Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Зараз в ефірі:
Вебінар:
«
Формування компетентностей сучасного педагога: інструменти професійного саморозвитку
»
Взяти участь Всі події

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Відділ освіти Гусятинської РДА

Загальноосвітня школа І-ІІ ст. с. Перемилів

ПОГОДЖЕНО                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

радою райметодкабінету                                    наказ відділу освіти

протокол №  5        

від 31.08 2017р.                                             від 04.09.   2017 р. № 165-од

Навчальна  програма

з позашкільної освіти гуманітарного напряму

драматичного гуртка « Країна мрій »

                                   І рік навчання

                                                          

                                                          

                                                                      

                                                      Гусятин  2017 рік

Укладач: Хиляк В. В., керівник  драматичного гуртка ЗОШ І –ІІ ст. с. Перемилів

Рецензент: Зубрицька Людмила Михайлівна, методист виховної  роботи та позашкільної освіти Гусятинського РМК

           

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

     Театр – одна з найбільш наочних, видовищних, яскравих та емоційно насичених форм естетичного відображення дійсності, живий охоронець культурних традицій, «гармонія розуму та почуттів». Особливістю театрального мистецтва є те, що його природа синтетична, у ньому поєднано мистецтво слова, дії, образотворчого мистецтва, музики, хореографії.

Театральний колектив – це можливість для дитини  різнобічно виразити себе.

    Метою навчальної програми є формування  компетентностей  особистості в

процесі занять театральним  мистецтвом.

    Основні завдання програми полягають у формуванні таких  компетентностей:

пізнавальна – оволодіння основними поняттями та їх значеннями, які стосуються театрального мистецтва, історії театру;

практична – оволодіння навичками акторської майстерності, сценічної мови та вокалу, сценічного руху, ритміки та хореографії;

творча – забезпечення формування та розвиток творчих здібностей вихованців у процесі оволодіння театральним мистецтвом;

соціальна – виховання дбайливого ставлення до надбань світової, вітчизняної культури, мистецтва, духовних та матеріальних цінностей рідного краю, народних традицій, національної свідомості, самореалізації в соціумі засобами мистецтва, професійного самовизначення, популяризація  театрального мистецтва.

Програма розрахована на один рік.

    Заняття проводяться  тричі на тиждень (5 годин) – всього 175 годин на рік.

    Кількісний склад гуртківців – 20 учнів. Група комплектується з дітей  віком  11-15 років.    На заняттях звертається увага на виявлення творчих здібностей гуртківців, підготовку їх до різноманітної діяльності, яку зумовлює специфіка театру. Результатом занять є уміння вихованців чути та бачити, слухати, фантазувати, уявляти.

       Програма передбачає вивчення комплексу театральних дисциплін:

акторська майстерність; сценічна мова та вокал; сценічний рух, ритміка та

хореографія. Усі основні напрями навчання мають комплексний характер, тісно

взаємопов’язані протягом кожного заняття. Види занять: колективні, групові,

індивідуальні.

Методи організації навчальної діяльності: словесні, наочні, практичні.

Навчання за програмою здійснюється відповідно до вікових особливостей

дітей та індивідуального підходу.

    Форми проведення занять: бесіди, лекції, вправи, етюди, репетиції, відеоперегляди, читання, навчально-розвивальні вправи, ігри, вистави, перегляди та обговорення професійних вистав, конкурси, змагання,

фестивалі, концерти.

Підсумковими формами навчання є відкрите заняття , театральні концерти, конкурси, прем’єри вистав .

Акторська майстерність. Мета дисципліни: сприяти формуванню

світовідчуття вихованця, розкриттю його творчої індивідуальності, формуванню

в нього поняття про театральну етику; розвивати творчу психотехніку актора.

    Основні завдання дисципліни: виховувати в дітей необхідність пізнання життя та його законів; виховувати здатність постійно удосконалювати акторську психотехніку за допомогою індивідуально спрямованого тренінгу та самовиховання; формувати професійні навички та вміння, допомагати засвоювати плідні методичні прийоми роботи над роллю.

    Педагогічні завдання : навчити здійснювати на сцені найпростіші органічні дії у звичних для вихованців обставинах.

    Сценічна мова. Мета дисципліни: навчити вихованців виразно та яскраво передавати у сценічній діяльності всю різноманітність людських стосунків і почуттів за допомогою багатого на емоційне та інтонаційне вираження голосу, яскравого, правильного, логічно осмисленого мовлення.

    Основні завдання дисципліни: оволодіти технікою мовлення, а саме: дикцією, диханням, голосом, вокалом, орфоепією та логіко-інтонаційними закономірностями.

    Педагогічні завдання : сформувати в дітей найважливіші навички сценічного мовлення (м’якої атаки звуку, правильного дихання, чіткої дикції).

    Основи сценічного руху. Мета дисципліни: прищеплювати вихованцями рухову культуру; навчати втілювати в рухах тіла життя сценічного героя.

    Основні завдання дисципліни: розвиток дієвих, цілеспрямованих рухів тіла; розвиток пластичних навичок вихованців; розвиток творчого мислення; розвиток уяви, розкутості, м’язової свободи.

    Заняття зі сценічного руху допомагають актору швидко орієнтуватися в часі

та просторі, у сценічних обставинах, які швидко змінюються, опановувати невідомі раніше навички, нові малюнки рухів, темп, ритм, мізансцену, здатність доречно та точно діяти.

    Заняття зі сценічного руху потрібно проводити під музику, у добре

провітреному приміщенні.

    Педагогічними завданнями  навчання є формування у вихованців основних навичок виконання вправ на розвиток тіла та координацію рухів, виховання ритмічності.

    Програма складена на основі навчальної програми з позашкільної освіти «Навчальна програма театрального мистецтва» (С. О. Загоняйко, Н. В. Войчук),

 рекомендованої Міністерством освіти і науки України (лист від 08.04.2016 р.

№ 1/11- 4657), у зв’язку  із корекцією годин з 144 на 175 згідно розподілу годин гурткової роботи у загальноосвітньому закладі.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ, тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

Вступ

1

-

1

Розділ 1. Акторська майстерність

6

34

40

1.1. Органічна сценічна увага

2

4

6

1.2.Звільнення м’язів і подолання

м’язових затискувань

2

3

5

1.3. Тренінг із оволодіння елементами сценічної дії

-

10

10

1.4. Дія в умовах вимислу, подолання обставин

2

10

12

1.5. Робота над етюдом

-

7

7

Розділ 2. Сценічна мова

12

32

44

2.1. Гімнастика обличчя

1

3

4

2.2. Розвиток дихання

1

4

5

2.3. Розвиток вільного звучання

1

4

5

2.4. Розвиток голосу

2

4

6

2.5. Робота над дикцією

4

10

14

2.6. Орфоепія

2

4

6

2.7. Робота над віршованим твором

1

3

4

Розділ 3. Сценічний рух

14

62

76

3.1. Адаптація організму до тренувального процесу

1

20

21

3.2. Виховання ритмічності

3

15

18

3.3. Удосконалення статури та ходи

4

9

13

3.4. Розвиток виразних рухів рук

2

6

8

3.5. Розвиток мовно-рухової та

вокально-рухової координації

4

12

16

Розділ 4. Екскурсії, вистави, свята

-

12

12

Підсумок

-

2

2

Разом

33

142

175 

                                           

                                            ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Вступ (1 год.)

    Мета, завдання і зміст роботи гуртка. Організаційні питання. Правила поведінки. Техніка безпеки.

    Бесіда «Що таке театр?» Специфіка театрального мистецтва, його особливості. Театр – мистецтво колективне та синтетичне. Бесіда «Мовний апарат та значення його тренування в роботі актора». Бесіда про зміст та завдання дисциплін «Основи сценічного руху». Поняття «пластична виразність актора».

Розділ 1. Акторська майстерність (40 год.)

1.1. Органічна сценічна увага (6 год.)

    Оволодіння основними елементами уваги. Управління своєю увагою до

предмета, до партнера.

    Практична частина. Вправи на загальну увагу, розвиток зорового сприйняття –

«Дзеркало», «Сповільнений рух», «Тінь». Розвиток творчих слухових сприймань –

вправи «Трансформатор», «Бум», «Пеленгатор».

1.2. Звільнення м’язів і подолання м’язових затискувань (5 год.)

    М’язова мобільність. Координація рухів, управління м’язами. Уміння знімати м’язову скутість.

    Практична частина. Вправи на зняття м’язової напруги. Підпорядкування роботи м’язів своїй волі.

1.3. Тренінг із оволодіння елементами сценічної дії (10 год.)

    Налаштовування до дії, вправи на звільнення м’язів, увагу та уяву.

Практична частина. Вправи на пам’ять фізичних дій, емоційну пам’ять. Дія з уявними предметами. Тренаж фізичного самопочуття. Вправи на запам’ятовування фізичного самопочуття: «Вітер», «Холодно», «Спати хочеться» та ін.

1.4. Дія в умовах вимислу, подолання обставин (12год.)

    Засвоєння запропонованих обставин. Зв’язок запропонованих обставин з

поведінкою актора. Подолання обставин.

    Практична частина. Магічне «Як би...», дія за обставин «Як би...». Виправдання поз. Виправдання місця дії. Виправдання рухів. Індивідуальні та групові вправи на розвиток фантазії та уяви.

1.5. Робота над етюдом (7 год.)

    Основні засоби виховання актора. Мета та завдання етюдів. Складові етюду: думка, подія, дія, обставини, імпровізаційне самовідчуття.

    Практична частина. Індивідуальні та колективні етюди на дію з уявними предметами. Етюди-характеристики тварин, природних явищ.

Розділ 2. Сценічна мова (44 год.)

2.1. Гімнастика обличчя (4 год.)

    Тренування нижньої щелепи. Тренування губних м’язів. Тренування м’язів язика.

2.2. Розвиток дихання (5 год.)

    Комбіноване дихання. Різноманітна сила видиху. Скорочення вдиху та подовження видиху.

    Практична частина. Розвиток фонаційного руху. Вправи «Спати хочеться», «Свічка», «М’яч», «Лісоруб».

2.3. Розвиток вільного звучання (5 год.)

    Мовний апарат та його тренування.

    Практична частина. Вправи «Стогін», «Скиглення», «Мукання», «Липа шелестить», «Насос», «Дзвонять у дзвони», «Колискова».

2.4. Розвиток голосу (6 год.)

    Утворення голосу та гігієна голосу. Постановка голосу та його природні

дані.

    Практична частина. Вправи на «зібраність» звуку: «Гудок», «Рупор», «Відлуння».

2.5. Робота над дикцією (14 год.)

    Чіткість дикції. Сценічне звучання голосних та приголосних. Робота над дикцією з використанням чистомовок та скоромовок. Бесіда «К.С. Станіславський про мову актора на сцені».

    Практична частина. Вправи на тренування голосних звуків А –Я, О –Є, У –И,

Е –Є. Робота над йотованими звуками. Вправи на тренування звуків Б –П, В –Ф,

Д –Т, Дь – Ть, З –С, Ц, Ж – Ш, К –Г, Г – Х, М – Н, Р – Рь, Л – Ль, Ч – Ш. Робота над чіткістю дикції з використанням чистомовок та скоромовок.

2.6. Орфоепія (6 год.)

    Норми літературної вимови, вступний курс.

Практична частина. Вправи на правильну вимову: наголошені та ненаголошені голосні, різноманітні сполучення приголосних.

2.7. Робота над віршованим твором (4 год.)

    Вибір літературного матеріалу.

Практична частина. Підготовка та робота з читцями, привітальною групою.

Розділ 3. Сценічний рух (76 год.)

3.1. Адаптація організму до тренувального процесу (21 год.)

    Загально розвивальні вправи. Поняття «пластичність».

Практична частина. Вправи для розминки: ходьба на місці та ходьба-біг;

ходьба-зупинка; ходьба на носках; підстрибування, біг, ходьба-зупинка; випади однією ногою вперед; кроки у присіданні; вправи «Ворона», «Декорація», вправи на увагу та координацію. Розвиток гнучкості та рухливості тіла, зміцнення м’язів тулуба. Вправи на підлозі. Присідання, нахили, «Пружина», «Лава», «Синхронне плавання». Вправи на стільці: нахили, підйоми, прогини.

3.2. Виховання ритмічності (18 год.)

    Поняття музичної грамоти, співвідношення довжини звуків. Розподіл

рухів у музичному супроводі.

    Практична частина. Вправи на передачу ритму музики. Вправи-імпровізації. Оплески та хода в ритмі оплесків. «Перемикання швидкостей», «Відлуння».

3.3. Удосконалення статури та ходи (13 год.)

    Вироблення гарної, правильної постави та легкої, граціозної ходи.

Практична частина. Вивчення техніки правильної ходи. Вивчення правильної статури. Дуже повільна ходьба. Правильні пози в положенні «сидячи».

3.4. Розвиток виразних рухів рук (8 год.)

    Виразні рухи рук актора – зміст сценічного образу. Розвиток пластики рук. Виражальні можливості рук.

    Практична частина. Вправи «Хвиля», «Плавці», «Змія», «Крила», «Пружина», «Муха», «Схопити-кинути», «Кігті». Прості етюди, які складаються з двох дрібних дій та нагадують вправи з уявними предметами.

3.5. Розвиток мовно-рухової та вокально-рухової координації (16 год.)

    Поняття «почуття руху», координація рухів та музики.

Практична частина. Вправи «Із усім світом», «Дніпро-ріка». Вправи-ланцюжки рухів руками різного характеру: з ходьбою в різному темпі в поєднанні з виконанням тексту, пісні. Вправи під музику зі зміною характеру руху; передача предметів один одному зі зміною ритму музичного супроводу. Вправи з часом ускладнюються.

Розділ 4. Екскурсії, вистави, свята (12 год.)

    Екскурсії, відвідування вистав, участь у святах. Зустрічі з акторами, бесіди. Творчі етюди на теми побачених та обговорених вистав.

Підсумок (2 год.)

Підведення підсумків.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

    - зміст театральних термінів;

    - історію вітчизняного та зарубіжного театру;

    - пластику тварин, способи її відтворення;

    - пластичні композиції на вибрану або запропоновану тему;

    - поняття «швидкість», «темп» та «ритм»;

    - поняття «сценічна виразність»;

    - поняття чотирьох типів дихання;

    - процес роботи над роллю та виставою;

    - значення чіткості дикції в мистецтві актора;

 

  - техніку безпеки під час занять зі сценічного руху;

    - техніку сценічного бою, падіння, перенесення та сценічної боротьби;

    - як утворюється голос, закони гігієни голосу.

Вихованці мають уміти:

    - діяти з уявними предметами;

    - природно виконувати різні рухи, володіти пластикою рук;

    - володіти елементами характерності;

    - працювати над роллю;

    - вміти керувати своїм диханням у процесі мовлення;

    - володіти комплексом вправ на тренування правильного звукоутворення;

    - координувати свої рухи, управляти м’язами.

ЛІТЕРАТУРА

1. Абрамян В. Театральна педагогіка / В. Абрамян. – К.: Лібра, 1996. – 109 с.

2 Арто А. Театр и его двойник /А. Арто; пер. Із фран. С.Исаева. –М.:Мартис, 1993. –191 с.

3. Барба Е. Паперове каное / Е. Барба ; пер. з англ. Миколи Шкарабана. – Л. : Літопис, 2001. – 288 с.

4. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за 40 театральных вечеров / Г. Бояжиев . –

М.: Образование, 1988. – 158 с.

 5.Брук П. Жодних секретів. Думки про акторську майстерність і театр / П.Брук; пер. з анг. О. Матвієнко, Я. Винницька. – Л. : Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка,

2005. – 136 с.

6. Ворожейкіна О. М.Театральна вітальня (середня школа).-Х.: Вид. група «Основа», 2011.-207, (1) с.- (Серія «Шкільний театр).

7. Гиппиус С. В. Гимнастика чувств / С.В. Гиппиус. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008. – 377с.

8. Гротовський Є. Театр. Ритуал. Перформер / Є. Гротовський ; пер. з англ.

М. Зубрицької. – Л. : Літопис, 1999. –185с.

9.Дмитрієва Л. З історії всесвітнього театру. Випуск 1-й, Львів: ТзОВ «Простір М»,1991.

10. Ершова А. Актерская грамота – подросткам / А. Ершова, Б. Букатов. – М.:

Образование, 1994. – 190 с.

11. Елькіс Г. Про пластичний тренаж актора / Г. Елькіс. – К.: Просвіта, 1986. – 97с.

12. Жак-Далькроз Э. Ритм / Э. Жак-Далькроз. – М.: Классика- ХХI, 2006. – 248 с.

13. Закувала зозуленька : антол. укр. нар. творчості (прислів’я, приказки, скоромовки). – К.: Просвіта, 1989. – 38 с.

 14. Корнієнко Н. Лесь Курбас. Репетиція майбутнього / Н. Корнієко;

мал. С. Маслобойщікова – К.: Факт, 1998. – 469 с.

  1. Молодий театр («Ґенеза, завдання, шляхи»). Упорядник М. Лабінський. К.: «Мистецтво», Спілка театральних діячів України., 1991.

16. Миропольська Н. Є., Никало С. А., Рагозіна В. В., Хлєбнікова Л. О., Шахрай В. М. Уроки художньо-естетичного циклу в школі: навчання і виконання. – Тернопіль, 2006. – 240 с.

17. Станиславский К.С. Работа актера над собой  К.С. Станиславкий. – М.:Искусство, 1972. – 480 с.

18.Сулима М. Українська драматургія XVII XVIII ст., - К.: «Фоліант», вид. дім «Стилос», 2005.

19.Триста років українського театру. - К.: «ВІП», 2003.

20. Чайковський Д. Шляхи розвитку режисури як професії. К.: «КДІК», 1997.

21. Чехов М. Путь актера / М. Чехов. – М.: Изд-во АСТ, 2003. –554 с.