Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Анотація курсу

Курс передбачає ознайомлення педагогів та освітніх управлінців, зокрема, класних керівників, кураторів, заступників директорів та директорів шкіл з нагальними питаннями щодо організаціі освітнього процесу та викладання навчального предмета «Захист України» в 10-11 класах закладів загальноі середньоі освіти та закладах ФПВО в форматі як дистанційного, так й очного навчання, зокрема, практичні рекомендації щодо реалізації останніх інструктивно-методичних рекомендацій.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Актуальність

Відповідно до позиції МОН, у період війни, яку російська федерація розв’язала і веде проти України, виникає нагальна необхідність переосмислення зробленого і здійснення системних заходів, спрямованих па посилення національно-патріотичного виховання дітей та молоді – формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей.

Навчальний предмет «Захист України» виступає важливою ланкою військово-патріотичного виховання, яке, своєю чергою, визначено складовою національно-патріотичного виховання, - що в часи воєнної загрози стає пріоритетом національно-патріотичного виховання.

Військово-патріотичне виховання орієнтоване на формування у особистості, що зростає готовності до захисту Української держави, розвиток бажання здобувати військові професії, проходити службу у Збройних Силах України як особливому виді державної служби. Його зміст визначається національними інтересами України і покликаний забезпечити активну участь громадян у збереженні її безпеки від зовнішньої загрози.

Підхід до викладання предмета «Захист України» має відповідати вищезазначеним тезам. Базою для розробки цього курсу стали Інструктивно-методичні рекомендації МОН щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти, де окреслено комплексні освітні та виховні завдання, до виконання яких педагогічна спільнота має бути максимально підготовлена: ознайомлення учнівської молоді з основами нормативно-правового забезпечення захисту України, цивільного захисту та охорони життя і здоров’я; усвідомлення учнівською молоддю свого обов’язку щодо захисту України у разі виникнення загрози суверенітету та територіальній цілісності держави; набуття знань про функції Збройних Сил України та інших військових формувань України, і характерні особливості; засвоєння основ захисту України, цивільного захисту, домедичної допомоги, здійснення психологічної підготовки учнівської молоді до захисту України; підготовка учнів до захисту України, професійної орієнтації молоді до служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, визначених чинним законодавством, до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу.

У рамках курсу передбачено формування вмінь організувати освітній процес та викладання навчального предмета «Захист України» в 10-11 класах закладів загальної середньої освіти та закладах ФПВО відповідно до останніх рекомендованих підходів, форм, принципів вивчення предмета; ознайомлення з особливостями роботи за програмами стандартного та профільного рівня, а також враховуючи особливості викладання предмета в закладах ФПВО; опанування методики реалізації комплексних освітніх та виховних завдань курсу.

Також окрема увага приділена формуванню у педагогів навичок гнучкого планування освітнього процесу з предмета, що, відповідно до сучасних тенденцій в освіті, є суттєвою загальною рисою програм з предмета «Захист України» та є важливою передумовою реалізації головної мети курсу: формування в учнівської молоді життєво необхідних знань, умінь і навичок щодо захисту Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуацій, а також системного уявлення про військово-патріотичне виховання.

Курс «Особливості викладання предмета «Захист України»: актуальні питання» є практично орієнтованим, в ході роботи над курсом педагоги отримують набір практичних рекомендацій щодо викладання навчального предмета «Захист України» в 10-11 класах закладів середньої освіти та студентам І-II курсів закладів ФПВО.

Цільова аудиторія

Курс розроблений для вчителів предмета «Захист України» закладів середньої освіти, викладачів закладів фахової передвищої освіти, заступників директорів та директорів закладів освіти.

Мета навчального курсу

Метою навчального курсу є набуття педагогами практичних умінь та навичок щодо організації процесу викладання предмета «Захист України» в закладах середньої та фахової передвищої освіти, ознайомлення з актуальними методичними підходами, сприяння формуванню системного та наскрізного підходу до викладання предмета «Захист України» з метою найповнішої реалізації його мети та завдань.

Завдання навчального курсу

 • ознайомити педагогів з актуальними питаннями організації освітнього процесу з предмета;

 • сприяти розумінню педагогами актуальних на поточний момент підходів та принципів викладання;

 • сформувати вміння обирати доречну форму в наявних обставинах форму вивчення предмета;

 • продемонструвати особливості вивчення предмета відповідно до програм стандартного та профільного рівня та особливості вивчення предмета в закладах ФПВО;

 • сприяти формуванню вміння організувати вивчення предмета відповідно до методики, що передбачає реалізацію комплексних освітніх та виховних завдань курсу.

Очікувані результати навчання

 • сформованість уявлень щодо підходів до розуміння суті процесу організації вивчення предмета «Захист України» в умовах війни з російською федерацією;

 • сформованість вміння поєднувати в освітньому процесі з предмета комплексні освітні та виховні завдання;

 • сформованість уявлень про особливості вивчення предмета «Захист України» закладах освіти різного типу та за програмами профільного чи стандартного рівня;

 • оволодіння знаннями щодо особливостей вивчення предмета «Захист України» відповідно до методики реалізації комплексних освітніх та виховних завдань курсу;

 • діяльнісне опанування практичних навичок вибору організаційних форм вивчення предмета та їх інтеграції в освітній процес закладу;

 • формування вміння застосувати актуальні інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення предмета «Захист України»;

 • ознайомлення з нагальними питаннями організації освітнього процесу з предмета «Захист України» та опанування практичних рекомендацій щодо актуальних підходів та принципів викладання.

Опис досягнутих результатів навчання

 • ознайомлення з основними принципами актуального на сьогодні підходу до вивчення предмета «Захист України» в закладах середньої освіти та закладах ФПВО;

 • вміння обирати доречні методики, технології та підходи для з вивчення предмета «Захист України» в закладах середньої освіти та закладах ФПВО;

 • визначати пріоритетні напрями та оптимальні напрямки планування та реалізації системи військово-патріотичного виховання в закладі освіти, відповідно до термінових завдань війни з російською федерацією;

 • сформувати план реалізації комплексних освітніх та виховних завдань курсу;

 • опанувати методику організації вивчення предмета «Захист України» в закладах середньої освіти та закладах ФПВО крізь призму формування ціннісних орієнтирів;

 • сформувати план застосування різних організаційних форм вивчення предмета «Захист України» в закладах середньої освіти та закладах ФПВО, відповідно до поставлених завдань та наявних ресурсів.

Війна України з російською федерацією диктує необхідність для педагогів активно долучатися до цього процесу, сприяти формуванню в здобувачів освіти свідомої громадянської позиції, ознайомленню з сучасною проблематикою національної безпеки, формуванню системного враження про Збройні сили України, викликає необхідність у сталому та постійному професійному розвитку педагогів у зазначеному напрямку, пошукові нових форм, методів та засобів вивчення предмета «Захист України» з учнями, що безпосередньо мають бути спрямовані як на опанування загальних компетентностей, так і на формування специфічних, наскрізних умінь та навичок, необхідних для формування ціннісних орієнтирів в рамках військово-патріотичного виховання.

Застосування педагогами пропонованих в курсі методів, технологій, підходів, а також розробка власних напрацювань щодо вивчення предмета «Захист України» в закладах середньої освіти та закладах ФПВО на основі наших методичних рекомендацій відповідає основним тенденціям сучасного освітнього процесу, раціоналізує час та ресурси вчителя, максимально сприяє створенню дієвої системи військово-патріотичного виховання.

У курсі окрема увага приділена окресленню напрямів діяльності педагога щодо підготовки, організації та реалізації системи не просто вивчення предмета «Захист України» в закладах середньої освіти та закладах ФПВО, а військово-патріотичного виховання, яка, відповідно, є визначальною для національно-патріотичного виховання молоді, відповідає віковим психологічним особливостям здобувачів освіти, їх запитам та інтересам. Центральним орієнтиром в організації військово-патріотичного виховання через вивчення предмета «Захист України» в закладах середньої освіти та закладах ФПВО, згідно з рекомендаціями курсу, є принцип свідомої громадянської позиції всіх учасників, їх проактивності щодо досягнення поставлених цілей.

Розроблений курс “Особливості предмета «Захист України»: актуальні питання” містить матеріали актуальної організації процесу вивчення предмета «Захист України» в закладах середньої освіти та закладах ФПВО, центральне місце в яких належить наступним принципам: патріотизму, чіткості та структурованості, прогнозованості. В курсі окреслено теоретико-методологічні засади та психолого-педагогічні моделі організації вивчення предмета «Захист України» в закладах середньої освіти та закладах ФПВО.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Методичні рекомендації щодо організації викладання предмета «Захист України»
1. Нагальні питання організації освітнього процесу.
2. Актуальні підходи та принципи викладання.
3. Організаційні форми вивчення предмета.
Всього годин: 10
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Проєкт
Модуль 2. Особливості роботи за різними програмами з предмета
1. Особливості роботи за програмою «Захист України. Рівень стандарту».
2. Особливості роботи за програмою «Захист України. Профільний рівень».
3. Особливості викладання предмета в закладах ФПВО.
Всього годин: 10
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Проєкт
Модуль 3. Методика реалізації комплексних освітніх та виховних завдань курсу
1. Формування ціннісних орієнтирів та громадянської самосвідомості.
2. Ознайомлення з сучасною проблематикою національної безпеки.
3. Формування системного враження про Збройні сили України.
Всього годин: 10
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Проєкт
590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).