Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Формування цінностей у дітей дошкільного віку під час ігрової активності на свіжому повітрі
»
Взяти участь Всі події

Анотація курсу

Курс «Методика організації та проведення тренінгів у процесі вивчення біології» передбачає вивчення теоретичних засад організації тренінгових технологій навчання та методичних особливостей їх реалізації у системі форм навчання біології в умовах компетентнісно-орієнтованого освітнього процесу закладів загальної середньої освіти. Обсяг (тривалість) програми – 30 годин/1 кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС). Зміст програми має практичну спрямованість.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Свідоцтво про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Актуальність

Ключовою компонентою Нової української школи є педагогіка партнерства, яка визначає доцільність організації інноваційного навчання - зорієнтовану на динамічні зміни в навколишньому світі навчальну та освітню діяльність, яка ґрунтується на розвитку різноманітних форм мислення, творчих здібностей, високих соціально-адаптаційних можливостей особистості. Сутнісною характеристикою такого навчання є зміна ставлення до обʼєкта навчання та перетворення його на суб’єкт, у результаті чого підвищується освітньо-виховна ефективність занять, зростає рівень реалізації принципів свідомості, активності та якості формування компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві. Однією із сучасних педагогічних технологій, яка відповідає вимогам інноваційного навчання, є тренінг. Аналіз досвіду роботи вчителів дає можливість встановити, що використання технологій тренінгового навчання в освітньому процесі з біології здійснюється епізодично. Актуальною в умовах сьогодення є реалізація дидактичного потенціалу тренінгів у системі форм навчання біології: на уроках, у позакласній та позаурочній роботі, на факультативних заняттях та курсах за вибором.

Цільова аудиторія

учителі предметів освітньої галузі  «Природознавство» та основ здоров’я, а також усі охочі реалізувати тренінгові технології навчання в освітній та виховній діяльності закладів загальної середньої освіти.

Мета навчального курсу

сформувати готовність до реалізації тренінгових технологій у системі форм навчання біології в умовах компетентнісно-орієнтованого освітнього процесу закладів загальної середньої освіти.

Завдання навчального курсу

опанування методикою організації та проведення тренінгів у системі форм навчання біології (на уроках, у позакласній та позаурочній роботі, на факультативних заняттях та курсах за вибором) в умовах компетентнісно-орієнтованого  освітнього процесу закладів загальної середньої освіти, розвиток професійно-методичної компетентності учителя та  формування професійно-методичних умінь.

Профілі базових компетентностей педагогічних працівників

Мовно-комунікативна компетентність: здатність до спілкування державною мовою, здатність до спілкування іноземною мовою (за потреби), здатність розвивати мовно-комунікативну компетентність в учнів.

Предметна компетентність: здатність до використання предметних знань в освітньому процесі; здатність до інтеграції предметних знань з різних освітніх галузей; здатність до добору й застосування доцільних форм, методів, технологій та засобів навчання.

Інформаційно-цифрова компетентність: здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію,  оперувати нею у професійній діяльності; здатність до використання відкритих ресурсів, інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій в освітньому процесі; здатність до формування в учнів позитивного ставлення до інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій та відповідального їх використання.

Психологічна компетентність: здатність  визначати і враховувати в освітньому процесі вікові особливості учнів; здатність визначати і враховувати в освітньому процесі індивідуальні особливості учнів; здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їх позитивної самооцінки, «я»-ідентичності; здатність до формування мотивації та організації пізнавальної діяльності учнів; здатність до формування спільноти учнів, в якій кожен відчуває себе її частиною.

Емоційно-етична компетентність: здатність усвідомлювати особисті відчуття й почуття, управляти власними емоційними станами; здатність до усвідомленої, конструктивної та екологічної  взаємодії з учасниками освітнього процесу та в локальних спільнотах; здатність усвідомлювати та поціновувати взаємозалежність людей і систем у глобальному світі.

Компетентність педагогічного партнерства: здатність до спілкування з батьками, колегами, іншими фахівцями з метою підтримки учнів; здатність до активного залучення батьків до освітнього процесу на засадах партнерства; здатність до роботи в команді з профільними фахівцями для надання додаткової підтримки  особам з особливими освітніми потребами; здатність до координації взаємодії з іншими учасниками освітнього процесу з метою надання додаткової підтримки учням.

Інклюзивна компетентність: здатність до забезпечення  сприятливих умов в освітньому середовищі для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

Здоров’язбережувальна компетентність: здатність до здійснення профілактичних заходів щодо збереження життя та здоров’я учнів; здатність до попередження і протидії булінгу, різним проявам насильства.

Проєктувальна компетентність: здатність до проєктування осередків навчання, виховання та розвитку учнів в освітньому середовищі.

Прогностична компетентність: здатність до прогнозування результатів освітнього процесу; здатність до планування освітнього процесу.

Організаційна компетентність: здатність до організації процесу навчання, виховання та розвитку учнів; здатність до організації різних форм навчальної і пізнавальної діяльності учнів.

Оцінювальна компетентність: здатність до здійснення оцінювання результатів навчання учнів.

Інноваційна компетентність: здатність до застосування наукових методів пізнання в освітньому процесі; здатність до використання освітніх  інновацій у професійній діяльності; здатність до навчання впродовж життя; здатність до визначення умов і ресурсів  професійного розвитку  впродовж життя; здатність до супроводу та підтримки педагогічних працівників.

Рефлексивна компетентність: здатність до моніторингу педагогічної діяльності та визначення індивідуальних професійних потреб.

Очікувані результати навчання охоплюють

 • Знання і розуміння: місця і ролі тренінгового навчання у контексті реалізації завдань  Нової української школи; основ організації тренінгового навчання у закладах загальної середньої освіти; напрямків реалізації технологій тренінгового навчання в освітньому процесі з біології; особливостей планування освітнього процесу з біології з використанням тренінгових технологій навчання; оптимального добору та поєднання форм, методів, методичних прийомів та засобів навчання у процесі реалізації тренінгових технологій; методичних особливостей організації тренінгів у системі форм навчання біології: на уроках, у позакласній та позаурочній роботі, на факультативних заняттях та курсах за вибором; особливостей процесів викладання і навчання біології на базовому та профільному рівнях середньої освіти; основних механізмів функціонування і реалізації компетентнісної парадигми навчання. 

 • Розвинені вміння: організовувати педагогічну діяльність на компетентнісних засадах (прогнозування, проектування, оцінювання тощо); конструювати та реалізувати сучасні програми навчання із використанням різноманітних методів, форм і технологій; діагностувати освітній процес і складати індивідуальні освітні маршрути для становлення учня як особистості, громадянина, інноватора; керувати дослідницькою діяльністю учнів; організовувати культуромовне освітньо-розвивальне середовище; проєктувати власну програму професійно-особистісного зростання.

 • Диспозиції (цінності, ставлення): дитиноцентризм, цінність особистості; готовність до змін, гнучкість, постійний професійний розвиток; відданість ідеї щодо значущої участі в освітньому процесі усіх учнів; просування демократичних цінностей (повага до багатоманітності, право вибору, формування спільноти, полікультурність); рефлексія власної професійної практики.

Опис досягнутих результатів навчання

 • Поглиблення розуміння особливостей організації компетентнісно-орієнтованого  освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти.

 • Розуміння місця і ролі тренінгового навчання у контексті реалізації завдань  Нової української школи.

 • Знання основ організації тренінгового навчання у закладах загальної середньої освіти.

 • Знання напрямків реалізації технологій тренінгового навчання в освітньому процесі з біології. 

 • Розвиток навичок планування освітнього процесу з біології з використанням тренінгових технологій навчання.

 • Розвиток навичок добору та поєднання форм, методів, методичних прийомів та засобів навчання у процесі реалізації тренінгових технологій. 

 • Розвиток навичок планування та проведеннях різних видів навчальної діяльності.

 • Розуміння методичних особливостей організації тренінгів у системі форм навчання біології: на уроках, у позакласній та позаурочній роботі, на факультативних заняттях та курсах за вибором.

 • Усвідомлення важливості врахування індивідуальних особливостей кожної дитини для створення безпечного та емоційно комфортного освітнього середовища.

 • Розвиток навичок організації освітнього середовища, орієнтованого на дитину та розвиток спільноти. 

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Теоретичні засади організації та проведення тренінгів у закладах загальної середньої освіти
1. Поняття про тренінг, його місце і роль у контексті реалізації завдань Нової української школи.
2. Провідні методи та методичні прийоми організації навчального тренінгу.
Всього годин: 10
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 2. Дидактичні можливості навчального предмета «Біологія» щодо реалізації тренінгових технологій навчання
1. Планування освітнього процесу з біології з використанням тренінгових технологій навчання.
2. Методичні особливості організації тренінгів у системі форм навчання біології.
Всього годин: 10
Лекції: 0
Самостійна робота: 0
Практична робота: 6
Години
контролю:
4
Вид контролю:Тест
Модуль 3. Контрольно-оцінний етап
1. Індивідуальне навчально-дослідне завдання.
2. Підсумковий контроль.
Всього годин: 10
Лекції: 0
Самостійна робота: 0
Практична робота: 5
Години
контролю:
5
Вид контролю:Тест

Відгуки користувачів

Обсяг курсу:

30 академічних годин

Після проходження:

Видається свідоцтво із зазначенням академічних годин

Форма навчання:

Дистанційна

Початок навчання:

Ви самі обираєте зручний для Вас час

Інформація про організацію

Найменування
ТОВ «Всеосвіта»
Мова навчання
Українська
Адреса для листування
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256
Режим і графік роботи
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00
Контактний телефон
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний)