Курс:«Організація ефективної діяльності соціального педагога в закладі освіти»

Автор курсу:
Мельничук Вікторія Олексіївна
соціальний педагог, завідувач сектору соціально-педагогічної роботи відділу психологічного супроводу та соціально-педагогічної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», керівник ГО «Простір».
Черниш Олена Степанівна
психолог, керівник ГО «Центр сучасної психології «Міррада».
Програма підвищення кваліфікації
!

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Сторінка обговорення курсів
Обсяг
курса:
30 академічні години.
Форма
навчання:
Дистанційна
Видається
за проходження:
Свідоцтво із зазначенням академічних годин
Початок
навчання:
Ви самі обираєте зручний для Вас
час
! На засвоєння програми відводиться один календарний місяць. При необхідності термін навчання може бути продовжений.
Анотація курсу

Основне питання, яке вирішує соціальний педагог закладу освіти – розвиток здатності особистості до соціалізації. Причому, соціалізація тут розглядається як процес адаптації до суспільства. Навчальний курс розроблено таким чином, щоб чітко визначити функціональне навантаження соціального педагога, завдання, структуру і зміст його діяльності.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартість навчання при високій якості навчальних програм.
Офіційність документів можна перевірити за посиланням.
Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.
Можливість оплати курсу за рахунок
Вашої організації.
Підсумкова атестація в дистанційному
режимі
.
Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.
Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.
Видається документ*:
Після закінчення навчання
видається Свідоцтво про проходження курсу
із зазначенням академічних годин,
офіційність якого можна перевірити за посиланням.
*Документ видається лише в електронному форматі.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Загальні положення

В цьому курсі пропонується чіткий алгоритм роботи з різними категоріями учасників освітнього процесу. Ви знатимете, як забезпечити наступність різних напрямів діяльності впродовж навчального року.

У навчальному курсі подано прикладний, логічно побудований підхід до організації і планування роботи соціального педагога, представлений у вигляді чітких орієнтирів проведення різних напрямів діяльності з усіма учасниками освітнього процесу.

Практичні вправи дозволять не лише закріпити отримані знання, але й скласти «живий», досконалий та зручний план роботи на наступний навчальний рік.

Актуальність. Виклики часу зумовили розроблення Концептуальних засад реформування освіти, де збереження цінностей дитинства, необхідність гуманізації навчання, особистісного підходу, розвитку здібностей учнів, створення безпечного середовища, що в сукупності забезпечують психологічний комфорт і сприяють вияву творчості дітей є важливими завданнями. Серед проблем, які стали поштовхом для прийняття реформаторських рішень є значне збільшення кількості дітей, які потребують особливого і тривалого психологічного, соціально-педагогічного супроводу, логопедичної, соціальної і медичної допомоги.

Провідною метою кожної освітньої реформи, в тому числі нинішньої, є підвищення якості освіти.

Відповідно до Закону України «Про освіту» метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

У Концепції Нової української школи наголошено на суб’єктності учіння, необхідності оволодіння учнями способами навчальної діяльності, досвіді взаємодії з іншими людьми. Тому, метою освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності.

У статті 76 Закону України «Про освіту» зазначено, що у системі освіти діє психологічна служба, що забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей, сприяє створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань закладів освіти.

Соціальні педагоги є у складі психологічної служби і здійснюють соціально-педагогічний патронаж. Соціально-педагогічний патронаж у системі освіти сприяє взаємодії закладів освіти, сім’ї і суспільства у вихованні здобувачів освіти, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує консультативну допомогу батькам.

Положення про психологічну службу у системі освіти України визначає, що метою діяльності психологічної служби є сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.

У процесі реформування системи освіти, на виконання Закону України «Про освіту», Концепції Нової української школи та Положення про психологічну службу у системі освіти України зміст діяльності працівників психологічної служби також має змінюватись. Працівникам психологічної служби необхідно усвідомити свою роль у становленні та впровадженні нововведень у систему освіти, організувати такий соціально-психологічний супровід освітнього процесу, при якому всі його учасники: вихованці, учні, студенти, педагогічні і науково-педагогічні працівники зможуть якісно й по-новому розкрити свій освітній потенціал. Завдання психологічної служби визначаються відповідно до стратегії розвитку системи освіти України в цілому і водночас залежать від особливостей політики, історії та традицій освіти і повинні трансформуватися у відповідності до змін у нормативно-правовій базі, визначених пріоритетів діяльності освітньої галузі. Сучасні тенденції розвитку освіти формують загальне спрямування діяльності психологічної служби, яке повинно сприяти вирішенню освітніх і виховних задач, професійної гнучкості молоді, формуванню готовності до особистісного, професійного, політичного вибору, формуванню соціальної компетентності як передумови ефективної соціалізації молоді.

Концепцією Нової української школи одним із державних пріоритетів в освіті визначено особистісно орієнтоване навчання і виховання, що вимагає психологізації освітнього процесу шляхом підвищення психологічної компетентності адміністрації, педагогів, батьків. Значна роль у вирішенні цього завдання належить психологічній службі системи освіти. Реформування освіти передбачає роботу закладів щодо формування свідомого і відповідального ставлення зростаючої особистості до побудови власної освітньої і майбутньої професійної траєкторії. З огляду на це важливим є формування в учнів мотивації до навчання як здатності до саморозвитку особистості.

Цільова аудиторія

Навчальний курс розроблений для соціальних педагогів закладів  дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти.

Мета навчального курсу

Метою навчального курсу є формування вміння планувати й організовувати роботу соціального педагога закладу освіти на основі логічної послідовності, наступності та з урахуванням особливостей і потреб конкретного закладу освіти; підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності соціальних педагогів закладів  дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти.

Завдання навчального курсу

 1. Розкрити основні поняття діяльності соціального педагога.
 2. Дати системні знання щодо основних напрямів діяльності в роботі соціального педагога та особливостей їх організації.
 3. Запропонувати чіткий алгоритм планування діяльності соціального педагога з урахуванням особливостей і потреб конкретного закладу освіти.
 4. Підвищення кваліфікації соціальних педагогів закладу освіти.

Профілі базових компетентностей соціального педагога

Головна ідея підвищення кваліфікації соціальних педагогів полягає в забезпеченні індивідуально-особистісного та професійно-діяльнісного самовдосконалення слухачів на основі активізації їхньої базової освіти, набутого професійного та життєвого досвіду відповідно до індивідуально-особистих інтересів, соціальних запитів держави щодо ефективного виконання посадово-функціональних обов’язків.

Профілі базових компетентностей соціальних педагогів містять основні індивідуально-особистісні та професійно-діяльнісні якості, необхідні для успішного виконання стратегічної мети та завдань реформування освіти:

 • професійно-педагогічна компетентність – обізнаність із новітніми науково обґрунтованими відомостями з педагогіки, психології, методик, інноватики для створення освітньо-розвиткового середовища, що сприяє цілісному індивідуально-особистісному становленню здобувачів освіти;
 • соціально-громадянська компетентність – розуміння сутності громадянського суспільства, володіння знаннями про права і свободи людини, усвідомлення глобальних (у тому числі екологічних) проблем людства і можливостей власної участі у їх розв’язанні, усвідомлення громадянського обов’язку та почуття власної гідності, вміння визначати проблемні питання у соціокультурній, професійній сферах життєдіяльності людини та віднаходити шляхи їх розв’язання, навички ефективної та конструктивної участі в цивілізаційному суспільному розвитку, здатність до ефективної командної роботи, вміння попереджувати та розв’язувати конфлікти, досягаючи компромісів;
 • загальнокультурна компетентність – здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва, усвідомлення власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших;
 • мовно-комунікативна компетентність – володіння системними знаннями про норми і типи педагогічного спілкування в процесі організації колективної та індивідуальної діяльності, вміння вислуховувати, відстоювати власну позицію, використовуючи різні прийоми розміркувань та аргументації, розвиненість культури професійного спілкування, здатність досягати педагогічних результатів засобами продуктивної комунікативної взаємодії (відповідних знань, вербальних і невербальних умінь і навичок залежно від комунікативно-діяльнісних ситуацій); на основі діалогічної взаємодії як можливість адекватно підбирати засоби вербальної і невербальної комунікації для формування висловлювань;
 • психологічно-фасилітативна компетентність – усвідомлення ціннісної значущості фізичного, психічного і морального здоров’я дитини, здатність сприяти творчому становленню здобувачів освіти та їхній індивідуалізації;
 • підприємницька компетентність – вміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави;
 • інформаційно-цифрова компетентність – здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства;
 • компетентність соціальної взаємодії із суспільством, спільнотою, колективом, друзями на основі співпраці, прийняття іншого з усіма його особливостями, запобігання виникненню конфліктів, створення ситуації довіри, встановлення взаєморозуміння і взаємопідтримки;
 • компетентність у культурно-дозвіллєвій сфері, як свідомий вибір засобів для проведення вільного часу, внаслідок чого особистість зростатиме культурно і духовно.

Очікувані результати навчання охоплюють

Знання і розуміння

- сучасних тенденцій розвитку освіти;

- соціально-правових основ, законодавчих актів у сфері освіти, зокрема, соціально-педагогічної роботи; - концепції інклюзивної освіти.

Розвинені вміння

- організовувати діяльність на компетентнісних засадах (прогнозування, проектування, оцінювання тощо);

- організовувати та проводити роботу за основними напрямами та видами діяльності в роботі соціального педагога;

- конструювати та реалізувати сучасні програми просвітницької та профілактичної роботи  із використанням різноманітних методів, форм і технологій;

- діагностувати освітній процес, учасників освітнього процесу і складати індивідуальні маршрути;

- формувати уявлення про наступність та логічну послідовність організації роботи соціального педагога закладу освіти;

- розвивати здатність соціальних педагогів ефективно реагувати на потреби закладу освіти;

 - розробляти зручний для використання в роботі річний план.

Диспозиції (цінності, ставлення)

- дитиноцентризм, цінність особистості;

- готовність до змін, гнучкість, постійний професійний розвиток;

 - просування демократичних цінностей (повага до багатоманітності, право вибору, формування спільноти, полікультурність); 

- рефлексія власної професійної практики.

Загальна характеристика навчального курсу

Зміст навчального курсу

Зміст навчального курсу ураховує особливості професійної діяльності соціального педагога Нової української школи і визначається: вимогами суспільства знань щодо забезпечення закладів освіти висококваліфікованими фахівцями; основними напрямами державної політики у галузі освіти; вимогами до компетентностей педагогічних працівників; запитами замовників освітніх послуг.

Зміст програми має практичну спрямованість та охоплює: змістовну, практичну (практико зорієнтовану) і ресурсну (методичну) складові підвищення кваліфікації соціальних педагогів.

Документ, що засвідчує участь в навчальному курсі

Сертифікат із зазначенням кількості навчальних годин.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів,
модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Діяльність соціального педагога в закладі освіти
1. Основні поняття курсу. 2. Нормативно-правова база діяльності соціального педагога. 3. Професійні засади в роботі соціального педагога закладу освіти. 4. Документація соціального педагога закладу освіти.
Всього годин: 9
Лекції: 2
Самостійна робота: 3
Практична робота: 3
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест
Модуль 2. Напрями та зміст роботи соціального педагога закладу освіти
1. Зміст роботи соціального педагога. 2. Діагностична діяльність соціального педагога. 3. Консультативна діяльність. 4. Розвиткова діяльність соціального педагога. 5. Профілактична робота та просвіта. 6. Захисна діяльність. 7. Організаційно-методична діяльність.
Всього годин: 8
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 3
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест
Модуль 3. Організація роботи соціального педагога з дітьми та учнями, які потребують особливої педагогічної уваги
1. Організація соціально-педагогічної взаємодії з учнями, які потребують соціально-педагогічної підтримки. 2. Соціалізація особистості. 3. Соціально-педагогічна допомога дітям і учням у кризові періоди. 4. Надання соціально-педагогічної допомоги здобувачам освіти з особливими освітніми потребами. 5. Робота з сім’ями, які потребують соціально-педагогічної підтримки.
Всього годин: 9
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест
Модуль 4. Презентація проектів
1. Пошукова діяльність.
Всього годин: 4
Лекції: 0
Самостійна робота: 1
Практична робота: 2
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест
Обсяг
курса:
30 академічні години.
Форма
навчання:
Дистанційна
Видається
за проходження:
Свідоцтво із зазначенням академічних годин
Початок
навчання:
Ви самі обираєте зручний для Вас
час

Інформація про організацію

Найменування
ТОВ «Всеосвіта»
Мова навчання
Українська
Адреса для листування
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256
Режим і графік роботи
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00
Контактний телефон
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний)
Служба
підтримки:
0 (800) 331 031
Дзвінок безкоштовний