Нагадка про підвищення кваліфікації на «Всеосвіті»

З будь-яких питань, пов’язаних з підвищенням кваліфікації, ви завжди можете звернутись до нашого юридичного відділу

Вельмишановні педагогічні працівники! Зовсім скоро почнеться новий навчальний рік!

А це означає, що питання підвищення кваліфікації знову стануть для вас на часі.

Як суб’єкт підвищення кваліфікації ТОВ «Всеосвіта» вважає своїм обов’язком  нагадати вам про необхідність завчасного планування підвищення кваліфікації і звертає увагу на таке.

Пунктами 17, 18 та 19 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України  від 21.08.2019р. № 800, зі змінами, внесеними постановою КМУ № 1133 від 27.12.2019р. (далі – Порядок підвищення кваліфікації) передбачено, що:

 • планування підвищення кваліфікації здійснюється двома етапами. На першому етапі здійснюється перспективне планування у поточному році на наступний календарний рік шляхом затвердження педагогічною радою орієнтовного плану підвищення кваліфікації. Орієнтовний план підвищення кваліфікації повинен містити інформацію про загальну кількість педагогічних працівників, які проходитимуть підвищення кваліфікації, основні напрями та орієнтовний перелік суб’єктів підвищення кваліфікації. Орієнтовний план підвищення кваліфікації формується з урахуванням пропозицій педагогічних працівників і оприлюднюється на інформаційному стенді закладу освіти та на його веб-сайті (у разі відсутності веб-сайту закладу освіти - на веб-сайті органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти) щороку протягом двох робочих днів з дня його затвердження, але не пізніше 25 грудня поточного року;

 • другий етап планування розпочинається після затвердження кошторису закладу освіти на відповідний рік. Керівник закладу освіти (уповноважені ними особи) невідкладно оприлюднюють загальний обсяг коштів, передбачений для підвищення кваліфікації працівників закладу освіти, які мають право на підвищення кваліфікації за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджетів, а також за рахунок інших коштів, передбачених у кошторисі закладу освіти для підвищення кваліфікації;

 • протягом 15 календарних днів з дня оприлюднення загального обсягу коштів для підвищення кваліфікації, кожен педагогічний та науково-педагогічний працівник, який має право на підвищення кваліфікації за рахунок зазначених коштів, подає керівникові закладу освіти (уповноваженій ним особі) пропозицію до плану підвищення кваліфікації на відповідний рік, яка повинна містити інформацію про тему (напрям, найменування) відповідної програми (курсу, лекції, модуля тощо), форми, обсяг (тривалість), суб’єкта (суб’єктів) підвищення кваліфікації (із зазначенням інформації, визначеної цим Порядком), вартість підвищення кваліфікації (у разі встановлення) або про безоплатний характер надання такої освітньої послуги;

 • з метою формування плану підвищення кваліфікації закладу освіти на поточний рік, пропозиції педагогічних та науково-педагогічних працівників розглядаються його педагогічною радою. За згодою педагогічного або науково-педагогічного працівника його пропозиція може бути уточнена або змінена, зокрема з урахуванням обсягу видатків, передбачених на підвищення кваліфікації;

 • педагогічна рада закладу освіти затверджує план підвищення кваліфікації на відповідний рік в межах коштів, затверджених у кошторисі закладу освіти за всіма джерелами надходжень на підвищення кваліфікації на відповідний рік (за винятком коштів самостійного фінансування підвищення кваліфікації педагогічними та науково-педагогічними працівниками);

 • план підвищення кваліфікації закладу освіти на відповідний рік включає: список педагогічних та/або науково-педагогічних працівників, які повинні пройти підвищення кваліфікації у цьому році, теми (напрями, найменування), форми, види, обсяги (тривалість) підвищення кваліфікації (у годинах або кредитах ЄКТС), перелік суб’єктів підвищення кваліфікації, строки (графік), вартість підвищення кваліфікації (у разі встановлення) або примітку про безоплатний характер надання такої освітньої послуги чи про самостійне фінансування підвищення кваліфікації педагогічним або науково-педагогічним працівником. План підвищення кваліфікації може містити додаткову інформацію, що стосується підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково-педагогічних працівників. План підвищення кваліфікації може бути змінено протягом року в порядку, визначеному педагогічною радою;

 • за погодженням педагогічного або науково-педагогічного працівника, керівника відповідного закладу освіти (уповноваженої ним особи) і суб’єкта підвищення кваліфікації строки (графік) підвищення кваліфікації такого працівника протягом відповідного року можуть бути уточнені без внесення змін до плану підвищення кваліфікації.

Окрім цього, привертаємо Вашу увагу, що згідно п. 13 Порядку підвищення кваліфікації, за результатами проходження підвищення кваліфікації педагогічним та науково-педагогічним працівникам видається документ про підвищення кваліфікації.

Про цей документ йдеться в таких нормах законів України:

 • кваліфікація – це визнана уповноваженим суб’єктом та засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей (результатів навчання) (п. 14 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про освіту»);

 • за результатами успішного підвищення кваліфікації кожен суб’єкт підвищення кваліфікації зобов’язаний видати педагогічному працівникові документ про підвищення кваліфікації, що має містити, зокрема, опис досягнутих ним результатів навчання (ч. 4 ст. 51 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

Вимоги до цього документу визначені нормами Порядку підвищення кваліфікації, яким, зокрема, врегульовано три важливі питання.

Перше – це питання технічного опису, дизайну, способу виготовлення, порядку видачі та обліку документів про підвищення кваліфікації. Їхнє вирішення належить до компетенції суб’єкта підвищення кваліфікації.

В ТОВ «Всеосвіта» документом про підвищення кваліфікації є сертифікат, з формою якого можна ознайомитися за посиланням  https://fs01.vseosvita.ua/010092im-7770.jpg 

Друге – це питання переліку документів про підвищення кваліфікації. Цей перелік оприлюднюється на веб-сайті суб’єкта підвищення кваліфікації протягом 15 календарних днів після їх видачі та повинен містити таку інформацію:

 • прізвище та ініціали (ініціал імені) педагогічного або науково-педагогічного працівника, який пройшов підвищення кваліфікації;

 • форму підвищення кваліфікації;

 • вид підвищення кваліфікації;

 • тему (напрям, найменування)  підвищення кваліфікації;

 • обсяг (тривалість) в годинах або кредитах ЄКТС підвищення кваліфікації;

 • дату видачі документа про підвищення кваліфікації;

 • обліковий запис документа про підвищення кваліфікації.

У кожного з вас є можливість ознайомитись з Переліком виданих документів про підвищення кваліфікації (vseosvita.ua) на нашому сайті.

Також, кожен з вас на нашому сайті може здійснити перевірку офіційних документів ТОВ «Всеосвіта» (vseosvita.ua) – сертифікатів з підвищення кваліфікації.

Третє – це питання відомостей, які зазначаються в документі про підвищення кваліфікації.

Документ про підвищення кваліфікації повинен містити такі відомості:

 • повне найменування суб’єкта підвищення кваліфікації (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) фізичної особи, яка надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним та/або науково-педагогічним працівникам (для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців);

 • тема (напрям, найменування) підвищення кваліфікації;

 • обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації у годинах та/або кредитах ЄКТС;

 • прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) особи, яка підвищила кваліфікацію;

 • опис досягнутих результатів навчання;

 • дата видачі документа;

 • обліковий запис документа;

 • найменування посади (у разі наявності), прізвище, ініціали (ініціал імені) особи, яка підписала документ від імені суб’єкта підвищення кваліфікації та її підпис.

Зауважимо, що законодавство дозволяє суб’єкту підвищення кваліфікації самому визначати назву документу про підвищення кваліфікації. Це може бути сертифікат, свідоцтво тощо.

ТОВ «Всеосвіта» видає сертифікати протягом одного робочого дня після успішного проходження підвищення кваліфікації шляхом направлення на електронну адресу педагогічного працівника.

І не забувайте, що відповідно до пункту 20 Порядку, не пізніше 25 грудня працівник повинен поінформувати керівника закладу освіти або уповноважену ним особу про стан проходження ним підвищення кваліфікації у поточному році з додаванням копій отриманих документів про підвищення кваліфікації. Відповідна інформація зберігається в особовій справі працівника відповідно до законодавства.

Отже, друзі, сподіваємося, що ви скористаєтесь послугами ТОВ «Всеосвіта», як суб’єкта підвищення кваліфікації, і в цьому році, і в наступному 2022!

На нашому сайті на вас завжди чекають такі види підвищення кваліфікації, як:

 1. курси https://vseosvita.ua/course

 2. вебінари https://vseosvita.ua/webinar

 3. конференції, семінари, марафони, з якими ви можете ознайомитись в розділі нашого сайту «Підвищення кваліфікації»

З будь-яких питань, пов’язаних з підвищенням кваліфікації, ви завжди можете звернутись до нашого юридичного відділу на електронну адресу: urviddil@vseosvita.ua або за посиланням https://vseosvita.ua/group/director, натиснувши на клавішу «Хочу отримати додаткову інформацію»

Всеосвіта – незалежне ЗМІ, що працює для вас та заради вас. Матеріали, які ми публікуємо, завжди вчасні, об’єктивні та перевірені. Наш проєкт існує завдяки вам

Підтримати нас можна по-різному. Ваші вподобання, поширення , коментарі дозволяють іншим людям дізнатися важливу інформацію, а замовлення брендованої продукції та електронних товарів допомагає нам інвестувати у розвиток новітнього українськомовного контенту.

Поширити
матеріал:

Використання статей порталу «Всеосвіта» дозволяється за умови прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на ці статті у першому абзаці. Назва порталу «Всеосвіта» має згадуватися обов'язково. У разі невиконання цих вимог, питання автоматично передаватиметься до юридичного відділу.