Курс:«Розвиток ключових компетентностей педагога Нової української школи в умовах безперервної освіти»

Автор курсу:
Вікторія Вікторівна Сидоренко
докторка педагогічних наук, завідувачка кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», сертифікована тренерка НУШ, учасниця фінського проєкту «Навчаємось разом»
Програма підвищення кваліфікації
!

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Сторінка обговорення курсів
Обсяг
курса:
30 академічні години.
Форма
навчання:
Дистанційна
Видається
за проходження:
Свідоцтво із зазначенням академічних годин
Початок
навчання:
Ви самі обираєте зручний для Вас
час
! На засвоєння програми відводиться один календарний місяць. При необхідності термін навчання може бути продовжений.
Анотація курсу

Сучасна епоха знаменує собою вихід за межі інформаційного суспільства, для якого засадничими є технології, характеризується швидкими змінами в усіх сферах життєдіяльності людини, прискореним процесом знецінювання та застарівання знань, умінь і компетенцій фахівців. На початку XXI століття обсяг знань у світі збільшився більше, ніж у 250 тис. разів. В умовах дигіталізації, тобто інтеграції цифрових технологій в усі види діяльності, спостерігається розрив у навичках фахівців: з’являються нові технології (у 2029 році 80 % технологій будуть молодшими на 10 років, тобто нам сьогодні про них нічого не відомо), проте зберігається багато застарілої інформації. Період часу для планування майбутнього постійно скорочується. Модернізація української освіти та реалізація Концепції «Нова українська школа» – це синергетична довготривала реформа, яка безпосередньо стосується щонайменше 65% населення країни, реформа, наймасштабніша за роки незалежності України. Йдеться не про одиничний вплив, а зв’язок української школи із родиною, громадою, особистістю дитини, її безперервний розвиток, починаючи від раннього дошкільного віку до освіти дорослих.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартість навчання при високій якості навчальних програм.
Офіційність документів можна перевірити за посиланням.
Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.
Можливість оплати курсу за рахунок
Вашої організації.
Підсумкова атестація в дистанційному
режимі
.
Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.
Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.
Видається документ*:
Після закінчення навчання
видається Свідоцтво про проходження курсу
із зазначенням академічних годин,
офіційність якого можна перевірити за посиланням.
*Документ видається лише в електронному форматі.

Інформація про навчальний курс

Реформування української освіти включає щонайменше три складники: упровадження нового Державного стандарту початкової освіти та навчальних програм, підручників; підготовка компетентного, умотивованого, конкурентоспроможного педагога (зокрема до вересня 2018 року підготовлено 22 тис. учителів початкових класів, 18,5 тис. учителів іноземних мов); створення нового освітнього середовища. Ця реформа має своє історичне підгрунтя, починаючи від запропонованого Софією Русовою уряду УНР концепту «нашої української школи» до прийняття в 2017 році нового Закону України «Про освіту». Знаково, що реформа вітчизняної освіти припадає на 100-річчя від дня народження Василя Сухомлинського, основні концепти якого, зокрема діяльнісного навчання, закладено в основні засадничі орієнтири Нової української школи.

У центрі навчання в Новій українській школі є особистість учня, його потреби, мотиви, попередній досвід, здібності, активність, інтелект, індивідуально-психологічні особливості, ціннісні орієнтири, отже, навчання є антропоцентричним і дитиноцентрованим за метою, змістом і формами організації, усі методичні рішення спричинюються особистістю того, хто навчається. Особистісно-орієнтована модель освіти передбачає створення умов для розвитку гармонійної, морально досконалої, соціально активної, професійно компетентної й саморозвивальної особистості шляхом активізації її внутрішніх резервів; вибір учнем шляхів, методів, засобів, навіть партнера навчання – учителя; рівноправні, довірливі, суб’єкт-суб’єктні стосунки з педагогом тощо. Завдання педагога – скоординовувати й спрямовувати діяльність учнів на формування комунікативних і навчально-пізнавальних потреб, вироблення узагальнених способів і прийомів навчальної діяльності, постановку й самостійне вирішення конкретних навчальних завдань (пізнавальних, дослідницьких, перетворювальних, проектних та ін.), засвоєння нових знань, удосконалення вмінь в усіх видах діяльності тощо.

Отже, модель розвитку суспільства знань потребує від сучасного фахівця, педагога Нової української школи широкого спектра навичок і компетенцій для успішного виконання своїх професійних функцій, забезпечення всебічного і сталого розвитку освіти і науки України. Безперервний професійний розвиток педагога Нової української школи у суспільстві знань є своєрідним викликом його інформаційним параметрам, відповіддю на нестабільність у сфері зайнятості і професій. За матеріалами ЮНЕСКО, головне завдання освіти дорослих – забезпечити комплексом знань і вмінь для активного творчого життя в сучасному суспільстві. Йдеться про розвиток людини впродовж усього життя як фахівця, громадянина, особистості, а відтак, і про безперервну освіту, яка супроводжує людину в різні періоди її життя.

Освіта перетворюється на безперервну систему підготовки когнітивних працівників (англ. knowledge workers), які працюють зі знаннями та інформаційними потоками та вміють ціннісно їх використовувати для якісного виконання нових професійних ролей і функцій, здатні до особистісного, культурного, соціального і професійного розвитку впродовж життя шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти.

Актуальність навчального курсу визначається цивілізаційно-історичними й освітніми викликами ХХІ століття, зростаючою роллю людиноцентрованої освіти та необхідністю забезпечити її випереджувальне значення, необхідністю підготовки компетентного фахівця, професіонала, конкурентоздатного на ринку освітніх послуг.

У навчальному курсі розвиток ключових компетентностей педагога Нової української школи обґрунтовано як складний багаторівневий, пролонгований, поетапний процес, пов’язаний із розвитком важливих особистісно-професійних якостей, індивідуально-особистісними, діяльнісними та соціокультурними перетвореннями, вибором моделей професійної поведінки, розкриттям творчого потенціалу особистості, самовдосконаленням.

Визначено основні виклики суспільства знань до підготовки і підвищення кваліфікації сучасного фахівця, глобальні і локальні цілі, тенденції.

Здійснено порівняльний аналіз ключових компетентностей для навчання впродовж життя в нормативних документах. Описано метод «Долоня компетентностей» для щоденного контролю за результатами професійного саморозвитку і самовдосконалення, розвинутими компетентностями в умовах упровадження нових Державних стандартів. Запропоновано метод «Парасолька навичок, умінь педагога НУШ» для самооцінювання і саморефлесії.

Розвиток ключових компетентностей педагога НУШ простежено із використанням циклу Шухарта – Демінга (PDCA, або колесо Демінга).

Для розвитку вмінь і навичок педагога НУШ в умовах змін розкрито навчальні стилі, провідні типи сприйняття навчальної інформації, стилі мислення дорослої людини.

Запропоновано Pestle-аналіз професійного розвитку педагога НУШ  (сильні і слабкі сторони, можливості; політичні, економічні, соціологічні, технологічні, правові, екологічні чинники, що впливають на траєкторію  професійного розвитку.

Навчальний курс розроблено відповідно до формули компетентнісного підходу ЗУНМЦ (знання – уміння – навички – способи мислення – цінності). Кожна тема вміщує такі рубрики «Це треба знати», «Це треба вміти», «Цим треба володіти».

Для перевірки сформованості ключових компетентностей уміщено анкети і самотести.

Кому адресований навчальний курс

Курс розроблено для педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти галузі знань 01 «Освіта», організаторів післядипломної педагогічної освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації, а також усіх, хто цікавиться питаннями професійного саморозвитку й самореалізації фахівців в умовах суспільних та освітніх трансформацій.

Мета курсу

Полягає в розвитку ключових компетентностей фахівців для реалізації стратегічних завдань реформування освіти, відповідно до основних  напрямів державної політики в галузі освіти, запитів знаннєвого суспільства, потреб споживачів освітніх послуг і ключових стейкхолдерів, сприянні безперервному професійному розвитку в умовах соціальних трансформацій шляхом реалізації таких завдань:

  • удосконалення та оновлення знань і вмінь із теоретико-методологічних, управлінських, філософських та інших питань безперервного професійного розвитку шляхом формальної, неформальної, інформальної освіти;
  • отримання додаткових і вдосконалення наявних знань і вмінь з основних напрямів професійно-педагогічної діяльності;
  • активізація самостійної діяльності, розвиток мотивації безперервного професійного розвитку впродовж життя.

Очікувані результати опрацювання матеріалів курсу включають

Знання і розуміння

викликів, цілей, тенденцій професійного розвитку сучасного фахівця;

формальної, неформальної та інформальної освіти як форми безперервного професійного розвитку фахівців;

ключових компетентностей для навчання впродовж життя;

принципів програми Демінга як основи професійного вдосконалення сучасного фахівця;

періодизації професійного розвитку фахівців: періодів, рівнів, індикаторів.

навчальних стилів і методів навчання дорослих в умовах формальної, неформальної, інформальної освіти

Розвинені вміння

виконувати PESTLE-аналіз професійного розвитку фахівця (політичні, економічні, соціологічні, технологічні, правові, екологічні чинники);

здійснювати порівняльний аналіз ключових компетентностей для навчання впродовж життя в нормативних документах;

використовувати метод «Долоня компетентностей» для професійного самовдосконалення, тайм-менеджмент-контролю;

розвивати ключові компетентності в умовах упровадження нових Державних стандартів

використовувати цикл Шухарта – Демінга (PDCA, або колесо Демінга) для розвитку ключових компетентностей;

використовувати методи навчання впродовж життя, засновані на емпіричному досвіді;

формувати ключові компететності, необхідні навички для підвищення особистого потенціалу, розширення професійних можливостей, соціальної інтеграції та активного громадянства

Диспозиції

(цінності, ставлення)

морально-етичні (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей);

соціально-політичні (культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, солідарність, відповідальність);

готовність до змін, гнучкість, постійний професійний розвиток;

рефлексія професійного розвитку.

Ключові слова

Безперервна освіта, професійний розвиток, педагог Нової української школи, суспільство знань, ключові компетентності, навчання впродовж життя, андрагогічний цикл, дитиноцентризм, формальна освіта, неформальна освіта, інформальна освіта, компетентнісний підхід, навчальний стиль, професійне самовдосконалення.

 

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів,
модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Вступ
1. Актуальність навчального курсу.
Всього годин: 1
Лекції: 1
Самостійна робота: 0
Практична робота: 0
Години
контролю:
0
Вид контролю:Тест
Модуль 2. Професійний розвиток педагога НУШ у знаннєвому суспільстві: виклики, глобальні і локальні цілі, тенденції
1. Професійний розвиток педагога НУШ у суспільстві знань як виклик його інформаційним параметрам. 2. Три стани професійних змін: поточний, перехідний, майбутній. Індивідуально-особистісні, діяльнісні, соціокультурні перетворення. 3. Формальна, неформальна та інформальна освіта як форми безперервного професійного розвитку педагога НУШ. 4. Групові ефекти під час професійних змін. Ефект Рінгельмана, або ефект соціальної ліні. Правило «2-х піц» Джеффа Безоса.
Всього годин: 11
Лекції: 5
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 3. Ключові компетентності педагога НУШ для навчання впродовж життя. Метод "Долоня компетентностей"
1. Компетентнісний підхід як шлях до глобальної конкурентноздатності фахівця. Шість кластерів компетенцій майбутнього. 2. Порівняльний аналіз ключових компетентностей для навчання впродовж життя. 3. Метод «Долоня компетентностей» для професійного самовдосконалення, тайм-менеджмент-контролю.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 4. Цикл Шухарта-Демінга (PDCA, колесо Демінга) для розвитку ключових компетентностей педагога НУШ
1. Цикл Шухарта-Демінга: сутність, переваги і недоліки. 2. 14 принципів програми Демінга як основа професійного вдосконалення сучасного фахівця, менеджмента якості. 3. Навчальні стилі і методи навчання педагога НУШ в умовах формальної, неформальної, інформальної освіти.
Всього годин: 8
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Обсяг
курса:
30 академічні години.
Форма
навчання:
Дистанційна
Видається
за проходження:
Свідоцтво із зазначенням академічних годин
Початок
навчання:
Ви самі обираєте зручний для Вас
час

Інформація про організацію

Найменування
ТОВ «Всеосвіта»
Мова навчання
Українська
Адреса для листування
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256
Режим і графік роботи
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00
Контактний телефон
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний)
Служба
підтримки:
0 (800) 331 031
Дзвінок безкоштовний