збірник для 7 класу

Опис документу:
повна перевірка знань за новою програмою

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Управління освіти виконавчого комітету Нововолинської міської ради

Міський методичний кабінет

Нововолинська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 4 ім. Т.Г. Шевченка

Тематичний контроль знань

(для 7 класу, за новою програмою,

збірник вправ)

Ференц Лариса Вікторівна

2016

Передмова

Посібник містить самостійні та контрольні роботи із курсу хімії 7 класу, які призначенні для контролю знань учнів на основі чотирирівневої дванадцятибальної системи оцінювання. Усі тематичні роботи складені на основі нової програми з хімії Затвердженої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України наказом від 06.06 2012 р. № 664 «Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня».

У 7 класі на рівні складу речовини триває формування основних хімічних понять (атом, молекула, хімічний елемент, прості й складні речовини), розпочате у природознавчих курсах 1-5 класів; формуються нові поняття (хімічна формула, валентність, хімічна реакція). Ознайомлення (в загальному) зі структурою періодичної системи хімічних елементів і складом атома передбачено програмою задля того, щоб учні мали змогу встановити взаємозв’язок між розташуванням елементів у періодичній системі та їхньою валентністю, використовувати інформацію, яку містить періодична система, про відносні атомні маси хімічних елементів.

Деякі властивості простих і складних речовин розглядаються на прикладах кисню і води в наступних двох темах. Хімічні процеси добування кисню є підставою для ознайомлення з законом збереження маси речовин під час хімічних реакцій та хімічними рівняннями. На основі хімічних властивостей кисню вводиться поняття про реакцію сполучення та оксиди металічних і неметалічних елементів.

Вивчення хімічних властивостей води дає змогу розглянути взаємодію оксидів з водою та ознайомитися з характером гідратів оксидів. Це забезпечує мінімальну фактологічну базу про сполуки хімічних елементів і їхні властивості для подальшого вивчення періодичного закону і хімічного зв’язку у 8 класі.

На цьому етапі навчання хімії триває формування поняття про розчин та його компоненти, масову частку розчиненої речовини (пропедевтичні знання надавались на уроках природознавства). Учні навчаються виготовляти розчини, розв’язувати задачі на обчислення кількісного складу розчину, визначення масової частки розчиненої речовини.

Орієнтовний розподіл матеріалу програми курсу хімії 7 класу

Для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Вступ

Хімія — природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі.

Короткі відомості з історії хімії.

Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом.

(3 години)

Учень/учениця:

називає основне обладнання кабінету хімії, лабораторний посуд;

знає і розуміє правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті;

висловлює судження про застосування хімічних знань та історію їхнього розвитку.

Тема 1. Початкові хімічні поняття

Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Молекули. Атоми. Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент у хімії.

Фiзичні властивості речовин. Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні). Способи розділення сумішей.

Атом, його склад. Хімічні елементи, їхні назви і символи. Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Структура періодичної системи.

Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів.

Хімічні формули речовин. Прості та складні речовини. Багатоманітність речовин.

Метали й неметали. Металічні та неметалічні елементи, їх розміщення в періодичній системі.

Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів. Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук. Зв'язок між розміщенням елемента у періодичній системі та його валентністю.

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою.

Масова частка елемента в складній речовині.

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Хімічні властивості речовин.

(21 година)

Учень/учениця:

називає хімічні елементи (не менше 20-ти) за сучасною науковою українською номенклатурою, записує їхні символи;

описує якісний і кількісний склад речовин за хімічними формулами, явища, які супроводжують хімічні реакції;

наводить приклади металічних і неметалічних елементів, простих і складних речовин, хімічних явищ у природі та побуті;

розрізняє фізичні тіла, речовини, матеріали, фізичні та хімічні явища, фізичні та хімічні властивості речовин, чисті речовини і суміші, прості й складні речовини, металічні та неметалічні елементи, метали й неметали, атоми, молекули;

пояснює зміст хімічних формул;

використовує періодичну систему як довідкову для визначення відносної атомної маси і валентності елементів;

складає формули бінарних сполук за валентністю елементів;

визначає валентність елементів за формулами бінарних сполук;

обчислює відносну молекулярну масу речовини за її формулою, масову частку елемента в складній речовині;

спостерігає хімічні явища й описує спостереження, формулює висновки;

уміло поводиться з лабораторним обладнанням;

дотримується інструкції щодо виконання хімічних дослідів та правил безпеки під час роботи в хімічному кабінеті;

виконує найпростіші лабораторні операції з нагрівання речовин, розділення сумішей;

висловлює судження про багатоманітність речовин.

Тема 2. Кисень

Повітря, його склад.

Оксиген. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню.

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння.

Добування кисню в лабораторії та промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню.

Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (вуглець, водень, сірка, магній, залізо, мідь). Реакція сполучення.

Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання).

Взаємодія кисню зі складними речовинами (повне окиснення метану, гідроген сульфіду, глюкози).

Умови виникнення та припинення горіння.

Маркування небезпечних речовин.

Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню.

(13 годин)

Учень/учениця:

називає склад молекул кисню, оксидів, якісний та кількісний склад повітря;
наводить приклади
оксидів, реакцій розкладу і сполучення; приклади маркування небезпечних речовин;
описує поширеність Оксигену у природі; історію відкриття кисню, його фізичні властивості;

розрізняє процеси горіння, повільного окиснення, дихання, реакції розкладу і сполучення;

характеризує хімічні властивості кисню;

пояснює суть реакцій розкладу і сполучення, процесів окиснення, колообігу Оксигену; сутність закону збереження маси речовин, рівнянь хімічних реакцій аналізує умови процесів горіння та повільного окиснення;

обґрунтовує застосування кисню;

складає рівняння реакцій: добування кисню з гідроген пероксиду; кисню з воднем, вуглецем, сіркою, магнієм, залізом, міддю, метаном, гідроген сульфідом;

використовує лабораторний посуд для добування (з гідроген пероксиду) і збирання кисню;

визначає наявність кисню дослідним шляхом;

оцінює роль кисню в життєдіяльності організмів, роль озону в атмосфері, вплив діяльності людини на чистоту повітря;

дотримується запобіжних заходів під час використання процесів горіння;

дотримується інструкції щодо виконання хімічних дослідів та правил безпеки під час роботи в хімічному кабінеті.

Тема 3. Вода

Вода, склад її молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода – розчинник.

Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Виготовлення розчину.

Взаємодія води з оксидами. Поняття про гідрати оксидів: кислоти й основи. Поняття про індикатори.

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі. Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.

(10 годин)

Учень:

називає склад молекули води;

наводить приклади водних розчинів; формули кислот і основ;

описує поширеність води у природі, фізичні властивості води;

розрізняє розчинник і розчинену речовину;

обґрунтовує значення розчинів у природі та житті людини;

складає рівняння реакцій води з кальцій оксидом, натрій оксидом, фосфор(V) оксидом, карбон(ІV) оксидом;
обчислює масову частку і масу розчиненої речовини в розчині; виготовляє розчини з певною масовою часткою розчиненої речовини;

розпізнає дослідним шляхом кислоти і луги;

оцінює роль води в життєдіяльності організмів;

висловлює судження про вплив діяльності людини на чистоту водойм та їх охорону від забруднень;

використовує набуті знання та навички в побуті та для збереження довкілля.

ВСТУП

Самостійна робота 1

Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті

Варіант 1

Виберіть правильну відповідь

 1. Входити до кабінету хімії дозволено:

а) із дозволу старости; б) без дозволу вчителя; в) із дозволу вчителя.

2. Гарячі пробірки слід:

а) відразу поставити у штатив для пробірок;

б) спершу охолодити, а потім поставити у штатив для пробірок;

в) свій варіант.

3. Нагріваючи пробірку, необхідно:

а) тримати її пробіркотримачем до себе;

б) тримати її руками;

в) направляти у бік від усіх.

4. На смак:

а) можна куштувати всі реактиви крім кислот;

б) не можна куштувати жодні речовини;

в) можна куштувати деякі речовини.

5. Щоб пробірка не лопнула під час нагрівання:

а) її спочатку прогрівають усю, а потім ту частину, де знаходиться речовина;

б) її нагрівають лише внизу;

в) її нагрівають лише вгорі.

6. Виконувати досліди слід:

а) швидко і стоячи; б) стоячи , але спокійно; в) спокійно і уважно.

7. Під час роботи на робочому столі можуть знаходитися:

а) портфель; б) письмове приладдя і підручник хімії; в) бутерброд.

8. Щоб загасити полум’я спиртівки слід:

а) залити її водою; б) накрити ковпачком; в) зачекати доки вона самостійно не погасне.

9. Для зясування запаху речовин:

а) потрібно піднести посудину до обличчя;

б) вдихнути пари і гази речовин;

в) потрібно долонею руки зробити рух від отвору посудини в бік носа.

10. З якими речовинами слід дотримуватись особливої обережності:

а) з солями; б) з кислотами та лугами; в) свій варіант.

11. Щоб запалити газовий пальник:

а) слід спочатку відкрити газовий кран, а потім піднести палаючий сірник;

б) потрібно одночасно піднести палаючий сірник і відкрити газовий кран;

в) слід піднести палаючий сірник до отвору і повільно відкрити газовий кран.

12. На якому малюнку правильно показано, як наливати речовини:

а) б)

ВСТУП

Самостійна робота 1

Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті

Варіант 2

Виберіть правильну відповідь

 1. На робочому місці:

а) може бути безладдя; б) можна тримати зайві речі; в) слід підтримувати порядок.

2. Залишки реактивів слід:

а) виливати чи висипати назад у склянки; б) віддати лаборанту;

в) злити чи висипати разом у одну склянку.

3. Виконувати потрібно досліди, що:

а) хочеться виконувати самому;

б) дозволені вчителем, чи погоджені з ним.

4. У разі потрапляння речовини в очі або на руки необхідно:

а) повідомити вчителя і промити уражене місце великою кількістю води;

б) протерти ганчіркою, або долонею;

в) розповісти товаришу.

5. Після закінчення роботи:

а) можна залишити неприбраним робоче місце;

б) необхідно невикористані реактиви злити чи засипати у одну посудину;

в) слід прибрати робоче місце і обов’язково вимити руки.

6. Під час роботи слід використовувати тільки реактиви в склянках:

а) без етикеток; б) з етикеткою, на якій написано формулу і назву речовини.

7. Нагріваючи пробірку, необхідно:

а) тримати її пробіркотримачем до обличчя;

б) тримати її руками;

в) тримати її пробіркотримачем від обличчя.

8. На смак:

а) можна куштувати всі реактиви;

б) не можна куштувати жодні речовини;

в) можна куштувати деякі речовини.

9. Сухі реактиви слід брати:

а) ложкою і дуже обережно, щоб не розсипати;

б) насипати із посуду в пробірку.

10. Відкривши посудину з реактивом потрібно:

а) покласти корик догори дном; б) покласти корик до низу дном;

в) не важливо як, обидва способи правильні.

11. Щоб пробірка не лопнула під час нагрівання:

а) її спочатку прогрівають усю, а потім ту частину, де знаходиться речовина;

б) її нагрівають лише внизу; в) її нагрівають лише вгорі.

12. На якому малюнку правильно прогрівають пробірку:

а) б)

ТЕМА 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

Самостійна робота 2

Чисті речовини і суміші

Варіант 1

 1. Встановіть відповідність

Речовина Фізичне тіло

1пластмата А браслет

2 золото Б мишка до комп’ютера

3 скло В пробірка

4 мідь Г дріт

 1. У даному переліку підкресліть властивості заліза: за звичайних умов тверда речовина, жовтого кольору, розчинна у воді, білого кольору, сріблястого-сірого кольору, у воді не розчиняється, притягується магнітом, сипуча речовина, тугоплавка, без запаху, кристалічна.

 2. У даному переліку підкресліть чисті речовини: сметана, розчин цукру, кисень, водяна пара, сірка, сода, мідний дріт, повітря, вуглекислий газ.

 3. Підкресліть однорідні суміші: розчин цукру, молоко, вода і спирт, крейда і вода, тирса і пісок, газована вода, повітря, залізобетон.

 4. Встановіть відповідність:

Суміші Способи розділення

1 вода+олія А випарювання

2 ошурки заліза+пісок Б фільтрування

3 пісок+вода В дія магнітом

4 сіль+вода Г відстоювання

 1. *Опишіть етапи розділення суміші, яка містить залізні ошурки, цукор, деревина.

 2. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 3. ТЕМА 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

 4. Самостійна робота 2

 5. Чисті речовини і суміші

 6. Варіант 2

 1. Встановіть відповідність:

 1. Речовина Фізичне тіло

 2. 1деревина А браслет

 3. 2 срібло Б стіл

 4. 3 скло В склянка

 5. 4 мідь Г дріт

 1. У даному переліку підкресліть властивості кухонної солі: за звичайних умов тверда речовина, жовтого коліру, розчинна у воді, білого кольору, сріблястого-сірого кольору, у воді не розчиняється, притягується магнітом, сипуча речовина, тугоплавка, без запаху, кристалічна.

 2. У даному переліку підкресліть суміші: сметана, водень, кисень, водяна пара, томатний сік, дим, сода, мідний дріт, повітря, вуглекислий газ, повітря.

 3. Підкресліть неоднорідні суміші: розчин цукру, повітря, дим, молоко, вода і спирт, крейда і вода, газована вода, бронза, залізобетон, кефір.

 4. Встановіть відповідність:

 1. Суміші Способи розділення

 2. 1 вода+крейда А дистиляція

 3. 2 ошурки заліза+пісок Б фільтрування

 4. 3 вода+тирса В дія магнітом

 5. 4 спирт+вода Г відстоювання

 1. * Опишіть етапи розділення суміші, яка містить тирсу, воду і спирт.

 1. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 2. Самостійна робота 3

 3. Загальна характеристика хімічного елемента

 4. Варіант 1

  1. Символ

  1. Назва

  1. Порядковий номер

  1. Період

  1. Група

  1. Підгрупа

  1. Атомна маса (Аr)

  1. Заряд ядра

  1. Кількість нейтронів

  1. Кількість електронів

  1. As

  1. Au

  1. I

  1. C

 5. Варіант 2

  1. Символ

  1. Назва

  1. Порядковий номер

  1. Період

  1. Група

  1. Підгрупа

  1. Атомна маса (Аr)

  1. Заряд ядра

  1. Кількість нейтронів

  1. Кількість електронів

  1. Be

  1. He

  1. Si

  1. F

 6. Варіант 3

  1. Символ

  1. Назва

  1. Порядковий номер

  1. Період

  1. Група

  1. Підгрупа

  1. Атомна маса (Аr)

  1. Заряд ядра

  1. Кількість нейтронів

  1. Кількість електронів

  1. Cu

  1. Aq

  1. Cr

  1. Na

 7. Варіант 4

  1. Символ

  1. Назва

  1. Порядковий номер

  1. Період

  1. Група

  1. Підгрупа

  1. Атомна маса (Аr)

  1. Заряд ядра

  1. Кількість нейтронів

  1. Кількість електронів

  1. In

  1. Rb

  1. Mn

  1. V

 8. Самостійна робота 4

 9. Валентність

 10. Варіант 1

 1. Підкресліть прості речовини:

 1. Н2, Н2О,Сu, ZnCl2, O2, HI, N2, Ag, CO2.

 1. Підкресліть неметали: золото, сірка, цинк, кисень, ртуть, силіцій, хлор, фосфор, алюміній, залізо, мідь, азот.

 2. Що означає позначення 3СО2 ?

 1. ___________________________________________________________________

 1. Напишіть формулу речовини, що складається із двох атомів Калію, одного атома Силіцію та трьох атомів Оксигену.

 1. ___________________________________________________________________

 1. Опишіть якісний та кількісний склад сполуки Na3PO4.

 1. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Які валентності виявляють:

 1. а) Оксиген; б) Натрій; в) Алюміній; г) Гідроген; д) Бром; е) Силіцій.

 2. ______________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Вкажіть валентність Хлору в сполуках: а) Сl2O; б) Cl2O7.

 1. Вкажіть валентність першого хімічного елемента у сполуках: N2O; N2O5; N2O3; NO2.

 2. Вкажіть дві неправильні сполуки:

 1. а) NaO; б) MgO; в) Ca2O; г) Al2O3.

 2. 10. Складіть формули бінарних сполук:

 3. а) Цезію з Оксигеном;

 4. б) Силіцію з Гідрогеном;

 5. в) Брому з Оксисеном;

 6. г) Барію з Оксигеном.

 7. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Самостійна робота 4

 2. Валентність

 3. Варіант 2

 1. Підкресліть складні речовини:

 1. Н2О,Са, Znl2, Na2O, O3, HI, N2, Ag, CO.

 1. Підкресліть метали: золото, хром, цинк, карбон, ртуть, силіцій, натрій, фосфор, алюміній, титан, мідь, азот.

 2. Що означає позначення 5О2 ?

 1. ___________________________________________________________________

 1. Напишіть формулу речовини, що складається із двох атомів Натрію, одного атома Карбону та трьох атомів Оксигену.

 1. ___________________________________________________________________

 1. Опишіть якісний та кількісний склад сполуки К3СO3.

 1. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Які валентності виявляють:

 1. а) Фосфор; б) Натрій; в) Ферум; г) Гідроген; д) Хлор; е) Карбон.

 2. ______________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Вкажіть валентність Карбону в сполуках: а) СO; б) CO2.

 1. Вкажіть валентність першого хімічного елемента у сполуках: Rb2O; P2O5; P2O3; SiO2.

 2. Вкажіть дві неправильні сполуки:

 1. а) LiO; б) V2O5; в) BaO; г) AlO.

 2. 10. Складіть формули бінарних сполук:

 3. а) Бору з Оксигеном;

 4. б) Карбону з Гідрогеном;

 5. в) Цинку з Оксисеном;

 6. г) Гідрогену з Сульфуром.

 7. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 8. Самостійна робота 5

 9. Початкові хімічні поняття. Валентність

 10. Варіант 1

 11. Початковий рівень

 1. Проста речовина – це...

 1. ____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Атом – це…

 1. ____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Валентність – це…

 1. ____________________________________________________________________________________________________________________________________

 2. Середній рівень

 1. Установіть відповідність:

 1. Назва хімічного елемента Символ

 2. 1 Цинк а) Н

 3. 2 Гідроген б) Са

 4. 3 Кальцій в) Zn

 5. 4 Бор г) В

 1. Що означають такі записи: 5N2, 7СО2, 5О2, 8Na.

 1. ____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Встановіть відповідність:

 1. Хімічний елемент Відносна атомна маса

 2. 1 Натрій а) 35,5

 3. 2 Купрум б) 23

 4. 3 Хлор в) 64

 5. 4 Бор г) 11

 6. Достатній рівень

 1. Підкресліть метали: Сu, Ag, C, Fe, N2, S, O3.

 2. Опишіть якісний та кількісний склад сполуки: а) CaCO3; б) Н2SO4.

 1. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 2. Високий рівень

 1. Обчисліть валентності елементів у їх сполуках з Оксигеном:

 1. а) CaO; б) Rb2O; в) SnO2; г) As2O5; д)Br2O7; е) KrO4.

 2. 10. Складіть формули сполук:

 3. а) Гідрогену з Фосфором;

 4. б) Йоду з Оксигеном;

 5. в) Магнію з Оксигеном.

 6. Самостійна робота 5

 7. Початкові хімічні поняття. Валентність

 8. Варіант 2

 9. Початковий рівень

 1. Складна речовина – це...

 1. ____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Хімічний елемент – це…

 1. ____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Відносна атомна маса – це…

 1. ____________________________________________________________________________________________________________________________________

 2. Середній рівень

 1. Установіть відповідність:

 1. Назва хімічного елемента Символ

 2. 1 Хлор а) Н

 3. 2 Гідроген б) С

 4. 3 Карбон в) Cl

 5. 4 Барій г) Вa

 1. Що означають такі записи: 5Н2, 7С, 9О2, 8К.

 1. ____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Встановіть відповідність:

 1. Хімічний елемент Відносна атомна маса

 2. 1 Сульфур а) 11

 3. 2 Алюміній б) 40

 4. 3 Кальцій в) 27

 5. 4 Бор г) 32

 6. Достатній рівень

 1. Підкресліть неметали: Са, F, C, Fe, Н2, S, Ag, O2.

 2. Опишіть якісний та кількісний склад сполуки: а) ВaCO3; б) К2SO3.

 1. ____________________________________________________________________________________________________________________________________

 2. ____________________________________________________________________________________________________________________________________

 3. ____________________________________________________________________________________________________________________________________

 4. Високий рівень

 1. Обчисліть валентності елементів у їх сполуках з Гідрогеном:

 1. а) Н2O; б) SiO2; в) PH3; г) H2S; д) HF; е) HBr.

 2. 10. Складіть формули сполук:

 3. а) Гідрогену з Хлором;

 4. б) Фосфор з Оксигеном;

 5. в) Калій з Оксигеном.

 6. Самостійна робота 6

 7. Відносна молекулярна маса сполуки

 8. Варіант 1

 9. За формулою речовини обчисліть відносну молекулярну масу.

  1. Формула

  1. Назва

  1. Обчислення

  1. 1

  1. N2

  1. Азот

  1. Мr(N2) = 14 . 2 = 28

  1. 2

  1. CO

  1. Чадний газ

  1. 3

  1. Rb2O

  1. Рубідій оксид

  1. 4

  1. Al2O3

  1. Алюміній оксид

  1. 5

  1. NH3

  1. Амоніак

  1. 6

  1. H2O2

  1. Пероксид водню

  1. 7

  1. Fe3O4

  1. Залізна окалина

  1. 8

  1. BaCO3

  1. Барій карбонат

  1. 9

  1. KMnO4

  1. Калій перманганат

  1. 10

  1. Al(OH)3

  1. Алюміній гідроксид

  1. 11

  1. Hg(ONC)2

  1. Ртуть гримуча

  1. 12

  1. NaHCO3

  1. Сода питна (харчова)

 10. Самостійна робота 6

 11. Відносна молекулярна маса сполуки

 12. Варіант 2

 13. За формулою речовини обчисліть відносну молекулярну масу.

  1. Формула

  1. Назва

  1. Обчислення

  1. 1

  1. O3

  1. Озон

  1. Мr(O3) = 16. 3 = 48

  1. 2

  1. MnO2

  1. Піролюзит

  1. 3

  1. ZnS

  1. Цинкова

  2. обманка

  1. 4

  1. SiH4

  1. Силан

  1. 5

  1. KCl

  1. Сильвін

  1. 6

  1. Fe2O3

  1. Гематит

  1. 7

  1. MgSO4

  1. Магній сульфат

  1. 8

  1. NaOH

  1. Натрій гідроксид

  1. 9

  1. KClO3

  1. Сіль бертолетова

  1. 10

  1. Ca(NO3)2

  1. Кальцій нітрат

  1. 11

  1. CO(NH2)2

  1. Сечовина

  1. 12

  1. NH4NO3

  1. Аміачна селітра

 14. Самостійна робота 7

 15. Масова частка

 16. Варіант 1

 17. Задача 1. Визначте масові частки елементів у сполуці Калій оксиді К2O.

 18. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 19. Задача 2. Зразок Хром оксиду (Cr2O3) масою 500 грам містить 342 грам Хрому. Обчисліть масову частку Хрому у сполуці.

 20. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 21. Задача 3. Скласти формулу сполуки Арсену з Оксигеном, якщо відношення мас Арсену та Оксигену в ній становить 15:8.

 22. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 23. Задача 4. Розрахуйте співвідношення мас Літію і Оксигену в літій оксиді (Li2O).

 24. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 25. Задача 5*. Масова частка Нітрогену в сполуці з Оксигеном становить 26 %. Визначте формулу цієї сполуки, знаючи, що її відносна молекулярна маса – 108.

 26. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 27. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 28. Самостійна робота 7

 29. Масова частка

 30. Варіант 2

 31. Задача 1. Визначте масові частки елементів у сполуці Кальцій оксиді СаO.

 32. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 33. Задача 2. Зразок Хром оксиду (Cr2O3) масою 1000 грам містить 684 грам Хрому. Обчисліть масову частку Хрому у сполуці.

 34. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 35. Задача 3. Скласти формулу сполуки Нітрогену з Оксигеном, якщо відношення мас Нітрогену та Оксигену в ній становить 7:20.

 36. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 37. Задача 4. Розрахуйте співвідношення мас Магнію і Оксигену в магній оксиді (MgO). ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 38. Задача 5*. Масова частка Купруму в сполуці з Оксигеном становить 88,9 %. Визначте формулу цієї сполуки, знаючи, що її відносна молекулярна маса – 144.

 39. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 40. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 41. Самостійна робота 8

 42. Фізичні та хімічні явища

 43. Варіант 1

 44. Виберіть хімічні явища та підкресліть їх.

 1. Кування заліза.

 2. Горіння сірника.

 3. Вибух динаміту.

 4. Танення снігу.

 5. Гниття дерева.

 6. Плавлення парафіну.

 7. Скисання молока.

 8. Горіння дерева.

 9. Бродіння березового соку.

 10. Горіння свічки.

 11. Утворення інею.

 12. Горіння бензину.

 1. Додаткове завдання*. Опишіть основні ознаки, які свідчать про хімічну реакцію.

 2. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 3. Самостійна робота 8

 4. Фізичні та хімічні явища

 5. Варіант 2

 6. Виберіть хімічні явища та підкресліть їх.

 1. Іржавіння заліза.

 2. Горіння фосфору.

 3. Горіння електричної лампочки.

 4. Танення льоду.

 5. Фотосинтез.

 6. Плавлення пластмаси.

 7. Виготовлення сережки із срібла.

 8. Горіння паперу.

 9. Гниття яблука.

 10. Блискавка.

 11. Утворення перегною.

 12. Виверження вулкану.

 1. Додаткове завдання*. Наведіть приклади хімічних явищ, ознакою яких є виділення газу.

 2. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 3. Контрольна робота 1

 4. ТЕМА 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

 5. Варіант 1

 6. Початковий рівень (за кожне завдання по 0,5 балів)

 1. Який хімічний елемент має порядковий номер 8?

 2. Яка атомна маса Кальцію?

 3. Яка валентність у Натрія?

 4. Запишіть формулу сполуки, якщо вона складається із одного атома Натрію, одного атома Нітрогену та трьох атомів Оксигену.

 5. Яка формула кисню?

 6. Яким символом позначається Літій?

 1. Середній рівень (за кожне завдання по 1 балу)

 1. Поставте валентність у сполуках: Na2O, ZnO, Al2O3, HCl.

 2. Визначте кількість електронів, протонів, нейтронів у Цинку.

 1. ____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Напишіть до якого типу (фізичного чи хімічного) належать дані явища:

 1. а) б)

 2. ____________________________________________________________________________________________________________________________________

 3. Достатній рівень (завдання оцінюється у 3 бали)

 1. Визначте молекулярні маси у сполуках:

 1. а) ZnSO4; б) Сd(NO3)2; в) Fе(ОН)3.

 2. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 3. Високий рівень (за кожне завдання по 1,5 бали)

 1. Обчисліть масові частки хімічних елементів у хлор (V||) оксиді (Сl2O7).

 1. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Визначте масову частку Натрію у натрій оксиді (Na2O). Якщо маса Натрію становить 44,5 грам, а маса оксиду 60 грам.

 1. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 2. Контрольна робота 1

 3. ТЕМА 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

 4. Варіант 2

 5. Початковий рівень (за кожне завдання по 0,5 балів)

 1. Який хімічний елемент має порядковий номер 12?

 2. Яка атомна маса Купруму?

 3. Яка валентність у Оксигену?

 4. Запишіть формулу сполуки, якщо вона складається із одного атома Купруму, одного атома Сульфуру та трьох атомів Оксигену.

 5. Яка формула азоту?

 6. Яким символом позначається Сульфур?

 1. Середній рівень (за кожне завдання по 1 балу)

 1. Випишіть із даного переліку метали: N, Ca, P, Sn, Cu, S, H, Na.

 2. Визначте кількість електронів, протонів, нейтронів у Літію.

 1. ____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Напишіть до якого типу (фізичного чи хімічного) належать дані явища:

 1. а) б)

 2. Достатній рівень (завдання оцінюється у 3 бали)

 1. Визначте молекулярні маси у сполуках:

 1. а) MgSO3; б) Ba(NO3)2; в) Al(ОН)3.

 2. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 3. Високий рівень (за кожне завдання по 1,5 бали)

 1. Обчисліть масові частки хімічних елементів у стибій (|||) оксиді (Sb2O3).

 1. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Визначте масову частку Натрію у натрій хлориді (NaСl). Якщо маса Натрію становить 118 грам, а маса оксиду 300 грам.

 1. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 2. ТЕМА 2. КИСЕНЬ

 3. Самостійна робота 9

 4. Хімічні рівняння

 5. Варіант 1

 6. 1. Хімічне рівняння – це…:

 7. а) умовний запис фізичної реакції;

 8. б) умовний запис реакції за допомогою хімічних формул і математичних знаків;

 9. в) загальна маса речовин, які вступили у реакцію.

 10. 2. Дайте сучасне формулювання закону збереження маси.

 11. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. Які речовини називаються реагентами, я які продуктами реакції.

 12. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 13. 4. Опишіть поширеність Оксигену у природі.

 14. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 15. 5. Запишіть формулу продукту реакції (врахувати валентність елементів), розставте коефіцієнти в рівнянні реакції:

 16. а) В + О2 =

 17. б) К + О2 =

 18. в) Н2 + Cl2 =

 19. 6. Урівняйте хімічне рівняння розставивши коефіцієнти, підпишіть до якого типу вони належать:

 20. а) Mn + CuCl2 = MnCl2 + Cu;

 21. б) Na2CO3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2CO3;

 22. в) FeSO4 + Na = Na2SO4 + Fe

 23. г) Al2O3 = Аl + O2;

 24. д) K2O + H2O = КОН;

 25. е) Zn + HI = ZnI2 + Н2.

 26. Додаткове завдання на повторення 1 семестру

 27. 7. Визначте масові частки всіх елементів у сполуці К2СО3.

 28. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 29. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 30. ТЕМА 2. КИСЕНЬ

 31. Самостійна робота 9

 32. Хімічні рівняння

 33. Варіант 2

 34. 1.Опишіть склад повітря.

 35. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 36. 2. Який вчений у 1748 році дійшов висновку, що маса речовин до і після реакції рівна (зберігається):

 37. а) Лавуазьє;

 38. б) Ломоносов;

 39. в) Шеєле.

 40. 3. Дайте повне визначення хімічної реакції.

 41. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 42. 4. Опишіть фізичні властивості кисню.

 43. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 44. 5. Запишіть формулу продукту реакції (врахувати валентність елементів), розставте коефіцієнти в рівнянні реакції:

 45. а) In + О2 =

 46. б) H2 + О2 =

 47. в) Н2 + І2 =

 48. 6. Урівняйте хімічне рівняння розставивши коефіцієнти, підпишіть до якого типу вони належать:

 49. а) Mg + CaCl2 = MgCl2 + Ca;

 50. б) Na2CO3 + H2SO3 = Na2SO3 + H2CO3;

 51. в) FeSO4 + K = K2SO4 + Fe;

 52. г) B2O3 = B + O2;

 53. д) Ca + O2 = CaO;

 54. е) Ba + HI = BaI2 + Н2.

 55. Додаткове завдання на повторення 1 семестру

 56. 7. Визначте масові частки всіх елементів у сполуці Li2SiО3.

 57. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 58. Самостійна робота 10

 59. Хімічні властивості кисню

 60. Варіант 1

 61. 1. Складіть рівняння реакцій між киснем та речовинами:

 62. а) Li в) Al

 63. б)C2H6 г) Н2S

 64. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 65. 2. Складіть формулу: Фосфор (v) оксиду. Визначте масову частку всіх хімічних елементів у цій речовині.

 66. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 67. 3. Заповніть таблицю, склавши формули речовин із поданих хімічних елементів:

  1. Хімічні елементи

  1. O

  1. Назва оксиду

  1. K

  1. Ca

  1. In

 68. 4. Доберіть коефіцієнти в схемах реакцій. Укажіть реакції сполучення і розкладу:

 69. А) …СаО = …Са + …О2

 70. Б) …Аl2O3 = …Al + …O2

 71. B) …K + …O2 = …K2O

 72. Г) …C3H8 +…O2 = …CO2 + …H2O

 73. 5. Хімічна формула Пентанолу – С5Н12О. Для даної речовини вкажіть: а) які елементи і в якій кількості містяться у складі; б) відносну молекулярну масу; в) співвідношення мас елементів.

 74. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 75. 6*. Відносна молекулярна маса оксиду певного одновалентного елемента становить 186. Визначте цей хімічний елемент, якщо його масова частка в оксиді становить 91%.

 76. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 77. Самостійна робота 10

 78. Хімічні властивості кисню

 79. Варіант 2

 80. 1. Складіть рівняння реакцій між киснем та речовинами:

 81. а) Мg в) Br2

 82. б)B г) As

 83. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 84. 2. Складіть формулу: Силіцій (|V) оксиду. Визначте масову частку всіх хімічних елементів у цій речовині.

 85. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 86. 3. Заповніть таблицю,склавши формули речовин із поданих хімічних елементів:

  1. Хімічні елементи

  1. O

  1. Назви оксидів

  1. Rb

  1. Ba

  1. Al

 87. 4. Доберіть коефіцієнти в схемах реакцій. Укажіть реакції сполучення і розкладу:

 88. А) …Li2O = …Li + …О2

 89. Б) B + …O2 =B2O3

 90. B) …SeO3 = …Se + …O2

 91. Г) …C2H2 +…O2 = …CO2 + …H2O

 92. 5. Хімічна формула Метанолу – СН4О. Для даної речовини вкажіть: а) які елементи і в якій кількості містяться у складі; б) відносну молекулярну масу;

 93. в) співвідношення мас елементів.

 94. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 95. 6*. Відносна молекулярна маса оксиду певного одновалентного елемента становить 62. Визначте цей хімічний елемент, якщо його масова частка в оксиді становить 74%.

 96. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 97. Контрольна робота 2

 98. ТЕМА 2. КИСЕНЬ

 99. Варіант 1

 100. Початковий рівень та середній рівень (за кожне завдання по 1 балу)

 1. Позначте символ Оксигену:

 1. а) О; б) О2; в) О3.

 2. 2. Позначте фізичні властивості кисню:

 3. а) газ синього кольору, зі специфічним запахом;

 4. б) газ без запаху, без смаку, погано розчинний у воді;

 5. в) газ без запаху, без смаку, добре розчинний у воді.

 6. 3. Формула нітроген (І) оксиду:

 7. а) N2O5; б) N2O в) N2O3.

 8. 4. Валентність Оксигену у сполуках:

 9. а) тільки ІІІ; б) ІІ або ІІІ; в) ІІ або ІV.

 10. 5. При температурі −182,926 °C кисень конденсується:

 11. а) у тверду синю сполуку;

 12. б) у блідо-блакисту речовину;

 13. в) замерзає і перетворюється на лід.

 14. 6. Чому кисень виступає одночасно і як будівник, і як руйнівник?

 15. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 16. Достатній рівень (за кожне завдання по 1,5 бали)

 17. 7.Складіть формули оксидів:

 18. а) натрій оксид___________________________________________________________

 19. б) бор оксид_____________________________________________________________

 20. в) хром (ІІІ) оксид________________________________________________________

 21. 8. Напишіть рівняння реакцій утворення оксидів з простих речовин:

 22. а) алюміній оксиду_______________________________________________________

 23. б) цинк оксиду_________________________________________________________

 24. в) нітроген (ІІІ) оксиду____________________________________________________

 25. Високий рівень (кожне завдання по 1 балу)

 26. 9.Визначте масові частки хімічних елементів у сполуці ванадій (V) оксид.

 27. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 28. 10.При взаємодії піриту (FeS2) з киснем масою 10 г було одержано ферум (ІІІ) оксид масою 9 г та сульфур (ІV) оксид масою 15 г. Складіть рівняння реакції та обчисліть масу витраченого піриту.

 29. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 30. 11.Допишіть рівняння реакцій до кінця запишіть загальну суму коефіцієнтів.

 31. а) Mg + O2MgO б) NH3N2 + H2 в) H2S + O2S + H2O

 32. Загальна сума коефіцієнтів усіх рівнянь_____________

 33. Контрольна робота 2

 34. ТЕМА 2. КИСЕНЬ

 35. Варіант 2

 36. Початковий рівень та середній рівень (за кожне завдання по 1 балу)

 1. Позначте символ кисню:

 1. а) О; б) О2; в) О3.

 2. 2. Позначте фізичні властивості озону:

 3. а) газ синього кольору, зі специфічним запахом; легший за воду;

 4. б) газ блакитного кольору, із специфічним запахом;

 5. в) газ без запаху, без смаку, добре розчинний у воді.

 6. 3. Формула нітроген (ІІІ) оксиду:

 7. а) N2O5; б) N2O в) N2O3.

 8. 4. Озон у твердому стані є у вигляді:

 9. а) кристаликів блакитного кольору;

 10. б) кристаликів чорного кольору із фіолетовим відтінком;

 11. в) кристаликів білого кольору.

 12. 5. Молекулярна маса кисню: а) 16; б) 32; в) 48.

 13. 6. Порівняйте кисень та озон? Чим ці сполуки відрізняються, а чим подібні.

 14. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 15. Достатній рівень (за кожне завдання по 1,5 бали)

 16. 7.Складіть формули оксидів:

 17. а) літій оксид____________________________________________________________

 18. б) силіцій оксид__________________________________________________________

 19. в) стибій (ІІІ) оксид_______________________________________________________

 20. 8. Напишіть рівняння реакцій утворення оксидів з простих речовин:

 21. а) кальцій оксиду_________________________________________________________

 22. б) бром (VІІ) оксиду______________________________________________________

 23. в) нітроген (І) оксиду____________________________________________________

 24. Високий рівень (кожне завдання по 1 балу)

 25. 9. Визначте масові частки хімічних елементів у сполуці ніобій (V) оксид.

 26. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 27. 10. При взаємодії піриту (FeS2) з киснем масою 20 г було одержано ферум (ІІІ) оксид масою 18 г та сульфур (ІV) оксид масою 30 г. Складіть рівняння реакції та обчисліть масу витраченого піриту.

 28. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 29. 11.Допишіть рівняння реакцій до кінця запишіть загальну суму коефіцієнтів.

 30. а) Mn + O2MnO2 б)Aq2O = Ag + O2 в) H2S + O2SO2 + H2O

 31. Загальна сума коефіцієнтів усіх рівнянь_____________

 32. ТЕМА 3. ВОДА

 33. Самостійна робота 11

 34. Розчин і його компоненти

 35. Варіант 1

 1. Масова частка розчиненої речовини позначається:

 1. а) w; б) m; в) v; г) p.

 2. 2. Масова частка розчиненої речовини вимірюється у:

 3. а) г; б) кг; в) %; г) л.

 4. 3. Якщо калій хлорид масою 6 г розчинили у воді масою 194 г, то масова частка калій хлориду в добутому розчині становить:

 5. а) 3,1%; б) 3%; в) 32%; г) 7%.

 6. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 7. 4. Скільки грамів цукру і води потрібно взяти для приготування 500 г розчину із масовою часткою цукру 10%?

 8. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 9. 5. Масова частка хлоридної кислоти (НCl) в розчині становить 10%. Визначте масу розчину, що містить 120 г цієї кислоти.

 10. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 11. 6. У розчині масова частка кухонної солі 20%. Визначте масу цієї солі, якщо маса розчину 340 г.

 12. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 13. Додаткове завдання*. До розчину масою 130 г із масовою часткою солі 12% додали 3 г солі. Яка масова частка солі у новому розчині?

 14. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 15. Самостійна робота 11

 16. Розчин і його компоненти

 17. Варіант 2

 1. Масова частка розчиненої речовини визначається за формулою:

 1. а) w= m(розчину) / m(розчиненої речовини);

 2. б) w= m(розчиненої речовини)/m(розчину);

 3. в) w= m(розчиненої речовини) / m(води).

 4. 2. Масова речовини вимірюється у: а) г; б) %; в) л.

 5. 3. Якщо літій хлорид масою 40 г розчинили у воді масою 160 г, то масова частка літій хлориду в добутому розчині становить:

 6. а) 10%; б) 20%; в) 25%; г) 80%.

 7. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 8. 4. Скільки грамів солі і води потрібно взяти для приготування 750 г розчину із масовою часткою солі 15%?

 9. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 10. 5. Масова частка хлоридної кислоти (НCl) в розчині становить 17%. Визначте масу розчину, що містить 20 г цієї кислоти.

 11. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 12. 6. У розчині масова частка кухонної солі 25%. Визначте масу цієї солі, якщо маса розчину 400 г.

 13. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 14. Додаткове завдання*. До розчину масою 145 г із масовою часткою солі 12% додали 7 г солі. Яка масова частка солі у новому розчині?

 15. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 16. Самостійна робота 12

 17. Кислоти та основи

 18. Варіант 1

 19. 1. Огірки містять води: а) 40%; б) 45%; в) 95%; г)75%.

 20. 2. Вода при замерзанні:

 21. а) розширюється;

 22. б) зменшується;

 23. в) залишається незміною.

 24. 3. Індикатори – це…

 25. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________Лакмус у кислотах змінює колір на_____________________________.

 26. 4. Підкресліть однією лінією кислоти: H2S, CO2, N2, H2NO3, H2CO3, MgO, NaCl, NaOH, KOH, HCl, O2, V2O5.

 27. 5. Допишіть до кінця рівняння:

 28. a) H2O + SO2 =

 29. б) Na2O + H2O =

 30. в) H2O + CO2 =

 31. г) CaO + H2O =

 32. 6. Здійсніть рівняння за схемою: Ba –> BaO –> Ba(OH)2 .

 33. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 34. 7. Визначте масову частку Нітрогену у нітритній кислоті (НNO2).

 35. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 36. 8. При взаємодії натрій оксиду з водою масою 10 г було одержано натрій гідроксид масою 44,4 г. Складіть рівняння реакції та обчисліть масу витраченого натрій оксиду.

 37. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 38. Додаткове завдання*. Дайте загальну характеристику кислотним оксидам. Опишіть їх фізичні та хімічні властивості.

 39. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 40. Самостійна робота 12

 41. Кислоти та основи

 42. Варіант 2

 43. 1. Картопля містить води: а) 40%; б) 45%; в) 95%; г)75%.

 44. 2. Не взаємодіє з водою:

 45. а) натрій оксид;

 46. б) фосфор (V) оксид;

 47. в) силіцій (ІV) оксид.

 48. 3. При взаємодії оксидів з водою утворюються…

 49. _______________________________________________________________________

 50. Для виявлення цих сполук у розчинах використовують_______________________.

 51. 4. Підкресліть однією лінією основи: H2S, Са(ОН)2, CO2, N2О, H2NO3, H2CO3, MgO, NaCl, NaOH, KOH, HCl, O2, V2O5.

 52. 5. Допишіть до кінця рівняння:

 53. a) H2O + Р2O5 =

 54. б) К2O + H2O =

 55. в) H2O + SO3 =

 56. г) ВaO + H2O =

 57. 6. Здійсніть рівняння за схемою: S –> SO3 –> H2SO4 .

 58. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 59. 7. Визначте масову частку Алюмінію у алюміній гідроксиді (Аl(OH)3).

 60. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 61. 8. При взаємодії натрій оксиду з водою масою 30 г було одержано натрій гідроксид масою 133,2 г. Складіть рівняння реакції та обчисліть масу витраченого натрій оксиду.

 62. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 63. Додаткове завдання*. Дайте загальну характеристику кислотним оксидам. Опишіть їх фізичні та хімічні властивості.

 64. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 65. Контрольна робота 3

 66. ТЕМА 2. ВОДА

 67. Варіант 1

 68. Початковий рівень та середній рівень (за кожне завдання по 1 балу)

 69. 1.Позначте кислотний оксид:

 70. а) СаО; б) СО2; в) К2СО3.

 71. 2. До індикаторів належить:

 72. а) манган (ІV) оксид;

 73. б) фенолфталеїн;

 74. в) хінони.

 75. 3. Молекулярна маса калій гідроксиду:

 76. а) 56; б) 57 в) 73.

 77. 4. Масова частка Оксигену у силікатній кислоті:

 78. а) 21%; б) 62%; в) 50%.

 79. 5. Молекулярна маса води: а) 16; б) 18; в) 20.

 80. 6. Порівняйте кислотні та основні оксиди? Чим ці сполуки відрізняються, а чим подібні.

 81. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 82. Достатній рівень (за кожне завдання по 1 балу)

 83. 7.Складіть формули гідроксидів:

 84. а) літій гідроксид_________________________________________________________

 85. б) стибій (ІІІ) гідроксид____________________________________________________

 86. 8. Напишіть рівняння реакцій за хімічним ланцюжком:

 87. C –>CO2 –>H2CO3

 88. 9. Встановіть відповідність:

 89. Оксиди Кислоти

 90. А SO2 1 H3PO4

 91. Б P2O5 2 H2CrO4

 92. В SiO2 3 H2SO3

 93. Г CrO3 4 H2SiO3

 94. Високий рівень (кожне завдання по 1 балу)

 95. 10. Визначте масові частки хімічних елементів у хроматній кислоті (H2CrO4).

 96. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 97. 10. При взаємодії вуглекислого газу з водою масою 18 г було одержано карбонатну кислоту (H2СO3) масою 62 г. Складіть рівняння реакції та обчисліть масу витраченого вуглекислого газу.

 98. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 99. _______________________________________________________________________

 100. Контрольна робота 3

 101. ТЕМА 2. ВОДА

 102. Варіант 2

 103. Початковий рівень та середній рівень (за кожне завдання по 1 балу)

 104. 1.Позначте основний оксид:

 105. а) SО2; б) СО2; в) К2О.

 106. 2. До індикаторів належить:

 107. а) манган (ІV) оксид;

 108. б) хінони;

 109. в) лакмус.

 110. 3. Молекулярна маса барій гідроксиду:

 111. а) 171; б) 154; в) 45.

 112. 4. Масова частка Оксигену у літій гідроксиді:

 113. а) 60%; б) 67%; в) 65%.

 114. 5. Молекулярна маса силіцій оксиду: а) 28; б) 60; в) 44.

 115. 6. Які ви знаєте індикатори? Чим вони відрізняються між собою.

 116. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 117. Достатній рівень (за кожне завдання по 1 балу)

 118. 7.Складіть формули гідроксидів:

 119. а) стронцій гідроксид_____________________________________________________

 120. б) ферум (ІІІ) гідроксид____________________________________________________

 121. 8. Напишіть рівняння реакцій за хімічним ланцюжком:

 122. S –>SO2 –>H2SO3

 123. 9. Встановіть відповідність:

 124. Оксиди Кислоти

 125. А SO3 1 HNO3

 126. Б N2O5 2 H2CrO4

 127. В CO2 3 H2SO4

 128. Г CrO3 4 H2CO3

 129. Високий рівень (кожне завдання по 1 балу)

 130. 10. Визначте масові частки хімічних елементів у ортофосфатній кислоті (H3РO4).

 131. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 132. 10. При взаємодії вуглекислого газу з водою масою 36 г було одержано карбонатну кислоту (H2СO3) масою 124 г. Складіть рівняння реакції та обчисліть масу витраченого вуглекислого газу.

 133. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 134. _______________________________________________________________________

 135. ХІМІЧНІ ДИКТАНТИ

 1. Хімічні елементи

 1. Варіант 1

 2. Напишіть символи хімічних елементів

 1. Магній

 2. Цинк

 3. Літій

 4. Оксиген

 5. Гідроген

 6. Сульфур

 7. Нітроген

 8. Алюміній

 9. Карбон

 10. Натрій

 11. Хлор

 12. Силіцій

 1. Хімічні елементи

 2. Варіант 1

 3. Напишіть символи хімічних елементів

 1. Фосфор

 2. Барій

 3. Флуор

 4. Оксиген

 5. Аргентум

 6. Гідроген

 7. Нітроген

 8. Ферум

 9. Йод

 10. Калій

 11. Алюміній

 12. Сульфур

 1. Прості та складні речовини

 1. Варіант 1

 2. Напишіть формули речовин

 1. Кисень

 2. Водень

 3. Вода

 4. Озон

 5. Дві молекули кисню

 6. Три атоми Гідрогену

 7. Три молекули метану

 8. Шість молекул азоту

 9. Два атоми Карбону

 10. Три молекули йоду

 11. Девять молекул води

 12. Чотири катіони Калію

 1. Прості та складні речовини

 1. Варіант 2

 2. Напишіть формули речовин

 1. Водень

 2. Дві молекули азоту

 3. Пять молекул води

 4. Дві молекули озону

 5. Одна молекула кисню

 6. Три атоми Натрію

 7. Три молекули кисню

 8. Шість молекул йоду

 9. Два атоми Нітрогену

 10. Три атоми Фосфору

 11. Дві молекул води

 12. Два катіони Калію

 1. Метали та неметали

 1. Варіант 1

 2. Розділіть на три колонки : метали, неметали та складні речовини у вигляді формул. Цинк, йод, алюміній, фосфор, вода, кисень, водень, кальцій, метан, сірка, залізо, мідь, хлор, азот, срібло, озон, золото, кухонна сіль, літій, бром, бор, натрій, силіцій, фтор.

  1. Метали

  1. Неметали

  1. Складні речовини

 1. Метали та неметали

 1. Варіант 2

 2. Розділіть на три колонки : метали, неметали та складні речовини у вигляді формул. Калій, метан, силіцій, фтор, цезій, залізо, мідь, цинк, йод, алюміній, фосфор, вода, кисень, водень, хлор, азот, срібло, озон, золото, кухонна сіль, літій, бром, бор, натрій.

  1. Метали

  1. Неметали

  1. Складні речовини

 1. Валентність

 1. Варіант 1

 2. Напишіть можливі валентності для елементів.

 1. Натрій

 2. Бор

 3. Оксиген

 4. Гідроген

 5. Алюміній

 6. Карбон

 7. Кальцій

 8. Цинк

 9. Сульфур

 10. Нітроген

 11. Купрум

 12. Магній

 1. Валентність

 1. Варіант 2

 2. Напишіть можливі валентності для елементів.

 1. Калій

 2. Барій

 3. Оксиген

 4. Гідроген

 5. Індій

 6. Силіцій

 7. Кальцій

 8. Літій

 9. Фосфор

 10. Натрій

 11. Цинк

 12. Селен

 1. Оксиди

 1. Варіант 1

 2. Напишіть формули оксидів: натрій оксид, гідроген оксид, нітроген (ІІІ) оксид, нітроген (І) оксид, цинк оксид, фосфор (V) оксид, ванадій (V) оксид, карбон (ІІ) оксид, карбон (ІV) оксид, сульфур (VІ) оксид, сильцій (ІV) оксид, магній оксид.

 3. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Оксиди

 1. Варіант 2

 2. Напишіть формули оксидів: калій оксид, літій оксид, арсен (ІІІ) оксид, купрум (І) оксид, цинк оксид, нітроген (V) оксид, ванадій (V) оксид, карбон (ІІ) оксид, силіцій (ІV) оксид, селен (VІ) оксид, сульфур (ІV) оксид, магній оксид.

 3. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Гідрати оксидів

 1. Варіант 1

 2. Напишіть формули сполук

 1. Натрій гідроксид

 2. Купрум (ІІ) гідроксид

 3. Барій гідроксид

 4. Алюміній гідроксид

 5. Хром (ІІІ) гідроксид

 6. Магній гідроксид

 7. Кальцій гідроксид

 8. Силікатна кислота

 9. Нітритна кислота

 10. Ортофосфатна кислота

 11. Карбонатна кислота

 12. Хроматна кислота

 1. Гідрати оксидів

 1. Варіант 2

 2. Напишіть формули сполук

 1. Літій гідроксид

 2. Ферум (ІІ) гідроксид

 3. Барій гідроксид

 4. Алюміній гідроксид

 5. Ферум (ІІІ) гідроксид

 6. Цинк гідроксид

 7. Нікель (ІІ) гідроксид

 8. Сульфітна кислота

 9. Нітратна кислота

 10. Ортофосфатна кислота

 11. Карбонатна кислота

 12. Перманганатна кислота

 1. Основні поняття

 1. Варіант 1

 2. Напишіть визначення основних хімічних понять.

 1. Валентність – це

 1. __________________________________________________________________

 1. Горіння – це

 1. __________________________________________________________________

 1. Коефіцієнти – це

 1. __________________________________________________________________

 1. Атом – це

 1. __________________________________________________________________

 1. Катіон – це

 1. __________________________________________________________________

 1. Каталізатор – це

 1. __________________________________________________________________

 2. 7.Основні поняття

 3. Варіант 2

 4. Напишіть визначення основних хімічних понять.

 1. Випаровування – це

 1. __________________________________________________________________

 1. Властивості – це

 1. __________________________________________________________________

 1. Індекси – це

 1. __________________________________________________________________

 1. Аніон – це

 1. __________________________________________________________________

 1. Індикатор – це

 1. __________________________________________________________________

 1. Дистильована вода – це

 1. __________________________________________________________________

 2. ТАБЛИЦЯ РОЗЧИННОСТІ КИСЛОТ, ОСНОВ, СОЛЕЙ

 3. ЗМІСТ

 4. Передмова………………………………………………………………………………...3

 5. Орієнтовний розподіл матеріалу………………………………………………………..4

 6. Вступ……………………………………………………………………………………...6

 7. Самостійна робота 1. Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті…………6

 8. Тема 1. Початкові хімічні поняття……………………………………...………………8

 9. Самостійна робота 2. Чисті речовини і суміші………………………………………….8

 10. Самостійна робота 3. Загальна характеристика хімічного елемента………………...10

 11. Самостійна робота 4. Валентність …………………………………………………….11

 12. Самостійна робота 5. Початкові хімічні поняття……………………………………...13

 13. Самостійна робота 6. Відносна молекулярна маса……………………………………15

 14. Самостійна робота 7. Масова частка…………………………………………………..17

 15. Самостійна робота 8. Фізичні та хімічні явища……………………………………….19

 16. Контрольна робота 1. …………………………………………………………………..20

 17. Тема 2. Кисень………………………………………………………...………………..22

 18. Самостійна робота 9. Хімічні рівняння………………………………………………..22

 19. Самостійна робота 10. Хімічні властивості кисню……………………………………24

 20. Контрольна робота 2……………………………………………………………………26

 21. Тема 3. Вода……………………………………………………………………...……..28

 22. Самостійна робота 11. Розчин і його компоненти…………………………………….28

 23. Самостійна робота 12. Кислоти та основи……………………………………………..30

 24. Контрольна робота 3……………………………………………………………………32

 25. Хімічні диктанти………………………………..……………………………………..34

 1. Хімічні елементи………………………………………………………………...34

 2. Прості та складні речовини……………………………………………………..34

 3. Метали та неметали……………………………………………………………..35

 4. Валентність………………………………………………………………………35

 5. Оксиди…………………………………………………………………………...36

 6. Гідрати оксидів…………………………………………………………………..36

 7. Основні поняття…………………………………………………………………37

 1. Додатки…………………………………………………………………………………38

 2. Індикатори………………………………………………………………………………37

 3. Періодична система хімічних елементів………………………………………………38

 4. Розчинність кислот, основ, солей у воді………………………………………………38

 5. Список використаних джерел………………………………………………………….40

 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Григорович О.В. Хімія: підручн. для 7 кл. загальн. навчальн. закладів./ О.В.Григорович. – Х.: Вид – во ,,Ранок, 2015. – 192 с.: іл.

 2. Попель П.П. Хімія: підручн. для 7 кл. загальн. навчальн. закладів./ Попель П. П., Крикля Л. С. – К: Вид - ,,Академія”, 2015. – 192 с.: іл.

 3. Лашевська Г.А. Хімія: підручн. для 7 кл. загальн. навчальн. закладів./ Лашевська Г. А., Лашевська А. А. – К: Вид – во ,,Генеза, 2015. – 192 с.: іл.

 4. Ярошенко О.Г. Хімія: підручн. для 7 кл. загальн. навч. закладів./ Ярошенко О. Г. – К.: ,,Станіца Київ, 2015. – 112 с. : іл.

 5. Крикля Л. С. Хімія: задачі та вправи. 8 клас. / Крикля Л. С., Попель П. П. — К. : ВЦ «Академія», 2002. — 232 с.

 6. http://www.alhimik.ru

 7. http://chemistry

 8. chemists.com

 9. http://chemworld.narod.ru

 10. http://www.hemi.nsu.ru

 11. www.osvita.com.ua


 1. Знання - скарбниця,

 2. але ключ до нього – практика.

 3. Томас Фюллер.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»