soft skills: креативність, комунікація) для успішного планування, організації і діагностики освітнього процесу.

Актуалізувати знання психолого-управлінських технологій супроводу освітнього процесу в умовах реформ і соціальних трансформацій; вміння планувати й управляти проектами, що мають культурну, соціальну або комерційну цінність на засадах творчості, креативності, критичного мислення, ініціативності у досягненні цілей; здатність приймати стратегічні рішення, ефективно спілкуватися та вести переговори з іншими, справлятися з невизначеністю, неоднозначністю та ризиком як невід’ємними частинами прийняття обґрунтованих рішень для досягнення професійних  цілей.

Мотивувати педагогічних працівників до цілеспрямованого руху у досягненні спільної мети професійної діяльності, безперервного професійного самовдосконалення в умовах неформальної та інформальної освіти шляхом самоаналізу результатів власної життєво-професійної діяльності.

Навчальні заняття

за програмою модуля проходять у дистанційному форматі – засобами лекційного викладу матеріалу, практичних занять, самостійного опрацювання матеріалу і тестів.

Навчально-методичне забезпечення

програми дистанційного модуля представлено матеріалами для самостійної роботи слухачів курсів (теоретична складова – лекційний виклад для самостійного опрацювання матеріалу та індивідуальної роботи практична складова – практичні завдання для самостійного опрацювання і закріплення отриманих знань, проведення поточного самодіагностування для виявлення індивідуально-особистісних і професійних настанов, рівня професійної компетентності, набутих компетенцій, самомотивації професійного розвитку; гіперпосилання на цифровий освітній контент, список рекомендованих літературних джерел).

Профіль програми дистанційного модуля

Обсяг програми

1 кредит ЄКТС (додатковий навчальний модуль відповідно до потреб регіону)

Рівень програми

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти

Мета програми дистанційного модуля

Удосконалити професійну компетентність педагогічних працівників з питань успішного розвитку і саморозвитку життєво-професійної ефективності, що відповідає за високу конкурентоздатність та кар’єрне зростання всіх суб’єктів освітнього процесу відповідно до вимог концепції «Нова українська школа».

Характеристика програми дистанційного модуля

Функціональна спрямованість

Професійний розвиток педагогічних працівників з питань ефективного планування освітнього процесу відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа», з урахуванням основних напрямів державної політики в галузі освіти та запитів громадянського суспільства андрагогіки, психології та педагогіки партнерства.

Фокус програми

Акцент на розвиток управлінських компетентностей педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти з питань:

Створення ефективного освітнього середовища в закладі загальної середньої освіти на засадах компетентісного, андрагогічного, акмеологічного, праксеологічного підходів.

Використання коуч-практик, методик активізації креативного потенціалу і технік відновлення емоційно-фізичних ресурсів особистості як педагога так і його учнів.

Активізації самостійної діяльності, розвиток мотивації професійної діяльності, вдосконалення та особистісного розвитку педагогічних працівників в умовах дистанційного навчання.

Реалізації ефективних технологій і методів у забезпеченні високої енергетичної і фізичної продуктивності особистості, створення індивідуального плану ефективного саморозвитку суб’єктів освітнього процесу.

Оптимізації індивідуальної освітньої траєкторії кожного учня, забезпечення свободи свідомого вибору, формування активної професійної позиції для самостійного творчого вирішення життєвих і професійних завдань, ініціювання нових цілей.

Орієнтація програми дистанційного модуля

Програма дистанційного модуля орієнтована на професійний розвиток педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, що забезпечують реалізацію завдань Концепції «Нова українська школа» в умовах розбудови громадянського суспільства з метою створення умов для ефективного життєво-професійного розвитку і саморозвитку учасників освітнього процесу.

Особливості програми дистанційного модуля

Програма модуля реалізується через дистанційний етап, як елемент складової безперервної (неформальної та інформальної) освіти і спрямована на розкриття актуальних питань професійного розвитку педагогічних працівників в умовах реформування галузі освіти. Програма розроблена з урахуванням визначення вимог до фахівця, закладених до основи Концепції «Нова українська школа», в міжнародному Проекті Європейської Комісії «Гармонізація освітніх структур в Європі» (Tuning Educational Structures in Europe, TUNING) та Организації економічного співробітнитництва і розвитку (Organisation for Economic Co-operation and Development).

Навчання дистанційного модуля може відбуватись з будь-якого електронного пристрою у зручний для слухача час.

Кожен здобувач освіти після успішного проходження навчання дистанційного модуля отримує е-сертифікат.

Дистанційний модуль містить теми, які мають практичне спрямування. Проходження навчання модуля завершується тестуванням, за результатами яких формується особисте портфоліо здобувача освіти.

Тривалість дистанційного модуля складає 30 академічних годин, що дорівнює 1 кредиту ЄКТС.

Цільова аудиторія

Цільовою аудиторією програми дистанційного модуля є педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, закладів позашкільної освіти, методистів, організаторів післядипломної педагогічної освіти.

Професійні вимоги (компетенції) та продовження навчання

Професійні вимоги (компетенції)

Визначає посадова інструкція

Продовження навчання

Програма дистанційного модуля передбачає можливість подальшого розширення і поглиблення професійних знань, умінь і навичок педагогічних працівників в умовах неперервної освіти.

Стиль та методика навчання

Підходи до викладання та навчання

Оновлення і розширення професійних знань у процесі їхнього практичного застосування.

Опрацювання модуля проходить у дистанційному форматі з використанням інформаційних технологій (теоретичні і практичні завдання для вирішення педагогічних ситуацій, гіперпосилання на корисні е-ресурси, тести для самоперевірки, рекомендації і поради).

Система оцінювання

Результати навчання за програмою дистанційного модуля оцінюються як зараховано / не зараховано через виконання тестування. Отримання сертифікату за успішне проходження навчання дистанційного модуля програми.

Програмні компетентності

Загальні

 • застосовувати отримані знання в професійній діяльності;

 • стратегічне і критичне мислення;

 • професійна і особистісна креативність;

 • ініціативність і лідерство;

 • конкурентоздатність;

 • вирішення нестандартних завдань;

 • прийняття ефективних рішень;

 • активна громадянська позиція;

 • сприйняття позиції інших людей;

 • володіння навичками підприємницької діяльності;

 • навчатись упродовж життя. 

Фахові

 • активізувати потенціал емоційного інтелекту особистості в умовах неформальної та інформальної освіти;

 • активізувати евристичний і креативний потенціал авторського «Я»;

 • реалізувати новаторську і пошукову діяльність педагога НУШ за допомогою технологій з розвитку життєво-професійної ефективності;

 • успішно реалізовувати комунікативні і організаторські вміння і навички;

 • ефективне взаємодія з усіма учасниками освітнього процесу;

 • володіти методикою здійснення супервізії;

 • забезпечувати індивідуальну освітню траєкторію;

 • удосконалювати оригінальний підхід до власної життєво-професійної діяльності;

 • безперервно оновлювати soft skils, що спрямовані на розвиток конкурентноздатної і успішної особистості.

Програмні результати навчання

 • знання концептуальних засад реформування галузі освіти України, забезпечення якості освіти, рівного доступу до неї здобувачів освіти з особливими потребами, ефективна комунікація з учасниками освітнього процесу;

 • забезпечення педагогічного і методичного полілогу, що передбачає обмін досвідом, файндрайзинг освітніх педагогічних ініціатив та інновацій, реалізацію спільних освітніх проектів, взаємозбагачення й поширення кращих освітніх практик;

 • готовність до використання в практичній діяльності основних принципів, методів, прийомів ефективних навичок ефективного спілкування з батьками учнів як повноцінними суб’єктами освітньої діяльності;

 • упровадження сучасні педагогічні і психолого-управлінські технології функціонування та розвитку освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти;

 • опанування теорії та практики реалізації успішних технологій і методик з розвитку життєво-професійної ефективності в умовах Нової української школи;

 • розроблення індивідуального плану розвитку життєво-професійної ефективності особистості в освітньому процесі;

 • адекватно оцінювати власний рівень педагогічної майстерності, реальні можливості, професійно-особистісні потреби, запити, професійні настанови;

 • розвивати, саморозвивати та вдосконалювати професійно важливі якості особистості учасників освітнього процесу: громадянськість, відповідальність, рефлексивність, толеран?

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Коуч-практики досягнення бажаних результатів
1. Система успішного цілепокладання.
2. Застосування «десяти стратегій» у досягненні успіху.
3. Ментальний кросфіт.
4. Техніки максимальної ментальної ефективності.

Всього годин: 9
Лекції: 5
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Техніки розвитку навичок НУШ, що необхідні для досягнення мети
1. Базові принципи системи S.U.M.O.
2. Методика системи S.U.M.O.
3. Техніки подолання психологічної інерції.
Всього годин: 10
Лекції: 5
Самостійна робота: 0
Практична робота: 3
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Алгоритми високої життєво-професійної ефективності суб’єктів освітнього процесу НУШ
1. Ключові принципи ефективної роботи «на повну силу».
2. Види життєво-професійної енергії.
3. Методика аналізу життєво-професійного балансу.
Всього годин: 11
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 5
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт

Відгуки користувачів

590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).