Курс:«Розвиток і саморозвиток професійної креативності вчителя »

Автор курсу:
Ілляхова Марина Володимирівна
доцент кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат філософських наук, доцент
Програма підвищення кваліфікації
!

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Сторінка обговорення курсів
Обсяг
курса:
36 академічні години.
Форма
навчання:
Дистанційна
Видається
за проходження:
Свідоцтво із зазначенням академічних годин
Початок
навчання:
Ви самі обираєте зручний для Вас
час
! На засвоєння програми відводиться один календарний місяць. При необхідності термін навчання може бути продовжений.
Анотація курсу

Ефективну реалізацію стратегії інноваційного розвитку національної освіти може здійснити сучасний, конкурентоспроможний, креативний педагог, котрий володіє інноваційно-креативними освітніми технологіями, здатен працювати у форматі креативного пошуку, орієнтований не на репродукцію, а на новаторство, вмотивований на безперервне інформаційне самооновлення власного життєво-професійного досвіду. Саме тому розвиток професійної креативності вчителів і активізації їхніх інноваційних ресурсів є актуальним завданням навчання упродовж життя.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартість навчання при високій якості навчальних програм.
Офіційність документів можна перевірити за посиланням.
Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.
Можливість оплати курсу за рахунок
Вашої організації.
Підсумкова атестація в дистанційному
режимі
.
Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.
Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.
Видається документ*:
Після закінчення навчання
видається Свідоцтво про проходження курсу
із зазначенням академічних годин,
офіційність якого можна перевірити за посиланням.
*Документ видається лише в електронному форматі.

Інформація про навчальний курс

У навчальному курсі розглянуто сутність, можливості і технології розвитку та саморозвитку професійної креативності вчителя. Узагальнено досвід упровадження найефективніших практик активізації креативності вчителя у формальній і неформальній освіті. Визначено співвідношення креативності і творчості у професійній діяльності вчителя. Запропоновано систематизацію технологій розвитку креативного потенціалу і саморозвитку пластичного мислення вчителя.

У навчальному курсі деталізовано механізм розроблення, організації, і проведення тренінгу з розвитку креативності. Описано найефективніші методи і прийоми «Тренінгу креативності», визначено особливості дорослої особистості у засвоєнні інформації і можливостях розвитку її креативності, зосереджено увагу на технологіях усунення бар’єрів креативності і методиках подолання психологічної інерції.

Автором розроблено комплекс вправ і щоденник для самодіагностики, розвитку і саморозвитку професійної креативності вчителя.

Кожна рубрика навчального курсу ілюструється практичними прикладами, які допомагають креативно, нестандартно, творчо вирішувати проблеми у сфері наукової і педагогічної діяльності. Проблемно-пошукові питання для самостійної роботи і практичні завдання для самоконтролю розраховано на подолання психологічної інерції, зняття бар’єрів креативності, розвиток пластичності мислення, актуалізацію креативного потенціалу педагога. У матеріалах курсу також представлено «Тезаурус креативності» і список рекомендованої літератури.

Тема навчального курсу містить такі маркери. «Важлива авторська заувага», «Важливо для самопізнання», «Концептуальна довідка», «Важливо занотувати», «Рекомендації і пропозиції», «Важливий приклад».

Кому адресований навчальний курс

Курс розроблено для вчителів, методистів, науковців, працівників вищих закладів освіти, організаторів післядипломної педагогічної освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, а також усіх, хто цікавиться питаннями розвитком професійної креативності та творчих здібностей.

Мета навчального курсу

Розвиток професійної креативності і активізація інноваційного потенціалу вчителя з метою створення інноваційно-креативного освітнього середовища і реалізації ключових настанов освітньої політики.

Реалізація завдань навчального курсу

Для досягнення ефективних результатів курсу необхідне:

 • Самостійне опрацювання слухачами навчального матеріалу.
 • Виконання контрольно-діагностичних матеріалів, спрямованих на удосконалення креативних компетенцій на практиці застосовувати набуті теоретичні знання.
 • Участь в рефлексійно-оцінювальному блоці курсу з метою використання здобутих компетенцій у професійно-педагогічній діяльності.
 • Розроблення власного професійного проекту.

Очікувані результати навчального курсу

Знання і розуміння

 • сучасних тенденцій розвитку національної системи освіти;
 • сутності і можливостей креативних практик в освіті;
 • сутності і структури професійної креативності педагога;
 • ефективних технологій, методик, методів і прийомів розвитку професійної креативності педагога;
 • технологій діагностики та самодіагностики креативного мислення;

Розвинені вміння

 • активізувати креативний і творчий потенціал та пластичність власного сприйняття;
 • реалізувати інноваційно-креативну діяльність;
 • формувати базис для генерації нових ідей;
 • удосконалювати креативний, нестандартний підхід до власної професійної діяльності;
 • безперервно оновлювати знання з сучасних методик та технологій, що спрямовані на розвиток професійної креативності;
 • підвищувати рівень креативної командної та індивідуальної роботи у нестандартних умовах;
 • розвивати навички нестандартного, креативного прийняття рішень.

Диспозиції

(цінності, ставлення)

 • людиноцентризм;
 • готовність до змін, мобільність, безперервний професійний розвиток;
 • реалізація демократичних цінностей, принципів педагогіки партнерства і толерантності; 
 • рефлексія власної професійної діяльності.

Ключові слова навчального курсу

Безперервна освіта, дивергентне мислення, інноваційна діяльність, інноваційні технології, креативність, креативні практики, креативне мислення, професійна креативність, професійний саморозвиток, творчий потенціал.

Документ, що видаватиметься після проходження онлайн курсу

сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин.

Навчальний план 36 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів,
модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Вступ до курсу
Всього годин: 2
Лекції: 2
Самостійна робота: 0
Практична робота: 0
Години
контролю:
0
Вид контролю:Тест
Модуль 2. Креативність: можливості розвитку і саморозвитку вчителя
1. Креативність і творчість у професійному розвитку вчителя. 2. Професійна креативність: зміст і можливості розвитку.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 1
Практична робота: 4
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест
Модуль 3. Ефективні технології розвитку професійної креативності вчителя
1. Технології розвитку креативного потенціалу. 2. Стимуляція креативної активності: від креативної ідеї до ефективної діяльності.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 1
Практична робота: 4
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест
Модуль 4. Організація і супровід професійного розвитку саморозвитку креативності вчителя.
1. Науково-методичні засади організації розвитку професійної креативності. 2. Саморозвиток і самодіагностика креативності. 3. Супровід саморозвитку креативності вчителя.
Всього годин: 14
Лекції: 4
Самостійна робота: 3
Практична робота: 6
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест
Обсяг
курса:
36 академічні години.
Форма
навчання:
Дистанційна
Видається
за проходження:
Свідоцтво із зазначенням академічних годин
Початок
навчання:
Ви самі обираєте зручний для Вас
час

Інформація про організацію

Найменування
ТОВ «Всеосвіта»
Мова навчання
Українська
Адреса для листування
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256
Режим і графік роботи
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00
Контактний телефон
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний)
Служба
підтримки:
0 (800) 331 031
Дзвінок безкоштовний