Зараз в ефірі:
Вебінар:
«
Як провести вступні випробування за допомогою надійної та сучасної системи тестування від Всеосвіти
»
Взяти участь Всі події

Анотація курсу

За досконалого володіння мовою і мовленням педагог спроможний передавати все багатство думок і почуттів, продукувати власні та загальнолюдські ціннісно-світоглядні орієнтири, своє світосприйняття і світовідчуття, зреалізовувати інформативний, експресивний, міжособистісний, прескриптивний, інтерактивний аспекти навчання. Засобами мистецтва слова педагог стає в освітньому процесі неперевершеним читцем художніх творів, вправним оповідачем, натхненним оратором, ініціатором і учасником взаємодії, організатором обміну навчальною інформацією, фасилітатором самостійної пізнавальної діяльності тощо. Педагогічне майстерне мовлення сучасного педагога, його досконалий вербальний і невербальний імідж допомагає створити живий процес свідомого творчого опанування учнями знань, активізувати їхню пізнавально-мисленнєву активність.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Свідоцтво про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Інформація про навчальний курс

Сучасний педагог позиціонує себе в соціумі як довершена мовна особистість, оскільки володіє неповторним даром відчувати красу і мелодійність української мови, її самобутність, величність і невичерпне багатство. Саме слово слугує дієвим інструментом педагогічного впливу педагога на всіх суб’єктів професійно-педагогічної взаємодії, є одним із засобів продуктивно-перетворювальної творчої діяльності, джерелом культурного збагачення.

Мовленнєва майстерність педагога є одним із вирішальних чинників у налагодженні професійної взаємодії із цифровим поколінням учнів – поколінням Z («generation Ζ», «цифрові люди») і поколінням «Альфа», для яких віртуальний світ стоїть на першому місці, які виросли в онлайн-середовищі, зосереджені на короткострокових цілях, залежні від Інтернету, мають фрагментарне образне мислення, орієнтовані на використання інформації, гіперактивні.

Навчальний курс спрямований на розвиток мовленнєвої майстерності педагога Нової української школи, удосконалення його вербального і невербального іміджу в умовах альтернаційної культури, що характеризується загальним падінням рівня читацької культури, заміною лінійного мислення нелінійним, фрагментарним, калейдоскопічним з пріоритетом аудіовізуальних засобів отримання інформації, глибоким зануренням у кіберпростір, втратою бажання пізнавати нове.

Кому адресований навчальний курс

Курс розроблено для вчителів, методичних служб усіх рівнів, науковців, працівників вищих закладів освіти, організаторів післядипломної педагогічної освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, керівників закладів освіти та установ системи загальної середньої освіти, а також усіх, хто цікавиться питаннями професійного саморозвитку й самореалізації педагога Нової української школи.

Мета навчального курсу

Полягає в безперервному професійному розвитку педагога для реалізації стратегічних завдань реформування освіти, Концепції «Нова українська школа» відповідно до основних напрямів державної  політики в галузі освіти, запитів знаннєвого суспільства, освітніх потреб споживачів освітніх послуг.

Очікувані результати опрацювання матеріалів курсу включають

Знання і розуміння

 • вимог до професійного мовлення педагога;

 • комунікативних характеристик мастерного мовлення;

 • голосу як складника професійного іміджу, засобу педагогічного впливу;

 • непродуктивних моделей спілкування педагога з іншими суб’єктами освітнього процесу;

 • комунікативного, перцептивного (соціальноперцептивного), інтерактивного аспектів педагогічного спілкування;

 • комунікативноситуативних бар’єрів, що заважають професійній взаємодії;

 • засобів невербальної комунікації (фізіогноміки, артефектів, просодики, екстралінгвістики, міжособистісного простору та ін.);

Розвинені вміння

 • виробляти індивідуальну мовленнєву манеру, мовленнєвий стиль;

 • діагностувати ціннісні орієнтації в професійній діяльності;

 • вибудовувати стратегію власної мовленнєвої поведінки;

 • нейтралізовувати бар’єри комунікативної взаємодії;

 • удосконалювати комунікативні вміння;

 • розробляти комунікативну професіограму

Диспозиції

(цінності, ставлення)

 • морально-етичні (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей);

 • соціально-політичні (культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, солідарність, відповідальність);

 • готовність до змін, гнучкість, постійний професійний розвиток;

 • рефлексія власної професійної діяльності. 

Ключові слова

Комунікативна майстерність, вербальний імідж, майстерне мовлення педагога, естетична мовна поведінка, мовний смак, мовленнєва техніка, непродуктивні моделі спілкування, комунікативно-ситуативні бар’єри, комунікативна професіограма, невербальний імідж.

Документ, що видаватиметься після проходження курсу

сертифікат про проходження курсу із зазначенням  академічних годин.

Навчальний план 36 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Вступ до курсу
1. Вступне заняття.
Всього годин: 2
Лекції: 2
Самостійна робота: 0
Практична робота: 0
Години
контролю:
0
Вид контролю:Тест
Модуль 2. Вимоги до професійного мовлення педагога нової української школи. Вербальний імідж
1. Вербальний імідж сучасного педагога: сутність, вимоги і показники.
2. Комунікативні характеристики майстерного мовлення педагога.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 2
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Проєкт
Модуль 3. Голос як складник професійного іміджу сучасного педагога
1. Голос педагога – інструмент професійно-педагогічного спілкування, джерело інформації та засіб впливу.
2. Шляхи вдосконалення техніки мовлення педагога.
Всього годин: 8
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Проєкт
Модуль 4. Непродуктивні моделі спілкування педагога
1. Деструктивні стилі комунікації.
2. Комунікативно-ситуативні бар’єри професійно-педагогічної взаємодії. Невербальний імідж педагога.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Проєкт
Модуль 5. Комунікативна професіограма педагога Нової української школи
1. Комунікативна професіограма як еталонна модель для підготовки генія комунікабельності, маестро спілкування.
2. Комунікативний портрет педагога Нової української школи: комунікативна ерудиція, якості, уміння, настанови.
Всього годин: 8
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Проєкт

Відгуки користувачів

Обсяг курсу:

36 академічних годин

Після проходження:

Видається свідоцтво із зазначенням академічних годин

Форма навчання:

Дистанційна

Початок навчання:

Ви самі обираєте зручний для Вас час

Інформація про організацію

Найменування
ТОВ «Всеосвіта»
Мова навчання
Українська
Адреса для листування
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256
Режим і графік роботи
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00
Контактний телефон
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний)