Курс:«Методична діяльність в умовах децентралізації освіти в Україні»

Автор курсу:
Вікторія Вікторівна Сидоренко
доктор педагогічних наук, кандидат філологічних наук, завідувач кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», сертифікований тренер Нової української школи
Програма підвищення кваліфікації
!

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Сторінка обговорення курсів
Обсяг
курса:
36 академічні години.
Форма
навчання:
Дистанційна
Видається
за проходження:
Свідоцтво із зазначенням академічних годин
Початок
навчання:
Ви самі обираєте зручний для Вас
час
! На засвоєння програми відводиться один календарний місяць. При необхідності термін навчання може бути продовжений.
Анотація курсу

Актуальність навчального курсу визначається цивілізаційно-історичними й освітніми викликами ХХІ століття, зростаючою роллю людиноцентрованої освіти та необхідністю забезпечити її випереджувальне значення, необхідністю підготовки педагога (учителя, методиста, керівника) нової формації, умотивованого, компетентного, який виконує в освітньому процесі ролі наставника, коуча, фасилітатора і тьютора, має академічну свободу, володіє навичками випереджувального проектного менеджменту (планування й організації навчання, розроблення інноваційного навчально-методичного забезпечення, оцінювання та ін.), самостійно й творчо здобуває та ціннісно використовує інформацію тощо.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартість навчання при високій якості навчальних програм.
Офіційність документів можна перевірити за посиланням.
Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.
Можливість оплати курсу за рахунок
Вашої організації.
Підсумкова атестація в дистанційному
режимі
.
Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.
Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.
Видається документ*:
Після закінчення навчання
видається Свідоцтво про проходження курсу
із зазначенням академічних годин,
офіційність якого можна перевірити за посиланням.
*Документ видається лише в електронному форматі.

Інформація про навчальний курс

Виклик часу модернізація методичної служби як структурного складника системи освіти, реорганізаційні зміни якого передбачають переосмислення місії методичної служби, орієнтацію на інноваційний освітній досвід, зміну професійних ролей і функцій, менеджмент якісних освітніх послуг відповідно до запитів і потреб замовників, вітчизняних суспільних та освітніх вимог.

Децентралізації органів управління освітою, створення об’єднаних територіальних громад (ОТГ) та опорних шкіл потребує від методичних служб якісно нового способу функціонування, який поки ще не має достатньо обґрунтованих правових, організаційно-педагогічних і науково-методичних засад. Розбудова нової гнучкої, випереджувальної системи науково-методичного супроводу безперервного професійного розвитку фахівця передбачає переосмислення місії методичної служби, зміну професійних ролей і функцій (методист-фасилітатор, коуч, модератор, дорадник, супервізор та ін.), менеджмент якісних науково-методичних освітніх послуг відповідно до запитів і потреб замовників, вітчизняних суспільних та освітніх викликів.

У курсі розглянуто нові моделі організації методичної служби в умовах децентралізації (зокрема в ОТГ), нову місію, професійні ролі і функції. Ґрунтовно досліджено технологію науково-методичного супроводу безперервного професійного розвитку педагога. Визначено ризики, що супроводжують професійний розвиток педагогічних працівників. Описано інноваційні напрями науково-методичного супроводу в їх різноманітності й варіативності, адресній спрямованості (дорадницький, коучинговий, предметно-методичний, професійно-кваліфікаційний, соціальний, експертний, маркетинговий, інформаційно-комунікаційний, моніторинговий, психолого-мотиваційний тощо напрями).

Під час виконання практичних занять передбачено програма науково-методичного супроводу безперервного розвитку педагогів у міжкурсовий період, аналіз ролі і функцій методичних об’єднань як професійного середовища безперервної освіти в умовах децентралізації.

Увесь матеріал навчального курсу чітко рубрикований, що допомагає ґрунтовному вивченню й аналізу його. Зокрема кожна тема навчального курсу вміщує такі рубрики: «Матеріал для розвитку ключових компетентностей», «Важливо для самопізнання», «Пропозиції», «Термінологічна довідка», «Важлива авторська заувага», «Професійні паралелі». Для формування культури професійної мови, розвитку мовної і комунікативної компетентностей педагогічних працівників уміщено рубрику «Мовностилістичні начерки, або говоримо компетентно».

Розроблено проблемно-пошукові запитання і завдання для самостійної та індивідуальної роботи. Матеріали навчального курсу спрямовано на розвиток ключових компетенностей, зокрема освітологічної, інтегральної, науково-методичної, інноваційно-дослідницької, компететності з інформальної освіти та професійно-особистісного розвитку, андрагогічної, акмеологічної та ін. компетентностей.

Кому адресований навчальний курс

Курс розроблено для науковців, працівників вищих навчальних закладів, організаторів післядипломної педагогічної освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, керівників закладів  освіти та установ системи загальної середньої освіти, методичних служб усіх рівнів, а також усіх, хто цікавиться питаннями модернізації вітчизняної системи післядипломної педагогічної освіти.

Мета курсу

полягає в розвитку ключових компетентностей педагогічних працівників для реалізації стратегічних завдань реформування освіти, Концепції «Нова українська школа» відповідно до основних напрямів державної  політики в галузі  освіти, запитів знаннєвого суспільства, установ і закладів освіти, освітніх потреб споживачів освітніх послуг, сприянні безперервному професійному розвитку в умовах соціальних трансформацій. 

Завдання курсу

 • удосконалення та оновлення знань і вмінь із теоретико-методологічних, правових, управлінських, філософських та інших питань забезпечення ефективної професійної діяльності в умовах децентралізації освіти;
 • отримання додаткових і вдосконалення наявних знань і вмінь з основних напрямів науково-методичного супроводу безперервного професійного розвитку сучасних фахівців;
 • активізація самостійної діяльності, розвиток мотивації безперервного професійного розвитку фахівців в умовах формальної і неформальної освіти.

Очікувані результати опрацювання матеріалів курсу включають

Знання і розуміння

 • мети, завдань реформування освіти в Україні;
 • основних запитів замовників освітніх послуг і ключових стейкхолдерів на зміни в освіті в умовах децентралізації;
 • вимог до ключових компетентностей фахівця ХХІ століття;
 • нових моделей організації методичної служби в умовах ОТГ;
 • місії, ролей і функцій методичної служби в системі Нової української школи;
 • інноваційних напрямів науковометодичного супроводу професійного розвитку фахівців;
 • якісних показників науковометодичної діяльності;
 • різниці між науковометодичний супроводом і науково-методичним забезпеченням професійного розвитку педагогічних працівників;
 • шляхів модернізація діяльності методичної служби в умовах децентралізації освіти

Розвинені вміння

 • організовувати освітній процес на засадах компетентнісного підходу (прогнозування, проектування, оцінювання тощо);
 • зреалізовувати андрагогічну модель безперервної освіти з урахуванням потреб і запитів кожного педагога, мотивів, попереднього досвіду, здібностей, активності, індивідуально-психологічних особливостей, ціннісних орієнтирів;
 • моделювати програма науково-методичного супроводу безперервного розвитку педагогів в міжкурсовий період шляхом формальної і неформальної освіти;
 • організовувати методичне об’єднання як професійне середовище безперервної освіти в умовах децентралізації
 • проектувати власну програму професійного розвитку впродовж усього життя

Диспозиції

(цінності, ставлення)

 • морально-етичні (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей);
 • соціально-політичні (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, повага до закону, солідарність, відповідальність);
 • людиноцентризм;
 • готовність до змін, гнучкість, постійний професійний розвиток;
 • рефлексія власної професійної діяльності.

Документ, що видаватиметься після проходження онлайн курсу

сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин.

Навчальний план 36 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів,
модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Вступ до курсу
Вступне заняття.
Всього годин: 2
Лекції: 2
Самостійна робота: 0
Практична робота: 0
Години
контролю:
0
Вид контролю:Тест
Модуль 2. Децентрацізація освіти в Україні: мета, перспективи, тенценції
1. Нові моделі організації методичної служби в умовах децентралізації
Всього годин: 4
Лекції: 2
Самостійна робота: 1
Практична робота: 0
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест
Модуль 3. «Науково-методична діяльність» чи «науково-методична робота»: змінюємо акценти
1. Показники методичної та науково-методичної діяльності.
Всього годин: 5
Лекції: 2
Самостійна робота: 2
Практична робота: 0
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест
Модуль 4. Модернізація діяльності методичної служби в умовах децентралізації освіти: нова місія, професійні ролі і функції
1. Готовність методичної служби до роботи в Новій українській школі. 2. Ризики, що супроводжують професійний розвиток педагога.
Всього годин: 7
Лекції: 2
Самостійна робота: 2
Практична робота: 2
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест
Модуль 5. Технологія науково-методичного супроводу в професійній діяльності методиста
1. Сутність технології науково-методичного супроводу професійного розвитку педагогічних працівників. 2. Різниця між науково-методичний супроводом і науково-методичним забезпеченням професійного розвитку педагогічних працівників.
Всього годин: 9
Лекції: 4
Самостійна робота: 2
Практична робота: 2
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест
Модуль 6. Інноваційні напрями науково-методичного супроводу професійного розвитку педагога
1. Методичне об’єднання як професійне середовище безперервної освіти в умовах децентралізації
Всього годин: 7
Лекції: 2
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест
Модуль 7. Узагальнення вивченого матеріалу
Всього годин: 2
Лекції: 0
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
0
Вид контролю:Тест
Обсяг
курса:
36 академічні години.
Форма
навчання:
Дистанційна
Видається
за проходження:
Свідоцтво із зазначенням академічних годин
Початок
навчання:
Ви самі обираєте зручний для Вас
час

Інформація про організацію

Найменування
ТОВ «Всеосвіта»
Мова навчання
Українська
Адреса для листування
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256
Режим і графік роботи
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00
Контактний телефон
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний)
Служба
підтримки:
0 (800) 331 031
Дзвінок безкоштовний