Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Педагогічний кейс “Як зміцнити емоційний інтелект дитини дошкільного віку”
»
Взяти участь Всі події

Анотація курсу

За результатами досліджень, більша частина учнів/учениць, які зазнають труднощів у навчанні – діти із затримкою психічного розвитку, які за ступенем сформованості деяких психічних функцій не відповідають своєму вікові. Саме ці діти становлять найчисленнішу групу серед тих, що потребують спеціальної допомоги в процесі розвитку, навчання і соціалізації.

Збільшення кількості таких дітей відзначається в усьому світі, тому проблема організації корекційно-розвиткової роботи з такими дітьми стала однією з найактуальніших психолого-педагогічних проблем сьогодення.

Група дітей з порушеннями інтелектуального розвитку велика і різноманітна. В навчальному курсі ми розглянемо педагогічні підходи в роботі з дітьми, які мають порушення інтелектуального розвитку, що зустрічаються найчастіше. Мова піде про дітей із порушеннями легкого, помірного й тяжкого ступеню дошкільного і молодшого шкільного віку.

Для всіх дітей з порушеннями інтелектуального розвитку важливою є злагоджена командна робота всіх залучених фахівців.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Актуальність

За даними статистичного обліку Міністерства охорони здоров’я станом на 2017 рік в Україні проживає понад 25 0000 дітей з порушенням розвитку, в тому числі з порушенням інтелекту.

Інтелектуальні порушення – це системне порушення пізнавальної діяльності, що має зворотний та незворотний характер.

Значну частину серед дітей з порушеннями інтелектуального розвитку, що мають зворотний характер, займають діти із затримкою психічного розвитку. Діти з порушеннями помірного й тяжкого ступеня часто мають проблеми, які не можливо виправити повністю. Та значного прогресу в розвитку цих дітей і їхній адаптації в соціумі можна досягнути.

За умов адекватної та своєчасної корекції інтелектуальна діяльність таких дітей може досягати високого рівня компенсації. За правильно організованого підходу до дитини, можливо досягнути значного прогресу в знаннях, уміннях і навичках, адаптувати їх до повноцінного життя в суспільстві.

Багато дітей із порушеннями інтелектуального розвитку потребують допомоги у виробленні навичок для повсякденного життя, роботи та поведінки в громаді. Вчителі й батьки можуть допомогти дитині формувати такі навички як у школі, так і вдома. Серед таких навичок: спілкування з людьми; самообслуговування і особистої гігієни; основи здоров’я та безпеки; побутові навички (прибирання, приготування їжі); соціальні навички (норми поведінки, вміння вести діалог, взаємодія з іншими); читання, письма, елементарного рахунку; трудові (професійні) навички (по досягненні відповідного віку).

Підтримка або зміни у класі (так звана адаптація) допомагають більшості учнів/учениць із порушеннями інтелектуального розвитку.

Саме тому питання адаптації таких дітей в соціум виходить на перший план. Процес успішної соціалізації особистості стає можливим за умови раннього втручання фахівців і екологічного введення дитини з ООП в середовище однолітків на умовах рівноцінного партнерства і повного прийняття.

Відповідно до Закону України «Про освіту»  метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

У Концепції Нової української школи наголошено, що метою освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору й самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності.

Одним з варіантів вирішення проблеми підтримки і адаптації таких дітей є розвиток в Україні інклюзивної освіти, націленої на: залучення дітей з обмеженими можливостями в освітній процес; соціалізація дітей з порушеннями у сучасному суспільстві; створення активної поведінкової установки на впевнене позиціонування себе в сучасному суспільстві; вміння перетворювати свої недоліки в достоїнства; зміна ставлення сучасного суспільства до людей з обмеженими можливостями через вищевказане залучення дітей з обмеженими можливостями в наше суспільство.

Варто розуміти, що інклюзивна освіта за всіма параметрами має бути наближена до освіти, яку отримують діти, що не мають проблем із здоров’ям.

Цільова аудиторія

Навчальний курс розроблений для корекційних педагогів, практичних психологів, соціальних педагогів, вчителів-дефектологів, логопедів, вихователів закладів соціального захисту дітей (педагогічні працівники дитячих будинків-інтернатів).

Мета навчального курсу

Метою навчального курсу є поповнення, розширення і уточнення знань щодо організації психолого-педагогічної роботи з дітьми, які мають порушення інтелектуального розвитку.

Завдання навчального курсу

1. Розглянути особливості порушень розвитку у дошкільників та молодших школярів.

2. Визначити пріоритетні напрями психолого-педагогічної підтримки дітей з порушеннями інтелектуального розвитку різного ступеню складності.

3. Запропонувати систему практичних засобів для дітей дошкільного й молодшого шкільного віку щодо здійснення корекційно-розвиткового впливу в роботі з дітьми, які мають порушення інтелектуального розвитку легкого, помірного й тяжкого ступеню.

4. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу освіти.

Профілі базових компетентностей педагогічних працівників інклюзивного середовища

Головна ідея підвищення кваліфікації педагогічних працівників полягає в забезпеченні індивідуально-особистісного та професійно-діяльнісного самовдосконалення слухачів на основі активізації їхньої базової освіти, набутого професійного та життєвого досвіду відповідно до індивідуально-особистих інтересів, соціальних запитів держави щодо ефективного виконання посадово-функціональних обов’язків.

Профілі базових компетентностей педагогічних працівників містять основні індивідуально-особистісні та професійно-діяльнісні якості, необхідні для успішного виконання стратегічної мети та завдань реформування освіти:

  • професійно-педагогічна компетентність – обізнаність із новітніми науково обґрунтованими відомостями з педагогіки, психології, методик, інноватики для створення освітньо-розвиткового середовища, що сприяє цілісному індивідуально-особистісному становленню здобувачів освіти, зокрема дітей з особливими освітніми потребами;

  • соціально-громадянська компетентність – розуміння сутності громадянського суспільства, володіння знаннями про права і свободи людини, в тому числі дітей з ООП, усвідомлення громадянського обов’язку та почуття власної гідності, вміння визначати проблемні питання у соціокультурній, професійній сферах життєдіяльності людини та віднаходити шляхи їх розв’язання, навички ефективної та конструктивної участі в цивілізаційному суспільному розвитку, здатність до ефективної командної роботи;

  • загальнокультурна компетентність – усвідомлення власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших;

  • мовно-комунікативна компетентність – володіння системними знаннями про норми і типи педагогічного спілкування в процесі організації колективної та індивідуальної діяльності в інклюзивному середовищі, вміння вислуховувати, відстоювати власну позицію, використовуючи різні прийоми розміркувань та аргументації, розвиненість культури професійного спілкування, здатність досягати педагогічних результатів засобами продуктивної комунікативної взаємодії (відповідних знань, вербальних і невербальних умінь і навичок залежно від комунікативно-діяльнісних ситуацій); на основі діалогічної взаємодії як можливість адекватно підбирати засоби вербальної і невербальної комунікації для формування висловлювань;

  • психологічно-фасилітативна компетентність – усвідомлення ціннісної значущості фізичного, психічного і морального здоров’я особистості, зокрема дітей з ООП, здатність сприяти творчому становленню здобувачів освіти та їхній індивідуалізації;

  • підприємницька компетентність – вміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх в життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави;

  • інформаційно-цифрова компетентність – здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства;

  • компетентність соціальної взаємодії із суспільством, спільнотою, колективом, друзями на основі співпраці, прийняття іншого з усіма його особливостями, запобігання виникненню конфліктів, створення ситуації довіри, встановлення взаєморозуміння і взаємопідтримки;

  • компетентність у культурно-дозвіллєвій сфері, як свідомий вибір засобів для проведення вільного часу, внаслідок чого особистість зростатиме культурно і духовно.

Очікувані результати навчання  охоплюють

Терміни навчання

Під час четвертого модуля учасникам пропонується підготувати план тренінгу для дітей / учнів «Корекційно-розвиткові заходи в роботі з дітьми, які мають інтелектуальні порушення» на основі практичного матеріалу, запропонованого в навчальному курсі.

Документ, що засвідчує участь в навчальному курсі

Сертифікат із зазначенням кількості навчальних годин.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Загальна характеристика дітей з інтелектуальними порушеннями
1. Поняття про психічні процеси особистості.
2. Особливості психічного розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями.
3. Засоби психокорекційного впливу в педагогічному процесі.
Всього годин: 8
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 3
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест
Модуль 2. Основні принципи корекційно-розвиткової роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку
1. Практичні підходи щодо здійснення корекції і розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку.
2. Практичні підходи щодо здійснення корекції і розвитку молодших школярів із затримкою психічного розвитку.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 5
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест
Модуль 3. Основні принципи корекційно-розвиткової роботи з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку з помірним і тяжким ступенем
1. Корекційно-розвиткові підходи для дітей дошкільного віку з порушеннями розумового розвитку.
2. Корекційно-розвиткові підходи для молодших школярів з порушеннями розумового розвитку.
Всього годин: 8
Лекції: 3
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест
Модуль 4. Презентація проєктів
1. Пошукова діяльність.
2. Підсумковий контроль.
Всього годин: 4
Лекції: 0
Самостійна робота: 0
Практична робота: 3
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест

Відгуки користувачів

590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).