Анотація курсу

У Концепції «Нова українська школа» визначено нове соціальне замовлення: компетенізація освіти шляхом реалізації компетентнісного підходу, орієнтація її на «вихід» («output») – результат – у формі розвинутих ключових компетентностей, структури знань, поглядів, ціннісних орієнтирів, формування особистості, патріота, інноватора, здатного конкурувати на ринку праці, розвивати економіку, навчатися безперервно впродовж життя. Організувати компетентнісний освітній процес (не знання заради знань, а вміння їх ціннісно використовувати в житті, професії) здатний педагог нової формації, що перебуває в авангарді суспільних та освітніх перетворень, який виконує в освітньому процесі ролі наставника, коуча, фасилітатора, має академічну свободу.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Інформація про навчальний курс

У навчальному курсі розглянуто зміст, можливості і рівні професійних змін педагога при використанні технології селф-коучингу. Узагальнено організаційні і науково-методичні засади технології. Уточнено відмінності між коучингом і наставництвом, тренінгом, психотерапією, консалтингом. Запропоновано сократівські запитання, за допомогою яких може самостійно проаналізувати ситуацію, спрямувати її на пошук ефективних дій і рішень. Обґрунтовуються поняття «діалогічна педагогіка», «сократівський учитель».

Серед запропонованих технік – «Моя професійна мета», «Рефреймінг професійних проблем», «Уявний наставник», «Сім кроків до професійного самонаставництва й успіху».

Детально описано технології педагогічного селф-коучингу: ДСР «добре сформульований результат», «S.M.A.R.T», «Стратегія (коло) творчості Волта Діснея», «Портфоліо селф-коуча», «Самокоучинг», «EMDR – зміна емоційного стану».

Автором розроблено чек-листи для професійного розвитку педагога Нової української школи: «Мої професійні звички», «Основні «поглиначі» часу», «Чек-лист професійного саморозвитку й самореалізації педагога».

Обґрунтовано використання методів педагогічного селф-коучингу (зокрема методів конкретних ситуацій, емоційного стимулювання, створення ситуації пізнавальної дискусії, професійних проектів, моделювання та ін.).

Описано технологію організації Коучинг школи педагогів: від ідеї до її реалізації.

Увесь матеріал навчального курсу розроблено відповідно до формули компетентнісного підходу ЗУНМЦ (знання – уміння – навички – способи мислення – цінності). Кожна тема навчального курсу вміщує такі рубрики «Це треба знати», «Це треба вміти», «Цим треба володіти».

Запропоновано проблемно-пошукові запитання і завдання для самостійної та індивідуальної роботи.

Уміщено анкети і самотести: «Звички неефективних і ефективних людей», «Оцінка реалізації потреб педагога в розвитку й саморозвитку», «Самоменеджмент. Ефективність його використання у вашій роботі», «Ваші цінності,критерії і пріоритети».

Кому адресований навчальний курс

Курс розроблено для вчителів, методичних служб усіх рівнів, науковців, працівників вищих закладів освіти, організаторів післядипломної педагогічної освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, керівників загальноосвітніх навчальних закладів та установ системи загальної середньої освіти, а також усіх, хто цікавиться питаннями професійного саморозвитку й самореалізації педагога Нової української школи.

Мета навчального курсу

 

Полягає в безперервному професійному розвитку педагога для реалізації стратегічних завдань реформування освіти, Концепції «Нова українська школа» відповідно до основних напрямів державної  політики в галузі освіти, запитів знаннєвого суспільства, установ і закладів освіти, освітніх потреб споживачів освітніх послуг, сприянні самореалізації і самовдосконаленню в умовах соціальних трансформацій.

 

Очікувані результати опрацювання матеріалів курсу включають

Знання і розуміння

 • мети, завдань реформування освіти в Україні;
 • місії, ролей і функцій педагога в системі Нової української школи
 • інноваційних технологій професійного саморозвитку, самореалізації і самовдосконалення;
 • організаційних і науковометодичних засад технології селф-коучингу;
 • ефективних технологій, технік, методів і прийомів селфкоучингу для професійного розвитку за індивідуальною освітньою траєкторією

Розвинені вміння

 • аналізувати рефреймінг професійних проблем;
 • визначати за допомогою селф-коучингу власну професійну мету, ставити завдання в найближчій і подальшій перспективах, передбачати можливі трудноші і перешкоди на шляху досягнення;
 • розробляти портфоліо селф-коуча як самоорганізатора, самонаставника власного безперервного професійного розвитку педагогів
 • моделювати програму власного саморозвитку в міжкурсовий період шляхом формальної і неформальної освіти;
 • визначати професійні цінності;
 • розробляти програму діяльності Коучинг школи (Клубу Коучей, Майстерні креативних рішень) з урахуванням фахових запитів, індивідуальних потреб, професійного досвіду її учасників

Диспозиції

(цінності, ставлення)

 • морально-етичні (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей);
 • соціально-політичні (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, повага до закону, солідарність, відповідальність);
 • людиноцентризм;
 • готовність до змін, гнучкість, постійний професійний розвиток;
 • рефлексія власної професійної діяльності.

 

Документ, що видаватиметься після проходження онлайн курсу

сертифікат про проходження курсу із зазначенням 36 академічних годин

Навчальний план 36 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Вступ до курсу
Вступне заняття.
Всього годин: 2
Лекції: 2
Самостійна робота: 0
Практична робота: 0
Години
контролю:
0
Вид контролю:
Модуль 2. Педагогічний коучинг — технологія плекання довершеної особистості
1. Педагогіний коучинг: підходи до визначення. Коучинг і наставництво. Коучинг і тренінг.
2. Види педагогічного коучингу.
3. Функційні обов’язки і ролі коуча
Всього годин: 9
Лекції: 4
Самостійна робота: 2
Практична робота: 2
Години
контролю:
1
Вид контролю:Проєкт
Модуль 3. Педагогічний селф-коучинг: зміст, можливості, рівні професійних змін
1. Технологія селф-коучингу для безперевного саморозвитку педагога впродовж життя.
2. Організаційні й науково-методичні засади використання технології селф-коучингу.
3. Сократівські запитання – діалогічна педагогіка – Сократівський учитель.
4. Етапи реалізації технології селф-коучингу.
Всього годин: 9
Лекції: 4
Самостійна робота: 2
Практична робота: 2
Години
контролю:
1
Вид контролю:Проєкт
Модуль 4. Методи, прийоми, технології селф-коучингу
1. Основні технології селф-коучингу.
2. Методи селф-коучингу.
Всього годин: 8
Лекції: 4
Самостійна робота: 2
Практична робота: 1
Години
контролю:
1
Вид контролю:Проєкт
Модуль 5. Організація коучинг школи педагогів (майстерні креативних рішень): від ідеї до реалізації
1. Що таке Коучинг школа педагогів.
2. Шляхи реалізації роботи Коучингових центрів.
Всього годин: 8
Лекції: 2
Самостійна робота: 2
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Проєкт

Відгуки користувачів

590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 36 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).