Курс:«Розроблення і використання цифрового освітнього контенту в освітньому процесі Нової української школи »

Автор курсу:
Ілляхова Марина Володимирівна
доцент кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат філософських наук, доцент
Програма підвищення кваліфікації
!

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Сторінка обговорення курсів
Обсяг
курса:
30 академічні години.
Форма
навчання:
Дистанційна
Видається
за проходження:
Свідоцтво із зазначенням академічних годин
Початок
навчання:
Ви самі обираєте зручний для Вас
час
! На засвоєння програми відводиться один календарний місяць. При необхідності термін навчання може бути продовжений.
Анотація курсу

Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти розглядає цифрові технології в освітньому процесі як інструмент забезпечення успіху Нової української школи. Сучасна освітня політика спрямовує педагогів нової школи на системне запровадження цифрових технологій до освітнього процесу. Адже сучасні діти народились, зростають, навчаються, опановують професії, живуть і працюють у цифровому світі. Саме тому мають змінитися засоби навчання. Педагог Нової української школи має не лише вміти працювати з комп’ютером, а й мати активну, безперервну готовність брати участь у розробці і розповсюджені цифрового освітнього контенту, нових цифрових медіа, електронних освітніх ресурсів, віртуальних платформ.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартість навчання при високій якості навчальних програм.
Офіційність документів можна перевірити за посиланням.
Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.
Можливість оплати курсу за рахунок
Вашої організації.
Підсумкова атестація в дистанційному
режимі
.
Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.
Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.
Видається документ*:
Після закінчення навчання
видається Свідоцтво про проходження курсу
із зазначенням академічних годин,
офіційність якого можна перевірити за посиланням.
*Документ видається лише в електронному форматі.

Пояснювальна записка

Дистанційний курс презентує путівник-практикум з розвитку цифрової компетентності педагога Нової української школи шляхом опанування технологій розроблення і використання цифрового освітнього контенту задля забезпечення ефективного освітнього процесу. Пропоновані технології, методики і вправи зорієнтують вчителя до інноваційної діяльності в умовах цифровізації, допоможуть знайти авторську траєкторію у створені цифрового освітнього контенту, відкриють доступ до розроблення сучасних креативних цифровоорієнтованих педагогічних технологій, з метою створення найбільш сприятливих умов для формування цифрового інтелекту учнів.

Мета

Розвинути цифрову компетентність педагогічних працівників з питань розроблення і ефективного використання цифрового освітнього контенту, що відповідає за успішну життєво-професійну діяльність та високу конкурентоздатність всіх суб’єктів освітнього процесу відповідно до вимог концепції «Нова українська школа».

Основні завдання курсу

Розвинути цифрову компетентність педагогічних працівників з питань розроблення та ефективного використання цифрових технологій в освітньому процесі відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа», з урахуванням основних напрямів державної політики в галузі освіти та запитів відкритого суспільства, андрагогіки, психології та інноваційної педагогіки.

Сприяти високій конкурентоздатності педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти на основі актуалізації їхнього цифрового інтелекту.

Удосконалити інформаційно-комунікативну, підприємницьку, управлінську, соціальну, культурологічну компетентності педагогічних працівників; розширити знання з основ ефективної організації цифроорієнтованої освітньої діяльності всіх суб’єктів освітнього процесу, опанувати практичні прийоми, методики ефективної діяльності і гнучкі навички (soft skills: креативність, комунікація) для успішного планування і організації освітнього процесу.

Актуалізувати знання з цифрових творчості і комунікації в забезпеченні ефективного освітнього процесу в умовах інновацій і соціальних трансформацій; вміння взаємодіяти за допомогою цифрових технологій та розуміти, які засоби цифрової комунікації є ефективними, організовувати, зберігати та вибирати дані, інформацію та контент у цифрових середовищах; планувати й управляти проектами, що мають культурну, соціальну або комерційну цінність на засадах цифрової творчості, креативності, критичного мислення; здатність створювати рішення складних проблем з багатьма взаємодіючими факторами, що стосуються керування даними, інформацією та контентом для їхньої організації, зберігання та відбору у структурованому цифровому середовищі.

Мотивувати педагогічних працівників до цілеспрямованого розроблення та ефективного використання цифрового освітнього контенту в освітньому процесі та безперервному професійному самовдосконаленню в умовах неформальної та інформальної освіти шляхом самоаналізу результатів власної життєво-професійної діяльності.

Навчальні заняття

за програмою модуля проходять у дистанційному форматі – засобами лекційного викладу матеріалу, практичних занять, самостійного опрацювання матеріалу і тестів.

Навчально-методичне забезпечення

програми дистанційного модуля представлено матеріалами для самостійної роботи слухачів курсів (теоретична складова – лекційний виклад для самостійного опрацювання матеріалу та індивідуальної роботи практична складова – практичні завдання для самостійного опрацювання і закріплення отриманих знань, проведення поточного самодіагностування для виявлення індивідуально-особистісних і професійних настанов, рівня професійної компетентності, набутих компетенцій, мотивації професійного розвитку; гіперпосилання на цифровий освітній контент, список рекомендованих літературних джерел).

Програмні результати навчання

 • Знання концептуальних засад реформування галузі освіти України, забезпечення якості освіти, відкритої освіти, міжнародного, європейського та регіонального співробітництва з метою інтеграції України до ЄС, входження України в європейського і світового ринку електронної комерції та послуг, та розповсюдження інформаційно-комунікаційних технологій.
 • Забезпечення розвитку інформаційного суспільства, засобів масової інформації, «креативного» середовища та «креативного» ринку тощо; активна участь у побудові відкритого інформаційного суспільства, в якому визначна роль відводиться створенню, поширенню і збереженню цифрового контенту на різних мовах та форматах із належним визнанням прав авторів.
 • Готовність до створення цифрового освітнього контенту, насамперед українського, відповідно до національних або регіональних потреб, що має сприяти соціальному, культурному та економічному розвитку, зміцненню інформаційного суспільства.
 • Сприяння реалізації принципів толерантності і свободи інформації, а також принципів незалежності, плюралізму та різноманіття засобів масової інформації, які необхідні для інформаційного суспільства,, а також пошук, одержання, передача і використання інформації для створення, накопичення й поширення цифрових знань.
 • Забезпечення педагогічного і методичного полілогу, що передбачає обмін досвідом, файндрайзинг освітніх педагогічних ініціатив та інновацій, реалізацію спільних освітніх проектів, взаємозбагачення й поширення кращих освітніх практик;
 • упровадження сучасні педагогічні і психолого-управлінські технології функціонування та розвитку освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти;
 • Володіти навичками аналізу, порівняння та критичного оцінювання достовірності та надійності джерел даних, інформації та цифрового контенту, а також інтерпретувати та критично оцінювати дані, інформацію та цифровий контент.
 • Розроблення індивідуального плану розвитку життєво-професійної ефективності особистості в освітньому процесі;
 • Адекватно оцінювати власний рівень педагогічної майстерності, реальні життєво-професійні можливості, професійно-особистісні потреби, запити, професійні настанови;
 • Розвивати та удосконалювати професійно важливі якості особистості учасників освітнього процесу: толерантність, комунікативність, відповідальність, рефлексивність, успішність, життєво-професійну ефективність, здатність до діалогічної взаємодії.
 • Володіти навичками системного використання цифрових і креативних технологій в освітньому процесі Нової української школи, створення дитиноцентрованого формату освітньої діяльності, е-співпраці, інноваційності й адаптивності.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів,
модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Цифрова компетентність педагога Нової української школи
1. Цифрова компетентність, цифровий інтелект і цифрова творчість педагога. 2. Типологія цифрового освітнього контенту. 3. Гейміфікація освітнього процесу і використання у навчанні цифрових освітніх ігор. 4. Можливості застосування відеотек в освітньому процесі НУШ: доступна та корисна наука.
Всього годин: 9
Лекції: 5
Самостійна робота: 0
Практична робота: 3
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест
Модуль 2. Цифрова комунікація і креативні технології сучасного уроку
1. Сутність та значення цифрового сторітеллінга в освітньому процесі. 2. Види і структура цифрової розповіді. 3. Техніки створення і використання цифрового сторітеллінга на уроках. 4. Базові прийоми та інструменти цифрового сторітеллінга. 5. Необхідні і корисні цифрові інструменти для створення захоплюючої цифрової історії
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 5
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест
Модуль 3. Цифровий освітній контент: шаблонні інешаблонні редактори для створення навчального відеоролику
1. Розробка освітнього відеоконтенту. 2. Види освітнього відеоконтенту. 3. Створення навчального відео у шаблонних відеоредакторах. 4. Технологія створення навчального відео у Movavi.
Всього годин: 11
Лекції: 5
Самостійна робота: 0
Практична робота: 5
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест
Обсяг
курса:
30 академічні години.
Форма
навчання:
Дистанційна
Видається
за проходження:
Свідоцтво із зазначенням академічних годин
Початок
навчання:
Ви самі обираєте зручний для Вас
час

Інформація про організацію

Найменування
ТОВ «Всеосвіта»
Мова навчання
Українська
Адреса для листування
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256
Режим і графік роботи
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00
Контактний телефон
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний)
Служба
підтримки:
0 (800) 331 031
Дзвінок безкоштовний