Курс:«Скрайбінг в освітньому процесі НУШ: путівник зі створення інноваційних технологій активізації творчо-пізнавальної діяльності»

Автор курсу:
Ілляхова Марина Володимирівна
кандидатка філософських наук, доцентка кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України
Програма підвищення кваліфікації
!

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Сторінка обговорення курсів
Обсяг
курса:
30 академічні години.
Форма
навчання:
Дистанційна
Видається
за проходження:
Свідоцтво із зазначенням академічних годин
Початок
навчання:
Ви самі обираєте зручний для Вас
час
! На засвоєння програми відводиться один календарний місяць. При необхідності термін навчання може бути продовжений.
Анотація курсу

Прискорені темпи цифровізації суспільства, спонукають педагога Нової української школи активно брати участь у розробці нових програм, використовувати креативні та інноваційні педагогічні технології, розробляти авторські методики для забезпечення сучасного освітнього процесу, а також створювати комфортні умови для набуття кожним учнем ключових компетентностей, необхідних для життя у ХХІ столітті. Тому вчителю потрібно обирати такі технології подання освітнього матеріалу, які б сприяли активізації пізнавальної діяльності учнів, розвивали їхнє креативне і візуальне мислення та робили процес сприйняття і засвоєння інформації учнями комфортним, цікавим і ефективним. Однією з таких технологій є скрайбінг – новітня форма презентації освітнього матеріалу, що сприяє розвитку візуального і креативного мислення учнів, дозволяє інтенсифікувати освітній процес, активізувати пізнавальну діяльність здобувачів освіти та за допомогою образів пришвидшити і полегшити передачу знань. Саме тому дистанційний модуль презентує інструкцію-практикум зі створення освітнього скрайбінгу у командній роботі всіх учасників Нової української школи. Пропоновані технології, методики і вправи допоможуть вчителеві створювати разом з учнями скрайбінг-історії, буктрейлери, креативні відео презентації, а також розробляти авторський освітній відеоконтент. Представлені покрокові відео інструкції створення скрайбінгу в онлайн редакторах PowToon, Animaker та спеціальній програмі VideoScribe допоможуть вчителеві легко засвоїти матеріал, і тим самим урізноманітнити власний педагогічний інструментарій новітніми технологіями для забезпечення якості формування цифрової, креативної, комунікативної, соціальної та громадянської компетентностей в учнів.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартість навчання при високій якості навчальних програм.
Офіційність документів можна перевірити за посиланням.
Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.
Можливість оплати курсу за рахунок
Вашої організації.
Підсумкова атестація в дистанційному
режимі
.
Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.
Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.
Видається документ*:
Після закінчення навчання
видається Свідоцтво про проходження курсу
із зазначенням академічних годин,
офіційність якого можна перевірити за посиланням.
*Документ видається лише в електронному форматі.

Загальні положення

Програма навчального курсу орієнтована на професійний розвиток педагогічних працівників закладів освіти, що забезпечують реалізацію завдань Концепції «Нова українська школа» в умовах відкритого суспільства з метою створення умов для ефективного життєво-професійного розвитку, високої конкурентоздатності і саморозвитку учасників освітнього процесу.

Програма навчального курсу реалізується через дистанційний етап, як елемент складової безперервної (неформальної та інформальної) освіти і спрямована на розкриття актуальних питань професійного розвитку педагогічних та науково-педагогічних працівників в умовах реформування галузі освіти. Програма розроблена з урахуванням визначення вимог до фахівця, закладених до основи Концепції «Нова українська школа», в міжнародному Проекті Європейської Комісії «Гармонізація освітніх структур в Європі» (Tuning Educational Structures in Europe, TUNING) та Организації економічного співробітнитництва і розвитку (Organisation for Economic Co-operation and Development), а також Статті 54 Закону України «Про освіту», в якій зазначено, що педагоги мають право на вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників.

Навчання може відбуватись з будь-якого електронного пристрою у зручний для слухача час. Кожен здобувач освіти після успішного проходження навчального курсу отримує е-сертифікат. Дистанційний курс містить теми, які мають практичне спрямування. Проходження навчання модуля завершується тестуваннями, за результатами яких формується особисте портфоліо здобувача освіти.

Тривалість програми складає 30 академічних годин, що дорівнює 1 кредиту Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС).

Навчально-методичне забезпечення програми навчального курсу представлено матеріалами для самостійної роботи слухачів курсів (теоретична складова – відеолекції для самостійного опрацювання матеріалу та індивідуальної роботи практична складова – практичні завдання для самостійного опрацювання і закріплення отриманих знань, проведення поточного самодіагностування для виявлення індивідуально-особистісних і професійних настанов, рівня професійної компетентності, набутих компетенцій, мотивації професійного розвитку; гіперпосилання на цифровий освітній контент, список рекомендованих літературних джерел).

Кому адресований навчальний курс

Навчальний курс адресовано педагогічним працівникам закладів освіти, закладів І-ІІ рівнів акредитації (технікумів, училищ, коледжів), методистам, науково-педагогічним працівникам, організаторам післядипломної педагогічної освіти.

Мета навчального курсу

Розвинути готовність педагогів до інноваційної діяльності і вдосконалення їхніх професійно-педагогічної і цифрової компетентності засобами опанування освітньої інтегрованої технології «Скрайбінг», що відповідає за успішну професійну самореалізацію та високу конкурентоздатність всіх суб’єктів освітнього процесу відповідно до вимог концепції «Нова українська школа».

Завдання курсу

1. Розвинути готовність педагогічних та науково-педагогічних працівників до інноваційної педагогічної діяльності і вдосконалення їхньої професійно-педагогічної компетентності.

2. Удосконалити у педагогів навички системного використання цифрових і креативних технологій в освітньому процесі Нової української школи, створення дитиноцентрованого формату освітньої діяльності, е-співпраці, інноваційності й адаптивності.

3. Розкрити технологію дидактичних нововведень в освітньому процесі Нової української школи – інноваційну освітню інтегровану методику «Скрайбінг» для розвитку творчо-пізнавальної діяльності учасників освітнього процесу; для актуалізації і розвитку когнітивно-емоційних процесів особистості; для розвитку ключових компетентностей і життєвих навичок (комунікація і співпраця; пошук нестандартних рішень; креативність; згуртованість колективу; емоційний інтелект, критичне мислення).

4. Удосконалити навички педагогічних і науково-педагогічних працівників щодо реалізації ефективних технологій і методів з метою зміни, покращення, удосконалення та інтеграції інформації та контенту на існуюче ядро знань для створення нового, оригінального та релевантного цифрового контенту та знань.

5. Актуалізувати концептуальні засади психолого-фасилітативної компетентності педагога з метою оптимізації індивідуальної, цифро-орієнтованої освітньої траєкторії кожного учня, забезпечення свободи свідомого вибору, формування активної професійної позиції для самостійного творчого вирішення життєвих і професійних завдань, ініціювання нових цілей.

6. Мотивувати педагогічних та науково-педагогічних працівників до самостійної діяльності інноваційної діяльності, саморозвитку професійно важливих якостей особистості (толерантності, комунікативності, відповідальності, рефлексивності, успішності, життєво-професійної ефективності, здатності до діалогічної взаємодії), безперервного професійного самовдосконалення в умовах неформальної та інформальної освіти.

Очікувані результати опрацювання матеріалів курсу включають

1.Знання теоретичних основ інноваційної освітньої методики «Скрабінг» як засобу активізації творчо-пізнавального потенціалу учнів і розвитку їхнього візуального мислення в освітньому процесі Нової української школи.

2. Вміння використовувати технології і цифрові практики створення і редагування освітнього скрайбінгу в онлайн сервісах PowToon та Animaker. 

3. Вміння розробляти авторський скрайбінг проект у спеціалізованій програмі VideoScribe.

4. Навички роботи з зображеннями і анімованими об’єктами. у програмі Inkscape.

5. Готовність до реалізації інноваційної педагогічної діяльності в освітньому процесі Нової української школи засобами ефективних цифрових технологій з метою удосконалення та інтеграції інформації та контенту на існуюче ядро знань для створення нового, оригінального та релевантного цифрового освітнього контенту.

6. Створення ефективної цифрової взаємодії з учнями, активізація їхнього креативного потенціалу, візуального мислення, самовираження авторського «Я» цифровими і комунікативними засобами.

Програмні результати навчання

1. Готовність до інноваційної педагогічної діяльності на засадах реформування галузі освіти України, забезпечення якості і відкритості освіти.

2. Знання основ цифрової творчості і комунікації в забезпеченні ефективного освітнього процесу в умовах інновацій і соціальних трансформацій; вміння взаємодіяти за допомогою цифрових технологій та розуміти, які засоби цифрової комунікації є ефективними; планувати й управляти проектами, що мають культурну, соціальну або комерційну цінність на засадах цифрової творчості, креативності, критичного мислення.

3. Створення і реалізація інноваційної освітньої методики «Скрабігнг» з метою розвитку творчо-пізнавальної діяльності учасників освітнього процесу Нової української школи;

4. Розроблення індивідуального плану розвитку життєво-професійної ефективності особистості в освітньому процесі, розвиток під час використання інноваційної освітньої методики «Скрайбінг» візуального мислення, когнітивної гнучкості, креативності,критичного мислення, спілкування і співпраці, згуртованості і роботи в команді, емоційного інтелекту, вирішення різноманітних освітніх завдань.

5. Готовність до створення цифрового освітнього контенту, насамперед українського, відповідно до національних або регіональних потреб, що має сприяти соціальному, культурному та економічному розвитку, зміцненню інформаційного суспільства.

6. Розвиток життєво-професійної ефективності як актуалітету особистісно-професійної самореалізації.

Документ, що засвідчує участь в навчальному курсі

Сертифікат із зазначенням кількості навчальних годин/кридитів ЄКТС.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів,
модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Скрайбінг як інноваційний метод активізації творчо-пізнавального потенціалу учня
1. Сучасні засоби візуалізації навчального матеріалу: скетчноутинг і скрайбінг. 2. Основні принципиу провадження скрайбінгу. 3. Тематика скрайбінг-проєктів. 4. Огляд онлайн-сервісів для створення скрайбінг-відео.
Всього годин: 9
Лекції: 4
Самостійна робота: 1
Практична робота: 3
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест
Модуль 2. Розроблення скрайбінг-відео в онлайн-сервісах
1. Покрокове розроблення анімованого скрайбінг-відео в онлайн сервісі PowToon: від реєстрації до експорту скрайбінг-відео. 2. Функціональні можливості онлайн-сервісу Animaker для створення відео скрайбінгу.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 1
Практична робота: 4
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест
Модуль 3. Розроблення авторського скрайбінг-проєкту у спеціальній програмі VIDEOSCRIBE
1. Установка програми VideoScribe. 2. Робота з зображеннями і анімованими об’єктами. 3. Створення бібліотеки зображень. 4. Особливості роботи з зображеннями у програмі Inkscape. 5. Робота з текстом у VideoScribe. 6. Робота зі звуком у VideoScribe. 7. Експорт скрайбінг-проєкту.
Всього годин: 11
Лекції: 4
Самостійна робота: 2
Практична робота: 4
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест
Обсяг
курса:
30 академічні години.
Форма
навчання:
Дистанційна
Видається
за проходження:
Свідоцтво із зазначенням академічних годин
Початок
навчання:
Ви самі обираєте зручний для Вас
час

Інформація про організацію

Найменування
ТОВ «Всеосвіта»
Мова навчання
Українська
Адреса для листування
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256
Режим і графік роботи
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00
Контактний телефон
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний)
Служба
підтримки:
0 (800) 331 031
Дзвінок безкоштовний