Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Особливості застосування антикорупційного законодавства у сфері освіти
»
Взяти участь Всі події

Проектна діяльність

Проектна діяльність
Важливою рисою сучасного уроку є активна діяльність учнів. Це насамперед їх активність у навчанні, яка формується в процесі пізнавальної діяльності, свідомі і цілеспрямовані зусилля. Активізація пізнавальної діяльності має бути спрямована не тільки на активне мислення, а й на підвищення розумових зусиль, удосконалення процесу засвоєння знань, умінь, навичок, тобто на підвищення ефективності уроку.
Обираючи з різноманітних форм і методів навчання найбільш раціональні для певного уроку, слід виходити з основного – забезпечити активність учнів і високу якість знань у навчальному процесі. Усього можна досягти, використовуючи метод проектів. Метод проектів - це система навчання, за якої учні здобувають знання й уміння в процесі планування й виконання поступово ускладнюваних практичних завдань проектів.
Суть методу – не формувати, а розвивати особистість у процесі свідомого мотивованої індивідуальної діяльності в групі для розв'язання спіьного завдання. Основою проектного методу є виконання різних навчальних і творчих проектних завдань. Тематика яких розробляється мною, вчителем біології, з урохуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів. Робота над навчальним проектом передбачає розв'язання проблемних ситуацій, що потребує від учасників освітнього процесу пошукових зусиль, спрямованих на розробку оптимальних шляхів його реалізації, незмінний публічний захист і аналіз підсумків. Це досить новий вид діяльності для школярів. Проект спонукає учня виявити інтелектуальні здібності, моральні і комунікабельні якості, продемонструвати рівень оволодіння знаннями й загальнонавчальними вміннями, здатність до самоосвіти й самоорганізації. Проектній діяльності може передувати "мозковий штурм", у процесі якого постануть нові цікаві для учнів проблеми. У процесі здійснення проекту учні синтезують знання, інтегрують інформацію суміжних дисциплін, шукають більш ефективні шляхи розв'язання задач проекту, спілкуються одне з одним спільна діяльність реально демонструє широкі можливості співробітництва, у ході якого учні ставлять мету, визначають оптимальні засоби її досягнення, розподіляють обов'язки, виявляють власну компетентність. Система проектів є також частиною інтерактивних методик. Проекти є практичним утіленням отриманих знань і вмінь під час виконання групової роботи.
Мета виконання проектів – організація самостійної дослідницької роботи учнів під час вивчення біології, створення умов для їх самонавчання, розвитку ініціативи, окреслення інтересів та особистих прагнень. Якраз під час виконання проектів здійснюється особистісний і діяльнісний підхід учнів до навчання.
Проектний метод - це дидактичний засіб активізації пізнавальної діяльності учнів, розвитку креативного мислення й одночасно формування визначених особистісних якостей. Три "кити", на яких тримається ця технологія, - самостійність, діяльність, результативність. Проектна технологія набула поширення в американських і японських школах. У перекладі з латини проект означає "самостійний пошук шляху – "кинутий уперед". Навчально – пізнавальний проект – це обмежений у часі процес, коли відбувається цілеспрямована зміна певної системи знань на основі конкретних вимог до якості результатів, чіткої організації, самостійного пошуку розв'язання проблеми. За визначений час ( від одного уроку до 2 -3 місяців) учні вирішують пізнавальне, дослідне, конструкторське або інше завдання. Необхідно також отримувати нові знання в ході розв'язання навчально – пізнавальної проблеми природничого типу. В своїй педагогічній діяльності я ввикористовую такі види проектів: інформаційний, ігровий, творчий. Вид проекту залежить від віку учнів і теми. За змістом проекти переважно є міжпредметні, тому що інтегруються знання з історії, географії, природознавства. За способом виконання – індивідуальні та групові.

Головні умови організації роботи над проектом

 1. Професіоналізм учителя, знання ним особливостей проектної методики, усвідомлення широких можливостей розвитку учнів у процесі проектної діяльності.
 2. Навчання учнів та оволодіння ними технологією проектної діяльності ( уміння визначати мету, завдання, бачити предмет дослідження, планувати власну діяльність і діяльність своїх товаришів).
 3. Прагнення учнів брати участь у роботі над проектом; певний рівень володіння знаннями з біології та загальнонавчальними, інтелектуальними вміннями.
 4. Започаткувавщи спільну роботу варто доводити її до кінця, поетапно узгоджуючи проміжні результати дослідження з учителем.
 5. Наявність інформації про хід реалізації проекту.

Основні структурні елементи виконання проекту

 1. Визначення мети проекту й постановка проблеми
 2. Складання плану виконання проекту ( терміни, коло учасників, форми презентації)

    План реалізації:

 • Організація груп і розподіл завдань між групами або в самій групі;
 • Визначення джерел інформації, її збирання;
 • Аналіз і систематизація одержаної інформації, висування гіпотез;
 • Підбиття підсумків,оформлення результатів у письмовій формі;
 • Проведення презентацій різних проектів( форма звіт, круглий стіл, прес – конференція). Широке застосування учнями стіннівок, альбомів, плакатів, фото матеріалів;
 • Загальне обговорення результатів дослідження.

Вимоги

 1. Проект розробляється за ініціативою учнів, але тема може бути запропонована вчителем. Тема для всього класу повина бути одна, але шляхи її розв'язання у кожній групі будуть різні.
 2. Проект варто зробити значущим для найближчого й опосередкованого оточення учнів.
 3. Робота над проектом має дослідницький характер.Проект має бути педагогічно значущим, тобто в процесі цого здійснення учні одержують нові знання, будують нові стосунки, набувають загальнонавчальних умінь
 4. Проект заздалегідь спланований, сконструйований спільними зусиллями мною та учнями. У той же час передбачає, в разі потреби, коригування і зміни.
 5. Проек рекламується у рамках класу, паралелі, школи з метою підвищення мотивації участі в його реалізації, усвідомлення його суспільної значущості.
 6. Проект реадістичний, має визначену практичну значащість, зорінтований на можливості учнів. Допускається широке розмаїття тем.

Етапи проектування

Початковий

Розробка основних ідей, збирання і аналіз данних.

Етап розробки

Вибір виконавця ( одного чи декількох), формування команди, розподіл обов'язків, планування роботи, розробка змісту етапів, корекція з боку вчителя.

Етап реалізації проекту

Накопичення всієї інформації з урахуванням теми, мети. Підготовка наочного – графічного матеріалу.Контроль і кореагування проміжних результатів, співвідношення їх з метою, керування координація учнів.

Завершення проекту

Представлення і захист проекту в класі. На конференції. Оцінювання і підбиття підсумків. Обговорення результатів проекту, яких пізнавальних і моральних якостей набули цого учасники, таким чином, під час роботи над проектом дуже важливо дотримуватись поетапності: 
 • Задум, визначання мети, формування робочих груп;
 • Планування розподіл ролей
 • Прийняття рішень
 • Виконання проекту
 • Опис, оформлення проекту
 • Захист проекту
 • Оцінка результатів
Людина створена таким чином, що вже з перших днів життя прагне до пізнання оточуючого світу: все розглядає, до всього тягне руки, прислуховується... з часом рівень активності таких дій зростає. І з володінням дитиною вміння користуватися хоча б найпростішим знаряддям та набуттям певного досвіду в неї вже виявляється не лише дослідницькі задатки, а й задатки і нахили до творчості. Дитина власноруч створює те, що знаходить відображення в її уяві. Учні мають одержувати достатню кількість інформації та вчитися використовувати її  у своїй практичній діядьності. Разом з цим, одним з найважливіших завдань школи є виявлення в учнів задатків до певного виду діяльності та створення умов для її розвитку у відповідні здібності. При цьому слід ураховувати те, що учні мають різні задатки.. деякі учні із задоволенням оволодівають знаннями, які їм подають у готовому вигляді. Інші ж ,навпаки, прагнуть здобувати знання не з вуст вчителя, а в ході самостійних пошуків, велике задоволення вони одеожують від власних спостережень за перебігом певного явища або процесу. Від того, що вони можуть впливати на хід подій та робити власні висновки. Робота над проектом підвищує інтерес до науки біології, поглиблює знання, спонукає до пошуку в дослідницькій роботі, залучає комп'ютерні технології, інтегрує в собі проблемний підхід, групову, дослідну, презентативну, пошукову форми роботи.
Читайте також: