Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Анотація курсу

Курс передбачає ознайомлення вчителів історії з актуальними питаннями щодо викладання інтегрованого курсу «Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти» в 5-6 класах закладів загальноі середньоі освіти в форматі як дистанційного, так й очного навчання, зокрема, практичні рекомендації щодо реалізації головної мети курсу: адаптувати перехід для здобувачів освіти від початкового до систематичного вивчення інтегрованого курсу історіі (історіі Украі ни, всесвітньоі історіі ) та громадянськоі освіти.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Актуальність

Інтегровании курс «Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти» інтерпретує історію Украі ни як частину світового та європеи ського культурного, економічного та політичного простору, якии дотримується принципів демократіі , прав людини і розуміє і хню цінність у сучасному світі.

Відповідно до позиції МОН, у період віи ни, яку росіи ська федерація розв’язала і веде проти Украі ни, виникає ще більш нагальна необхідність посилення національно-патріотичного виховання дітеи та молоді – формування нового украі нця, що діє на основі національних та європеи ських цінностеи . Саме це покладено й в основу інтегрованого курсу «Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти», який покликаний сприяти формуванню в учнів та учениць толерантності, загальнолюдських цінностеи на засадах патріотизму и гідності, поваги до прав і свобод людини та визнання цінності верховенства права.

Інтегрований курс «Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти» виступає важливою ланкою підготовки здобувачів освіти як до усвідомленого вивчення історіі та громадянськоі освіти, так сформувати в них базові поняття і навички дослідницькоі діяльності відповідно до вікових особливостеи , спонукати до практичного використання, творчого втілення набутих компетентностеи для всебічного розвитку в умовах глобалізованого суспільства, стимулювання саморозвитку та пізнавальноі активності.

Інтегрований курс «Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти» орієнтований на формування у зростаючоі особистості поваги та любові до історії Украі нськоі держави та її світоглядних засад, розвитку громадянського суспільства. И ого зміст визначається Державним стандартом базовоі середньоі освіти і є основою для подальшого вивчення інтегрованого курсу в 7—9 класах.

Відповідно, підхід до викладання інтегрованого курсу «Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти», має відповідати вищезазначеним тезам та нормативній базі. Основою для розробки даного курсу для вчителів історії стали саме ті світоглядні принципи і ціннісні орієнтири інтегрованого курсу: утвердження в здобувачів освіти морально-етичних (гідність, рівність, справедливість, толерантність та культурне різноманіття, турбота, чесність, довіра, любов), соціально-правових (верховенство права, нетерпимість до корупціі та фаворитизму, патріотизм, екологічно-етична цінність, соціальна відповідальність) та особистісно зорієнтованих цінностеи (самореалізація, лідерство, свобода, активна громадська позиція). Ці принципи і цінності узгоджуються з метою громадянськоі та історичноі освітньоі галузі.

У рамках курсу передбачено формування у вчителів історії вмінь щодо викладання інтегрованого курсу «Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти» в 5-6 класах, відповідно до модельної навчальної програми з курсу, рекомендованої МОН, а також останніх рекомендованих підходів, форм, принципів вивчення предмета; ознайомлення з особливостями роботи за програмою інтегрованого курсу, а також враховуючи особливості викладання предмета в форматі дистанційного навчання; опанування методики реалізації комплексних завдань курсу, зокрема, узагальнення і поглиблення знань учнів та учениць із початковоі школи про суспільне життя людини.

Також окрема увага приділена формуванню у вчителів історії вмінь та навичок роботи з курсом «Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти», спрямованих на реалізацію його основної ідеї: поєднання національноі і всесвітньоі історіі , складових громадянськоі освіти в єдине ціле, щоб показати місце Украі ни у глобальному світі, розкрити сам процес і і інтеграціі до світової спільноти, характеризувати тотожність, нерозривність, взаємовплив ключових соціальних, політичних, економічних та культурних процесів в Украі ні та Європі; сприяти формуванню в учнів та учениць толерантності, загальнолюдських цінностеи на засадах патріотизму и гідності, поваги до прав і свобод людини та визнання цінності верховенства права.

Курс «Особливості роботи з інтегрованим курсом «Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти» є практично орієнтованим, в ході роботи над курсом вчителі історії отримують набір практичних рекомендацій щодо викладання інтегрованого курсу «Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти» в 5-6 класах закладів середньої освіти.

Цільова аудиторія

Педагогічні працівники, вчителі історії, правознавства, громадянської освіти, керівники методичних об’єднань з історії, правознавства та громадянської освіти; керівники гуртків з історії, правознавства та громадянської освіти закладів освіти різних типів і форм власності, методисти інститутів післядипломної педагогічної освіти, районних методичних кабінетів, студенти педагогічних вишів,

Мета навчального курсу

Метою навчального курсу є набуття вчителями історії практичних умінь та навичок щодо викладання інтегрованого курсу «Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти» в 5-6 класах закладів загальної середньої освіти, ознайомлення з актуальними методичними підходами, сприяння формуванню системного та наскрізного підходу до викладання інтегрованого курсу «Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти» з метою повної реалізації його мети та завдань.

Завдання навчального курсу

 • ознайомити з основними засадами курсу, зокрема, інтерпретацією в курсі ідеї поєднання національної та всесвітньої історії;

 • ознайомити з ключовими завданнями курсу, зокрема, світоглядними принципами та ціннісними орієнтирами, що покладені в його основу;

 • сприяти формуванню відповідних до завдань інтегрованого курсу підходів щодо формування як ключових, так і предметних компетентностей у здобувачів освіти;

 • сформувати базові уявлення щодо компонентів очікуваних результатів навчання з інтегрованого курсу;

 • сформувати навички щодо викладання інтегрованого курсу відповідно до проблемно-тематичного принципу його структурування;

 • сформувати розуміння особливостей інтегрованого викладу матеріалу курсу;

 • розкрити особливості та принципи формування цінностей у здобувачів освіти та розуміння ними процесів на базі матеріалу з громадянської освіти;

 • сприяти формування вміння організувати вивчення інтегрованого курсу відповідно до методики роботи із здобувачами освіти 5-6 класу, що передбачає реалізацію комплексних освітніх та виховних завдань курсу.

Очікувані результати навчання

 • ознайомлення з основними засадами курсу, зокрема, інтерпретацією в курсі ідеї поєднання національної та всесвітньої історії;

 • ознайомлення з ключовими завданнями курсу, зокрема, світоглядними принципами та ціннісними орієнтирами, що покладені в його основу;

 • сформованість відповідних до завдань інтегрованого курсу підходів щодо формування як ключових, так і предметних компетентностей у здобувачів освіти;

 • сформованість базових уявлень щодо компонентів очікуваних результатів навчання з інтегрованого курсу;

 • сформованість навичок щодо викладання інтегрованого курсу відповідно до проблемно-тематичного принципу його структурування;

 • сформованість розуміння особливостей інтегрованого викладу матеріалу курсу;

 • розкриття особливостей та принципів формування цінностей у здобувачів освіти та розуміння ними процесів на базі матеріалу з громадянської освіти;

 • сформованість вміння організувати вивчення інтегрованого курсу відповідно до методики роботи із здобувачами освіти 5-6 класу, що передбачає реалізацію комплексних освітніх та виховних завдань курсу.

Опис досягнутих результатів навчання

 • ознайомлення з основними принципами викладання інтегрованого курсу «Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти» в 5-6 класах закладів середньої освіти;

 • вміння обирати доречні методики,технології та підходи для викладання інтегрованого курсу «Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти» в 5-6 класах закладів середньої освіти;

 • визначати, в рамках викладання курсу, оптимальні напрямки реалізації ключових завдань курсу, зокрема, формування світоглядних принципів та ціннісних орієнтирів здобувачів освіти;

 • сформувати план формування ключових та предметних компетентностей у здобувачів освіти, в рамках викладання інтегрованого курсу;

 • сформувати календарний план викладання інтегрованого курсу «Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти» в 5-6 класах закладів середньої освіти, відповідно до його мети, поставлених завдань та наявних ресурсів.

Організація освітнього процесу на уроках з інтегрованого курсу «Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти» в 5-6 класах закладів середньої освіти, здіи снюватиметься відповідно до низки нормативно-правових актів та з дотриманням модельної навчальної програми «Украі на і світ. Вступ до історіі Украі ни та громадянськоі освіти. 5–6 класи (інтегровании курс)» для закладів загальноі середньоі освіти(авт. Даниленко В. М., Гісем О. В., Мартинюк О. О., Охредько О. Е., Тарасюк Т. Д.), рекомендованої МОН.

Війна України з російською федерацією диктує необхідність для педагогічних працівників активно долучатися до процесу сприяння формування в здобувачів освіти свідомої громадянської позиції, викликає необхідність у сталому та постійному професійному розвитку вчителів історії у зазначеному напрямку, пошукові нових форм, методів та засобів, пошукові нових форм, методів та засобів досягнення мети громадянськоі та історичноі освітньоі галузі, - серед яких чільне місце посідає інтегрований курсу «Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти» в 5-6 класах закладів середньої освіти, що безпосередньо має бути спрямований як на опанування загальних компетентностей, так і на формування специфічних, наскрізних умінь та навичок, необхідних для формування ціннісних орієнтирів здобувачів освіти.

Застосування педагогами запропонованих в інтегрованому курсі методів, технологій, підходів, а також розробка власних напрацювань щодо викладання іінтегрованого курсу «Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти» в 5-6 класах закладів загальної середньої освіти на основі наших методичних рекомендацій та рекомендацій авторів інтегрованого курсу відповідає основним тенденцій сучасного освітнього процесу, раціоналізує час та ресурси вчителя, максимально сприяє створенню дієвої системи виховання свідомого громадянина України.

У курсі окрема увага приділена окресленню напрямів діяльності вчителя щодо підготовки, організації та реалізації системи не просто викладання інтегрованого курсу «Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти» в 5-6 класах закладів загальної середньої освіти, а й виховання громадянської позиції, ціннісних орієнтирів здобувачів освіти, які, відповідно, є визначальною для національно-патріотичного виховання молоді, відповідає віковим психологічним особливостям здобувачів освіти 5-6 класу, їх запитам та інтересам. Центральним орієнтиром в організації виховного процесу крізь призму через вивчення інтегрованого курсу «Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти» в 5-6 класах закладів загальної середньої освіти, згідно рекомендацій авторів курсу, є принцип свідомої громадянської позиції всіх учасників, їх проактивності щодо досягнення поставлених цілей та завдань.

Розроблений курс “Особливості роботи з інтегрованим курсом «Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти» містить матеріали актуальної організації процесу викладання інтегрованого курсу «Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти» в 5-6 класах закладів загальної середньої освіти, центральне місце в яких належить наступним принципам: патріотизму, чіткості та структурованості, прогнозованості. У курсі окреслено теоретико-методологічні засади та психолого-педагогічні моделі організації процесу викладання інтегрованого курсу «Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти» в 5-6 класах закладів загальної середньої освіти.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Основні засади курсу
1. Інтерпретація ідеї поєднання національної та всесвітньої історії.
2. Ключові завдання курсу.
3. Світоглядні принципи та ціннісні орієнтири.
Всього годин: 10
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Проєкт
Модуль 2. Компетентності та компоненти курсу
1. Формування ключових компетентностей.
2. Формування предметних компетентностей.
3. Огляд компонентів очікуваних результатів навчання.
Всього годин: 10
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Проєкт
Модуль 3. Актуальні питання змісту та структури курсу
1. Проблемно-тематичний принцип структурування курсу.
2. Особливості інтегрованого викладу матеріалу курсу.
3. Формування цінностей та розуміння процесів на базі матеріалу з громадянської освіти.

Всього годин: 10
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Проєкт
590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).