Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

8 червня 2023 о 19:22
11 1

Всеосвіта не толерує аутсорсинг завдань

Всеосвіта не толерує аутсорсинг завдань!

Говорячи про академічну доброчесність, більшість українців уявляють собі поважних професорів, що вимагають хабар від вимучених виснажливим навчанням студентів або вертлявих молодиків, які переписують контрольну у своєї однокласниці-відмінниці. Досі, говорячи про доброчесність, нам легше наводити приклади недоброчесності. Проте, академічна недоброчесність це не тільки плагіат і корупція. Закон України "Про освіту" визначає такі основні порушення академічної доброчесності:

Порушенням академічної доброчесності вважається:

академічний плагіат оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

самоплагіат оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;

фабрикація вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;

фальсифікація свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;

списування виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

обман надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;

хабарництво надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

необ’єктивне оцінювання свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти;

надання здобувачам освіти під час проходження ними оцінювання результатів навчання допомоги чи створення перешкод, не передбачених умовами та/або процедурами проходження такого оцінювання;

вплив у будь-якій формі (прохання, умовляння, вказівка, погроза, примушування тощо) на педагогічного (науково-педагогічного) працівника з метою здійснення ним необ’єктивного оцінювання результатів навчання.

Закон України "Про освіту", ст. 42

Як на мене, цей перелік порушень академічної доброчесності досить повний але не вичерпний.

Що ж таке академічна доброчесність? Я глибоко переконана, що академічна доброчесність це унікальна атмосфера освітнього середовища, в якому плекається культура чесності та відповідальності. Атмосфера, в якій поважається та визнається авторство, немає страху висловлювати свою думку, немає страху помилитися. Атмосфера настільки цікава та підтримуюча, що не народжується думка "обійти систему" та знайти легкий і швидкий шлях розвʼязання навчальних завдань.

У цьому доброчесному середовищі не продають і не виконують на замовлення академічні роботи. Бо немає попиту. А якщо, раптом, виникає запит, то втілити його у життя не вийде, бо немає пропозиції.

На жаль, сьогодні в мережі процвітає, так званий, аутсорсинг завдань виготовлення третьою особою академічних робіт на замовлення здобувача освіти. Цей приклад порушення академічної доброчесності, на жаль, не розкритий в повній мірі в законі.

Наскільки чесний такий бізнес?

З точки зору українського законодавства легально продавати академічні роботи .

З точки зору здобувача освіти — це обман.

З точки зору системи освіти це катастрофа. Це абсолютно знецінює освіту як таку.

Українське законодавство ще не "дозріло" до регулювання ринку виготовлення академічних робіт. Що ж ми можемо зробити для системи освіти? Не толерувати аутсорсинг завдань! Не продавати академічні роботи, не сприяти недоброчесності здобувачів освіти, не створювати прецедентів академічного плагіату, списування та інших видів обману.

Бібліотеки Всеосвіти відкриті для розміщення методичних матеріалів заради поширення педагогічного досвіду. Не публікуйте в бібліотеці методичних матеріалів академічні роботи.

Читайте також: