Курс:«Ефективні комунікації (soft skills) учителя з батьками»

Автор курсу:
Швень Ярослава Леонідівна
кандидат психологічних наук, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України
Програма підвищення кваліфікації
!

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Сторінка обговорення курсів
Обсяг
курса:
30 академічні години.
Форма
навчання:
Дистанційна
Видається
за проходження:
Свідоцтво із зазначенням академічних годин
Початок
навчання:
Ви самі обираєте зручний для Вас
час
! На засвоєння програми відводиться один календарний місяць. При необхідності термін навчання може бути продовжений.
Анотація курсу

Актуальність розроблення програми дистанційного модуля зумовлена швидкими змінами в соціально-економічному і політичному житті країни, викликами глобалізації, потребами підвищення якості освітнього менеджменту в умовах децентралізації, необхідністю розроблення нових технологій особистісного і професійного самовдосконалення педагогічних працівників з урахуванням їхніх запитів і потреб, професійного досвіду. Сучасний педагогічний працівник закладу загальної середньої освіти має бути готовим до ефективних комунікацій з усіма учасниками освітнього процесу.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартість навчання при високій якості навчальних програм.
Офіційність документів можна перевірити за посиланням.
Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.
Можливість оплати курсу за рахунок
Вашої організації.
Підсумкова атестація в дистанційному
режимі
.
Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.
Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.
Видається документ*:
Після закінчення навчання
видається Свідоцтво про проходження курсу
із зазначенням академічних годин,
офіційність якого можна перевірити за посиланням.
*Документ видається лише в електронному форматі.

Пояснювальна записка

Зміст програми розроблено на основі програми «Модульна програма підвищення кваліфікацїі керівників Нової української школи» (авторський колектив під наукових керівництвом професора Н. І. Клокар), яка була схвалена Вченою радою ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (протокол № 7 від 19.09.2018 року), з урахуванням європейського вектору розвитку освітньої галузі в Україні, новітніх наукових розробок у галузі освітнього менеджменту та місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства.

Мета

Удосконалити професійну компетентність педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти з питань ефективної міжособистісної взаємодії і комунікації з усіма суб’єктами освітньої діяльності, у тому числі – з батьками учнів.

Основні завдання програми модуля

Удосконалити професійну компетентність педагогічних працівників з питань ефективних комунікацій з батьками учнів відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа», з урахуванням основних напрямів державної політики в галузі освіти та запитів громадянського суспільства та на засадах педагогіки і психології співробітництва.

Сприяти особистісно-професійному розвитку педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти на основі актуалізації їхнього професійного та життєвого досвіду.

Удосконалити мовно-комунікативну,  психологічно-фасилітативну і соціально-громадянську компетентності вчителів; розширити знання з основ ефективної комунікації з сучасними батьками покоління Y, соціально-психологічні особливості міжособистісної  взаємодії; опанувати практичні прийоми переконання і гнучкі навички  (soft skills: комунікація і співпраця) для продуктивної взаємодії.

Актуалізувати концептуальні засади педагогіки і психології партнерства і співробітництва з метою налагодження ефективних гнучких комунікацій учителя з батьками.

Мотивувати педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти до постійного професійного самовдосконалення в умовах неформальної та інформальної освіти.

Навчальні заняття за програмою модуля проходять у дистанційному форматі – засобами лекційного викладу матеріалу, практичних занять і тестів.

Навчально-методичне забезпечення

програми дистанційного модуля представлено матеріалами для самостійної роботи слухачів курсів (теоретична складова – лекційний виклад для самостійного опрацювання матеріалу, практична складова – практичні завдання для самостійного опрацювання і закріплення отриманих знань, гіперпосилання на психодіагностичні методики і відеофільми, список рекомендованих літературних джерел).

Профіль програми дистанційного модуля

Обсяг програми

 1 кредит ЄКТС (додатковий навчальний модуль відповідно до потреб регіону)

Заклад вищої освіти, заклади післядипломної педагогічної освіти

Регіональні заклади ППО, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, заклади вищої освіти

Акредитаційна інституція

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Період акредитації

2018-2021 рр.

Рівень програми

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти

Мета програми дистанційного модуля

Професійний розвиток педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти з питань ефективної міжособистісної взаємодії і комунікації з усіма суб’єктами освітньої діяльності, у тому числі – з батьками учнів.

Характеристика програми дистанційного модуля

Функціональна спрямованість

Професійний розвиток педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти з питань ефективних комунікацій з батьками учнів відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа», з урахуванням основних напрямів державної політики в галузі освіти та запитів громадянського суспільства та на засадах педагогіки і психології співробітництва.

Фокус програми

Професійні актуалітети:

  • Створення сучасного освітнього середовища в закладі загальної середньої освіти на засадах педагогіки і психології співробітництва з метою ефективних комунікацій з учасниками освітнього процесу;
  • Використання психологічних прийомів переконання для успішної комунікації з батьками;
  • Використовувати психологічні способи впливу для налагодження ефективних комунікацій з батьками;
  • Створювати сприятливий соціально-психологічний клімат для позитивної комунікації з сучасними батьками з метою продуктивного освітнього процесу.

Орієнтація програми дистанційного модуля

Програма дистанційного модуля орієнтована на професійний розвиток педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, що забезпечують реалізацію завдань Концепції «Нова українська школа» в умовах розбудови громадянського суспільства з метою встановлення ефективних комунікацій з учасниками освітнього процесу.

Особливості програми дистанційного модуля

Програма модуля реалізується через дистанційний етап, як елемент складової неформальної та інформальної освіти і спрямована на розкриття актуальних питань професійного розвитку педагогічних працівників в умовах реформування галузі освіти.

Навчання дистанційного модуля може відбуватись з будь-якого пристрою (гаджету) у зручний для слухача час.

Кожен здобувач освіти після успішного проходження навчання дистанційного модуля отримує е-сертифікат.

Дистанційний модуль містить теми, які мають практичне спрямування. Проходження навчання модуля завершується тестуванням, за результатами яких формується особисте портфоліо здобувача освіти.

Тривалість дистанційного модуля складає 30 академічних годин, що дорівнює 1 кредиту ЄКТС.

Цільова аудиторія

Цільовою аудиторією програми дистанційного модуля є педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної та позашкільної освіти.

Професійні вимоги (компетенції) та продовження навчання

Професійні вимоги (компетенції)

Визначає посадова інструкція

Продовження навчання

Програма дистанційного модуля передбачає можливість подальшого розширення і поглиблення професійних знань, умінь і навичок педагогічних працівників в умовах неперервної освіти.

Стиль та методика навчання

Підходи до викладання та навчання

Збагачення професійних знань у процесі їх практичного застосування.

Опрацювання модуля проходить у дистанційному форматі з використанням інформаційних технологій (теоретичні і практичні завдання для вирішення педагогічних ситуацій, гіперпосилання на корисні е-ресурси, тести для самоперевірки, рекомендації і поради).

Система оцінювання

Результати навчання за програмою дистанційного модуля оцінюються як зараховано / не зараховано через виконання тестування. Отримання сертифікату за успішне проходження навчання дистанційного модуля програми.

Програмні компетентності

Загальні

- застосовувати отримані знання в професійній діяльності;

- стратегічне і критичне мислення;

- когнітивна гнучкість (сприймати нове, генерування інновацій);

- проявляти ініціативність;

- конкурентоздатність;

- приймати конструктивні рішення;

- мати активну громадянську позицію;

- володіти сучасними інформаційними технологіями для ефективної комунікативної взаємодії з учасниками освітнього процесу;

- навчатись упродовж життя.

Фахові

- комунікативні і організаторські вміння і навички;

 - здатність ефективно спілкуватись з усіма учасниками освітнього процесу;

- уміти передавати інформацію (просто і лаконічно);

- конструктивно висловлювати свої думки;

- використовувати рефлексивне слухання з метою встановлення ефективних взаємовідносин з батьками;

- використовувати практичні навички переконання в комунікативній взаємодії;

- сприймати думки і емоції інших людей (розуміти особливості сучасних батьків – представників покоління У, розвивати емоційний інтелект);

- професійно викладати та аргументувати свою позицію;

- використовувати психологічні способи впливу з метою ефективних комунікацій з батьками.

Програмні результати навчання

  • Знання концептуальних засад реформування галузі освіти України, забезпечення якості освіти, рівного доступу до неї здобувачів освіти з особливими потребами, ефективна комунікація з учасниками освітнього процесу;
  • Готовність до використання в практичній діяльності основних принципів, методів, прийомів ефективних навичок ефективного спілкування з батьками учнів як повноцінними субєктами освітньої діяльності;
  • Забезпечення реалізації принципів педагогіки і психології партнерства;
  • Опанування теорії та практики ефективних комунікацій (soft skills: комунікація і співпраця) з батьками учнів, уміння визначати і вирішувати проблемні питання між учасниками освітнього процесу, запобігати і вирішувати проблемні ситуації і досягати компромісів;
  • Формування, серед іншого, соціальних компетентностей (демократія, справедливість, добробут та усвідомлення рівних прав і можливостей для всіх учасників освітнього процесу; ефективна комунікація в різних ситуаціях і конструктивне вирішення проблем; командна взаємодія з метою забезпечення успіху і мотивації освітньої діяльності);
  • Розвиток соціальної відповідальності за успішність власної професійної діяльності як актуалітету особистісно-професійної самореалізації.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів,
модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Вступ
1. Роз’яснення soft skills як гнучких професійних навичок. 2. Основні засади педагогіки і психології партнерства.
Всього годин: 2
Лекції: 2
Самостійна робота: 0
Практична робота: 0
Години
контролю:
0
Вид контролю:Тест
Модуль 2. Типологія сучасних батьків і врахування їхніх особливостей під час комунікації
1. Особливості батьків – представників теорії поколінь Y. 2. Комунікативні маневри. 3. Бар’єри психологічного захисту та ігри дорослих. 4. Рекомендації для ефективної комунікації в умовах Нової української школи
Всього годин: 8
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 3. Прийоми ефективної комунікації з батьками
1. Особливості вербального спілкування з батьками. 2. Соціально-психологічні аспекти спілкування за батьками. 3. Руйнівні прийоми в контексті ефективних комунікацій. 4. Ефективні запитання і репліки для конструктивної взаємодії в освітньому процесі
Всього годин: 8
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 4. Практичні прийоми переконання – для ефективної комунікації з батьками
1. Педагогічне мовлення в освітньому процесі. 2. Практичні рекомендації для ефективної взаємодії з батьками.
Всього годин: 12
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 6
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Обсяг
курса:
30 академічні години.
Форма
навчання:
Дистанційна
Видається
за проходження:
Свідоцтво із зазначенням академічних годин
Початок
навчання:
Ви самі обираєте зручний для Вас
час

Інформація про організацію

Найменування
ТОВ «Всеосвіта»
Мова навчання
Українська
Адреса для листування
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256
Режим і графік роботи
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00
Контактний телефон
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний)
Служба
підтримки:
0 (800) 331 031
Дзвінок безкоштовний