• Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Медицина
 • ВИПУСКНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА слухача довгострокових курсів підвищення кваліфікації Назарової Алли Володимирівни викладача анестезіології та реаніматології

ВИПУСКНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА слухача довгострокових курсів підвищення кваліфікації Назарової Алли Володимирівни викладача анестезіології та реаніматології

Опис документу:
ВИПУСКНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА на тему: «РОЗРОБКА МЕТОДИЧНИХ ВКАЗІВОК ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ НА ОСНОВІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ» на тему заняття: «Реанімація та інтенсивна терапія. Термінальні стани. Серцево-легенева та церебральна реанімація.» для студентів ІУ курсу спеціальності " Лікувальна справа"

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ННЦНПО

ВИПУСКНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Слухача довгострокових курсів підвищення кваліфікації

Назарової Алли Володимирівни

викладача анестезіології та реаніматології

МЕДИЧНОГО УЧИЛИЩА ІМ. В.О.ЖУКОВСЬКОГО

м. Подільськ

На тему:

«РОЗРОБКА МЕТОДИЧНИХ ВКАЗІВОК

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

НА ОСНОВІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ»

на тему заняття:

«Реанімація та інтенсивна терапія. Термінальні стани.

Серцево-легенева та церебральна реанімація

Консультант

___________________________

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання)

Київ – 2018

СТРУКТУРА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

1. Тема практичного заняття: «Реанімація та інтенсивна терапія. Термінальні стани. Серцево-легенева та церебральна реанімація.» ( 180 хв)

2. Результати навчання:

 • Фахові компетентності

Знання:

 1. Здатність називати види термінальних станів.

 2. Здатність називати види зупинки кровообігу.

 3. Описувати клінічні ознаки пре агонії, агонії, клінічної смерті.

 4. Називати причини розвитку клінічної смерті.

 5. Називати етапи СЛР.

 6. Визначати методи проведення ШВЛ.

 7. Впорядковувати послідовність проведення СЛР.

Розуміння:

 1. Пояснювати різницю між клінічною та біологічною смертю.

 2. Передбачати ускладнення ШВЛ та НМС.

Застосування знань:

 1. Здатність проводити первинний огляд потерпілого.

 2. Здатність виявляти абсолютні ознаки клінічної смерті.

 3. Здатність складати план проведення базової реанімації.

 4. Здатність демонструвати практичні навички такі як: техніку проведення ШВЛ і непрямого масажу серця одним і двома реаніматорами, техніку введення S-подібної трубки та повітроводів, використання під час проведення ШВЛ дихального мішка АМБУ чи РПА, підготовка набору інструментів для ендотрахеальної пункції, підготовка набору інструментів для інтубації трахеї, підготовка дефібрилятора до роботи.

 5. Здатність відбирати та вводити препарати при проведенні розширеної реанімації.

Аналіз:

 1. Здатність проаналізувати правильність проведення непрямого масажу серця.

 2. Здартість проаналізувати ефективність проведення дефібриляції.

Синтез:

 1. Здатність узагальнити отримані данні та сформулювати діагноз.

 2. Здатність аргументувати використання лікарських засобів при проведенні СЛР

Оцінювання:

 1. Здатність оцінити результати своєї роботи та порівняти з результатами інших студентів.

 2. Здатність зробити висновок про правильність та послідовність дій при проведенні СЛЦР.

 • Загальні компетентності

 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях

 3. Здатність планувати та управляти часом

 4. Здатність працювати в команді

 5. Здатність виявляти , ставити та вирішувати проблеми

 6. Здатність приймати обґрунтовані рішення

 7. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт

 8. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями

 9. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово

 10. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні

 11. Навички здійснення безпечної діяльності.

3. Методи навчання:

3.1 Словесні методи навчання:

 • Інструктаж

 • Підсумковий інструктаж

 • Пояснення

 • Бесіда

3.2 Наочні методи навчання:

 • Демонстрування

 • Ілюстрування

3.3 Практичні методи навчання:

 • Практичний тренінг

 • Пробні та тренувальні вправи

3.4 Інтерактивні методи навчання:

 • Метод «Мікрофон»

 • Ділова гра з використанням методу « Дебрифінг»

 • Метод малих груп прийом « Каруселі »

 • Метод «Незакінчене речення»:

 1. Методи контролю

Усний контроль

Письмовий контроль

Тестовий контроль

Перевірка практичних навичок

Метод самоконтролю та самооцінки

5.Міждисциплінарна інтеграція

№ п\п

дисципліна

знати

вміти

I. Попередні (забезпечуючи дисципліни)

Українська мова за фаховим спрямуванням

Фахову термінологію українською мовою

Використовувати українську мову в процесі навчання

Анатомія та фізіологія людини.

Анатомічну будову та фізіологію органів і систем організму людини.

Визначати частини тіла.

Загальний догляд.

Основи догляду за пацієнтами.

Проводити догляд за тяжкохворими.

Фармакологія

Фармакологічну дію адреноміметиків, проти аритмічних засобів.

Виписувати рецепти.

Основи латинської мови

Медичну термінологію

Використовувати латинські медичні терміни

Хірургія.

Термінальні стани

Визначати ознаки термінальних станів.

II. Наступні дисципліни, що забезпечуються

1.

ВМП

Термінальні стани. СЛЦР.

Визначати ознаки клінічної смерті та проводити серцево-легеневу реанімацію.

2.

Невідкладані стани у внутрішній медицині

Причини та види зупинки серця. Ознаки клінічної смерті. Проведення реанімаційних заходів.

Визначати ознаки клінічної смерті та проводити серцево-легеневу реанімацію.

3.

Невідкладані стани в хірургії

Причини та види зупинки серця. Ознаки клінічної смерті. Проведення реанімаційних заходів..

Визначати ознаки клінічної смерті та проводити серцево-легеневу реанімацію.

4.

Невідкладані стани в педіатрії

Причини та види зупинки серця. Ознаки клінічної смерті. Проведення реанімаційних заходів у дітей різного віку.

Визначати ознаки клінічної смерті та проводити серцево-легеневу реанімацію.

5.

Невідкладані стани в акушерстві та гінекології

Причини та види зупинки серця. Ознаки клінічної смерті. Проведення реанімаційних заходів у вагітних, роділь та породіль.

Визначати ознаки клінічної смерті та проводити серцево-легеневу реанімацію.

III. Внутрішньопредметна інтеграція

1.

Загальне та місцеве знеболювання

Причини та види зупинки серця. Ознаки клінічної смерті. Проведення реанімаційних заходів.

Визначати ознаки клінічної смерті та проводити серцево-легеневу реанімацію.

2.

Реанімація та інтенсивна терапія в разі гострої серцево-судинної недостатності.

Причини та види зупинки серця. Ознаки клінічної смерті. Проведення реанімаційних заходів.

Визначати ознаки клінічної смерті та проводити серцево-легеневу реанімацію.

3.

Реанімація та інтенсивна терапія в разі гострої дихальної недостатності

Причини та види зупинки серця. Причини порушення прохідності ВДШ. Ознаки клінічної смерті. Проведення реанімаційних заходів.

Визначати ознаки клінічної смерті та проводити серцево-легеневу реанімацію.

4.

Реанімація та інтенсивна терапія при гострому екзогенному отруєнні

Причини та види зупинки серця. Ознаки клінічної смерті. Проведення реанімаційних заходів.

Визначати ознаки клінічної смерті та проводити серцево-легеневу реанімацію.

5.

Реанімація та інтенсивна терапія в разі акушерської, хірургічної, педіатричної патології

Причини та види зупинки серця. Ознаки клінічної смерті. Проведення реанімаційних заходів.

Визначати ознаки клінічної смерті та проводити серцево-легеневу реанімацію.

6. Література:

Навчальна:

Основна:

 1. Ковальчук Л.Я., Гнатів В.В., Бех М.Д., Панасюк А.М. Анестезіологія, реаніматологія та інтенсивна терапія невідкладних станів. Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. 324с.

 2. Палій Л.В. Анестезіологія та інтенсивна терапія: підручник. 2-е вид. Київ: Медицина, 2011. 232с.

 3. Палій Л.В. Основи реаніматології: навч. посіб. 2-е вид. Київ: Медицина, 2008. 168с.

 4. Чепкий Л.П. Анестезіологія, реаніматологія та інтенсивна терапія. К.: Вища школа, 2004.399с

Додаткова:

 1. Мороз В.В., Бобринская И.Г., Васильев В.Ю., Кузовлев А.Н., Перепелица С.А., Смелая Т.В., Спиридонова Е.А., Тишков Е.А. Сердечно-легочная реанимация. М.: ФНКЦ РР, МГМСУ, НИИОР, 2017. 68 с.

 2. Тітов І.І., Волошинський О.В., Глушко Л.В., Дацюк О.І. Алгоритми надання невідкладної допомоги у критичних станах. Вінниця: Нова книга, 2010. 290с.

 3. Про удосконалення підготовки з надання домедичної допомоги осіб, які не мають медичної освіти: Наказ МОЗ України від 29.03.2017 р. № 346 URL: https://www.apteka.ua/article/407024 ( дата звернення 19.11.2018 року)

Методична:

Основна:

 1. Максименко С.Д. Педагогіка вищої медичної освіти (текст): підручник /С.Д. Максименко, Філоненко М.М. К.:Центр учбової літератури, 2014р.

 2. Філоненко М.М. Психологія особистісного становлення майбутнього лікаря. (текст): монографія Філоненко М.М. К.:Центр учбової літератури, 2015р.

Додаткова:

 1. Паращенко Л.І. Технологія формування ключових компетентностей у старшокласників: практичні підходи . під заг. ред. Овчарук О.В.

 2. Пометун О.І. Дискусія українських педагогів навколо питань запровадження компетентнісного підходу в українській освіті: під заг. ред. Овчарук О.В.2005

 3. Пометун О.І. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та перспективи: (б-ка з освітньої політики); під заг. ред. Овчарук О.В.

 4. Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук. – метод. посіб., 2004

 5. Пометун О.І. Теорія і практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн: під заг. ред. Овчарук О.В.2005

 6. Пометун О.І. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: (б-ка з освітньої політики); під заг. ред. Овчарук О.В. 2004

7. Підготовчий етап: (35хв)

Мотивація навчальної діяльності.

Сучасна цивілізація принесла в наше життя масу економічних, технічних та інших досягнень і благ, які зробили його простішим, зручнішим і кращим. Однак поряд з цим людина опинилася під впливом величезної кількості найрізноманітніших несприятливих впливів, що в свою чергу призвело до збільшення частоти гострих терапевтичних та хірургічних захворювань, травм і отруєнь.

Щодня травми і гострі захворювання порушують звичний ритм життя сотень і тисяч людей. Природні катаклізми, аварії поїздів, шкідливі виробничі викиди, що викликають масові отруєння, - всі ці події вимагають невідкладної, а головне правильної і злагодженої допомоги постраждалим, адже тільки в такому випадку з'являється надія на позитивний результат подальшого лікування.

Ось чому в сучасних умовах настільки важливу роль відіграє якість надання першої допомоги на догоспітальному етапі. Провідною ланкою в системі догоспітальної допомоги вважаються фельдшер і медична сестра. Як правило, вони першими вступають в контакт з постраждалими і хворими, які перебувають в критичному стані, коли відлік часу йде на хвилини і від середнього медичного працівника залежить вже не тільки ефективність подальшого лікування, а нерідко й життя. При цьому слід враховувати умови, в яких доводиться надавати швидку і невідкладну допомогу, - на вулиці, в виробничому цеху, транспорті, вдома. Все це диктує особливі вимоги до кваліфікації медичного персоналу, який повинен вміти швидко оцінити стан хворого, в найкоротші терміни поставити попередній діагноз, діяти послідовно і енергійно, в будь-яких ситуаціях зберігати спокій і самовладання.

Незважаючи на це, в реальному житті необхідність надання першої допомоги часто недооцінюється, неправильною або застарілою виявляється техніка виконання невідкладних заходів. Ця тема завжди буде актуальною, тому що це порятунок життя людини при надзвичайних ситуаціях. А життя залежить від швидкого реагування, знань і умінь.

Перевірка вхідного рівня знань

Матеріали методичного забезпечення підготовчого етапу заняття:

А.Фронтальне опитування. Метод «Мікрофон»

 1. Що таке реаніматологія?

 2. Що таке інтенсивна терапія?

 3. Які є термінальні стани?

 4. Перерахуйте ознаки клінічної смерті?

 5. Перерахуйте види зупинки серця.

 6. Які виділяють стадії реанімації?

 7. Назвіть критерії ефективності проведення реанімації.

 8. Назвіть медикаментозні препарати які використовують на другій стадії реанімації.

Б. Метод «Незакінчене речення»:

 1. Реанімація – це комплекс заходів, …………..

 2. Інтенсивна терапія – це лікування хворих після ……..

 3. Абсолютними ознаками клінічної смерті є …….

 4. На другій стадії реанімації ШВЛ проводиться за допомогою S – подібної трубки, …

 5. Аміодарон вводять при фібриляції шлуночків ……..

Еталони відповіді:

 1. спрямованих на відновлення життя.

 2. відновлення життя, оперативних втручань, при тяжких порушеннях гомеостазу внаслідок захворювань або тяжкої травми.

 3. відсутність пульсу на сонних артеріях, відсутність самостійного дихання, розширення зіниць.

 4. повітроводу Гюделя,кишенькової лицевої маски з клапаном Лаєрдала, ларингеальної маски, комбітюба, інкубаційної трубки, мішка Амбу.

 5. після третього неефективного розряду електичної дефібриляції .

В. Тестовий контроль

( « програмований контроль знань з використанням програми «Асистент»)

Виберіть одну правильну відповідь.

1.Виберіть види термінальних станів

 1. Колапс, асфіксія, агонія

 2. Предагональний стан, клінічна смерть

 3. Асфіксія, критична ішемія, клінічна смерть

 4. Біологічна смерть, колапс, шок.

 5. Пре агонія, агонія, біологічна смерть.

2. Ознакою агонального стану є:

 1. Сплутаність свідомості

 2. Низький артеріальний тиск (60-70 мм рт. Ст.)

 3. Відсутність пульсу на периферичних артеріях

 4. Відсутність дихання

 5. Патологічне дихання

3. Тривалість стану клінічної смерті складає:

 1. 1-2 хвилини

 2. 5-6 хвилин

 3. 8-9 хвилин

 4. 10-12 хвилин

 5. 13-15 хвилин

4. Відкритий масаж серця реально можна провести:

 1. При зупинці серця під час операції на грудній клітці

 2. При численних переломах ребер

 3. Якщо легенево-серцева реанімація розпочата пізніше, ніж через 5 хвилин після настання клінічної смерті

 4. При деформації у хворого грудної клітини

 5. При неефективності непрямого масажу

5 .Частота вдування повітря при штучної вентиляції легенів під час проведення легенево-сердечной реанімації повинна складати:

 1. 5-6 в 1 хвилину

 2. 12-18 в 1 хвилину

 3. 20-22 в 1 хвилину

 4. 23-25 ​​в 1 хвилину

 5. 26-28 в 1 хвилину

6. Масаж серця при легенево-сердечной реанімації здійснюють з частотою:

 1. 30 натискань в 1 хвилину

 2. 40 натискань в 1 хвилину

 3. 60 натискань в 1 хвилину

 4. 80 – 90 натискань в 1 хвилину

 5. 100-120 натискань в 1 хвилину

7.У пацієнта 36 років, після оперативного втручання на шлунку під загальною анестезією через 2 години з’явилося порушення дихання - поверхневе, аритмічне, до 24-26 за хвилину. Ціаноз, тахікардія, АТ - 140/90 мм рт. Ст., свідомість збережена. З чого почати первинну допомогу?

A Зробити хворому ін’єкцію розчину кофеїну

B Переконатися в прохідності дихальних шляхів

C Зробити хворому штучну вентиляцію легень

D Продовжити активне спостереження за хворим

E Підключити хворого до апарату штучної вентиляції легень

8.Дві хвилини тому робітник отримав удар електричним струмом. Хворий непритомний,

Пульс над сонною артерією не визначається, зіниці розширені, не реагують на світло.

Дії фельдшера:

A ввести в/в 0,1% розчин адреналіну

B розпочати непрямий масаж серця

C негайно розпочати серцево-легеневу реанімацію

D провести оксигенотерапію

E чекати прибуття реанімаційної бригади

9.Потерпілого доставлено після ДТП. При огляді: без свідомості, зіниці розширені,

Відсутній пульс на сонних атреріях та самостійне дихання. Що необхідно зробити в

Першу чергу фельдшеру “швидкої допомоги”?

A Транспортування у ВРІТ

B Виміряти АТ

C Зняти ЕКГ

D Покликати на допомогу лікаря

E Негайно розпочати СЛР

10.При огляді хворого фельдшер “швидкої допомоги” константував відсутність рухів

Грудної клітки, відсутність пульсу на сонній артерії, розширені зіниці без реакції на

Світло. Який найбільш вірогідний діагноз?

A Коматозний стан

B Клінічна смерть

C Предагональний період

D Алкогольний делірій

E Агонія

11.При огляді пацієнта з наявністю ознак клінічної смерті ви починаєте серцево-легеневу реанімацію. Яке співвідношення вдохів та натискань на грудину при проведенні серцево-легеневої реанімації?

A3:5

B 2:5

C 2:30

D 2:15

E 10:15

12.Яка Ваша першочергова дія, якщо потерпілого витягли з води через 5 хвилин після утоплення? В нього відсутні пульс на сонній артерії і самостійне дихання:

A Ввести в/в 1 мл 0,05% розчину строфантину

B Викликати міліцію

C Розпочати серцево-легеневу реанімацію

D Викликати ШМД

E Нічого не робити, бо є ознаки смерті

13.Яке співвідношення між кількістю вдихів та компресіями грудної клітки при виконанні

Реанімаційних заходів у дитини 16 років?

A 3 вдихи – 20 компресій

B 2 вдихи – 40 компресій

C 4 вдихи – 20 компресій

D 3 вдихи – 15 компресій

E 2 вдихи – 30 компресій

14.Серцево-легеневу реанімацію застосовують при термінальних станах, вкажіть один з них:

A Післяопераційний період

B Агонія

C Предагонія

D Клінічна смерть

E „Соціальна смерть”

15. Для попередження западання кореня язика при проведенні реанімації голова потерпілого повинна бути

 1. Повернута на бік

 2. Закинута назад

 3. Зігнута вперед

 4. В початковому положенні

 5. Повернута на правий бік

16.Основне ускладнення, що виникає при проведенні закритого масажу серця

 1. Перелом ключиці

 2. Перелом ребер

 3. Пошкодження трахеї

 4. Перелом хребта

 5. Перелом грудини

17. Хто вперше запропонував основні елементи базової серцево-легеневої реанімації?

 1. Гіппократ.

 2. Амбруаз Паре

 3. Ле Ѓран.

 4. В. П. Сафар

 5. Н.І. Пирогов

18. Назвіть шляхи введення адреналіну в процесі серцево-легеневої реанімації.

 1. Внутрішньошкірно, внутрисердечно, ендотрахеальний

 2. Підшкірно, втурімишечно, внутрисердечно

 3. Внутрішньовенно, внутрішньокістково, ендотрахеально.

 4. Підшкірно, під шкіру, внутрисердечно.

 5. Втурімишечно, внутрисердечно, ендотрахеально.

19. При раптовій зупинці кровообігу незворотні зміни в корі головного мозку, як правило, наступають:

 1. Через 1 - 2 хвилини.

 2. Через 4 - 5 хвилин.

 3. Через 12 хвилин.

 4. Через 10 хвилин.

 5. Через 15 хвилин.

20. У потерпілого констатовано клінічну смерть. Проводиться серцево-легенева реанімація. Що з перерахованого нижче свідчить про ефективність непрямого масажу серця?

A Пульсація на сонній артерії

B Мимовільні рухи грудної клітки

C Підвищення температури тіла

D Рухи епігастральної ділянки

E Перелом ребер

Еталони відповіді.

B

6.

E

11.

C

16.

B

E

7.

B

12.

C

17.

D

B

8.

C

13.

E

18.

C

A

9.

E

14.

D

19.

В

A

10.

B

15.

B

20.

A

8. Основний етап: (100 хв)

Проведення професійного тренінгу.

Інструкція до проведення тренінгу.

1. Викладач пропонує студентам зорганізуватися в групи по 2 чол., виділяє їм робоче місце.

2. Демонстрація викладачем практичних навичок.

3. Отримання кожною групою практичної навички для відпрацювання її. Під час відпрацювання студенти користуються алгоритмами дій.

4. Студенти перевіряють один одного. Студенти групи, які першими здали навичку, навчають інших студентів (викладач контролює і корегує діяльність студентів)

5. Надалі групи працюють в аналогічній послідовності.

Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття:

А. Структурно-логічна схема змісту теми

В. Алгоритми для формування професійних вмінь і навичок

1. Алгоритм виконання практичної навички

Введення S-подібної трубки

Показання до виконання: здійснити штучну вентиляцію легенів під час клінічної смерті за допомогою S-подібної трубки.

Навчальне завдання

Послідовність виконання дій

Примітка.

Оволодіти технікою

введення S-подібної трубки

Підготуйте обладнання

 • S-подібну трубку (двох розмірів: розмір для дорослих і дітей, розмір для дітей та новонароджених);

 • Ємність з дез розчином;

 • Марлеву серветку;

 • Корнцанг;

 • Гумові рукавички;

 • Маску.

 • Пакет для клінічних відходів

Підготовка медичного працівника до маніпуляції

Помити руки згідно наказу МОЗ №798, висушити рушником, одягнути маску та стерильні рукавички.

Для індивідуальної безпеки

Підготовка пацієнта до маніпуляції

 1. Потерпілий лежить на твердій поверхні;

 2. Очистіть верхні дихальні шляхи потерпілого від слизу, крові та ін..

Необхідна умова ефективного проведення маніпуляції

Виконання маніпуляції

 1. Станьте поруч з грудною кліткою потерпілого;

 2. Обхопіть однією рукою нижню щелепу потерпілого;

 3. Висуньте його нижню щелепу допереду;

 4. Відкрийте рот пацієнта І пальцем руки;

 5. Візьміть S-подібну трубку ( розмір для дорослих і дітей) іншою рукою;

 6. Уведіть S-подібну трубку потерпілому в рот увігнутістю вгору;

 7. Поверніть трубку увігнутістю вниз біля задньої стінки глотки;

Забезпечується проведення маніпуляції

Язик не фіксований

Забезпечити „ротаційну” методику та запобігти захвату кінцем трубки спинки язика

Завершення дій

1. Зніміть рукавички

2. Покладіть рукавички в ємність з дез розчином

3. Зніміть маску

4. Покладіть маску в пакет для клінічних відходів.

5. Вимийте та висушіть руки

6.Зробіть запис у відповідній документації про виконану маніпуляцію

Подбати про інфекційну безпеку

Мал.1 Введення повітроводу Гюделя Мал.2 Введення S-подібної трубки

2.Алгоритм виконання практичної навички

Проведення штучної вентиляції легенів за допомогою мішка Амбу.

Показання до виконання: здійснити штучну вентиляцію легенів під час клінічної смерті за допомогою мішка Амбу.

Навчальне завдання

Послідовність виконання дій

Примітка.

Оволодіти технікою

проведення штучної вентиляції легень за допомогою мішка Амбу

Підготуйте обладнання

 • Мішок Амбу;

 • Лицьові маски різних розмірів;

 • Ємність з дез розчином;

 • Марлева серветка;

 • Маска;

 • Стерильні рукавички.

Підготовка медичного працівника до маніпуляції

Помити руки згідно наказу МОЗ №798, висушити рушником, одягнути маску та стерильні рукавички.

Подбати про особисту безпеку

Підготовка пацієнта до маніпуляції

1. Потерпілий лежить на твердій поверхні;

2. Уникніть контакту з кров’ю та іншими виділеннями потерпілого;

4. Візьміть серветку;

5. Очистіть серветкою верхні дихальні шляхи потерпілого від слизу, крові та ін..

Подбати про особисту безпеку

Забезпечення прохідності ВДШ

Виконання маніпуляції

 1. Станьте поруч з грудною кліткою потерпілого;

 2. Притисніть правою рукою лицьову маску мішка Амбу до ділянки носа та рота потерпілого:

 • носову частину маски – великим пальцем;

 • підборідну частину маски – вказівним пальцем;

 • рештою пальців виведіть допереду і догори нижню щелепу.

 1. Закиньте одночасно голову потерпілого основою іншої долоні назад;

 2. Обхопіть лівою рукою мішок Амбу;

 3. Стисніть мішок Амбу долонею. Видих пасивний.

 4. Стежте за тим, щоб голова потерпілого знаходилась у правильному положенні;

 5. робіть вдування з частотою 12 разів за 1 хв.

Забезпечення правильного розміщення маски

Забезпечення прохідності ВДШ

Проведення ШВЛ

Забезпечення прохідності ВДШ

Завершення дій

 1. покладіть маску від мішка в ємність із дез розчином

 2. зніміть рукавички

 3. покладіть рукавички в ємність із дез розчином

 4. Зніміть маску

 5. Покладіть маску в пакет для клінічних відходів.

 6. Вимийте та висушіть руки

Подбати про інфекційну безпеку

Мал.3 Проведення ШВЛ мішком Амбу.

3.Алгоритм виконання практичної навички

Підготування набіру інструментів для інтубації трахеї

Показання до виконання: допомогти лікареві здійснити інтубацію трахеї.

Навчальне завдання

Послідовність виконання дій

Примітка.

Оволодіти технікою підготовки набору інструментів для інкубації трахеї.

Підготуйте обладнання

 • набір інструментів;

 • мішок Амбу;

 • повітровід;

 • флакон із фурациліном;

 • апарат ШВЛ;

 • бікс із стерильними пелюшками, серветками, марлевими тампонами, бинтом, інструментами;

 • електровідсмоктувач;

 • лоток прямокутний;

 • флакон з корнцангом у дез розчині;

 • гумові рукавички.

Підготовка медичного працівника до маніпуляції

Помити руки згідно наказу МОЗ №798, висушити рушником, одягнути маску та стерильні рукавички.

Подбати про особисту безпеку

Виконання маніпуляції

 1. Візьміть корнцанг.

 2. Відкрийте бікс.

 3. Візьміть корнцангом з бікса пелюшку.

 4. Розкладіть пелюшку на лотку.

 5. Складіть корнцангом інструменти на прямокутний лоток:

- ларингоскоп – 1;

- клинок вигнутий - 3;

- клинок прямий – 3 (малий, середній, великий);

 • ендотрахеальні трубки ( розмірами від 5 до 13 ) – 9;

 • шприц для роздування манжетки ендотрахеальної трубки;

 • провідник – мандрен для тахеальних трубок – 1;

 • щипці анестезіологічні -1;

 • матеріал (лейкопластир чи марлева стрічка) для фіксації ендотрахеальної трубки;

 • рото розширювач - 1;

 • язикотримач - 1;

 • повітровід різних розмірів;

 • катетер для відсмоктування слизу – 1;

 • зонд шлунковий – 1;

 • корнцанг – 1.

Завершення дій

Допоможіть лікареві в проведенні інтубації трахеї

Мал.4 Набір інструментів для інтубації трахеї.

4.Алгоритм виконання практичної навички

Проведення ШВЛ і непрямий масаж серця одним реаніматором.

Показання до виконання: реанімувати потерпілого, який перебуває у стані клінічної

смерті.

Навчальне завдання

Послідовність виконання дій

Примітка.

Оволодіти технікою проведення ШВЛ і непрямого масажу серця одним реаніматором.

Підготовка медичного працівника .

1.Одягнути засоби індивідуального захисту : окуляри, маску та стерильні рукавички.

2. Переконатися в безпеці для себе, потерпілого і оточуючих;

3. Усунути можливі ризики (наприклад, оголені дроти, бите скло, що рухається транспорт, агресивно налаштовані люди і т.д.)

Подбати про особисту безпеку

Проведення реанімаційних заходів.

 1. Перевірити реакцію потерпілого: акуратно струсити його за плечі і голосно запитати "Що з Вами?"

 2. Якщо потерпілий реагує - залишити його в тому ж положенні, спробувати з'ясувати причини того, що відбувається і покликати на допомогу, регулярно оцінювати стан хворого.

 3. Якщо хворий не реагує - повернути на спину і відкрити дихальні шляхи шляхом закидання голови і підтягування підборіддя - рукою потрібно натиснути на лоб, а іншою рукою підтягти підборіддя.

 4. Підтримуючи дихальні шляхи відкритими перевірити, чи є дихання, наблизивши свою голову так, щоб одночасно: подивитися, чи піднімається грудна клітка; послухати, чи є дихання; відчути щокою повітря, що видихається

 5. Пропальпувати пульс на сонній артерії на стороні рятувальника.

 1. Якщо дихання та пульс відсутні приготуватися до компресії грудної клітини. Правильно стати - коліна рятувальника повинні знаходитися поряд з плечем потерпілого

 2. Правильно розташувати свої руки для непрямого масажу серця: розташувати основу однієї долоні на центрі грудної клітини потерпілого ( на нижній третині тіла грудини)

 3. Розташувати основу іншої долоні поверх першої долоні;

 4. Зімкнути пальці рук в замок і упевнитися, що ви не чините тиск на ребра; вигнути руки в ліктьових суглобах; не чинити тиск на верхню частину живота або нижню частину грудини;

 5. Розташувати тіло вертикально над грудною кліткою потерпілого і натиснути на глибину як мінімум на 5 см, але не більше 6 см;

 6. Забезпечувати повну декомпресію грудної клітини без втрати контакту рук з грудиною після кожної компресії;

 7. Продовжувати компресії грудної клітини з частотою від 100 до 120 / хв;

 8. Компресії і декомпресії грудної клітини повинні займати рівний час

 9. Компресії грудної клітини слід проводити тільки на твердій поверхні.

 10. Компресії грудної клітини необхідно поєднувати з штучними вдихами ( "з рота в рот", "з рота в ніс", )

 11. Після 30 компресій відкрити дихальні шляхи як було описано вище;

 12. Затиснути крила носа великим і вказівним пальцями руки, розташованої на лобі;

 13. Відкрити рот, підтягуючи підборіддя;

 14. Зробити нормальний вдих і щільно охопити своїми губами рот хворого;

 15. Провести рівномірний вдих протягом 1 сек., Спостерігаючи при цьому за підйомом грудної клітини, що відповідає дихального обсягу близько 500-600 мл (ознака ефективного вдиху); уникати форсованих вдихів;

 16. Підтримуючи дихальні шляхи відкритими, підняти свою голову і спостерігати за тим, як грудна клітка опускається на видиху;

 17. Якщо перший штучний вдих виявився неефективним, спробувати зробити другий вдих (але не більше двох!), Виконати 30 компрессий грудної клітини, перед наступним вдихом необхідно видалити сторонні тіла з рота хворого, перевірити адекватність відкривання дихальних шляхів;

 18. Зробити ще один штучний вдих. Всього необхідно зробити 2 штучних вдихи, які повинні зайняти не більше 10 сек. Слід уникати гіпервентиляції, яка погіршує венозний повернення до серця.

 19. Продовжити СЛР в співвідношенні компресії: вентиляції 30: 2. Компресії грудної клітини повинні виконуватися з мінімальними перервами.

 20. Провести 3 великих цикли: один цикл - 30 компресій і 2 вдування

 21. Пальпувати пульс на сонній артерії через кожні 1-2 хв

 22. Перевірити наявність самостійного дихання, якщо пульс визначається. При відсутності дихання виконувати вентиляції 10 разів за 1 хв, стежити за пульсом щохвилини

 23. Просити викликати швидку допомогу в разі появи когось у відповіді на заклик про допомогу

 24. Припинити реанімаційні заходи, коли: з'явилася самостійне дихання і пульс; приїхала бригада швидкої допомоги; рятувальник втомився і не може більше реанімувати потерпілого; на зміну прийшла людина (люди), що вміє проводити реанімацію.

Визначення свідомості

Забезпечити прохідність ВДШ

Перевірка наявності дихання

протягом 5 с.

перевірити наявність серцебиття протягом 5 с

забезпечується правильність проведення НМС

Забезпечується ефективність НМС

Проведення ШВЛ

Закінчення реанімації

Мал.5. Положення рук при непрямому масажі серця.

2:30

Мал.6. Проведення ШВЛ і НМС одним реаніматором.

5.Алгоритм виконання практичної навички

Підготовка дефібрилятора до роботи. Проведення дефібриляції.

Показання до виконання: фібриляція шлуночків. Шлуночкові тахікардія без пульсу.

Навчальне завдання

Послідовність виконання дій

Примітка.

Оволодіти технікою підготовки дефібрилятора до роботи.

Підготуйте обладнання

 • імпульсний дефібрилятор з електродами;

 • електродна паста;

 • флакон з проти опіковою рідиною;

 • стерильні марлеві серветки;

 • флакон з дез розчином (3% перекису водню);

 • документація, ручка;

 • пакет для клінічних відходів;

 • стерильні рукавички.

Підготовка медичного працівника до маніпуляції

Помити руки згідно наказу МОЗ №798, висушити рушником, одягнути маску та стерильні рукавички.

Подбати про особисту безпеку

Підготовка дефібрилятора до роботи.

 1. Включіть дефібрилятор.

 2. Перевірте його справність

 3. Встановити за шкалою необхідний заряд (приблизно 3Дж / кг для дорослих, 2Дж / кг для дітей)

 4. змастити пластини електропровідним гелем;

Дотримання техніки безпеки

Оволодіти технікою проведення дефібриляції.

 1. встановити пластини на грудній клітці: одну-праворуч в ІІ міжреберї по середньо ключичній лінії , другу - в У міжреберї по середньопідпахвинній лінії зліва;

 2. пластини щільно притиснути до грудної стінки;

 3. зарядити електроди; натиснути кнопку « заряд » на верхівковому електроді.

 4. відійти всім від хворого;

 5. провести дефібриляцію натисканням відповідних вимикачів. ( кнопка «розряд»). 150-200Дж

 6. Автоматично відбувається аналіз відновлення ритму.

 7. Якщо синусів ритм не відновився, процедуру слід повторити з п.1.

Забезпечення правильного розміщення електродів

Дотримання техніки безпеки

Увага! Напруга кожного наступного імпульсу збільшується на 50-60Дж.

Максимальна величина розряду 360Дж.

Завершення дій

 1. Вимкніть дефібрилятор.

 2. Змочіть серветку дезрозчином

 3. Обробіть електроди дефібрилятора серветкою з дез розчином

 4. Опустіть серветки в пакет для клінічних відходів

 5. Запакуйте апаратуру в футляри

 6. Вимийте та висушіть руки

 7. Оформіть відповідну документацію

Дотримання техніки безпеки

Дотримання інфекційної безпеки.

Мал.7 Дефібрилятор

Мал.8. Місця накладання електродів

В. Завдання для роботи в малих групах

Інтерактивні методи навчання

Метод малих груп ( прийом «Каруселі»)

 1. Для роботи в малих групах об’єднуємо студентів в групи по 3-4 чол., кожна група обирає собі лідера.

 2. Роздаємо задачі для кожної групи.

 3. Студенти діють окремо групами, кожна група виконує завдання, пропонує свої результати вирішення, які записуються на аркуші.

 4. Потім групи обмінюються задачами доти, поки не вирішать всі задачі. При цьому думка кожної групи може не співпадати.

 5. Відбувається дискусія, під час якої групи конкурують між собою, шукаючи спільне правильне рішення.

Завдання № 1.

На пляжі один з тих, що купаються почав тонути, захлинувся, втратив свідомість. Його змогли витягнути на берег. Протягом 5 хвилин звільняли дихальні шляхи від води. Потім приступили до серцево-легеневої реанімації; паралельно з цим один з рятувальників побіг викликати «швидку допомогу».

    Чи вірні дії рятувальників? (обґрунтуйте відповідь)

    Ваша тактика?

Завдання № 2.

Ви випадково опинилися очевидцем: літній чоловік, стоячи в черзі в аптеці, раптово втратив свідомість. Шкірні покриви бліді, дихання відсутнє.

   Що ви зробите в даній ситуації?

   Ваші дії?

Завдання № 3.

Після землетрусу, з-під зруйнованої будівлі витягнутий потерпілий. При огляді: свідомість відсутня, не дихає, серцевих скорочень немає.

     Охарактеризуйте стан потерпілого.

     Ваша тактика?

Завдання № 4.

Ви опинилися на місці події. Літню жінку збив легковий автомобіль. При огляді: свідомість відсутня, не дихає, шкіра і слизові бліді, пульс на сонних артеріях не визначається, серцевих скорочень немає.

    Охарактеризуйте стан потерпілого

    Ваша тактика?

Завдання №5

Ви приїхали на виклик до хворого Т., 62 років. Хворий лежить на м’якому ліжку, непритомний, зіниці широкі, серцебиття відсутнє.

Оцініть ситуацію.

Ваші дії?

Завдання №6

Ви студент медичного училища. Увечері, перебуваючи у своїй кімнаті в гуртожитку, ви звернули увагу на звук у коридорі, схожий на падіння чогось важкого. Вийшли подивитись і побачили людину, яка лежить долілиць. Вона нерухома, одягнена в пальто, шапку і чоботи. Телефон знаходиться на першому поверсі, Ви – на третьому.

Оцініть ситуацію.

Ваші дії?

Г. Робота в малих групах « Ділова гра» з використанням методу «Дебрифінг»

Група ділиться на дві малі групи. Кожній групі студентів пропонується ситуаційне завдання у вигляді ділової клінічної гри з метою перевірки засвоєння професійних вмінь. Виконання ситуаційного завдання записується на відеокамеру студентом з протилежної підгрупи. Після чого студенти разом з викладачем, переглядаючи це відео, обговорюють дії учасників ситуації, підмічаючи помилки, неточності, отримуючи практичний досвід, вчаться на помилках інших.

Мета цього методу – формування наступних компетентностей:

 • вміння приймати рішення;

 • вміння аналізувати;

 • вміння вчитися на своїх помилках;

 • вміння оцінювати та прогнозувати результат своєї діяльності.

Підготовчий етап

 1. Ознайомлення учасників ділової клінічної гри з клінічною ситуацією, яку потрібно розіграти.

Чоловік 36 років під час ремонту електричного приладу отримав електротравму. Потерпілий без свідомості, лежить на підлозі. Шкірні покриви бліді, на правій долоні і лівому передпліччі сліди опіку діаметром 2 і 5 см. Відповідно. Волосяний покрив над опіком збережений. Пульс на сонній артерії не визначається. Екскурсій грудної клітини немає. Обидві зіниці широкі, при підніманні верхньої повіки не звужуються.

 1. Розподіл ролей поміж учасниками гри: жінка потерпілого, фельдшер 1, фельдшер 2 ШМД та водій ШМД, відеорепортер, арбітр.

 2. Визначення мети і задач кожного учасника гри.

 3. Місце дії: кімната приватного будинку, машина ШМД.

 4. Оснащення ДКГ: Повітроводи, лицьова маска, мішок Амбу, АЗД., периферичні катетери, системи для в/в введення ліків, інфузійні розчини, шприци, р-н адреналіну 0,1%, тонометр, фонендоскоп, ноші, термоізоляційне покривало., манекен для проведення серцево-легеневої реанімації.

Хід гри

 1. Викладач починає гру з вихідної ситуації: Чоловік 36 років під час ремонту електричного приладу отримав електротравму. Потерпілий без свідомості, лежить на підлозі. В кімнату зайшла жінка потерпілого.

Питання: Які дії дружини потерпілого?

(еталон відповіді: Не торкаючись чоловіка викликає ШМД за номером 103 (демонстрація).

 1. Викладач: через 5 хв приїжджає бригада ШМД.

Питання: Які першочергові дії фельдшера ШМД?

(еталон відповіді: визначити безпечність місця події, знеструмити пацієнта, провести первинний огляд пацієнта ( демонстрація).

Питання: Який попередній діагноз?

(еталон відповіді: на підставі даних первинного огляду: відсутність пульсу та дихання можна поставити діагноз: Клінічна смерть. )

Питання: Які ваші подальші дії?

( еталон відповіді: студенти демонструють проведення серцево-легеневої реанімації за алгоритмом.)

 1. Викладач: Через 20 хвилин серцево-легеневої реанімації у пацієнта з’явився пульс на сонній артерії. Які подальші дії фельдшера ШМД?

(еталон відповіді: продовжувати ШВЛ мішком Амбу перекласти потерпілого на ноші і негайно транспортувати його машиною ШМД до найближчої лікарні, по дорозі зв’язатись телефоном з приймальним відділенням і попередити про стан пацієнта якого він транспортує).

Заключний етап гри

Викладач пропонує переглянути відеоматеріали учасникам гри і арбітру. Далі аналізують свої дії учасники гри, потім арбітр оцінює участь кожного студента у реалізації мети і задач даної ДКГ. Викладач в разі високої якості проведення ДКГ висловлює подяку учасникам гри і, навпаки, робить зауваження за недостатні знання, малу активність.

9. Заключний етап:(45хв)

Підведення підсумків заняття.

Матеріали методичного забезпечення заключного етапу заняття:

А. Тести.

 1. Тест на відповідність. Установіть відповідність ( кожна відповідь може використовуватись один раз, декілька разів або жодного)

Стадії реанімації: Етапи:

 1. Стадія елементарної підтримки А. оцінювання стану хворого щодо

життя. можливості його повного оживлення;

 1. Стадія подальшої підтримки Б. проведення ШВЛ;

життя. В. електрокардіографія;

 1. Стадія тривалої підтримки Г. відновлення нормального мислення;

життя. Д. забезпечення прохідності ВДШ;

Е. інтенсивна терапія;

Є. підтримка штучного кровообігу;

Ж. медикаментозна терапія;

З. дефібриляція.

Еталони відповіді: 1) Є,Д,Б. 2) Ж,В,З. 3) А, Г, Е.

2. Тест на послідовність дій. Визначіть послідовність дій при використанні автоматичного зовнішнього дефібрилятора:

А. Накласти електроди на грудну клітку постраждалого;

Б. Під час аналізу ритму слідкувати за тим, щоб ніхто не торкався постраждалого;

В. Відкрити кришку дефібрилятора;

Г. Виконати безпечне нанесення розряду дефібрилятора;

Д. Включити дефібрилятор і виконувати його голосові команди.

Еталон відповіді: В, Д, А, Б, Г.

3. Класифікаційний тест. Заповніть таблицю

Преагонія

Агонія

Клінічна смерть

Свідомість

Артеріальний тиск

Пульс

Дихання

Очні рефлекси

Еталон відповіді.

Преагонія

Агонія

Клінічна смерть

Свідомість

+

-

-

Артеріальний тиск

+

-

-

Пульс

+

+

-

Дихання

+

+

-

Очні рефлекси

+

-

-

Б. Навчальні ситуації

Завдання №1

З річки витягнули людина без ознак життя. Пульс і дихання відсутнє, тони серця не вислуховуються, зіниця максимально розширено, на світло реакції немає. Розкажіть про послідовність екстрених медичних заходів.

Завдання №2

Ви виявили на вулиці людини без ознак життя: свідомість відсутня, екскурсії грудної клітини немає, пульс на сонній артерії не прощупується.

Як встановити в якій фазі вмирання організму знаходиться потерпілий?

Завдання №3

Той, хто йде попереду Вас людина раптово скрикнули впав, видимі судомні посмикування кінцівок до моменту Вашого наближення до нього припинилися. При огляді видно затиснутий в його руці звисає з електричного стовпа провід.

Яка послідовність надання екстреної медичної допомоги в даній ситуації?

Завдання № 4

Через 30 хвилин після початку комплексу серцево-легеневої реанімації самостійна серцева діяльність і дихання не відновилися. Зіниці широкі, симптому «котячого ока» немає.

Про що свідчить обстеження хворого?

Як Ви вчините в даній ситуації?

Завдання №5

Ви опинились на місці автокатастрофи. Один з пасажирів у стані клінічної смерті. Можливий переломовивих хребта в шийній ділянці.

Що слід робити в цьому випадку для забезпечення прохідності дихальних шляхів?

Завдання №6.

Під час виконання ШВЛ з рота до рота грудна клітка хворого не підіймається під час вдиху

Що потрібно робити в цій ситуації?

В. Навчальні завдання для самостійної роботи з літературою на наступну тему:

«Реанімація та інтенсивна терапія в разі гострої серцево-судинної недостатності.»

Завдання

Вказівки до виконання

1.

2.

3.

4.

Повторити: анатомію серцево-судинної системи;фармакологічну дію препаратів, які використовуються в кардіології.

Вивчити клініку та невідкладну допомогу при непритомності, колапсі, кардіальній астмі, набряку легень, кардіогенному шоці, гіпертонічній кризі, ТЕЛА, інфаркті міокарда.

Види порушення ритму та провідності.

Повторити правила роботи з електрокардіографом, позначення на ЕКГ-мі.

1.

2.

3.

4.

Замалювати в зошиті анатомію серцево-судинної системи.

Написати фармакологічну дію дофаміну і його дозування; серцевих глікозидів, нітратів короткої дії, тромболітиків, антикоагулянтів прямої та непрямої дії, анти аритмічних препаратів.

Написати визначення різних видів аритмій.

Виписати рецепти:

адреналін 0,1%, ізадрин, преднізолон, кордарон, фурасемід, магнію сульфат, еналоприл, анаприлін, каптоприл, еуфілін 2%, кордіамін,строфантин 0,05%, гепарин, фраксипарин, клексан, актилізе, стрептокіназа, пентоксифілін, промедол,дофамін,

омнопон, ізокет.

Навчальні завдання для позааудиторної самостійної роботи:

 1. Завдання для позааудиторної СРС з теми: «Синдром Морганьї—Едемса—Стокса, невідкладна допомога.»

Дайте відповіді на запитання:

 1. Що таке синдром Морганьї—Едемса—Стокса?

 2. Яні причини розвитку синдрому Морганьї—Едемса—Стокса?

 3. Які основні клінічні ознаки синдрому Морганьї—Едемса—Стокса?

 4. Складіть алгоритм дій фельдшера при наданні невідкладної допомоги при синдромі Морганьї—Едемса—Стокса.

 1. Завдання для позааудиторної СРС з теми: «Раптова зупинка серця у кардіологічних хворих.»

Дайте відповіді на запитання:

 1. Які причини раптової зупинки серця в кардіології?

 2. Які ознаки раптової зупинки серця?

 3. Складіть алгоритм надання невідкладної допомоги пацієнту в домашніх умовах.

 4. Складіть алгоритм надання невідкладної допомоги пацієнту в стаціонарі.

 1. Метод проектів

Студенти діляться на три групи по 3-4 чоловіки. Кожна група обирає собі завдання з перерахованих нижче:

 1. «Анатомо-функціональні особливості серцево-судинної системи.»

 2. «Синдром Морганьї—Едемса—Стокса, невідкладна допомога.»

 3. «Раптова зупинка серця у кардіологічних хворих.»

Г. Оцінювання

Критерії оцінювання студентів

Оцінювання роботи в малих групах

«5»

«4»

«3»

«2»

Уміє зв’язувати теорію з практикою. Активний під час обговорення проблеми в групі. Проявляє навики міжособистісної комунікації. Точно формулює та повністю визначає і обґрунтовує клінічні та діагностичні критерії, план обстеження і лікування пацієнта.

Вміє зіставляти та узагальнювати, виявляє пізнавальний інтерес. Активний під час роботи в групі. Точно формулює та частково обґрунтовує діагностичні критерії, план обстеження та лікування. Самостійно виправляє допущені помилки та неточності.

Не виявляє комунікативних здібностей. Володіє вмінням зіставлення та узагальнення, але дає неповні відповіді. Не вміє доказово обґрунтувати свої судження. Виникають труднощі при обґрунтуванні своєї відповіді. Допущені помилки виправляє з допомогою викладача.

Неактивний під час обговорення проблеми в групі. Відтворює інформацію з теми заняття на рівні розпізнавання, окремих фактів та фрагментів, не вміє виділяти основне та другорядне. Не може виправити допущені помилки.

Оцінювання вирішення тестових завдань

«Відмінно»

«Добре»

«Задовільно»

«Незадовільно»

100-96%

96-78%

77,3-55.5%

55.5 і менше%

Оцінювання виконання практичних навичок

«Відмінно»

«Добре»

«Задовільно»

«Незадовільно»

Студент правильно виконує всі практичні навики, обґрунтовує показання, протипоказання та ускладнення, які можуть виникнути при виконанні маніпуляції. Дотримується правил техніки безпеки при роботі з медичним інструментарієм та обладнанням.

Може виконувати медичні маніпуляції самостійно, без допомоги викладача.

Студент засвоїв практичні навички та вміння, осмислено їх виконує, але допускає неточності при виконанні, які не впливають на кінцевий результат. Може теоретично обґрунтувати необхідність виконання маніпуляції, вільно користується медичним інструментарієм та обладнанням, дотримується правил етики та деонтології. Не завжди може проаналізувати та пояснити отриманий результат.

Студент не повністю засвоїв методику виконання медичних маніпуляцій. Практична навичка виконується невпевнено після підказки викладача. Під час виконання навички допущені помилки, що можуть спричинити погіршення стану пацієнта, але не становлять загрози його життю

Студент не засвоїв методику виконання обов’язкових практичних навичок та вмінь з навчальної дисципліни.

Не може продемонструвати практичні навики і розв’язати завдання, допускає помилки, які становлять загрозу життю пацієнта.

Порушує правила етики і деонтології у спілкуванні з пацієнтом, правила техніки безпеки при роботі з медичним обладнанням.

Розв᾽язання ситуаційних задач

«Відмінно»

«Добре»

«Задовільно»

«Незадовільно»

Студент вміє приймати рішення, послідовно,грамотно та логічно висловлює свою думку по вирішенню проблем.

Студент вміє приймати рішення але допускає незначні помилки при вирішенні проблем.

Студент допускає помилки у вирішенні проблем,іноді плутається в визначенні понять та термінології,потребує допомоги.

Студент не вміє приймати рішення,робить грубі помилки у відповідях,майже не має теоретичних знань з теми.

Оцінювання усної відповіді студента

«Відмінно»

«Добре»

«Задовільно»

«Незадовільно»

Студент володіє глибокими, міцними, узагальненими, системними знаннями навчального матеріалу в повному обсязі; повністю розкриває зміст матеріалу з поставленого завдання; вільно володіє медичною термінологією;

Відповідь студента точна, правильна, логічна, містить аналіз, систематизацію, узагальнення. Допустимі одна-дві неточності у викладенні матеріалу, які не приводять до помилкових висновків.

Студент послідовно розкриває основний зміст матеріалу і в цілому правильно виконує завдання; точно використовує медичні терміни, не допускає грубих помилок.

Відповідь студента в цілому правильна, логічна та достатньо обґрунтована. Допустимі одна - дві несуттєві помилки, які не змінюють суті відповіді.

Студент зміст запитання викладає частково, не завжди послідовно, без достатнього розуміння; не пов’язує відповідь із суміжними дисциплінами.

Відповідь неповна, допущені помилки, але суть питання в цілому розкрита.

Студент не розкриває основний зміст завдання, допускає грубі помилки, не володіє медичною термінологією.

Оцінювання активності студентів

Активний

Неактивний

1

0

Студент приймає активну участь в обговоренні; має лідерські якості; відстоює свою точку зору; навчає колег; прислухається до думки інших студентів; винахідливий, креативний, дає правильні відповіді на запитання

Студент не приймає участі в обговоренні; невпевнений у собі; пасивний

Карта оцінювання студента:

Прізвище та ім'я студента

Усна відповідь

Демонстрація практичних навичок та вмінь

Вирішення тестових завдань

Вирішен

ня ситуацій

них задач

Активність студента

Загаль

на кількі

сть балів

2 – 5

2 – 5

2 – 5

2 – 5

0 - 1

1.

Вираховується середнє арифметичне всіх видів оцінювання.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.