Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Дитяча тривожність: стратегії допомоги
»
Взяти участь Всі події

Анотація курсу

На сьогодні в Україні діти з особливими освітніми потребами мають можливість відвідувати загальноосвітні та дошкільні заклади освіти на рівні із здоровими однолітками. Отже, перший етап введення дітей з особливими освітніми потребами до загальноосвітнього простору здійснюється у дошкільному закладі, зокрема шляхом створення, так званих, інклюзивних груп. Головною метою створення інклюзивних груп - є задоволення соціальних та освітніх потреб, організація корекційно-розвиткової роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Актуальність

Активне впровадження інклюзивного навчання в дошкільних закладах освіти зумовлює необхідність послідовних кроків щодо удосконалення нормативної бази, вирішення концептуальних теоретичних і організаційних питань, підготовки учасників навчально-виховного процесу, суттєвого перегляду традиційних підходів щодо мети, функцій, організації роботи закладу.

Крім того, необхідним є володіння вихователем спеціальними знаннями, уміннями і навичками, які дадуть змогу йому створити ефективні умови для розвитку і навчання дитини з ООП, забезпечення активної участі такої дитини у всіх видах діяльності, спілкування із здоровими однолітками. Тому одним із завдань підготовки фахівців дошкільної освіти є формування умінь та навичок забезпечувати психолого-педагогічний супровід дітей з ООП у загальноосвітній простір, сприяти їх входженню у соціум здорових дітей.

Представлений навчальний курс «Організація діяльності інклюзивних груп  в закладах дошкільної освіти (ЗДО)» спрямований  на вивчення ключових аспектів цього питання: ознайомлення з нормативно-правовим регулюванням організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти, створення спеціальних умов для інклюзивного навчання дітей з ООП в ЗДО,  поглиблення та актуалізацію  знань вихователів  про психологічні особливості  дітей  з особливими освітніми потребами дошкільного віку; спрямований на ознайомлення курсантів з алгоритмом  побудови індивідуальної освітньої траєкторії дитини з особливими освітніми потребами в дошкільному закладі  освіти (розроблення індивідуальної  програми розвитку), а також  надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами в умовах ЗДО.

Тривалість програми курсу складає 30 академічних годин, що дорівнює 1 кредиту Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС).

Цільова аудиторія

Навчальний курс розроблений для керівників закладів дошкільної освіти, вихователів, асистентів вихователя, психологів, фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, студентів профільних вузів та батьків.

Мета навчального курсу

Метою навчального курсу є ознайомлення  з нормативно-правовим регулюванням організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти,  поглиблення та актуалізацію  знань вихователів  про психологічні особливості  дітей з особливими освітніми потребами дошкільного віку, а також, ознайомлення курсантів з алгоритмом  побудови індивідуальної освітньої траєкторії дитини з особливими освітніми потребами в дошкільному закладі  освіти (розроблення індивідуальної  програми розвитку),  надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами в умовах ЗДО. Удосконалення професійних умінь щодо застосування у практичній діяльності сучасних діагностичних та корекційних методик роботи із дітьми з особливими потребами дошкільного віку.

Завдання навчального курсу

 1. Ознайомити з сучасним нормативно-правовим забезпеченням організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти.

 2. Поглибити знання вихователів  про психологічні особливості  дітей  з особливими освітніми потребами дошкільного віку (дітей з порушеннями інтелектуального розвитку, ЗПР, комплексними порушеннями).

 3. Сформувати практичні навички щодо проведення обстеження та виявлення спеціальних потреб дітей з порушеннями інтелектуального розвитку, ЗПР, комплексними порушеннями.

 4. Сформувати систему професійних умінь побудови  оптимальної індивідуальної програми розвитку для дитини з особливими освітніми потребами  в ЗДО.

 5. Підвищити рівень мотивації вихователів  до самоосвіти, формувати позитивне ставлення до прояву  самостійності, активності, творчої ініціативи, вміння творчо розв’язувати актуальні завдання.

Профілі базових компетентностей педагогічних працівників

Професійна компетентність фахівця з дошкільної освіти – це відносно стала структура професійної самосвідомості й інтегральна характеристика діяльності фахівця, яка полягає у володінні ним достатнім обсягом фахових знань, умінь та навичок, професійно значущими особистісними якостями і вміннями, що забезпечують успішне виконання професійних функцій у соціально визнаній і зафіксованій суспільством сфері дошкільної освіти.

Визначну роль в контексті організації інклюзивного навчання мають спеціальні або фахові компетенції: 

 • готовність фахівця з дошкільної освіти до організації інклюзивного простору освітнього закладу;

 • готовність до формування ціннісного ставлення до особистості, комплексного розуміння функціонування організму учасників педагогічного процесу в навчальному середовищі та свідомого застосування способів проектування оптимальних умов навчання і виховання суб’єктів освітнього процесу;

 • здатність до дослідження психологічних й фізіологічних особливостей дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами;

 • готовність до створення інклюзивного освітнього середовища, що відповідає фізичним, фізіологічним, психологічним можливостям і особливостям навчальної діяльності його учасників;

 • готовність до збереження здоров’я та розвитку особистості всіх учасників педагогічного процесу;

 • здатність здійснювати оцінку, консультувати та надавати рекомендації з питань інклюзивного навчального середовища;

 • готовність до створення комфортного середовища закладу дошкільної освіти, спрямованого на підтримку оптимальної динаміки працездатності, покращення фізичного і психологічного самопочуття, збереження здоров’я учасників педагогічного процесу;

 • готовність до спілкування з різними категоріями дітей дошкільного віку із особливостями психофізичного розвитку;

 • готовність реалізувати в професійній діяльності принципи командної роботи;

 • здатність створювати індивідуальні навчальні програми для дітей з особливими освітніми потребами на основі діагностики їхніх потреб;

 • готовність до виконання завдань корекційно-розвивальної роботи та здійснення диференційованого навчання.

Очікувані результати навчання охоплюють

Після проходження навчання  кожен учасник/учасниця:

 •  будуть ознайомлені із сучасним нормативно-правовим забезпеченням організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти;

 •  поглиблять знання про психологічні особливості дітей  з особливими освітніми потребами дошкільного віку (дітей з порушеннями інтелектуального розвитку, ЗПР, комплексними порушеннями)

 •  опанують діагностичні методики  виявлення спеціальних потреб дітей з порушеннями інтелектуального розвитку, ЗПР, комплексними порушеннями;

 •  володітимуть системою професійних умінь побудови  оптимальної індивідуальної програми розвитку для дитини з особливими освітніми потребами  в ЗДО;

 •  опанують корекційні методи логопедичної роботи із дітьми дошкільного віку щодо усунення порушень звуковимови;

 •  володітимуть технологіями ефективного співробітництва на основні командного підходу до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;

 •   зможуть застосовувати ефективні  стратегії взаємодії та співпраці з педагогічними працівниками (вихователями) та батьками дітей з ООП.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Загальні положення інклюзивного навчання у закладі дошкільної освіти
1. Нормативно-правове регулювання організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти.
2. Створення спеціальних умов для інклюзивного навчання дітей з ООП в ЗДО.
Всього годин: 7
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Психолого-педагогічна характеристика дітей з особливими освітніми потребами
1. Діти з порушеннями інтелектуального розвитку.
2. Діти із затримкою психічного розвитку.
3. Діти з тяжкими порушеннями мовлення.
4. Діагностичне обстеження та виявлення спеціальних потреб дітей з порушеннями інтелектуального розвитку, ЗПР, комплексними порушеннями.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Індивідуалізація освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти
1. Розроблення індивідуальної програми розвитку для дитини з особливими освітніми потребами в ЗДО.
2. Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами в умовах ЗДО.
3. Співробітництво та основні командного підходу.

Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 4. Презентація творчих проєктів
1. Підсумковий контроль.
Всього годин: 3
Лекції: 0
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест + Проєкт

Відгуки користувачів

590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).