+ Додати матерiал
і отримати
безкоштовне
свідоцтво
! В а ж л и в о

Ви маєте знати як підвищуватимете кваліфікацію!

До громадського обговорення запропонований проект постанови Кабінету Міністрів щодо затвердження порядку підвищення кваліфікації освітян. Ознайомтеся та запропонуйте свої ідеї. Ви можете усе змінити!

Нещодавно ми розповідали про механізм підвищення кваліфікації освітян «гроші ходять за вчителем». Після доопрацювання проекту постанови, експертна команда оприлюднила документ з переліком критеріїв і вимог, яким мають відповідати організації, що надаватимуть послуги поліпшення знань вчителям.

До того ж, у повному документі міститься порядок процедури підвищення кваліфікації освітян та зміни щодо надання субвенції на освіту з державного бюджету. Про інші нововведення, запропоновані у документі, детальніше – далі.

 Щодо обсягу підвищення кваліфікації педагогів середньої освіти 

Впродовж п’яти років педагогічний працівник закладу загальної середньої освіти має обов’язково пройти не менш ніж 150 годин підвищення кваліфікації. Із загального обсягу підвищення рівня знань, вчитель має пройти не менш ніж 75 годин підвищення кваліфікації у закладах освіти, що мають ліцензію на надання таких послуг та фінансуються з обласного бюджету (бюджетів Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя).

Окрім того, щорічне підвищення кваліфікації освітянина не може бути менш ніж 30 годин. Цей час може бути використаний:

 • або на одну програму одного суб’єкта підвищення кваліфікації;
 • або на декілька програм одного чи декількох суб’єктів підвищення кваліфікації.

Крім того, упродовж двох перших років роботи педагогічні працівники, призначені на посаду вперше, проходять підвищення кваліфікації в обсязі не менше, ніж:

 • керівник, заступник керівника з навчальної, навчально-виховної, виховної роботи – 120 годин;
 • керівник філії, відділення – 60 годин;
 • керівник циклової, методичної комісії – 30 годин.

Якщо педагогічний працівник перевищив річний обсяг покращення знань, години можуть зараховуватись на наступні роки (у межах міжатестаційного періоду).

 Процедура вибору місця підвищення кваліфікації (згідно з проектом): 

1. Затвердження кошторису закладу освіти.

2. Інформування (у терміновому порядку) керівником закладу педагогічних/науково-педагогічних працівників щодо:

 • загального обсягу коштів, передбаченого на підвищення кваліфікації;
 • суми, визначеної кожному працівникові на підвищення кваліфікації у відповідному календарному році.

3. Впродовж 15 календарних днів (з дня отримання інформації щодо фінансування) кожен педагогічний/науково-педагогічний працівник має подати свою пропозицію до плану підвищення кваліфікації.

4. Формування плану підвищення кваліфікації з наданих пропозицій. План розглядає і затверджує педагогічна/вчена рада (за згодою працівника, його пропозиція може бути уточнена або змінена).

5. Укладання договорів між закладом освіти та суб’єктом (суб’єктами) підвищення кваліфікації керівниками закладу освіти/уповноваженою ним особою (обов’язковим додатком до договору є програма підвищення кваліфікації).

 Щодо оформлення пропозиції 

Пропозицію необхідно подати керівникові закладу освіти або уповноваженій ним особі. Що має включати така заявка?

 • інформацію про вид та форму підвищення кваліфікації;
 • найменування або тематика обраної програми (курсу, лекції, модуля тощо);
 • кількість годин і строк проходження підвищення кваліфікації;
 • найменування суб’єкта (суб’єктів) підвищення кваліфікації (із зазначенням всієї інформації відповідно до порядку);
 • вартість освітньої послуги (освітніх послуг).

У разі відсутності інформації про суб’єкта (суб’єктів) підвищення кваліфікації, пропозиції працівників можуть бути відхилені.

 Визнання результатів підвищення кваліфікації 

Результати підвищення кваліфікації у суб’єктів, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою програмою, не потребують окремого визнання чи підтвердження.

Результати підвищення кваліфікації в інших суб’єктів підвищення кваліфікації визнаються окремим рішенням педагогічної/вченої ради. Для того, аби питання про визнання результатів розглянули потрібно до педагогічної/вченої ради подати:

 • заяву про визнання результатів підвищення кваліфікації;
 • документ про підвищення кваліфікації.

У разі підвищення кваліфікації у виді інформальної освіти (самоосвіти) замість документа про підвищення кваліфікації подається звіт про результати підвищення кваліфікації або творча робота, персональна розробка уроку, лекції, заняття, цифрового освітнього ресурсу, що виконані в процесі (за результатами) підвищення кваліфікації та оприлюднені на веб-сайті закладу освіти та/або в електронному портфоліо педагогічного (науково-педагогічного працівника) (у разі наявності).

 Види діяльності, які визнаються підвищенням кваліфікації 

Декотрі види діяльності педагогічних/науково-педагогічних працівників, згідно з документом, можуть визнаватись педагогічними/вченими радами підвищенням кваліфікації. До таких належать:

 • участь викладача у програмі академічної мобільності
  обсяг підвищення кваліфікації зараховується в межах визнаних результатів навчання (але не більше 30 годин – кредиту удосконалення знань освітянина на рік);
 • наукове стажування науково-педагогічних працівників закладів вищої й післядипломної освіти
  тиждень наукового стажування оцінюється у 30 годин підвищення кваліфікації (один кредит ЄКТС);
 • результати самоосвіти педагогічних/науково-педагогічних працівників, які мають науковий ступінь та/або вчене, почесне чи педагогічне звання
  таке підвищення кваліфікації визнається педагогічною/вченою радою в обсязі, відповідно до визнаних результатів навчання (але не більше 30 годин);
 • здобуття бакалаврського, магістерського рівня вищої освіти, освітньо-наукового/освітньо-творчого рівня або наукового рівня вищої освіти вперше або за іншою спеціальністю
  обсяг підвищення кваліфікації зараховується відповідно до встановленого обсягу освітньо-професійної (освітньо-наукової, освітньо-творчої) програми, за винятком вже зарахованих результатів навчання з раніше здобутих документів про освіту.

 Хто фінансуватиме підвищення кваліфікації? 

Джерелами фінансування підвищення кваліфікації педагогічних/науково-педагогічних працівників можуть бути кошти:

 • державного бюджету;
 • місцевих бюджетів;
 • закладів освіти або його засновника;
 • педагогічного/науково-педагогічного працівника;
 • інші джерела, не заборонені законодавством.

Витрати, пов’язані з підвищенням кваліфікації, відшкодовуються у порядку визначеному законодавством.

Особи, які працюють на посадах педагогічних працівників у більш ніж одному закладі освіти, мають право на оплату підвищення кваліфікації виключно закладом освіти за основним місцем роботи.

Особи, які працюють в закладі освіти за сумісництвом, але за основним місцем роботи не працюють на посаді педагогічного працівника, мають право на оплату підвищення кваліфікації цим закладом освіти на загальних засадах.

 Інші особливі деталі 

На час підвищення кваліфікації з відривом від освітнього процесу, за педагогічним/науково-педагогічним працівником зберігається місце роботи зі збереженням середньої заробітної плати.

Якщо педагогічний працівник звільнився з закладу освіти без використання передбачених на підвищення його кваліфікації коштів та влаштувався на роботу до іншого закладу освіти, він підвищує кваліфікацію за своїм новим місцем роботи. У такому випадку керівники обох закладів освіти забезпечують перерахування коштів та внесення відповідних змін до кошторисів закладів освіти.


У проекті документа визначені:

 • механізми, види, форми підвищення кваліфікації;
 • тривалість, періодичність підвищення кваліфікації;
 • порядок оплати суб’єктам за надані освітні послуги;
 • умови і порядок визнання результатів підвищення кваліфікації закладів освіти і науково-методичних установ незалежно від їх організаційно-правового статусу, форми власності та сфери управління;
 • удосконалення правового регулювання діяльності закладів освіти, юридичних та фізичних осіб у сфері підвищення кваліфікації педагогічних/науково-педагогічних працівників.

Можете ознайомитись з повним документом:

Зауваження та пропозиції до проекту постанови можна надіслати у письмовому вигляді до 7 червня за адресою:

Міністерство освіти і науки України
проспект Перемоги, 10
м. Київ
01135

Або в електронному форматі на e-mail i_baluba@mon.gov.ua (Балуба Ігор Анатолійович).

Що значить для вчителів ухвалення нового порядку підвищення кваліфікації освітян? Читайте в матеріалі: https://vseosvita.ua/news/uciteli-samostijno-obiratimut-de-pidvisuvati-kvalifikaciu-3575.html

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти