Збірник тестових завдань з органічної хімії

Хімія

Для кого: 10 Клас

25.06.2019

5114

188

1

Опис документу:
Збірник включає завдання для перевірки знань учнів з теми «Алкани»,«Насичені та ненасичені вуглеводні», «Арени», «Спирти», тематичний контроль з теми «Теорія будови органічних сполук. «Насичені та ненасичені вуглеводні:, «Оксигеновмісні органічні сполуки".
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ЗМІСТ

 1. Тестова перевірка знань з теми «Алкани»……………………………………3

 2. Тематичний контроль з теми «Теорія будови органічних сполук. Алкани. Циклоалкани»»………………………………………………………………….7

 3. Тестова перевірка знань з теми: «Насичені та ненасичені вуглеводні»……10

 4. Тестова перевірка знань з теми: « «Арени»………………………………….13

 5. Тестова перевірка знань з теми: «Спирти»…………………………………...15

 6. Тематичне контроль з теми: «Оксигеновмісні органічні сполуки»…………..17

Тестова перевірка знань з теми «Насичені  вуглеводні»

Варіант  1.

Завдання 1-9 мають по  чотири  варіатни відповідей. У кожному завданні лише ОДНА ПРАВИЛЬНА  відповідь

1. Укажіть  молекулярну формулу метану:

а) СО2       б) СН4       в) С2Н2       г) С6Н6

2. Вкажіть загальну формулу  алканів:

а) С nH2n     б) CnH2n-2      в) CnH2n+2        г) CnH2n+1

3.  Укажіть формулу  алкану:

а) С8Н18     б)С8Н16      в) С5Н10     г)С6Н6

4.  Вкажіть  гомолог   метану:

а) С3Н6    б) С3Н8     в) С3Н4      г) С4Н8

5.  Які фізичні властивості метану:

а) легший за повітря та добре  розчиняється у воді;

б) важчий  за повітря та  добре  розчиняється у воді;

в) легший за повітря та погано розчиняється у воді.

6.  Згадайте  суфікс  з  допомогою  якого утворюють алкани:

а)  -ен        б) –ан        в) –ин       г) -ол

7.   Вкажіть тип зв’язку, який властивий алканам:

а) подвійний   б) потрійний   в)одинарний   г) два подвійних

8.   Згадайте  назву радикалу  СН3

а) метил      б) пропіл    в) етил       г)пентил

9.  Вкажіть гібридизацію  атомних орбіталей в алканів:

а) sp-      б)  sp3–      в) ss-      г) sp2

Завдання  10-14 мають на  меті встановлення відповідності. До кожного  стовбчика, позначеного цифрами,  доберіть відповідник, позначений  буквою.

10. Встановіть  відповідність між молекулярними формулами та назвами:

1. СН4           а)пропан

2. С3Н8          б)етан

3. С5Н12         в)метан

4. С2Н6          г) пентан

11. Встановіть відповідність:

1.Газоподібні речовини         а) С18Н38 і вище

2. Рідини                                  б) СН4 – С4Н10

             3. Тверді речовини                 в) С5Н10 – С17Н36

12. Встановіть відповідність між назвами вуглеводнів та структурн. формулами:

1. Бутан           а) СН3 – СН2 – СН3

2. гексан          б) СН3 – СН2 – СН2 – СН3

3. пропан         в) СН3 – СН3

4. етан              г) СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – СН2 – СН3

13.   Встановіть відповідність між молекуляр. формулами та назвами хлорпохід.             

1. СН3Cl           а) дихлорметан

2. СН2Cl2          б) тетрахлорметан

3. СНCl3            в) хлорметан

4. ССІ4               г) трихлорметан

В завданнях  14-17 розташуйте варіанти дій  у правельній послідовності. Запишіть букви, якими  позначені дії по порядку

14.   Встановіть послідовність

а) складовою частиною

б) є метан

в) головною

д) природного газу

15. Встановіть послідовність

а) називаються вуглеводні

б) у молекулах яких

в) Алканами

г)  атоми  Карбону зв’язані

д) одинарним зв’язком.

16. Встановіть послідовність:

а) подібні за будовою

б) і хімічними властивостями

в) Сполуки,

г) називаються гомологами.

д) склад яких різняться між собою

е) на групу  СН2

17.  Встановіть послідовність збільшення молекулярної маси:

а)  С3Н8

              б)  С5Н12

              в)  СН4

г)  С6Н14

д)  С4Н10

е)  С2Н6

Завдання 18-30 передбачають певні обчислення і мають чотири варіанти відповідей. Оберіть правильну відповідь.

18.  Визначити суму коефіцієнтів у рівнянні реакції  С3Н82    СО22О

а) 12          б) 13           в)7           г) 11

19.   Доповнити  рівняння хімічної реакції   СН4 →    ?   + 2Н2

а) С            б) О2          в) СІ          г) О

20.  Визначити суму коефіцієнтів у правій частині рівняння  реакції горіння метану:

а) 1            б) 2              в) 3            г) 4

21.  11,2 л  пропану спалили  у кисні (н.у.). Обчислити  об’єм карбон (ІV) оксиду, що утворився

а) 22,4л       б)33,4л          в) 44,8л       г) 67,2л

22.   Розрахуйте об’єм  карбон (ІV) оксиду (н.у.) який утворюється в результаті згоряння  5 моль етану

а) 2,24л         б)22,4л       в)224л          г)22,4л

23.    Визначити густину етану С2Н6 за повітрям

а) 1,03          б) 1            в) 1,003       г) 0,1

24.    Доповнити  рівняння  реакції  С3Н8 + ?О2     3СО+ 4Н2О

а) 3             б)5              в) 9             г)12

 

25.     Яка формула насиченого вуглеводню, якщо W(C)=81,82%, W (H)=18,18%  

DH2 =22.

а)СН4                   б) С2Н6           в) С3Н8          г) С4Н10

26.     Доповніть  рівняння  реакції:  СН4 + ?  СН3СІ + НСІ

а) СІ            б) СІ2         в) О2          г) Н2

27.     Вкажіть суму коефіцієнтів в рівнянні реакції горіння метану

а) 3             б) 4            в) 5            г) 6

 

28.     Вкажіть ступінь окиснення  кисню в рівнянні горіння метану:

а) 0            б) 1            в) 2            г) 3

29.     Вкажіть формулу насиченого вуглеводню відносна молекулярна маса якого 72.

а)СН4          б) С3Н8     в) С5Н12       г) С7Н16

 

30.     Розрахуйте  об’єм  водню , що утворюється  при термічному розкладі  2 моль етану

А) 67,2 л       б) 134,4 л        в) 22,4 л       г) 22,4 л

Тестова перевірка знань з теми «Насичені  вуглеводні»

Варіант 2.

Завдання 1-9 мають по  чотири  варіатни відповідей. У кожному завданні лише ОДНА ПРАВИЛЬНА  відповідь.

 1. 1.      Впізнайте  молекулярну формулу етану

а) СН4             б)С2Н6                в) С3Н8            г) С4Н10

        2.   Вкажіть гомолог  пропану

а) С2Н2         б)С3Н8           в) С3Н6        г)С3Н4

        3.   Згадайте  суфікс у назвах  радикалів насичених вуглеводнів

а) – ил          б) – ен           в) – ин           г) – ан

4.    Вкажіть  тип зв’язку, який характерний алканам

а) два подвійних     б) одинарний        в) подвійний     г) потрійний

5.    Згадайте  назву вуглеводню в якого 5 атомів Карбону

а) пропан      б) бутан      в) пентан     г)гексан

6.    Вкажіть валентний кут між  осями  гібридизованих орбталей  в насичених  вуглеводнях

а) 1200         б) 1800            в) 109,50       г)3600

7.    Впізнайте  форму молекули  метану

а)  тетраедрична     б) трикутна       в) сферична      г) лінійна

8.    Згадайте   загальну формулу  алканів

а) СnH2n+2         б)  CnH2n        в) CnH2n-2         г) CnH2n-6

9.    Згадайте  назву  алкану, що має 6 атомів Карбону

а) пентан      б) октан         в) гексан        г) гептан

Завдання  10-13 мають на  меті встановлення відповідності. До кожного  стовбчика, позначеного цифрами,  доберіть відповідник, позначений  буквою

10.   Встановіть відповідність між формулами та назвами радикалів

1. СН3                  а) пропіл

2. С2Н5                 б) метил

3. С3Н7                  в) бутил

4.  С4Н9                 г) етил

11.  Встановіть відповідність міжназвами алканів та структурними формулами:

1. етан              а) СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – СН3

2. пропан         б) СН3 – СН3

                   3. пентан          в) СН3 – СН2 – СН2 – СН3

4. бутан            г) СН3 – СН2 – СН3

12.  Встановіть відповідність між назвами алканів та молекулярними формулами:

1. С5Н12             а) пропан

2.  С6Н18            б) пентан

3.  С3Н8              в) гексан

4.  С7Н16             г) гептан

13.   Встановіть відповідність  між  назвам алканів та кількістю атомів

Карбону

1. етан                а) 3 атоми

2.  бутан             б) 2 атоми

3.  октан             в) 6 атомів

4. гексан             г) 8 атомів

В завданнях  14-17 розташуйте варіанти дій  у правельній послідовності. Запишіть букви, якими  позначені дії по порядку

14. Встановіть  послідовність:

А) що мають однаковий

Б) але

В) різну  будову

Г) Ізомери – речовини,

Д) склад молекул

15.  Встановіть послідовність

А) загальної формули СnH2n+2

Б) Вуглеводні з

В) називаються  насиченими

Г) ланцюгом

Д) відкритим  вуглецевим

16.   Встановіть послідовність

А) та хімічними властивостями,

Б)  молекул на групу СН2

В)  Гомологи – це  речовини

Г)  що  відрізняються  за складом

Д) подібні за будовою

17.   Встановіть послідовність зростання молекулярної маси речовин

А) С2Н6

Б) С4Н10

              В) СН4

Г)  С3Н8

               Д) С5Н12

Завдання 18-30 передбачають певні обчислення і мають чотири варіанти відповідей. Оберіть правильну відповідь

18. Вкажіть густину  пропану за  воднем

А )  22           б) 44           в) 33                г) 46

19. Виберіть формулу хлорпохідного насиченого вуглеводню, що має  відносну молекулярну масу 237, масова частка хлору 89,9%

а) С2Н5СІ    б)С2Н4СІ2        в)С2Н3СІ3       г)С2СІ6

20. Розрахуйте  об’єм  метану, який необхідний для добування 19,4 мл. тетрахлорметану густиною 1,595 г/см3 , якщо масова частка виходу його становить 70% від теоретично можливого

а) 12,8л          б)6,4л         в)3,2л          г)1,1л

21.  Доповніть  рівняння  хімічної реакції СН4 +?     ССІ4 + 4НСІ

а) СІ2                    б)2СІ2        в)3СІ2          г) 4СІ2

22.   Вкажіть ступіль окиснення Карбону в рівнянні реакції СН4    С+2Н

а) 0               б) +4          в) +2             г) +1

23.   Складіть  молекулярну формулу насиченого вуглеводню, якщо масова частка Карбону 84,21%, Гідрогену – 15,79%  густина його пари за воднем 3,93 :

а) С5Н12         б) С6Н14           в)С7Н16            г)С8Н18

24.  Розрахуйте об’єм  карбон (ІV)оксиду, який утворюється  при палюванні 5 моль  метану:

а) 11,2 л        б) 112л        в) 22,4 л        г) 44,8 л

25.   Визначіть кількість речовини, що утвориться при  пропусканні продуктів горіння етану об’ємом  11,2 л через розчин  натрій гідроксиду, що містить 80 г  NaOH.

а)1 моль        б)2 моль      в) 3 моль       г) 4 моль

26.   Вкажіть суму коефіцієнтів правої частини рівняння горіння етану

а) 4                  б) 6             в) 10             г) 7

27.   Згадайте  назву  сполуки формула якої:  СН3 – СН2 – С Н – СН – СН3

СН3    СН3

а) 2,3-диметилпентан    б) гептан    в) 3,4-диметилпентан   г)октан

28.   Визначити об’єм кисню, що містить 8% озону, необхідного для спалювання 20 л бутану:

а) 22,4 л            б) 125 л          в) 44,8л           г) 67,2л

29.   При спалюванні  20 л метану та етану утворилось 24 л вуглекислого газу. Визначити  об’ємні частки  вуглеводнів у складі суміші.

а) 80% і 20%    б) 40% і 60%     в) 50% і 50%    г) 70% і 30%

30.   Із 40 л природного  газу (н.у) отримали 30,3 г хлорметану. Розрахувати об’ємну частку  метану у природному газі, якщо вихід хлорметану складає 40% від теоретично можливого

а) 42 л           б) 84 л          в) 44,8 л          г) 22,4 л

Тематичний контроль з теми «Теорія будови органічних сполук.Алкани. Циклоалкани».

1 варіант

1. Укажіть від чого залежать властивості органічних сполук:

А) від якісного і кількісного складу молекул;

Б) від якісного складу молекул;

В) від якісного і кількісного складу і від просторової будови молекули;

Г) від якісного і кількісного складу, просторової будови молекули та від взаємного впливу атомів.

2. Укажіть правильне твердження:

А) органічні сполуки не можна отримати з неорганічних;

Б) валентність атома Карбону в молекулі С2H6 дорівнює III;

B) валентність атома Карбону в молекулі С2H6 дорівнює IV;

Г) не може бути речовин з однаковою формулою, але різною будовою.

3. Укажіть тип зв’язку найбільш характерний для органічних речовин:

А) йонний; Б) ковалентний неполярний;

B) ковалентний полярний; Г) водневий.

4. Більшість органічних сполук легкоплавкі, оскільки мають кристалічну решітку:

А) молекулярну Б) йонну; В) металічну; Г) атомну.

5) Укажіть правильні для гомологів твердження:

А) мають одинакові молекулярні маси;

Б) мають різні хімічні властивості;

В) мають різну будову;

Г) розрізняються за складом на одну або декілька груп СH2 .

6. Для ізомерів однакові:

А) значення молярних мас; Б) фізичні властивості;

В) структурні формули; Г) якісний і кількісний склад.

7. Укажіть загальну формулу алканів:

А) СnH2n ; Б) СnH2n-2 ; В) СnH2n+2 ; Г) СnH2n+1 .

8. Укажіть формулу радикала етилу:

А) С2H2 ; Б) С2H4 ; В) С2H6 ; Г) С2H5 .

9. Укажіть назву речовини формула якої

СН3—СН—СН—СН2—СН3

│ │

СН3 СН3

А) 1,1,2-триметилбутан; Б) 2,3-диметилбутан;

В) 3,4-диметилпентан; Г) 2,3-диметилпентан.

10. Укажіть назву речовини формула якої

СН2—СН2

│ │

СН2—СН2

А) бутан; Б) бутен; В) циклобутан; Г) бутин.

11. Сполуки гексан і 2-метилпентан – це:

А) гомологи; Б) структурні ізомери; В) одна й та сама речовина; Г) геометричні ізомери.

12.Позначте можливі продукти взаємодії етану з киснем:

А) СН2 ; Б) СО2 і Н2О; В) С і Н2О Г) СО2 і Н2.

13.Позначте назву алкану який містить три атоми Карбону:

А) гексан; Б) пропан) В) пентан; Г) етан.

14. Розташуйте сполуки у порядку збільшення їхніх температур кипіння:

А) октан; Б) декан; В) бутан) Г) пентан.

15. Установіть назви алканів у порядку зменшення їхньої молекулярної маси:

А) бутан; Б) етан; В) гексан; Г) метан.

16. Установіть послідовність одержання речовин при здійсненні перетворень:

С→1→2→3→4

А) СН4; Б) С2H5Cl; В) С2H4 ; Г) С2H2 .

17. Установіть відповідність між назвою речовин та іхніми формулами:

1) СН3—СН—СН—СН2—СН3 А) 2-метилбутан

│ │

СН3 С2Н5

2) СН3—СН—СН2 Б) н. гексан

│ │

СН3 СН3

СН3

3) СН3—СН—СН—С—СН3 В) 3-етил-2-метилпентан

│ │ │

СН3 СН3 СН3

4) СН3—СН2—СН2—СН2—СН2—СН3 Г) 2,2,3,4-тетраметилпентан.

Тематичний контроль з теми «Теорія будови органічних сполук. Алкани. Циклоалкани».

2 варіант

1. Позначте назву алкану який містить п’ять атомів Карбону:

А) гексан; Б) пропан) В) пентан; Г) етан.

2. Для гомологів однакові:

А) значення молярних мас; Б) фізичні властивості;

В) будова; Г) якісний і кількісний склад.

3. Укажіть загальну формулу алканів:

А) СnНn ; Б) СnH2n ; В) СnH2n-2 ; Г) СnH2n+2 .

4. Укажіть правильне твердження:

А) органічні сполуки можна отримати з неорганічних;

Б) валентність атома Карбону в молекулі С3H8 дорівнює III;

B) валентність атома Карбону в молекулі С3H8 дорівнює II;

Г) не може бути речовин з однаковою формулою, але різною будовою.

5. Укажіть формулу радикала метилу:

А) СH2 ; Б) СH4 ; В) СH3 ; Г) СH .

6. Розташуйте сполуки у порядку збільшення їхніх температур кипіння:

А) гептан; Б) пропан; В) октан) Г) етан.

7. Укажіть назву речовини формула якої

СН3—СН—СН—СН3

│ │

СН3 СН3

А) 1,1,2-триметилбутан; Б) 2,3-диметилбутан;

В) 2,3-метилбутан; Г) 2,3,3-триметилбутан.

8. Укажіть назву речовини формула якої

СН2—СН2

│ │

СН2—СН2

А) бутан; Б) бутен; В) циклобутан; Г) бутин.

9. Сполуки гексан і пропан – це:

А) гомологи; Б) структурні ізомери; В) одна й та сама речовина; Г) геометричні ізомери.

10. Позначте можливі продукти взаємодії гептану з киснем:

А) С7Н15ОН; Б) СО2 і Н2О; В) С і Н2О Г) СО2 і Н2.

11. Укажіть тип зв’язку найбільш характерний для органічних речовин:

А) йонний; Б) ковалентний неполярний;

B) ковалентний полярний; Г) водневий.

12. Більшість органічних мають кристалічну решітку:

А) молекулярну Б) йонну; В) металічну; Г) атомну.

13. Укажіть правильні для ізомерів твердження:

А) мають різні молекулярні маси;

Б) мають одинакові хімічні властивості;

В) мають різну будову;

Г) розрізняються за складом на одну або декілька груп СH2 .

14. Укажіть від чого залежать властивості органічних сполук:

А) від якісного і кількісного складу молекул;

Б) від якісного складу молекул;

В) від якісного і кількісного складу і від просторової будови молекули;

Г) від якісного і кількісного складу, просторової будови молекули та від взаємного впливу атомів.

15. Установіть назви алканів у порядку зменшення їхньої молекулярної маси:

А) нонан; Б) пропан; В) гексан; Г) етан.

16 . Установіть послідовність одержання речовин при здійсненні перетворень:

С2H2 →1→2→3→4

А) СО2; Б) СаСО3; В) С2H4 ; Г) С2H6 .

17. Установіть відповідність між назвою речовин та іхніми формулами:

1) СН3—СН—СН3 А) 2-метилбутан

СН3

2) СН3—СН—СН2 Б) н. бутан

│ │

СН3 СН3

СН3

3) СН3—СН—СН—С—СН3 В) 2-метилпропан

│ │

СН3 СН3

4) СН3—СН2—СН2—СН3 Г) 2,2,4-триметилпентан.

Тестова перевірка знань з теми: «Насичені та ненасичені вуглеводні»

аріант.
Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1.Позначте загальну формулу алкенів:
A) СnН2n-6; Б) СnН2n-2; В) CnH2n ; Г) СnH2n+2;
2.Позначте елемент-органоген:
А) Са; Б) Со; В) С; Г) К
3.Позначте найпростіший насичений радикал:
А) етил; Б) метил; В) вініл; Г) бутил.
4.Позначте, який вуглеводень горить світним полум'ям:
А) етан; Б) етен; В) етин; Г) метан.

5.Позначте число атомів Брому в продукті взаємодії етену з бромною водою:
А) 1; Б) 4; В) 2; Г) 6.
6.Позначте формулу гексану:
А) С6Н12; Б) С6Н14; В) С7Н14; Г) С6Н6.
7.Позначте правильне твердження, яке характеризує процес галогенування:
А) приєднання галогеноводню;
Б) каталітичне відщеплення атомів галогену;
В) заміщення атома Гідрогену на атом галогену;
Г) заміщення атома Гідрогену на атом галогену або приєднання атомів галогену.
8.Позначте сполуку, яка здатна полімеризуватися:
А) етан; Б) етилен; В) метан; Г) етиловий спирт.
9.Позначте тип реакції, за допомогою якої добувають (-СН2-СН2-)n:
А) піроліз; Б) полімеризація; В) гідрування; Г) ізомеризація.

Завдання з вибором кількох правильних відповідей
10.Позначте гомологи пропену:
А) С6H14; Б) С6Н12; В) С2H4; Г) С5Н10.
11.Позначте, які речовини можна добути безпосередньо з етину:
А) етилен; Б) хлорометан; В) етиловий спирт; Г) етан.

Завдання на встановлення відповідності

12.Установіть відповідність між назвою рсчовини та її формулою:
Назва речовини Формула речовини
А) бутан; 1) СН3—СН2—СН2—СН3;
Б )пропен; 2) СН≡СН;
В) етин; З) СН2= СН—СН3;
4) СН3СН—СН3.


СН3

13.Установіть відповідність між вуглеводнями та хімічними властивостями:

Вуглеводень Хімічні властивості

А) метан; 1) взаємодія з мінеральними кислотами;
Б) етин; 2) знебарвлення бромної води;
3) взаємодія із бромом.
14.Установіть відповідність між ознаками хімічних реакцій та реагентами:

Ознака хімічної реакції Реагенти
А) знебарвлення; 1) ацетилен і кисень;
Б) блакитне полум'я; 2) метан і кисень;
В) світне полум'я; 3) етен і бромна вода;

Завдання на встановлення послідовності
15.Установіть послідовність у схемі одержання 1,2-дихлороетану:

А) СН4 ; Б) С2Н4С12 В) С2Н4
16.Установіть послідовність типів реакцій для здійснення перетворень:
алюміній карбід —> метан —> етин —> етен —> поліетилен:

А) гідрування; Б) термічний розклад; В) полімеризація; Г) гідратація.

17.Установіть послідовність величин для етилену згідно з ланцюжком:
маса (г) —> кількість речовини(моль)—> густина(г/л) —>об'єм (н. у., л):

А) 4,48; Б) 5,6; В) 1,25; Г) 0,2;

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

18. Алкан має густину пари за повітрям 4,414. Визначте формулу алкану. У відповіді вкажіть назву речовини.

19.Обчисліть максимальний об'єм хлору, необхідний для повного хлорування 2,24 л метану. Об'єми газів приведені до нормальних умов.

2 варіант
Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1.Позначте загальну формулу алканів:
A) СnН2n-2; Б) СnН2n+4; В) CnH2n-6 Г) СnH2n+2
2.Позначте молекулярну формулу пропену;

А)С4Н10; Б)С3Н6; В) С3Н8; Г)С2Н6,
3.Позначте твердження, яке характеризує метан як речовину:
А) газ, добре розчинний у воді;
Б) газ без кольору і запаху, майже вдвічі легший за повітря;
В) безбарвний газ зі специфічним запахом;
Г) тверда речовина.
4.Позначте, який вуглеводень знебарвлює розчин калій перманганату:
А) метан; Б) пропан; В) гексан; Г) етен.
5.Позначте назву речовини, яка утворюється при хлоруванні етану:
А)хлороетан; Б) хлороетин; В)етен; Г) хлороетен.
6.Позначте формулу октану:

А) С4Н10; Б) С9Н20; В) С8Н16; Г) С8Н18.
7.Позначте правильне твердження щодо реакції гідрування:
А) відщеплення галогеноводню;

Б) каталітичне відщеплення водню від молекул;
В) розщеплення вуглеводнів з утворенням низькомолекулярних продуктів;

Г) приєднання водню із можливим використанням каталізатора і тиску.
8.Позначте властивість поліетилену, що обмежує його застосування:
А) хімічна стійкість; Б) механічна міцність;

В) легкість; Г) низька температура плавлення.
9.Позначте речовину, якою ви скористаєтеся для добування ацетилену в
лабораторних умовах:

А) алюміній карбід; Б) кальцій карбід; В) етиловий спирт; Г) вугілля.

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

10.Позначте гомологи пентану:

А) СН4; Б) С4Н10; В) С9Н20; Г) С3Н6.

11.Позначте, які речовини можна добути безпосередньо з етену:
А) 1,1,2,2-тетрахлорометан; Б) 1,2-дибромоетан;

В) ацетилен; Г) етан.
Завдання на встановлення відповідності

12.Установіть відповідність між назвою речовини та її формулою:
Назва речовини Формула речовини

А) етен; 1) С
10Н22;
Б) пропін; 2) С
2Н4;
В) декан; 3) С
3Н4;
4)
C2H6

13.Установіть відповідність між вуглеводнями та характерними для них хі
мічними властивостями:

Вуглеводень Хімічні властивості
А) етен; 1) реакції приєднання;

Б) етан; 2) реакції нейтралізації;

З) реакції заміщення.

14.Установіть відповідність між ознаками хімічних реакцій та реагентами:
Ознака хімічної реакції Реагенти
А) знебарвлення; 1) ацетилен і кисень;

Б) кіптяве полум'я; 2) етен і розчин бромної води;

В) світне полум'я; 3) етан та розчин бромної води;

4) етен і кисень.

Завдання на встановлення послідовності

15.Установіть послідовність у схемі одержання поліетилену:
А) (-СН
2-СН2-)n; Б) С2Н2; В) С2Н4; Г) СН4;

16.Установіть генетичний ланцюжок добування 1,2-дихлороетану:
А) етен; Б) вуглець; В) метан;

17.Установіть послідовність величин для бутану згідно з ланцюжком: густина
за воднем —> кількість речовини(моль)—> маса (г) —> об'єм (н. у., л):

А) 2,24; Б) 5,8; В) 0,1; Г)29;

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

18.Алкан має густину пари за повітрям 3,931. Визначте формулу алкану.
У відповіді вкажіть назву речовини.
19.Який об'єм кисню необхідний для спалювання етану об'ємом 44,8 л? Всі об'єми приведені до нормальних умов.

Тести з хімії по темі: Ароматичні вуглеводні

Варіант І ( непарні питання) варіант ІІ ( парні питання)

Завдання 1-8 мають  по чотири  варіанти  відповідей. У кожному  завданні  лише ОДНА ПРАВИЛЬНА відповідь.

1. Вкажіть загальну формулу вуглеводнів ряду бензену:

а) СnH2n+2          б) СnH2               в) СnH2n-2              г) СnH2n-6

2. Вкажіть формулу бензену

 а) С6H12        б) С6H6            в) С6H14                    г) С6H10

3. Вкажіть формулу бромбензену

а) С6H5Br        б) С6H6Br2            в) С6H12Br2                    г) С6H4Br2

4. Вкажіть назву речовини    С6H4Cl2

а) хлорбензен   б) дихлорбензен   в) трихлорбензен   г)метилбензен

5. Згадайте вченого, що запропонував зображати структурну формулу бензену у вигляді шестигранного циклу з трьома подвійними зв’язками:

а) Кекуле      б) Кулон        в) Ломоносов      г)Бутлеров

6. Згадайте як горить бензен

а) горить майже безбарвним полум’ям;

б) горить світлим полум’ям;

в) горить кіптявим полум’ям;

г) горить зеленим полум’ям.

7. Вкажіть продукт взаємодії бензену з нітратною кислотою

а) хлорбензен  б) нітробензен       в) бромбензен     г) метилбензен

8. Вкажіть гібридизацію атомів Карбону в молекулі бензену

а) sp2–                 б) sp-                   в) sp3–                  г) s-

Завдання  9-12 мають  на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного  цифрою, доберіть відповідник, позначені буквою

9. Встановіть відповідність між вихідними речовинами та продуктами реакції:

Вихідні речовини продукти реакції

1) C6H6 + 9О2                    а) C6H5NO2 + H2O

2) C6H6 + HNO3                          б) C6Cl6

3) C6H6 + 3Cl2                                 в) 6CО2+ 6H2О

4) C6H6 + 2                                                   г) C6H12

10. Встановіть відповідність між вуглеводнями та їх загальними формулами:

1) арени                            а) CnH2n+2

2) алкани                           б) CnH2n

3) алкени                           в) CnH2n-6

4) алкіни                           г) CnH2n-2

11. Встановіть відповідність між молекулярними формулами та назвами речовин:

1) C6H5Cl                           а) нітробензен

2) C6H5Br                          б) метилбензен

3) C6H5NO2                                     в) хлорбензен

4) C6H5CH3                        г) бромбензен

12. Встановіть відповідність між вихідними речовинами та продуктами реакції:

Вихідні речовини продукти реакції

1) C6H6 + Cl2 (світло)                    а) C6H5NO2 + H2O

2) C6H6 + HNO3                          б) C6H5Cl + HCl

3) C6H6 + 3Cl2                                 в) C6H5+ Br + HBr

4) C6H6 + Br2                                                   г) C6H6Cl6

У завданнях  13-16 розташуйте  варіанти  дій  у правильній  послідовнослі.

13. Встановіть послідовність:

а) у бензені

б) часто називають

в) Хімічний зв’язок

г) ароматичним

д) і його гомологах

14. Встановіть послідовність:

а) в молекулі бензену

б) Група NO2,

в) атом Гідрогену

г) називається нітрогрупою

д) що заміщує

15. Встановіть послідовність

а) називають реакціями

б) водню до

в) гідрування

г) Реакції приєднання

д) органічних речовин

16. Встановіть послідовність

а) бензольне кільце

б) Сполуки Карбону з Гідрогеном,

в) ароматичних вуглеводнів

г) належать до

д) в молекулах яких є

У завданнях  17,18 розяжітьзадачу.

17.   Віднайти масову  частку  виходу бензену якщо із   ацетилену об’ємом  25 л  одержано 16 г бензену

А) 100%             б) 55%                 в) 92%                 г) 85%

18. Вкажіть скільки  бензену  вступає  в  реакцію  з  бромом, якщо утворюється  140 г бромбензену  (вихід становить  89,2 % від теоретичного)

А)78                          б)156г                   в) 39г                        г) 69,57г

Тестова перевірка знаньз теми «Спирти»

I –варіант

1. Укажіть функціональну групу спиртів:

А) гідроксильна; Б) карбоксильна; В) карбонільна.

2..Серед запропанованих формул виберіть формулу одноатомного насиченого спирту:

А) CH3‒CH2 CH 2 OH

Б) CH2 –CH –CH2 ‒CH3

| |

OH OH

В) СH3 –СH2 –СН –СН2ОН

|

ОН

3. Групу атомів, що обумовлює хімічні властивості певного класу органічних сполк, називають:

А) гідроксильною; Б) кислотною; В) функціональною; Г) спиртовою.

4. Який спирт використовують у парфумерії для виробництва кремів?

А) етанол В) гліцерин

Б) пентанол Г) фенол

5. Вкажіть формулу найближчого гомолога октанолу:

А) С5Н11ОН Б) С11Н23ОН В) СН3ОН Г) С9Н19ОН.

10

6. Гліцерин – це спирт, у молекулі якого є;

А) дві гідроксильні групи; Б) радикал фенілу;

В) три гідроксильні групи; Г) одна гідроксильна група.

7. Назвіть спирт за систематичною номенклатурою:

СН3—СН—СН—СН—СН3

| | |

СН3 ОН СНЗ

8. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакції:

Реагенти Продукти реакції

1. СН2=СН2 + Н2О → а) 2С2Н5ОNa + H2

2.2С2Н5ОН → б) СН3-СН2ОН

3. 2С2Н5ОН + 2Naв) С2Н5-О-С2Н5 + Н2О

9.Здійсніть перетворення:

С3Н6 → С3Н7ОН → С3Н7ОNa

C3H7ClC3H7OH

10.У результаті внутрішньомолекулярної дегідратації 3-метил-1-бутанолу можна одержати:

А)1-пентен Б) 3-метил-1-бутен В)3-метилбутан Г)іншу речовину.

Напишіть рівняння реакції.

11. На спалювання пропанолу кількістю речовини 0,5 моль чи бутанолу масою 29 г витрачається більший об єм кисню ( н.у.):

А)на спалювання пропанолу Б) на спалювання бутанолу

В) в обох випадках об єм кисню одинаковий.

Відповідь підтвердіть розрахунками.

II-варіант

1.Яка загальна формула насичених одноатомних спиртів:

А) CnH2n+2OH; Б) CnH2n+1OH B) CnH2nOH Г) CnH2n(OH)2 ?

 1. Гліцерин належить до:

А) одноатомних спиртів Б) трьохатомних спиртів В)алкенів Г) фенолів

 1. Винахідником динаміту був:

А) С.Арреніус; Б) М.Бутлеров; В) А.Нобель; Г) В. Марковніков.

 1. Який спирт спричиняє сліпоту, а вживання 25мл даного спирта – смерть?

А) гліцерин; Б) етанол; В) пропанол; Г) метанол.

 1. Укажіть назву сполуки, структурна формула якої

СН3

|

СН3—СН—СН—СН2—С—СН2—ОН

| | |

СН3 СН3 СН3

А) 2,3,5,5-тетраметилгексан-1-ол Б) 2,3,5,5-тетраметилгексан-5-ол

В) 2,2,4,5-тетраметилгексан-1-ол Г) інша назва.

 1. Установіть відповідність між назвами та структурними формулами спиртів:

1.Гліцерин А) СН2—СН2

| |

ОН ОН

2. Етанол Б) СН3—СН2—ОН

3. етан-1,2-діол В) СН2—СН—СН2—ОН

| |

ОН ОН

4. пропан-1-ол Г) СН3—СН2—СН2—ОН

7.Сума коефіцієнтів у лівій частині рівняння реакції горіння пентанолу дорівнює

А) 5 Б) 6 В) 8 Г) 9.

8.Наявність гліцерину можна виявити за допомогою:

А) бромної води Б) свіжоприготовленого осаду купрум (II) гідроксиду

В) розчину калію перманганату Г) натрій гідроксиду.

9. Укажіть, з якими із перелічених речовин взаємодіє етанол:

А) водень; Б) натрій гідроксид; В) калій; Г) хлороводень.

Напишіть рівняння реакцій.

10. Здійсніть перетворення.

С4Н10 → С4Н9ClC4Н9ОН → С4Н9‒О‒С4Н9

СО2

11.У результаті реакції між пропанолом масою 15 г і натрієм масою 9,2 г можна добути пропілат натрію масою:

А) 24,2 г; Б) 20,5 г;

В) 16,4 г Г) інша відповідь.

Тематичний контроль з теми: «Оксигеновмісні органічні сполуки»

I варіант

1. Яка з перелічених речовин належить до моносахаридів?

А. Сахароза Б. Крохмаль В. Глюкоза Г. Етанол

2. Яка речовина належить до багатоатомних спиртів?

А. Гліцерин Б. Метанол В. Етанол Г. Фруктоза

3. Яку речовину використовують як смакову приправу та консервант?

А. Гліцерин Б. Етанол В. Етанова кислота Г. Сахароза

4. Що утворюється при гідролізі жирів?

А. Гліцерин Б. Вищі карбонові кислоти

В. Вода Г. Гліцерин і вищі карбонові кислоти

5. Як рідкі жири перетворити на тверді?

А. Гідролізом Б. Гідрогенізацією В. Окисненням Г. Нагріванням

6. Яка речовина належить до дисахаридів?

А. С6Н12О6 Б. (С6Н10О5)n В. С12Н22О11 Г. С5Н10О5

7. Яка речовина солодка на смак?

А. Етанол Б. Гліцерин В. Оцтова кислота Г. Крохмаль

8. Установіть відповідність між назвами речовин та їх формулами:

1. Оцтова кислота А. С2Н5ОН

2. Глюкоза Б. С17Н35СООН

3. Етиловий спирт В. СН3СООН

4. Стеаринова кислота Г. С6Н12О6

9. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакції:

1. Етанол +кисень А. СН3СООК2

2. Сахароза + вода Б. С17Н33СООК + Н2О

3. Оцтова кислота + калій В. С6Н12О6 + С6Н12О6

4. Олеїнова кислота +калій гідроксид Г. СО2 + Н2О

11. Установіть відповідність між класами сполук та їх функціональними групами:

1. Карбонові кислоти А. -СОН

2. Альдегіди Б. -ОН

3. Спирти В. -СООН

4. Естери Г. –СОО-

12. Установіть послідовність застосування реагентів та умов реакцій для здійснення перетворення:

1 2 3

СО2 → С6Н12О6 → С2Н5ОН → С2Н5ОК

4

СО2

А. Кисень Б. Калій В. Бродіння Г. Вода

13. Установіть послідовність в порядку зростання числа атомів Оксисену в молекулах слідуючих речовин

А. Глюкоза Б. Етанол В.Оцтова кислота Г. Гліцерин

14. Обчисліть об’єм кисню який витрачається на згорання 92 г етилового спирту.

15. Напишіть рівняння реакції спиртового бродіння глюкози та укажіть загальну суму всіх коефіцієнтів.

16. Напишіть рівняння гідролізу крохмалю.

Тематичний контроль з теми: «Оксигеновмісні органічні речовини»

I I варіант

1. Яка з перелічених речовин належить до полісахаридів?

А. Сахароза Б. Крохмаль В. Глюкоза Г. Етанол

2. Яка речовина належить до одноатомних спиртів?

А. Гліцерин Б. Метанол В. Етанол Г. Фруктоза

3. Яку речовину використовують для дезинфекції в медицині?

А. Гліцерин Б. Етанол В. Етанова кислота Г. Сахароза

4. Що утворюється при гідролізі крохмалю?

А. Глюкоза Б. Сахароза

В. Вода Г. Фруктоза і глюкоза

5. Яка кислота входить до складу твердого жиру?

А.Олеїнова Б.Стеаринова В.Оцтова Г.Мурашина

6. Яка речовина належить до моносахаридів?

А. С6Н12О6 Б. (С6Н10О5)n В. С12Н22О11 Г. С5Н10О5

7. Яка речовина не має смаку?

А. Етанол Б. Гліцерин В. Оцтова кислота Г. Крохмаль

8. Установіть відповідність між назвами речовин та їх формулами:

1. Сахароза А. С3Н5(ОН)3

2.Олеїнова кислота Б. С2Н5ОН

3. Етанол В. С17Н33СООН

4. Гліцерин Г. С12Н22О11

9. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакції:

1. глюкоза + кисень А. С2Н5ОNa2

2. крохмаль + вода Б. С17Н35СООNa+ Н2О

3. етиловий спирт + натрій В. С6Н12О6

4. стеаринова кислота + натрій Г. СО2 + Н2О

11. Установіть відповідність між класами сполук та їх загальними формулами:

1. Карбонові кислоти А. СnН2n+1ОН

2. Алкани Б. СnН2n

3. Спирти В. СnН2n+2

4. Алкени Г. СnН2n+1ОН

12. Установіть послідовність застосування реагентів та умов реакцій для здійснення перетворення:

1 2 3

С12Н22О11 → С6Н12О6 → СО2→ СаСО3

4

С2Н5ОН

А. Кисень Б. Кальцій гідроксид В. спиртове бродіння Г. Вода

13. Установіть послідовність в порядку зростання числа атомів в молекулах слідуючих речовин

А. Сахароза Б. Крохмаль В. Глюкоза Г. Етанол

14. Обчисліть об’єм кисню який витрачається на окиснення 90 г глюкози.

15. Напишіть рівняння реакції між оцтовою кислотою і кальцій гідроксидом та укажіть загальну суму всіх коефіцієнтів.

16. Напишіть рівняння гідролізу сахарози.

14

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.