Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Анотація курсу

Поняття «діти з особливими освітніми потребами» охоплює дітей з особливостями психофізичного розвитку, обдарованих і дітей із соціально вразливих груп.

В навчальному курсі ми розглядатимемо особливості дітей, які мають порушення психофізичного та інтелектуального розвитку, потребують додаткових ресурсів, забезпечення спеціально організованої педагогічної підтримки для розвитку власного потенціалу.

Педагогічні працівники закладів освіти (дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної) повинні сьогодні розуміти особливості дітей з особливими освітніми потребами (ООП) і враховувати ці знання в педагогічній практиці.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Актуальність

Для України інклюзивна освіта – педагогічна новація, що знаходиться на стадії впровадження, а тому зустрічає чимало труднощів. Серед яких: професійна непідготовленість педагогічних працівників закладів освіти до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в порівнянні з педагогами спеціальних закладів освіти.

Досвід зарубіжних країн засвідчує позитивний вплив інклюзивної освіти не лише на дітей з особливими потребами, але й на усіх учасників освітнього процесу. Навчання дитини з особливостями в закладі освіти є визначним етапом соціалізації, оскільки формується її світоглядна позиція та ціннісні орієнтири, закріплюється індивідуальна модель взаємин з іншими людьми. Діти, які мають нормативний розвиток, вчаться сприймати відмінності між людьми як нормальне явище, поважати людську гідність, бути відповідальними за інших, співчутливими, толерантними та уважними до потреб оточуючих.

Залучення до закладів освіти дітей з особливими потребами вимагає від усіх учасників освітнього процесу певного перегляду традиційних поглядів щодо мети, функцій, організації роботи закладу.

Знайомство із статистичними даними демонструє актуальність широкого застосування інклюзії в освітньому середовищі України.

Причини інвалідності: хвороби вроджених аномалій – 23,1 % серед усіх дітей-інвалідів, хвороби нервової системи – 21,5 %. Найчастіше причиною інвалідності є ДЦП – 39, 9 %, розлади психіки і поведінки – 15,9 %, у тому числі розумова відсталість – 84, 1 %. Хвороби вуха – 7,3 %, ока – 6,7 %, порушення роботи органів травлення, обміну речовин – 4,2 %.

Питання адаптації до соціальних умов таких дітей є досить актуальним. Процес успішної соціалізації особистості передбачає глибоке розуміння педагогічними працівниками особливостей дітей, які потребують додаткової уваги. Саме тому до найактуальніших проблем успішної реалізації інклюзивного навчання належить питання професійної підготовки вчителів, яким слід опанувати відповідні знання та навички.

Відповідно до Закону України «Про освіту»  метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

У Концепції Нової української школи  наголошено, що метою освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору й самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності.

Саме знання характеристики дітей з тими чи іншими порушеннями допоможе знайти й реалізувати ефективні підходи в роботі з ними.

Зміст навчального курсу

Зміст навчального курсу враховує особливості професійної діяльності педагога Нової української школи і визначається: вимогами суспільства щодо забезпечення інклюзивних закладів освіти висококваліфікованими фахівцями; основними напрямами державної політики у галузі освіти; вимогами до компетентностей педагогічних працівників; запитами замовників освітніх послуг.

Зміст програми має практичну спрямованість та охоплює: змістовну, практичну (практико зорієнтовану) і ресурсну (методичну) складові підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які працюють (планують працювати) в умовах інклюзивного середовища.

Цільова аудиторія

Навчальний курс розроблений для педагогічних та науково-педагогічних працівників, директорів, заступників директора закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти та закладів І-ІІ рівнів акредитації (технікуми, училища, коледжі), методистів закладів освіти, асистентів вчителя/вихователя закладу освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням, практичних психологів, соціальних педагогів.

Мета навчального курсу

Метою навчального курсу є знайомство з особливостями дітей, які мають різні види порушень, та педагогічними підходами до їхнього розвитку, навчання й виховання.

Завдання навчального курсу

1. Розкрити основні характеристики дітей з особливими освітніми потребами.

2.  Дати системні знання щодо організації педагогічного супроводу дітей з психофізичними та інтелектуальними порушеннями.

3. Сформувати розуміння необхідності здійснення індивідуального підходу з дітьми, які мають різні види порушень.

4. Сприяти підвищенню кваліфікації педагогічних працівників закладу освіти.

Очікувані результати навчання охоплюють

- організовувати діяльність на компетентнісних засадах;

- організовувати та проводити роботу за основними напрямами та видами діяльності в умовах інклюзивного середовища;

- застосовувати знання про основні характеристики дітей з особливими освітніми потребами в педагогічній практиці;

- планувати й організовувати освітній процес на основі індивідуальних потреб і можливостей дітей з ООП;

- формувати уявлення про наступність та логічну послідовність організації роботи педагога в умовах інклюзивного середовища;

- розвивати здатність педагога ефективно реагувати на потреби дитини з ООП;

- добирати ефективні засоби, педагогічні технології, орієнтуючись на специфіку дітей з ООП.

Документ, що засвідчує участь у навчальному курсі

Сертифікат із зазначенням кількості навчальних годин/кредитів ЄКТС.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Загальна характеристика дітей з особливими освітніми потребами
1. Основні поняття курсу.
2. Види порушень у дітей та причини їх виникнення.
3. Розвиток особливої дитини в онтогенезі.
4. Роль педагогічного колективу в адаптації та соціалізації дитини з ООП.
Всього годин: 8
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 3
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Про дітей з особливими потребами просто й доступно
1. Діти з функціональними порушеннями органів сприйняття (зору, слуху).
2. Діти з порушеннями опорно-рухового апарату. ДЦП.
3. Діти з порушеннями нервової системи.
4. Діти з емоційно-вольовими порушеннями.
5. Діти з інтелектуальними порушеннями.
6. Діти із складними порушеннями мовлення.
7. Діти із складними порушеннями розвитку. Аутизм.
Всього годин: 17
Лекції: 9
Самостійна робота: 0
Практична робота: 7
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Презентація проєктів
1. Пошукова діяльність. Презентація проєкту на платформі Всеосвіта.
2. Підсумковий контроль.
Всього годин: 5
Лекції: 0
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест

Відгуки користувачів

590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).