Завдання на олімпіаду з біології і екології 10 клас

Опис документу:
В розробці подані завдання для проведення І етапу олімпіади з біології і екології. Завдання складені за групами: група А - тестові завдання з однією правильною відповідю, група Б - тестові завдання з одекількома правильними відповідями, група В - тестові завдання задачі. Відповіді.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Завдання на олімпіаду з біології і екології 10 клас

Група А. Виберіть одну правильну відповідь (Кожна правильна відповідь 1 бал; всього 15 балів)

 1. Яку кількість нуклеотидів має ген, що містить 50% екзонів та кодує поліпептид масою 12 000? (маса амінокислоти – 100)

а) 360; б) 720; в) 1080; г) 1440; д) 1800.

 1. Тургор – це тиск, з яким цитоплазма тисне на …

а) протопласт; б) ядро; в) вакуолю; г) оболонку клітини.

 1. Мозковий череп складається із багатьох кісток, а не суцільного окостеніння тому що …

а) це зменшує масу черепа; б) це збільшує стійкість черепа до механічних пошкоджень

в) суцільний кістковий череп не може рости; г) скелетні м'язи голови при скорочені збільшують

навантаження не на весь череп, а лише на його окремі фрагменти.

 1. Життєвий цикл людської аскариди відбувається …

а) зі зміною господаря, без міграції в тілі людини; б) без зміни господаря, без міграції в тілі

людини; в) зі зміною господаря, яким обов’язково є молюск, та міграцією в тілі людини;

г) без зміни господаря, з міграцією в тілі людини.

 1. З верхньої порожнистої вени кров надходить:

а) до головного мозку; б) до легень; в) до правого передсердя; г) до лівого передсердя.

 1. Одними з найпоширеніших спадкових хвороб, пов’язаних із порушенням функції лізосом, є лізосомні ензимопатії. Вони є наслідком генних мутацій і проявляються недостатністю чи повною відсутністю певного лізосомного ферменту або синтезом білкових молекул із зниженою біокаталітичною активністю. Дефект або відсутність одного чи декількох лізосомних ферментів призводить до …

а) зникнення клітинних включень; б) накопичення у клітині речовин;

в) посилення фагоцитарної активності; г) посилення біосинтетичної активності.

 1. Генетичний код складається з 64 триплетів, а закодовано у ньому 20 амінокислот. Така властивість генетичного коду називається …

а) універсальність; б) вродженість; в) компліментарність; г) однозначність.

 1. Головним білком мікротрубочок є …

а) актин; б) міозин; в) тубулін; г) кератин.

 1. Пептидний зв’язок утворюється між …

а) двома аміногрупами амінокислот; б) двома карбоксильними групами амінокислот;

в) аміногрупою та карбоксильною групою амінокислот; г) SHгрупами цистеїну.

 1. Рецептори, які збуджуються при зміні положення голови у просторі, розташовані

а) у гіпоталамусі; б) у шкірі обличчя; в) у півколових каналах внутрішнього вуха

г) у завитці внутрішнього вуха.

 1. Де в мітохондрії локалізована переважна більшість ферментів дихального ланцюгу?

а) розчинені у матриксі мітохондрії; б) у цитозолі на поверхні зовнішньої мітохондріальної

мембрани; в) у міжмембранному просторі; г) на внутрішній мітохондріальній мембрані

 1. Найменш розвинені органи чуття у …

а) ставковика великого; б) кальмара гігантського; в) слимака виноградного; г)беззубки звичайної.

 1. Якщо дволанцюгова кільцева ДНК містить 18% аденіну, то …

а) геном міститиме 9% гуаніну; б) геном міститиме 18% гуаніну; в) геном міститиме 32% гуаніну;

г) геном міститиме 36% гуаніну; д) геном міститиме 64% гуаніну.

 1. За рахунок чого у еукаріот з одного гена можна отримати декілька мРНК-продуктів?

а) перекривання генів; б) перекривання генетичного коду; в) альтернативного сплайсингу;

г) використання різних РНК-полімераз; д) розрізання зрілої молекули РНК на дві.

 1. Жіночий гаметофіт голонасінних розвивається з …

а) архегонія; б) яйцеклітини; в) мегаспори; г) зиготи.

Група Б.

Виберіть декілька правильних відповідей (Кожна правильна відповідь 1 бал; всього 35 балів)

 1. Гриби формують мікоризу з …

а) зеленими водоростями; б) мохами; в) голонасінними; г) однодольними покритонасінними;

д) дводольними покритонасінними.

 1. Основними ознаками дводольних рослин є:

а) мичкувата коренева система; б) зародок з двома сім’ядолями; в) сітчасте жилкування

г) стебло з провідними пучками без камбію; д) стебло з провідними пучками із камбієм.

 1. Оберіть види рослин, у яких дорослий гаметофіт і дорослий спорофіт ведуть незалежний один від одного спосіб життя:

а) плаун булаво видний; б) зелений мох зозулин льон; в) ялина звичайна;

г) хвощ польовий; д) чоловіча папороть.

 1. За допомогою одного джгутика пересуваються у просторі …

а) евглена зелена; б) трипаносома; в) інфузорія туфелька; г) хламідомонада;

д) малярійний плазмодій.

 1. Всіх членистоногих об’єднують:

а) наявність членистих кінцівок; б) органи виділення – нефридії; в) відсутність кінцівок на

черевці; г) наявність зовнішнього скелета; д) незамкнена кровоносна система.

 1. Укажіть які із зазначених ознак властиві Губкам.

а) наявний ротовий отвір; б) наявний анальний отвір; в) наявні скелетні утвори;

г) наявні амебоїдні клітини; д) є фільтраторами.

 1. Укажіть, які з перелічених ознак є спільними для рептилій і амфібій.

а) наявність середнього вуха; б) зроговілі покриви; в) шийний відділ хребта складається з двох

хребців; г) пояс передніх кінцівок представлений лопаткою, ключицею та коракоїдом;

д) наявність бічної лінії.

 1. До ракоподібних належать:

а) водяний скорпіон; б) морський тарган; в) водяна блоха; г) морська оса; д) коропова воша.

 1. У здорової дорослої людини, яка нормально харчується, спостерігається наступне:

а) надлишкові білки відкладаються про запас у м’язовій тканині; б) кількість азоту, який за добу

виводиться з організму, дорівнює кількості азоту, що потрапляє до нього з їжею за той же термін:

в) переважна кількість виведеного азоту виводиться через нирки; г) співвідношення між

виведеним азотом і азотом їжі більше, ніж таке у молодого організму, що росте; д) амінокислоти

перетворюються у глюкозу (глюконеогенез).

 1. Транспорт яких структур може відбуватися через ядерні пори?

а) нуклеотидів всередину ядра та глюкози назовні; б) РНК всередину ядра та хромосом назовні;

в) білків всередину ядра та РНК назовні; г) іонів Кальцію всередину ядра та РНК назовні;

д) хромосом всередину ядра та РНК назовні.

 1. До двомембранних структур клітини належать:

а) ядро; б) мітохондрії; в) хлоропласти; г) вакуолі; д) лізосоми.

 1. До системи тканин внутрішнього середовища відносять:

а) кров; б) хрящову тканину; в) нервову тканину; г) кісткову тканину; д) епітеліальну тканину.

 1. Збільшення розмірів та кількості ядерець може свідчити про:

а) підвищення білкового синтезу; б) посилення секреторної активності; в) підготовку клітини до

поділу; г) старіння клітини; д) початок апоптозу.

Група В.

(Кожна правильна відповідь 1 бал; всього 13 балів).

1. Карієс зубів

Бактерії, що живуть у нас в роті, є причиною карієсу зубів. Карієс став проблемою з початку
18 століття, коли цукор став доступним завдяки збільшенню його виробництва.

На цей час ми багато що знаємо про карієс. Наприклад:

• Бактерії, які є причиною карієсу, харчуються цукром.

• Цукор перетворюється на кислоту.

• Кислота ушкоджує поверхню зубів.

• Чищення зубів допомагає запобігти карієсу.

1.1. Яка роль бактерій при карієсі зубів?

а) Бактерії виробляють емаль.

б) Бактерії виробляють цукор.

в) Бактерії виробляють мінерали.

г) Бактерії виробляють кислоту.

1.2. На графіку показано споживання цукру і число випадків карієсу в різних країнах.

10

Середнє число зубів,

пошкоджених карієсом,

на людину в різних країнах

6

3

1

20 60 100 140

Середнє значення споживання цукру

(у грамах на людину в день)

Окрема країна на графіку представлена крапкою.

Яке з наступних висловлювань підтверджується даними, приведеними на графіку?

а) В деяких країнах люди чистять зуби частіше, ніж в інших країнах.

б) Чим більше люди їдять цукру, тим більше ймовірно, що у них буде карієс.

в) Останніми роками в багатьох країнах збільшилася частота захворювань карієсом.

г) Останніми роками в багатьох країнах споживання цукру збільшилось.

1.3 У деякій країні середнє число пошкоджених карієсом, зубів, що доводяться на одну людину, досить високе.

Чи можна отримати відповіді на наступні питання, що стосуються проблеми карієсу зубів в цій країні, шляхом проведення наукових експериментів?

1.3.1. Який вплив на проблему карієсу зубів надасть додавання з'єднань фтору у водопровідну воду?

1.3.2. Скільки має коштувати відвідування зубного лікаря (лікарки)?

2. Ознайомтесь зі схематичним зображенням молекули ДНК.

2.1. Установіть послідовність нуклеотидів в ДНК зверху донизу, якщо відомо – молекула цитозину містить 3 атоми Нітрогену, тиміну – 2, аденіну – 5 а гуаніну – 5 атомів Нітрогену та атом Оксигену.

А ТАСG; Б GCAT; В TAGC; Г CATG; Д ATGC.

2.2. Якою літерою позначено N-глікозидний зв'язок?

2.3. Якою літерою позначено фосфодиефірний зв'язок?

2.4. Яка з основ може утворювати три водневі зв’язки з комплементарною їй основою?

2.5. Якою літерою позначено 3’-кінець?

2.6. Якою літерою позначено 5’ кінець?

2.7. До основи, позначеної якою літерою, при реплікації буде приєднано перший комплементарний нуклеотид?

2.8. При транскрипції урацил буде використано як комплементарну основу до якого елемента рисунка?

Всього: 63 бали

Відповіді на олімпіадні завдання з біології і екології 10 клас

Група А (по 1 балу; всього 15 балів)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

г

г

в

г

в

б

б

в

в

в

г

г

в

в

в

Група Б (по 1 балу; всього 35 балів)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

в,г

б

а,г,д

а,б

а,г,д

в,г,д

а,г

б,в,д

б,в,г

в,г

а,б,в

а,б,г

а,б

Група В (по 1 балу; всього 13 балів)

1

2

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

г

б

1.3.1

1.3.2

А

З

Ж

В,Г

Е

Д

Г

Б

так

ні

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»