Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Анотація курсу

Зміст програми розроблено на основі освітньо-професійної програми підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти (галузі знань: 01 Освіта, тематичні курси «Креативні практики в освіті»), яка була схвалена Вченою радою ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (протокол № 7 від «19» грудня 2019 р.)

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Актуальність

Навчальний курс є унікальним, цілісним практикумом з розвитку особистісної ефективності педагога. Матеріали навчального курсу презентують покрокову інструкцію досягнення успіхів у життєво-професійній діяльності. Запропонований практикум для тих, хто прагне досягти бажаної мети з найменшим опором навколишнього світу. Знання і ефективні практики, що зібрано в пропонованому путівнику, допоможуть учасникам освітнього процесу поліпшити якість власного життя, краще зрозуміти себе, вийти на новий рівень презентації життєво-професійної діяльності, закласти фундамент для розвитку успішного «Я». Пропоновані практики особистісної ефективності у правильному використанні здатні викликати у свідомості людей глибокі і якісні зміни.

Покрокові інструкції розроблено для всіх тих, хто

 • знають, чого хочуть, але не знають, як саме цього досягти.

 • знають, чого хочуть, знають, як досягти, але не можуть зрушити з місця.

Засвоєння і використання практик особистісної ефективності дозволить

 • Дізнатися і подолати підсвідомі обмежувальні настанови, що уповільнюють наш життєво-професійний успіх.

 • Приймати ефективне, правильне рішення в різних життєво-професійних ситуаціях.

 • Конструювати подальші вектори ефективного розвитку власного успіху.

 • Реалізувати якісні зміни у власному фінансовому, кар’єрному, сімейному житті.

 • Швидко вчитися і засвоювати інформацію.

 • Бачити можливості там, де інші не бачать.

Кожна з пропонованих технік розвитку особистісної ефективності – потужний і результативний інструмент досягнення успіху. Правильне застосування запропонованих механізмів у життєво-професійній діяльності педагогічними, науково-педагогічними і управлінськими працівниками гарантує максимальну особистісну ефективність, забезпечення професійного розвитку, а також досягнення успіху у будь-якому життєво-професійному процесі. Практикум також можна використовувати у роботі з учнями старшої школи з метою розвитку їхньої підприємницької, психологічної, соціальної, економічної компетентностей.

Засвоєння матеріалів практикуму передбачає активне навчання володінню простими інструментами, які здатні допомогти за найкоротший час домогтися бажаних результатів. Подані практики, методики і вправи допоможуть педагогу знайти власну траєкторію ефективної життєво-професійної діяльності, адаптувати найефективніші практики до освітнього процесу та побудувати успішні вектори особистісного розвитку з метою отримання бажаних результатів у власній життєво-професійній діяльності. 

Цільова аудиторія

Педагогічні працівники, працівники психологічних служб, керівники закладів загальної середньої освіти, закладів позашкільної освіти, науково-педагогічні працівники, організатори післядипломної педагогічної освіти.

Мета навчального курсу

Удосконалити і розвинути у педагогічних, науково-педагогічних працівників, працівників психологічних служб і керівників закладів середньої освіти соціально-психологічну, економічну, професійну компетентності з питань успішного розвитку і саморозвитку життєво-професійної ефективності, що відповідає за високу конкурентоздатність та кар’єрне зростання всіх суб’єктів освітнього процесу.

Завдання навчального курсу

Удосконалити готовність педагогічних, науково-педагогічних працівників, працівників психологічних служб і керівників закладів середньої освіти до особистісно-професійній ефективності на основі актуалізації їхнього акмеологічного потенціалу.

Очікувані результати навчання охоплюють

 • Знання сучасних психологічних технологій конструювання ефективного розвитку і саморозвитку на життєво-професійному рівні.

 • Вміння упроваджувати у систему освіти ефективні моделі досягнення успіху і життєвого благополуччя.

 • Розроблення індивідуального плану розвитку життєво-професійної ефективності особистості в освітньому процесі.

 • Вміння адекватно оцінювати власний рівень педагогічної майстерності, реальні можливості, професійно-особистісні потреби, запити, професійні настанови.

 • Володіння навичками системного використання коуч-практик в освітньому процесі, саморозвитку і вдосконалення професійно важливих якостей особистості: відповідальність, рефлексивність, толерантність, успішність, життєво-професійна ефективність, благополуччя.

 • Мотивація учасників освітнього процесу до розвитку емоційної гнучкості, нешаблонного мислення та підприємливості, що уможливлює ефективну діяльність у різноманітних контекстах життєво-професійної реальності. 

Розвинути готовність педагогічних, науково-педагогічних працівників, працівників психологічних служб і керівників закладів середньої освіти до ефективного використання сучасних психологічних методик, складовими яких є ефективний особистісний розвиток, емоційна гнучкість, підприємливість та креативність мислення, що впливають на успішну організацію освітнього процесу в освітніх закладах.

Удосконалити соціально-психологічну, управлінську і підприємницьку компетентності педагогічних, науково-педагогічних працівників, працівників психологічних служб і керівників закладів середньої освіти; розширити знання з основ ефективного самоменеджменту і організації освітньої діяльності всіх суб’єктів освітнього процесу, опанувати практичні прийоми, методики ефективної діяльності і гнучкі навички (soft skills: підприємливість, креативність, комунікація) для успішного планування, організації і діагностики власної життєво-професійної діяльності. 

Мотивувати педагогічних, науково-педагогічних працівників, працівників психологічних служб і керівників закладів середньої освіти до цілеспрямованого руху у досягненні спільної мети професійної діяльності, безперервного професійного самовдосконалення в умовах неформальної та інформальної освіти шляхом самоаналізу результатів власної життєво-професійної діяльності.

Навчальні заняття

за програмою курсу проходять у дистанційному форматі – засобами лекційного викладу матеріалу, практичних занять, самостійної роботи і тестів.

Опис досягнутих результатів навчання

 • Розуміння сутності і специфіки психологічних практик, що орієнтовані на роботу з обмежувальними внутрішніми настановами і формування переконань, що призводять до успіху.

 • Удосконалення професійної компетентності в практичній діяльності для проекції ідеального «Я», розуміння і визнання сильних і слабких сторін у власній життєво-професійній діяльності, реалізація моделі прийняття ефективних рішень для досягнення успіху.

 • Готовність до використання у практичній діяльності принципів, методів, прийомів ефективного розвитку і саморозвитку життєво-професійної діяльності, конструювати власну траєкторію успіху, розуміння і використання інструментів, які допоможуть отримати якісно новий результат в особистісному розвиткові і утримувати його.

 • Розвиток власної життєво-професійної ефективності і формування авторського педагогічного стилю, як складової особистісно-професійного самовдосконалення.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Вступ
1. Вступ до курсу.
Всього годин: 1
Лекції: 1
Самостійна робота: 0
Практична робота: 0
Години
контролю:
0
Вид контролю:
Модуль 2. Принципи – цілі – дії: Як досягти того, що хочеш?
1. Практики у постановці і реалізації наміру.
2. Практики з корегування цінностей і принципів задля досягнення успіхів.
3. Технології подолання страхів.
Всього годин: 9
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Проєкція - усвідомлення - зміни: Як зрушити з мертвої точки?
1. Технології пошуку власного призначення.
2. Проєкція власного ідеального «Я».
3. Від усвідомленості до дії: технології ефективної рефлексії.
4. Прийняття рішень виходячи з імпульсивних та нав’язливих бажань.
5. Конструювання корисних звичок для досягнення успіху.
Всього годин: 10
Лекції: 5
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 4. Інструменти життєво-професійної ефективності
1. Практики для формування фокусу уваги.
2. Як сказати «Ні!».
3. Використання стресу у якості ефективного палива.
4. Технології використання критики як інструменту для успіху.
5. Створення щоденника досягнень.
6. Технології подолання прокрастинації.
Всього годин: 10
Лекції: 5
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест + Проєкт

Відгуки користувачів

590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).