Анотація курсу

Формування загальних та фахових компетентностей щодо імплементації оновленого Базового компоненту дошкільної освіти з урахуванням особистісно орієнтованого, інтегрованого, компетентнісного, діяльнісного підходів, можливо лише за наявності висококваліфікованих кадрів. Тому актуальним питанням нині є визначення підходів до підвищення кваліфікації працівників дошкільних закладів освіти, що і передбачає цей курс.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Загальні положення 

Курс підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо впровадження оновленого Базового компонента дошкільної освіти (далі – Курс) розроблена відповідно до державної політики в галузі дошкільної освіти, стратегій щодо оновлення її змістово-методичного, технологічного забезпечення, потреби підвищення якісного показника дошкільної освіти і реалізується через дистанційну форму онлайн-навчання на сайті: https://vseosvita.ua/.

Актуальність 

Визначається необхідністю впровадження у практику закладів дошкільної освіти змісту, форм, методів організації розвивальної життєдіяльності дітей дошкільного віку з урахуванням стратегії, цілей, завдань оновленого Базового компонента дошкільної освіти (далі – Компонент). Програму розроблено згідно із положеннями чинного законодавства – законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту». 

Цільова аудиторія 

науково-педагогічні працівники, фахівці Центрів професійного розвитку, методисти відділів дошкільної освіти обласних/міських інститутів післядипломної освіти; педагогічні працівники закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти дітям відповідного віку.

Мета навчального курсу 

удосконалення загальних та фахових компетентностей педагогічних працівників щодо впровадження змістового наповнення оновленого Компоненту в освітній процес закладів освіти.

Завдання навчального курсу полягає в формуванні певних знань слухачів передбачають

 • ознайомлення педагогічних працівників із стратегіями та тенденціями, що склали основу для розроблення змісту оновленого Компоненту;

 • формування розуміння слухачами сутності понять «Компонент», «цінності дошкільної освіти», «компетентність», «освітнє середовище» «результати навчання», «якість дошкільної освіти», «змістове наповнення Компоненту»;

 • удосконалення здатності та готовності цільової аудиторії планувати освітній процес з урахуванням положень оновленого Компоненту для вибудовування індивідуальної освітньої траєкторії дитини дошкільного віку;

 • формування здатності педагогічних працівників організовувати різні види діяльності дітей у закладі дошкільної освіти на засадах діяльнісного, компетентнісного, особистісно-орієнтованого, інтегрованого, соціокультурного підходів та базових принципах (демократичність; рівний доступ до якісної дошкільної освіти кожній дитини, освіти без дискримінації за будь-якими ознаками; забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору; міжвідомча взаємодія; державно-громадське та державно-приватне партнерство в організації та управлінні дошкільною освітою; соціально-педагогічне партнерство громади та всіх учасників освітнього процесу);

 •  вдосконалення готовності педагогів до організації партнерства з батьками вихованців задля підвищення культури відповідального батьківства.

Профілі базових компетентностей слухачів спрямовані на формування у слухачів здатності до

 • збереження цінностей дитинства, примноження здобутків дошкільної освіти, розуміння шляхів її поступу в історичній ретроспективі;

 • вільного використання цифрових технологій для реалізації освітніх завдань та вдосконалення професійної діяльності;

 • генерування нових ідей (креативність);

 • прийняття обґрунтованих рішень;

 • співпраця та взаємодія у команді;

 • організація партнерської взаємодії з батьками вихованців;

 • міжособистісна взаємодія;

 • рефлексія та саморозвиток.

Очікувані результати навчання

 • знати стратегії, структуру, цілі, зміст і завдання оновленого Компоненту;

 • здійснювати суб’єкт-суб’єктну взаємодію й міжособистісне спілкування з дітьми дошкільного віку, їхніми батьками або особами, що їх замінюють;

 • впроваджувати інноваційні педагогічні технології в освітній процес закладу освіти;

 • планувати освітній процес з урахуванням оновленого змісту Компоненту;

 • вміти адаптовувати прогресивні європейські практики та український досвід в освітній процес закладу освіти для підвищення якості дошкільної освіти.

Опис досягнутих результатів навчання

розширення кола компетентностей та підвищення фахових здібностей слухачів курсів підвищення кваліфікації щодо вищенаведеної проблеми. 

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Теоретичні складові організації освітнього процесу у закладі дошкільної освіти
1. Сутність, цінності та принципи реалізації Базового компоненту дошкільної освіти.
2. Змістовне наповнення Базового компоненту дошкільної освіти інваріантним та варіативним складниками умовами реалізації.
3. Завдання пошуково-дослідницького змісту, щодо розв’язання актуальних питань з впровадження оновленого Базового компоненту дошкільної освіти.
Всього годин: 15
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 6
Години
контролю:
3
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Практичні складові організації освітнього процесу педагогічними працівниками закладів дошкільної освіти
1. Вітчизняних традиції та міжнародні практики в реалізації змісту оновленого Базового компоненту дошкільної освіти.
2. Змістово-методичне та практичне забезпечення освітнього процесу з урахуванням вимог оновленого Базового компоненту дошкільної освіти.
3. Нормативні та інструктивно-методичні документи щодо організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти.
Всього годин: 15
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 6
Години
контролю:
3
Вид контролю:Тест + Проєкт

Відгуки користувачів

590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).