ДПА для 9-х класів: завдання для іспитів з мови та літератури (частина 2)

Особливості укладання завдань для підсумкової атестації з мов та літератури. Детальніше розповідаємо про державні іспити та укладання завдань до них.

Нещодавно «Всеосвіта» розповідала про особливості укладання завдань для підсумкової атестації з обов’язкових предметів та завдання для декотрих із дисциплін третього іспиту. Сьогодні продовжимо серію матеріалів про особливості складання завдань для державної атестації.


Українська література

Державна підсумкова атестація з української літератури в 9 класі проводиться у форматі тестів. Час на виконання завдання в письмовій формі – 90 хвилин (час на вступну бесіду та інструктаж не враховується).

Учитель визначає варіанти тестів для школярів на власний розсуд, з приписом, щоб учні за сусідніми партами не виконували однакові варіанти.

 Особливості укладання завдань 

Кожен варіант має містити 25 завдань різної форми:

 • з вибором однієї правильної відповіді серед чотирьох або п’яти запропонованих, з яких лише одна правильна (завдання 1-16);
 • встановлення відповідності між елементами лівої та правої колонок (завдання 17–20);
 • завдання відкритої форми з короткою відповіддю (завдання 21-24), де необхідно вписувати відповідь у вигляді слова, словосполучення чи речення;
 • написання розгорнутої відповіді (завдання 25).

Виконуючи останнє завдання, учні мають надати сформулювати й прокоментувати проблему, порушену в художньому творі, позицію автора, зазначити, чи погоджуються вони з такою позицією, й аргументувати свою думку.

Варто звернути увагу дев’ятикласників на те, що розлогі вступи, переказування тексту твору чи детальної характеристики героїв не заохочуються. Обсяг відповіді 100-200 слів.


Іноземна мова

Атестація з іноземних мов проводиться у письмовій формі та складається з трьох частин (аудіювання, читання та використання мови) за матеріалами, підготовленими вчителем. На виконання усіх завдань учні матимуть 60 хвилин. Мовами для складання є:

 • англійська;
 • німецька;
 • іспанська;
 • французька.

Під час підготовки завдань для дев’ятикласників важливо враховувати, аби вони, насамперед, відповідали чинним навчальним програмам: для закладів загальної середньої освіти – рівень А2+, для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов – рівень В1.

 Особливості укладання завдань 

Викладач готує стільки варіантів підсумкової атестації, скільки учнів у класі, які виявили бажання складати іспит з іноземної мови.

До складу матеріалів має входити:

 • аудіозапис тексту на будь-якому електронному носії, який використовується для проведення аудіювання з одним післятекстовим завданням (спільне для усієї групи);
 • текст для читання з одним післятекстовим завданням (для кожного варіанту готується окремо);
 • текст із пропущеними словами на використання мови (для кожного варіанту готується окремо);.

 Вимоги до завдань підсумкового іспиту 

Перше завдання
Слухання тексту та виконання післятекстового завдання

Важливо, аби запис тексту був тривалістю 1–2 хвилини для закладів загальної середньої освіти та 3–4 хвилини для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. Мовлення на аудіофайлі має бути чітким та повільним. Теми текстів для слухання повинні стосуватися щоденних ситуацій спілкування і відповідати віковим особливостям та інтересам учнів 9 класів.

Що можна використати як аудіотекст?

 • записаний текст (наприклад, фрагмент радіопрограми);
 • повідомлення (наприклад, прогноз погоди);
 • опис (наприклад, зовнішнього вигляду);
 • телефонні перемовини;
 • інше.

Учні прослуховують запис двічі, після чого виконують тестове завдання. Якщо у школі немає технічної можливості для відтворення аудіофайлу, вчитель озвучує текст самостійно.

Для післятекстового завдання може бути запропоновано декілька варіантів відповідей, з яких тільки одна правильна. Завдання можу бути укладене у форматі:

 • множинний вибір з трьома варіантами відповідей;
 • завдання із вибором відповіді вірно/невірно.

Учень заносить до бланка відповідей лише одну літеру, якою позначена відповідь на тестове завдання.


Друге завдання
Читання тексту та виконання післятекстового завдання

Що можна використати як текст для завдання?

 • статті з періодичних видань;
 • листи (особисті, офіційні тощо);
 • оголошення, реклама;
 • розклади (розклад уроків, руху поїздів тощо);
 • меню, кулінарні рецепти;
 • програми (телевізійні, радіо тощо);
 • особисті нотатки, повідомлення.

Для кожного післятекстового завдання має бути запропоновано декілька варіантів відповідей, з яких лише одна є правильною. Тестове завдання вважається правильно виконаним, якщо у бланку відповідей указана тільки одна літера, якою позначена правильна відповідь.

Форми завдань, які можуть бути використані для післятекстового завдання:

 • завдання із вибором правильної відповіді;
 • завдання на встановлення відповідності (добір логічних пар);
 • запитання з короткими відповідями (2–3 слова);
 • встановлення логічного порядку простого тексту;
 • знаходження аргументів та висновків;
 • встановлення зв'язків між інформаційними блоками;
 • вибір назв абзаців тексту із запропонованих назв.

Третє завдання
Використання мови

Це завдання відкритої форми з короткою відповіддю, спрямовані на визначення рівня володіння лексичними, граматичними, семантичними та прагматичними знаннями, що дадуть можливість учням вільно спілкуватися іноземною мовою.

Для цього завдання знадобляться різні за обсягом та складністю тексти, пов'язані із ситуаціями повсякденного спілкування.

Завдання можуть бути укладені у таких форматах:

 • завдання із вибором однієї правильної відповіді серед чотирьох запропонованих.
 • текст із пропусками для заповнення з використанням поданих слів або словосполучень.

Зарубіжна література

Завдання, підготовлені вчителем для атестації, повинні охоплювати навчальний матеріал 8 і 9 класів та містити не менше десяти варіантів завдань різної форми. (якщо кількість учнів у класі менш як десять, кожен з них отримує окремий варіант). У кожному укладеному варіанті має бути до 24 завдань. На складання державного іспиту з зарубіжної літератури відводиться 90 хвилин (час на вступну бесіду та інструктаж не враховується).

 Особливості укладання завдань 

Кожен варіант може містити завдання різних форматів:

 • на обрання однієї правильної відповіді з 4 запропонованих (завдання 1–19)
  на знання художніх текстів, біографій митців, особливостей літературних епох і напрямів, теоретико-літературних понять, визначення твору за уривком;
 • на встановлення послідовності (завдання 20)
  учень має правильно розташувати запропоновані елементи, позначивши їх відповідними цифрами;
 • на встановлення відповідності (завдання 21–23)
  до кожного рядка, позначеного буквою, учень добирає відповідник, що позначений цифрою;
 • завдання відкритого типу (завдання 24)
  написання твору-мініатюри на запропоновану тему обсягом до 1 сторінки;
  ця творча робота має продемонструвати вміння самостійно мислити, аналізувати різні за жанровою специфікою твори й висловлювати щодо них власні думки, спиратися на художні тексти, добирати відповідну форму вислову.

Вчитель має підготувати бланк відповідей для внесення учням обраних варіантів.

 Критерії оцінювання твору-роздуму 

Під час оцінювання якості виконання завдання відкритої форми у формі твору-роздуму, важливо звертати увагу на такі параметри:

 • повнота розкриття теми;
 • посилання на літературні тексти, уміння їх аналізувати та інтерпретувати;
 • логічна послідовність викладу думок (наявність тези, аргументів, висновку);
 • чітка побудова (наявність вступу, основної частини, висновків);
 • структурна цілісність, переконливість наведених аргументів в основній частині твору, точність, зрозумілість думки;
 • образне мислення.

За твір-мініатюру дев’ятикласник максимально може отримати 3 бали. Завдання відкритої форми учень виконує на окремому аркуші, виданому вчителем. За велику кількість орфографічних і пунктуаційних помилок знімається 0,5 бала.


Мови національних меншин

У закладах загальної середньої освіти, де функціонують класи з навчанням чи вивченням мов корінних народів або мов національних меншин, державна підсумкова атестація з мови у 9 класі може проводитися у формі:

 • диктанту;
 • переказу (докладного, стислого);
 • виконання тестових завдань.

Тексти диктантів та переказів мають бути доступними для учнів цієї вікової категорії та відповідати нормам сучасної літературної мови, ураховувати вимоги чинної навчальної програми.

 Вимоги до текстів для диктантів та переказів 

Міністерство освіти і науки України рекомендує для іспиту з мов нацменшин обирати:

 • твори класичної літератури;
 • сучасні твори;
 • твори публіцистичної літератури;
 • науково-популярну літературу.

Тематика диктантів та переказів має стосуватися питань природи рідного краю, висвітлення питань культури спілкування, краси рідного слова; історії, звичаїв і традицій, духовної культури й мистецтва народів, які мешкають на теренах України та світу; сенсу людського життя, проблем науки тощо.

 Щодо диктантів 

Час написання диктанту складає 1 астрономічну годину.

Обсяг тексту має складати 120-130 слів, але він може бути збільшений до 160-200 слів, залежно від рівня підготовки школярів. Перш за все, це стосується тих, хто навчається в гімназіях, ліцеях або класах з поглибленим вивченням мов.

Диктант оцінюється однією оцінкою за параметрами, вказаними у Методичних рекомендаціях щодо оцінювання результатів навчання російської мови та інших мов національних меншин (лист Міністерства освіти і науки України від 30.08.2013 № 1/9-592).

При оцінюванні варто враховувати важливий момент – варіативність пунктуаційних знаків, що допускається правилами авторської пунктуації.

 Щодо переказу 

На проведення переказу відводиться 90 хвилин.

Обсяг текстів для переказу залежить від його виду (докладний або стислий) та відповідно складає від 200 до 450 слів.

Завданням докладного переказу є повне відтворення змісту тексту, при якому зберігається його послідовність, логіка розвитку дій, тип и стиль мовлення, композиційні та мовні особливості у тексті.

При написанні стислого переказу коротко переказується зміст тексту та акцентується увага саме на головному.

 Іспит у тестовій формі 

На проведення державної підсумкової атестації у формі тестових завдань відводиться 90 хвилин.

Державна підсумкова атестація з мови може відбуватися у форматі тесту. Вчитель розробляє не менше 10 варіантів тестових завдань. Кожен варіант має складатися з завдань закритого та відкритого типу, зокрема:

 • 4 завдання з вибором однієї правильної відповіді
  До кожного завдання добирається 4-5 варіантів відповідей, з яких правильним може бути лише одна;
 • 2 завдання на встановлення відповідності
  Необхідно встановити відповідність між інформацією, позначену цифрами та поняттями або прикладами, що позначено буквами, утворивши між ними логічні пари;
 • завдання відкритого типу
  Читання та розуміння тексту (до тексту додаються групи завдань, які потребують вибору однієї правильної відповіді) або завдання, яке передбачає написання власного висловлення.

Інтегрований курс «Література»

Державна підсумкова атестація з літератури національної меншини та зарубіжної може проводитися у формі твору або виконання тестових завдань.

 Щодо форми твору 

Міністерство освіти і науки рекомендує написати твір у традиційному жанрі літературно-критичної статті або у форматі рецензії на літературний твір.

 Щодо тестових завдань 

Завдання мають бути укладені відповідно до чинних навчальних програм. Робота над тестовими завданнями проводиться впродовж 90 хвилин. Відлік часу розпочинається з моменту початку роботи учнів над завданнями.

Вчитель має укласти не менше 10 варіантів тестових завдань різних ступенів складності. Тестові завдання можна застосувати у кількох форматах:

 • завдання з вибором однієї (або двох) правильної відповіді з чотирьох/п’яти запропонованих;
 • завдання на встановлення правильної послідовності викладення подій у художньому творі, розташування частин (розділів) літературного твору, створення твору, життя письменників, існування літературних та культурних епох, стилів, напрямів;
 • завдання на встановлення відповідності (між певними літературними фактами, розміщеними у двох колонках);
 • завдання з розгорнутою відповіддю (відкритого типу). У ньому учень має написати власне висловлювання на дискусійну тему, в якому аргументовано підтримає або спростує подану в завданні думку.

Учителі, які проводитимуть іспит у форматі тестових завдань обов`язково мають сформулювати критерії оцінювання, чітко зазначивши кількість балів для кожного із запропонованих питань.

 Щодо переказу 

Для переказу у МОН рекомендують використовувати тексти різних стилів за різними типами мовлення (розповідь, опис, роздум).

Оскільки основне завдання переказу – передати текст послідовно та правильно, як певну смислову й структурну цілісність, то творчі завдання мають максимально наблизити учнів до створення додаткового тексту, пов’язаного з основним.

До таких завдань можна віднести:

 • оцінювання подій, про які розповідається в основному тексті;
 • висловлення свого ставлення до осіб, подій, явищ в основному тексті;
 • розповідь про те, що найбільше сподобалося в основному тексті й чому та інше.

Обсяг тексту для переказу залежить від його виду та типів завдань (від 200 до 450 слів).


Вимоги узято з «Порядку проведення державної підсумкової атестації», наказу МОН «Про проведення в 2018/2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту» та листа МОН «Щодо методичних рекомендацій про проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2018/2019 навчальному році».

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
3
міс.
0
9
дн.
1
1
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!